Skærpelse af indberetningspligt for transaktioner mellem hovedaktionær, selskaber og offshoreselskaber, foreninger, fonde, selvejende institutioner og trusts

Skattestyrelsen har ændret på oplysningsskemaet for selskaber. Ændringen består i at der ikke længere er en beløbsgrænse ved kontrollerede transaktioner mellem aktionærer og selskaber. Oplysningsskemaet for selskaber hed tidligere selvangivelsen. For sen, ukorrekt eller manglende indberetning der skal ske manuelt på papirformular kan resultere i bøder. Dette har fremover 2 betydninger:

  1. Samtlige transaktioner i koncernforbundne selskaber og mellem skal indberettes
  2. Samtlige transaktioner mellem hovedaktionærer med bestemmende indflydelse og dennes selskaber skal indberettes.

Den som har bestemmende indflydelse er hovedaktionær

Skattestyrelsen har tidligere oplyst, at alle kontrollerede transaktioner skal indberettes. Pligten tilfalder hovedaktionær. Der kan findes rigtigt mange eksempler på transaktioner der skal således skal indberettes, herunder:

  • Hovedaktionær Løn (Den som har bestemmende indflydelse)
  • Løn til hovedaktionærs nærtstående, (kun hvis også de er aktionærer)
  • Udbytte udbetalt til hovedaktionæren
  • Mellemregningskonti der står i hovedaktionærens favør
  • Alle udlæg hovedaktionæren foretager på vegne af selskabet
  • Renteopgivelse i % på hovedaktionærens tilgodehavende

Hovedaktionær skal benytte indberetning nummer 05.021/05.022, som ikke kan findes online, derfor skal indberetningen når den i øvrigt er udført korrekt fremsendes rettidigt og manuelt til skattemyndighederne i forbindelse med hovedaktionærens indsendelse af dennes oplysningsskema for selskaber.

Der skal tillige oplyses om, på skattemyndighedernes anmodning, om væsentlige økonomiske aftaler mellem selskaber og hovedaktionær eller en nuværende eller tidligere ægtefælle og samboende

Hvem er hovedaktionær? og hvad med udenlandske selskaber og grænseoverskridende koncerner

Enhver aktionær der ejer mere end 25% af selskabskapitalen er en Hovedaktionær. Det er tillige den der råder over mindst 50% af den samlede stemmevægt.

Ved EU koncerner gælder de danske regler, efter hovedsæde regler og efter hvilken lempelse jf. sambeskatningsregler. Ved rene EU selskaber gælder de danske regler tilsammen med de i hovedsædets lands gældende regler. Bor ledelsen i Danmark anses skattepligten som hjemmehørende i Danmark, dog er der undtagelser ved ejerskab af ydelser der faktureres. Dette kan f.eks. gælde kontrakter med andre foreninger, trusts, fonde, selvejende institutioner eller f.eks. erhvervsdrivende foreninger.

Ved offshore selskaber defineres efter de danske regler hvis ledelsen bor i Danmark og ledelsen er hovedaktionær.

Har du behov for tolkning eller hjælp til rettidige korrekte udfyldelser af denne manuelle pligt, så ring 32177777 lokal 260.


Scroll to Top