Skatteklager og besvarelse af breve fra SKAT

I et stort omfang har vi siden 1993 håndteret besvarelse af breve og påkrav fra myndighederne herunder politi, fødevaremyndigheder og Skattestyrelsen. Dette gør vi også for de mange udlandsdanskere, som enten besøger os, eller deltager i møder via videomøder. Skatteklage sager kan være GRATIS hvis vi opnår overvejende medhold og ellers dækkes minimum 50% af samtlige vore omkostninger.

Vi håndterer breve der kommer fra Skattestyrelsen som indhentelse af mere information forslag eller afgørelser. Ofte skriver skat “VI FORESLÅR” men i regelen er det svært at modargumentere, fordi Skattestyrelsen, ikke benytter beviser, men måske mere indicier. Vi håndterer en række erhvervsområder som vi modtager henvisninger fra nemlig advokater, revisorer, entreprenører, ejendomsselskaber, hotel- og restaurantbranchen, patent virksomheder, eksportvirksomheder, transport og automobilbranchen og Life Science industrien.

Ofte kan du komme udfor, at skulle modbevise noget der er sket for mere end 10 år siden fordi SkatteStyrelsen kan gå ubegrænset tilbage i tiden, fordi der reelt ikke er en forældelsesfrist. Ved bevidst at veksle mellem skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven, retssikkerhedsloven kan Skattestyrelsen gå tilbage til konti de ikke kender ejere af og sætte forældelsesreglerne ud af spil.

Vi kan hjælpe dig i enhver KLAGEsag der vedrører Skattestyrelsen herunder at;

 1. Kræve aktindsigter
 2. Klage over Skatteforslag til direktører og ledere i Skat
 3. Klage over afgørelser fra Skattestyrelsen
 4. Politianmelde Skattestyrelsen
 5. Klage til Skatteankenævn, Vurderingsankenævn, Fællesankenævn og Motorankenævn
 6. Kræve og opnå bindende svar via Skatterådet
 7. Klager til Borger- og retsikkerhedschefen
 8. Oprette sagen i Skatteankestyrelsen og evt. Landsskatteretten
 9. Føre en civil retssag mod Skattestyrelsen via danske civile domstole med nye påstande, nye dokumenter eller årsager til eventuelle overskridelser
 10. Besvare forslag og afgørelser fra Skattestyrelsen, eKapital, Kædesvig, Kompleks Svig, MICA henvendelser, Kryptovaluta sager i Spekulationsøjemed, Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS) samt Project Money Transfer der overvåger udenlandske betalinger til f.eks. børser, ejendomsmæglere, selskaber og finder beviser via NEMID eller MITID trojanere på dine computere eller telefoner.
 11. Anke sagen til afgørelse i Civilretter, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret og EU domstolen
 12. Klage over Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen handlinger, agterskrivelser og afgørelser
 13. Vurdering og modbevise i sager vedr. Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvor der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis: ”Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.”
 14. Afgørelser vedr. ledelsens sæde eller skatte-transparens (99% af alle internationale sager)
 15. Hjælpe hvis du modtager en underretning om at sagen overgår til strafferetslig vurdering eller at du modtager en tilsigelse fra Politiet/SØIK eller Anklagemyndigheden
 16. Rekvirere Syn og Skøn vedr. afgørelser ved Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn eller Landsskatteretten og byretterne i Danmark.
 17. Indkalde vidner og/eller udarbejdelse erklæringer til støtte i retssager eller få udtalelser fra nuværende eller tidligere Dommere, Professorer, Advokater og Revisorer, til støtte i verserende eller afsluttede sager

Beregninger og Skattepraksis

I sager fra Skattestyrelsen kommer man til at betale ekstra hvis det beregnede ikke er selvangivet. Der kan fremkomme skattesager med krav om betaling af ikke selvangivede indkomster, herunder i tillæg som dobbelt og trippel-beskatning samt sager med en reel beskatning pr. transaktion, eller pr. skatteprincip om maskeret udbytte, udlodninger eller gevinster.

I flere sager kan Skattestyrelsen vælge at overse fradrag, eller vælge at se bort fra kostpriser. Dertil kommer alle de skattesager der angiver at Skattestyrelsen antager at du ikke har fradrag for udgifter.

Mange skattesager kan således komme til et resultat der udgør en reel trippel- eller dobbelt-beskatning især hvis det ikke er selvangivet. Selv om beløb er selvangivet eller fremgår af regnskaber i Erhvervsstyrelsen kan Skattestyrelsen komme til beskatning og krav om indbetaling af store beløb også selvom der har været et underskud.

