Cabotagekørsel: EU-domstolen tabte sagen mod Danmark

EU domstolen taber sagen om Cabotagekørsel anlagt mod Danmark. Cabotage kørsel dækker over de regler som er gældende for transport i Danmark af udenlandske chauffører. Der må maksimalt siden 2013 køres 3 ture i Danmark på 7 dage, før man skal krydse en dansk grænse igen. Med Køre/Hviletidsbestemmelser betyder det, at regler ikke følges af mange østeuropæiske chauffører og at mange lever på landets rastepladser i weekenderne.


[panel style=”primary” title=”Cabotage kørsel omhandler transporter fra andre lande i Danmark” text_align=”left”]Cabotage kørsel (fr. kystfart) er transport af gods eller passagerer mellem forskellige destinationer i samme land, med luftfartøj, skib, tog, lastbil, rutebil eller andet, med et transportmiddel fra et andet land. Kilde: Wikipedia.[/panel]


Ifølge en afgørelse fra EU-domstolen er den danske fortolkning af reglerne for, hvor mange ture udenlandske lastbiler må køre internt i Danmark, ikke ulovlig. Brancheforeningen og 3F jubler. Det skriver TV2 NORD. EU-domstolen har netop givet Danmark medhold i strenge regler for cabotagekørsel, der skal sikre ordentlige konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske chauffører.

Udenlandske chauffører må maksimalt køre tre ture med varer i Danmark, før de skal krydse grænsen og forlade Danmark igen. Sådan har reglerne for såkaldt cabotagekørsel – blandt vognmænd kaldet piratkørsel – været i Danmark siden 2013.

“Vi er i ret godt humør, det er vi. Det giver EU et vink med en vognstang om, at vi bliver nødt til at skulle den her vej”, siger Kim Tatt Jakobsen, der er leder for Dansk Transport og Logistik Region Midt-Nord.

Og det bliver de ved med at være takket være en ny afgørelse fra EU-domstolen. Danmark var ellers blevet hevet for domstolen af EU-kommissionen, som ikke mente, at de strenge regler var lovlige i forhold til EU’s regler. Men med afgørelsen kan blandt andet de nordjyske vognmænd nu ånde lettet op og i stedet for at frygte øget konkurrence fra udenlandske chauffører, der ofte kører til en lavere løn end de danske.

Cabotagekørsel regler strammet i 2013

Reglerne for den såkaldte cabotagekørsel – altså udenlandske chaufførers kørsel internt i Danmark – blev strammet i 2013 for at gøre sværere for eksempelvis østeuropæiske lastbilchauffører at underbyde deres danske kolleger på ture inden for grænserne.

De nye regler betyder nemlig, at en udenlandsk chauffør kun må enten losse eller læsse sin bil tre gange – og så læsse eller losse en enkelt – inden han skal forlade landet igen.

– Hvis du har haft et læs med til Skagen, så er det meget fornuftigt, at du kan have et læs med tilbage – problemet opstår, hvis du ligger og kører Aalborg-Skagen-Aalborg-Skagen, siger Kim Tatt Jakobsen fra Dansk Transport og Logistik.

– Selve ideen med cabotage er jo god – reglerne er bare så vage, at de er blevet misbrugt, tilføjer han.

Glæden til trods mener både vognmændendes brancheforening og fagforeningen 3F Nordjylland dog, at målet langtfra er nået. Men dagens dom er et skridt på vejen mod ordnede konkurrenceforhold i Europa.

“Vi har ikke noget imod at konkurrere med bulgarere, hvis vi gør det på ordnede vilkår – så har vi overhovedet ikke noget problem med det”, slutter Kim Tatt Jakobsen.


CABOTAGEKØRSEL DOMMEN AF 12/04/2018

Levering af internationale vejgodstransport tjenester inden for Den Europæiske Union er ikke underlagt nogen kvoter for eller begrænsninger i mængden eller hyppigheden af tjenester. I modsætning hertil er cabotagekørsel, som kan defineres som levering af nationale vejgodstransport tjenester, underlagt begrænsninger, når den udføres af ikke-hjemmehørende transportvirksomheder.

