Effektiv Advokat Inkasso og Inkasso med RKI/Experian autorisation og evt. konkursbegæring

Husk du alene får momsen tilbage ved en retslig kendelse eller dom. Hvis du har faktureret for en million er der således 250.000 du kan få tilbage, ved forlig, kendelse eller konkurs. Mange glemmer dette men det gør vi ikke. Vi tilskriver dig hvornår du kan få udbetalt momsen fra dine fordringer. Eller at du kan slippe for at betale momsen.

Mange glemmer at vore konkursbegæringer er en effektiv inkassometode, og sker der at der ikke er midler til en fuld betaling, indgås der ofte en afdragsaftale, og kan der ikke findes en tilfredsstillende løsning, sikrer en konkurs at du kan få fradrag for momsen ved næste momsopgørelse.

Forældelsesregler med forskellige retsafgørelser

En ubetalt faktura forældes som hovedregel efter 3 år hvorimod en gældsaftale der omhandler et lån i et pengeinstitut forældes efter 10 år.

Får man ikke tilgodehavende indkrævet retsligt inden for 3 og 10 års fristen, efter forfaldsdato kan man ikke kræve beløbet betalt. Man skal derfor i god tid fremsende ubetalte fordringer til retslig inkasso hvad enten det kun er for renterne eller for hele beløbet.

Det er derfor nødvendigt at man benytter en advokat til dette, fordi de mange inkassofirmaer alene sender breve ud og evt. rykker telefonisk. Dermed kan frister nemt overskrides i systemet.

Forældelsesdato

Forældelsen afbrydes tillige KUN ved erkendelse f.eks. betaling af et afdrag, en skriftlig afdragsaftale, indbetalinger på gælden eller ganske enkelt ved at vi indbringer sagen for en domstol, og her er Fogedretten den hurtigste vej frem.

Når så selve fakturaen og størrelse er anerkendt skriftligt fra retten eller fastslået ved dom, afdragsaftale, forlig, eller ved et betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller enhver anden form for bindende afgørelse, så starter en NY forældelsesperiode. Dermed afbrydes den oprindelige forældelsesdato af et pengekrav.

Fogedrets inddrivelse afbryder forældelse

Man kan vælge at indbringe en del af gælden f.eks. renterne for fogedretten for at afbryde forældelsesfristen Fogedretten vil forsøge en tvangsfuldbyrdelse af kravet hos fakturamodtageren. Man kan altså spare en del på inkassoudgifterne hvis man f.eks. vurderer at fakturamodtager ikke er så god en betaler.

Spørgsmålet er dog, i hvilket omfang en sådan delvis indbringelse også afbryder forældelsen for renterne af den del af kravet, der ikke er indbragt for fogedretten.

En hel del af de danske tilgodehavender forsvinder på grund af den nye Inkasso lov.

Dette sker fordi der er et forældelseskriterie som kan være afgørende hvis du ikke løbende har gjort noget for at modtage dit tilgodehavende.

Gæld kan dermed forældes og det handler netop om løbende at afbryde forældelsesfristen.

Hos Metropol har vi et alsidigt inkasso-system, hvor du nemt kan se alle breve og evt. retursvar m.v. der er går fra almindeling inkasso til advokat-inkasso med konkursbegæring og alt derimellem.

Hvis du ser på lovgivningen i dag, kan vi opkræve op til 3 år gammel gæld, og i særlige tilfælde op til 10 år. Når gælden anerkendes i vort inkassosystem, sørger vi tillige for at der laves en almindelig fogedforretning når der foreligger en dom.

Gælder en afbrydelse af forældelse hvis man kræver et mindre beløb?

På retsområdet hersker der dog forsat tvivl om hvad der sker med fordringer som kun indbringes for et mindre beløb end den fulde gæld. I en del år har vi indbragt sager for retten hvor beløbet er mindre end hovedstolen. Det kan ske af forskellige årsager. En del mindre inkassosager kan således afgøres ved at man erkender den ene del og dermed den sidste del, men sådan er det ikke længere.

Det centrale retslige princip er afbrydelsen af forældelsen for det fulde beløb. Men her er ikke enighed i 2 sammenlignelige sager ved 2 forskellige kendelser fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret. De er nemlig direkte modsigende.