Skattetransparens eller Ledelsens Sæde for udenlandske selskaber

Mange udenlandske selskaber kan således blive registreret under CVR.DK fordi skattestyrelsen har en direkte adgang til at oprette, rette eller slette selskaber i Erhvervsstyrelsen, med eller uden lovhjemmel. Disse oplysninger således ikke synlige, men alene synlige i Skattestyrelsens breve eller breve fra Gældsstyrelsen. Det samme kan gøre sig gældende for danske selskaber, under Skattestyrelsens sagsbehandlere der kan være under ledelse af konsulenter eller specialkonsulenter.

DBO og Skatteudvekslingsaftaler og forældelse

Skattestyrelsen og politiet kan også få indsigt i ejendomme eller andre aktiver i udlandet og kan endelig samarbejde med SØIK om spærringer af konti. Ved mistanke er der flere typer af mistanke-begreber, men Skat kan indhente informationer fra banker op til 10 år tilbage eller længere hvis udenlandske myndigheder angiver dette i DBO og Skatteudvekslingsaftaler eller hvis Skattestyrelsen “fejlagtigt” angiver at man er mistænkt for bedrageri og skriver dette som standard i udvekslingsbegæringer. Således er Skattestyrelsen begæringer ofte på 15 eller 20 år tilbage i tiden, uden et reelt mandat i lovhjemmel, ej heller for begæringer over 5 år som er nugældende lov i mange lovgivninger. Men I mange tilfælde fremgår det således i sådanne begæringer at du er under mistanke som skattesvindler uden at du reelt har været det.

Hovedreglen er, at skattekrav forældes efter tre år fra kravets forfaldstidspunkt. Skattestyrelsen har dog forskellige regler og genoptagelse kan ske efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, om grov uagtsomhed eller forsæt

Hvad kan Skattestyrelsen i dag?

De kan få indsigt i ejendomme eller andre aktiver i udlandet og kan endelig samarbejde med SØIK om spærringer af konti med henblik på beslaglæggelse m.v. Men udenlandske samarbejde stopper ikke her i sager der vedrører koncerner, spaltninger, fusioner og internationale skattesager, hvor flere skattemyndigheder og anklagemyndigheder samt politi i praksis kan samarbejde.

National og International overvågning

I dag kan skatteforvaltningen modtage oplysninger fra mere end 130 lande og skattemæssigt selvstændige områder fordelt over hele kloden. Skatteforvaltningen videregiver således også tilsvarende oplysninger fra Danmark. Samlet er der tale om 100.000 og op til millioner af oplysninger hvert år. Danmark har en eller anden form for aftale med dem om udveksling af oplysninger vedrørende skatteforhold.

Trojanere som MITID, NEMID og samkørsel via POLINT og PALANTIR

Endeligt er Skattestyrelsen eneste indsigtshaver i alle filer og alt der foregår på din computer, telefon og det gælder tillige din familie, børn, venner, samarbejdspartnere, ansatte, udenlandske relationer m.v. Det foregår aktivt i dag via NEMID eller MITID og selv politiet har ikke denne indsigt og har ikke ret til at komme ind på din ejendom. Det kræver en dommerkendelse. Det har Skattestyrelsen dog lovhjemmel til uden dommerkendelse. og kan komme til møder uanmeldt, også sammen med politiet. Så langt kan enhver skattesag gå hvis der er årsag til det, jf. ovenstående.

Via politiets overvågning og via PALANTIR softwaren som politiet ejer, er der rigt rækkende muligheder for overvågninger af dig og evt. samarbejdspartnere. Endeligt kan Skattestyrelsen og politiet se via log-filer fra teleselskaber, hvor du har været de sidste 10 år, som udgangspunkt, hvis du har en mobiltelefon på danske område.

I 2017 blev en aftale om et 128 millioner kroners våben godkendt. Pol-Intel som indtil nu består af samkøring, Palantir og uofficielt FE dataovervågning via Politiet PE og/eller SØIK, der således kan masse-overvåge danskere. Vi skønner at under 0,2% af danskere ikke er overvåget. Grundigt vil nogen sige. De årlige licens-afgifter til alene Palantir er en ukendt udgift og af nogle kaldt et dataovervågnings-våben eller et cybervåben. De fleste er kritiske over for dets muligheder og at der er dømt diskrimination, EU ulovlighed og trusler mod den personlige frihed. Dette våben kræver ammunition som reelt er data om borgerne.

Pol-intel er en digital Palantir-baseret platform, der ved hjælp af algoritmer analyserer politiets data. Skattestyrelsen har nu samme muligheder om samkøring af data godkendt af alle Folketingsmedlemmer. Data kan være alt fra fotos, videoer, personoplysninger til informationer om hvor, hvornår og af hvem eller sammen med hvem, forskellige typer af kriminalitet er blevet begået. Jo mere data, Skattestyrelsen eller Politiet fodrer Palantir med, des større grundlag har algoritmerne for at sammenholde de forskellige oplysninger. Jo flere oplysninger jo stærkere er supervåben, også indenfor at kunne forudsige skattekriminalitet. Men i de fleste temaer ser man på hvem som er med hvem, hvor, hvornår f.eks. og samkøring med positioner, domæneejere, opfindere, patenter, websider, facebook, linkedin og titusindvis af andre sites og informationer der i øvrigt udleveres af f.eks. Facebook, Google, Whatsapp, Apple, Microsoft, gameservere og betalingsplatforme og det tillige begæringer om udleveringer af vennelister, billeder, grupper og interaktioner til andre disse steder, hvilket også gælder mange banker.