12/04/2018 Kilde: ec.europa.eu/denmark/news/%20cabotage-180412_da

Mens der ikke gælder nogen kvoter for ikke-hjemmehørende transportvirksomheders levering af cabotagekørselstjenester, er det kun tilladt disse transportvirksomheder at udføre op til tre cabotagekørsler i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland. Desuden skal disse tre kørsler udføres inden for syv dage efter aflæsningen for den internationale transport.

Kommissionen har anlagt sag ved EU-Domstolen mod Danmark med påstand om, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EU-retten ved at tillade, at en cabotagekørsel har enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Kommissionen har gjort gældende, at EU-retten fastsætter et højeste antal læsse- og/eller lossesteder inden for samme cabotagekørsel. En cabotagekørsel kan derfor have både et antal læsse- og lossesteder.

Danmark har anført, at det ikke har overtrådt EU-retten ved at tillade, at en cabotagekørsel har enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Danmark har anført, at EU-retten ikke udtømmende regulerer cabotagekørsler, eftersom bestemmelserne vedrørende cabotagekørsel er uklare. Følgelig kan medlemsstaterne vedtage foranstaltninger for anvendelsen af disse bestemmelser, forudsat at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen fastslår i sin dom af i dag, at selv om EU-retten ikke udtrykkeligt foreskriver vedtagelse af nationale gennemførelsesforanstaltninger, mangler EU-retten klarhed hvad angår begrebet cabotagekørsel, således at der må indrømmes medlemsstaterne en skønsmargen til at vedtage sådanne foranstaltninger.

Under disse omstændigheder kan Danmark ikke foreholdes at have vedtaget nationale gennemførelsesforanstaltninger til EU-retten med det formål at præcisere rækkevidden af begrebet »cabotagekørsel« med henblik på EU-rettens anvendelse på denne medlemsstats område.

Det skal dog efterprøves, om de af Danmark vedtagne nationale gennemførelsesforanstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen bemærker, at medlemsstaterne ikke er forpligtede til at åbne hjemmemarkederne fuldstændigt for ikke-hjemmehørende vejtransportvirksomheder. EU-retten bestemmer således, at cabotagekørsel kun er tilladt i tilslutning til en international transport og er begrænset til tre kørsler inden for syv dage efter den sidste aflæsning som led i denne internationale transport. Desuden fremhæves cabotagekørslens midlertidige karakter, og det angives bl.a., at cabotagekørsler ikke bør udføres på en sådan måde, at der skabes en permanent eller løbende aktivitet i værtsmedlemsstaten.

Det at tillade ikke-hjemmehørende vejtransportvirksomheder at udføre cabotagekørsler med et ubegrænset antal læssesteder og lossesteder kunne imidlertid gøre den grænse på tre kørsler, der er fastsat i EU-retten, meningsløs og således være i modstrid med den midlertidige karakter af cabotagekørsel såvel som med det formål, der forfølges med denne forordning i forhold til denne kørselstype. I dette tilfælde ville cabotagekørslens midlertidige karakter således kun være sikret af den grænse på syv dage, der er fastsat i EU-retten.

Følgelig er det forbud, der er fastsat i den danske cabotagevejledning, egnet til at sikre overholdelsen af den grænse på tre kørsler, der er fastsat i EU-retten.

Det skal endvidere kontrolleres, at cabotagevejledningen ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Domstolen bemærker, at cabotagevejledningen bestemmer, at en cabotagekørsel kan bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder. Disse foranstaltninger begrænser derfor ikke antallet af afsendere eller fuldmagtsgivere inden for samme cabotagekørsel og tillader implicit, at en cabotagekørsel kan omfatte flere læssesteder og ét lossested eller flere lossesteder og ét læssested. Det følger heraf, at cabotagevejledningen alene forbyder cabotagekørsler, der består af flere læssesteder og flere lossesteder.

Følgelig går disse foranstaltninger ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde det formål, der forfølges med EU-retten.

På denne baggrund konkluderer Domstolen, at cabotagevejledningen er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen fastslår således, at Kommissionen ikke har bevist, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til EU-retten ved at vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger til tydeliggørelse af begrebet cabotagekørsel i den nævnte forordnings forstand.

Som følge heraf frifindes Danmark.For yderligere information om nuværende selskabskontruktioner og selskabsstiftelser – ring 321 77777 lokal 240.


 

Scroll to Top