Skatteklager og besvarelse af breve fra SKAT

I et stort omfang har vi siden 1993 håndteret besvarelse af breve og påkrav fra myndighederne herunder politi, fødevaremyndigheder og Skattestyrelsen. Dette gør vi også for de mange udlandsdanskere, som enten besøger os, eller deltager i møder via videomøder. Skatteklage sager kan være gratis hvis vi opnår medhold og ellers dækkes minimum 50% af samtlige vore omkostninger.

Vi håndterer breve der kommer fra Skattestyrelsen som indhentelse af mere information forslag eller afgørelser. Ofte skriver skat “VI FORESLÅR” men i regelen er det svært at modargumentere, fordi Skattestyrelsen, ikke benytter beviser, men måske mere indicier. Vi håndterer en række erhvervsområder som vi modtager henvisninger fra nemlig advokater, revisorer, entreprenører, ejendomsselskaber, hotel- og restaurantbranchen, patent virksomheder, eksportvirksomheder, automobilbranchen og Life Science industrien.

Ofte kan du komme udfor, at skulle modbevise noget der er sket for mere end 10 år siden fordi SkatteStyrelsen kan gå ubegrænset tilbage i tiden, fordi der reelt ikke er en forældelsesfrist. Ved bevidst at veksle mellem skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven, retssikkerhedsloven kan Skattestyrelsen gå tilbage til konti de ikke kender ejere af og sætte forældelsesreglerne ud af spil.

Vi kan hjælpe dig i enhver sag der vedrører Skattestyrelsen herunder;

 • Kræve aktindsigt (Gratis)
 • Klage over Skatteforslag til direktører og ledere i Skat
 • Politianmelde Skattestyrelsen
 • Klage til Skatteankenævn, Vurderingsankenævn, Fællesankenævn og Motorankenævn
 • Opnå bindende svar via Skatterådet
 • Klage til Borger- og retsikkerhedschefen
 • Oprette sagen i Skatteankestyrelsen
 • Føre en civil retssag mod Skattestyrelsen
 • Besvare forslag og afgørelser fra Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS)
 • Anke sagen til afgørelse i Landsskatteretten, Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret
 • Klager over Gældsstyrelsen handlinger og afgørelser
 • Vurdering og modbevise i sager vedr. Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvor der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis: ”Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.”
 • Hjælpe hvis du modtager en underretning om at sagen overgår til strafferetslig vurdering eller at du modtager en tilsgielse fra Politiet/Anklagemyndigheden
 • Rekvirere Syn og Skøn ved Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten og byretterne i Danmark.
 • Inkalde vidner eller udarbejdelse erklæringer til støtte i retssager eller få udtalelser fra Advokater og Revisorer, til støtte i verserende eller afsluttede sager

Mistanke i Skattesager, Bøder og Sigtelser fra Politiet

I sager fra Skattestyrelsen kan der fremkomme sager om dobbelt og trippelbeskatning samt sager med en reel beskatning pr. transaktion, eller pr. princip om maskeret udbytte, udlodninger eller genvinster. Mange skattesager kan således udgøre en reel dobbeltbeskatning især hvis det ikke er selvangivet. Selv om beløb er selvangivet eller fremgår af regnskaber i Erhvervsstyrelsen kan Skattestyrelsen komme til beskatning og krav om indbetaling af store beløb også selvom der har været et underskud.

Ved mistanke er der flere typer af mistankebegreber, men Skat kan indhente informationer fra banker op til 10 år tilbage eller længere. De kan også få indsigt i ejendomme eller andre aktiver i udlandet og kan endelig samarbejde med SØIK om spærringer af konti og beslaglæggelse m.v.

Bøder kan beregnes hvis der sker en overtrædelse af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven, lønsumsafgiftsloven og opkrævningsloven m.v. Mange bøder kan være skærpede såfremt man ikke har afleveret selvangivelse og dermed kan vurderes af skat under ansvarsbehandlingen til at være groft uagtsomt.

SØIK og Skattestyrelsen kan samarbejde og udveksle informationer. Dette sker f.eks. via Forvaltningslovens § 28 samt Persondatalovens § 8, stk. 2 nr. 3 for nærmere politimæssig efterforskning. Tillige vil Skatteforvaltningslovens §27, stk. 1, nr. 5 finder anvendelse når man taler om grov uagtsomhed. Og der kan tages aktive skridt for at afbryde forældelsesfristen, f.eks. ved en sigtelse. Hvis du har modtaget en sigtelse fra Anklagemyndigheden eller Politiet kan vi henvise til og anbefale en god Forsvarsadvokat.

Sager i Gældsstyrelsen kan genoptages

Det er altid bedst at være i god tid så man f.eks. ikke skal forhandle med Gældsstyrelsen, som kan stille krav om konkursbegæring og/eller personlig konkurs. Disse sager kan imidlertid genoptages og forhandles og der er mange gode eksempler på at gæld som er opstået ved fejl, eller fejlagtige angivelser slettes.

Mange sager kunne selvfølgelig være undgået hvis der var implementeret rutiner til at undgå ubehagelige overraskelser, dem får du med i prisen, så du i fremtiden ikke kommer i de samme situationer.

Skattesager opstår ofte fordi man ikke har indsendt regnskab eller selvangivelse.

Det kan være svært at forstå juridiske skatteregler, styresignaler og bindende svar

Mange føler det som en jungle af regler og love der skal overholdes, men det er nu ret enkelt for der er juridiske vejledninger udarbejdet af Skat, som også menigmand kan forstå, problemet er bare ofte at der er “for” meget læsestof.

Vi kan svare på alle forhold vedr. Skat til selvangivelser og i virksomheder og vejlede i hensigtsmæssige lovlige udarbejdelser af årsregnskaber og selvangivelser hvor mange af dem ikke kendes af de fleste. Og disse løsninger giver ofte store besparelser år-efter-år.

Samvirket består af Advokat og Revisor Samvirket, der har både Statsaut. Revisorer, Registreret Revisorer og Skatterevisorer. Det giver en tyngde i selv komplicerede skattesager det ofte kan fylde 1 meter i papire og dokumentationer.

Spørg os – så får du råd.
Ring +45 32177777.