Generelt samkøres info fra folkeregister, skat, offentlige registre, familie, civilstatus, medlemskaber, socialregistret, sundhedsregistret og andre offentlige eller internationale registre f.eks. alle internationale omkostninger, betalinger til og fra udlandet og anden adfærd der reelt kan være udført af stråmænd eller familiemedlemmer. F.eks. er det nemt at kontrollere udbetaling af f.eks. boligstøtte ved at se på positionerne for forældre eller samlevende. Algoritmer og AI er således med til at bestemme hvordan skattesager udformer sig. En DR2-dokumentar, at der var ca. 87% større risiko for at blive anholdt uden efterfølgende at blive dømt, hvis man var indvandrer eller efterkommer af en indvandrer.

Palantir leverer militær software, skatte software og dataovervågning til CIA, FBI og NSA samt de fleste andre lande og Politiet og Skattestyrelsen har dermed, med nyeste lovbeslutning om samkøring af data, flere muligheder end tidligere. De vil betyde flere skattesager der behandles uretfærdigt. Uanset om medlemmer af Folketinget vidste, at dette var konsekvensen.

Skat, Bøder og Politianmeldelse fra Skattestyrelsen

Bøder kan beregnes hvis der sker en overtrædelse af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven, lønsums-afgiftsloven og opkrævningsloven m.v. Mange bøder kan være skærpede såfremt man ikke har afleveret selvangivelse og dermed kan du vurderes af skat under ansvarsbehandlingen skatteydere pr. automatik til at at have handlet groft uagtsomt.

SØIK og Skattestyrelsen kan samarbejde og udveksle informationer. Dette sker f.eks. via Forvaltningslovens § 28 samt Persondatalovens § 8, stk. 2 nr. 3 for nærmere politimæssig efterforskning. Tillige vil Skatteforvaltningslovens §27, stk. 1, nr. 5 finder anvendelse når man taler om grov uagtsomhed. Dermed opnås 10 års skatteligning eller mere. Og der kan tages aktive skridt for at afbryde forældelsesfristen, f.eks. ved en sigtelse. Hvis du har modtaget en sigtelse fra Anklagemyndigheden eller Politiet kan vi henvise til og anbefale en god Forsvarsadvokat.

Sager og afgørelser fra Gældsstyrelsen kan genoptages samtidigt med at gæld kan nedsættes, sættes i bero eller slettes

Det er altid bedst at være i god tid så man f.eks. ikke skal forhandle med Gældsstyrelsen, som kan stille krav om konkursbegæring og/eller personlig konkurs. Disse sager kan imidlertid genoptages og forhandles og der er mange gode eksempler på at gæld som er opstået ved fejl, eller fejlagtige angivelser slettes via vor mellemkomst.

Mange sager kunne selvfølgelig være undgået hvis der var implementeret rutiner til at undgå ubehagelige overraskelser, dem får du med i prisen, hvis du i tide er startet med os, så du i fremtiden ikke kommer i de samme situationer.

HUSK PÅ: Skattesager opstår ofte fordi man ikke har indsendt regnskab eller selvangivelse til tiden og det er bedre at have hos som et reelt Advokat og Revisor henvisningssamvirke, således at dette altid undgås.

Det kan være svært, at forstå juridiske skatteregler, styresignaler og bindende svar

Mange føler det som en jungle af regler og love der skal overholdes, men det er nu ret enkelt for der er juridiske vejledninger, som også menigmand kan forstå, problemet er bare ofte at der er “for” meget læsestof.

Vi kan svare på alle forhold vedr. Skat til selvangivelser og i virksomheder og vejlede i hensigtsmæssige lovlige udarbejdelser af årsregnskaber og selvangivelser hvor mange af dem ikke kendes af de fleste. Dette gælder også hvis du ejer udenlandske selskaber og ejendomme.

Og vore løsninger giver ofte store besparelser år-efter-år og/eller for livstid.

Hvem er vi?

Vort henvisningssamvirke Advokat og Revisor Samvirket, har både Advokater, Statsautoriserede Revisorer, Registrerede Revisorer og Skatterevisorer. Det giver en tyngde i sig selv. Også i komplicerede skattesager der sommetider kan fylde 1 meter i papirer, kontoudtog og dokumentationer.

Hør om mulighederne for hel eller delvis betaling af vore omkostninger.

Spørg os – så får du råd.
Ring +45 32177777.


Scroll to Top