Afdrag på gælden afbryder forældelsesfristen

Østre Landsret vurderer, at det beløb man indbringer for retten er det maksimum beløb der afbryder forældelsen. Vestre Landsret har i sin kendelse lagt vægt på, at det mindre beløb samtidigt er en anerkendelse af gælden for hele beløbet som hvis der skete et afdrag på gælden. Dermed er hele fordringen stadigt afbrudt og stadig rentebærende. Derfor gælder det af afbrydelsen af forældelsesfristen er afgørende når vi ser på ældre inkassosager. Sagen er dog klar til afgørelse i Højesteret imellem marts og juni 2020.

Sidstnævnte metode er særdeles interessant fordi der kan både spares retsafgifter for det højere beløb og tillige fogedgebyrer ved retslig inkasso.

Alle virksomheder bør som standard have en procedure hvor ældre fakturaer (ældre end 3 måneder) automatisk sendes til inkasso.

Hos Advokat og Revisor Samvirket kan du nøjes med at betale 0 kr. eller 995,- plus retsgebyr ved sagsoprettelse af en inkassosag. Det har en stor betydning for de mange gamle domme som vi har indhentet som har haft væsentligt højere inkassoomkostninger og retsafgifter.

Sådan fungerer vores inkassoafdeling

Alle vore krav indgives til Fogedretten der kan gennemtvinge handlinger og betalinger, når man kan konstatere at end given vare er leveret.

  1. Vi sender opgørelse med renter og gebyrer til din kunde og truer med RKI registrering
  2. Efter de 10 dages inkassovarsel opretter vi sagen hos Fogedretten automatisk
  3. Fogedretten udsender stævning på E-Boks og stævningsmand og foretager evt. udlæg i skyldners aktiver og ejendele, ved manglende betalingsevne
  4. Fogedretten gennemfører en udkørende fogedforretning til skyldners bopæl.
  5. Fogedretten sørger for at udlagte og beslaglagte aktiver bliver solgt på en auktion

Fogedrettens funktion er tillige at give dig et retsligt krav hos kreditor jf. Inkassoloven. Hvis kravet er under 100.000 DKR og skyldner ikke har gjort indsigelser opretter vi sager med et påkrav om betaling. Vi kan oprette sager med et mindre beløb af gælden eller hele gælden. Vores metode er klart den hurtigste på markedet og den er samtidigt bedre end mange IKKE retslige inkassofirmaer, hvor du kan fortabe dit krav som følge af mangel på retslige skridt.

Hvad er procedure ved inddrivelse af domme?

  1. Ved en opnået dom indkalder Fogedretten via E-Boks eller en stævningsmand skyldner til fogedretten der er klar til bl.a. udpantning.
  2. Efter stævning kan du afvente resultatet ca. 6 uger fra stævningstidspunktet. Hvis der ikke gives møde, kan vi bede politiet om af afhente skyldneren. Det er dig i de færreste sager fordi skyldner kan blive afhentet af politiet og kan komme i den situation at måtte overnatte i arresten indtil at denne kan fremstilles til næste møde i fogedretten.
  3. Såfremt at skyldneren ikke kan betale kan vi foretage udlæg i skyldners aktiver og ejendele. Vi anmoder fogedretten om at foretage udlæg i aktiver svarende til det beløb, som du har til gode. Når der er foretaget et udlæg, vil Fogedretten tvangsrealisere dem på tvangsauktion, på begæring fra os.

Ring 32177777 lokal 243 for inkassosager.

RKI Registrering, Advokat Inkasso og Inkasso med konkursbegæring

Skyldneren vil i de fleste tilfælde betale når vi truer med RKI registrering. Sker dette ikke går alvoren for de fleste op for dem i fogedretten. Som en ekstraordinær foranstaltning kan vi indgive en konkursbegæring mod skyldneren. Det giver ofte resultater når vi i vore inkassoskrivelser tager forbehold for dette eller direkte truer med det.

Konkursbegæringer kan dog afvises men hvis det er eneste udvej, så gør vi det. Ofte skal mange helt derud, før de betaler hvad de skylder.

Experian RKI Autorisation som Experian Partner

Vor Experian Advokat hedder Henrik Rosenvinge Skov (H) der foretager selve inkasso skrivelser m.v. og møder i fogedretter og Civilretterne herunder evt. Sø og Handelsretten.

Kontakt os for mere på 32177777.

Scroll to Top