Ombudsmanden kritiserer Skattestyrelsen i sin sagsbehandling af Skatteklager

Ombudsmanden har i en større undersøgelse identificeret en række problemer af betydning for borgernes tillid til skattemyndighederne. Undersøgelsen er netop sendt til skattemyndighederne med sigte på, at de kan forbedre deres sagsbehandling. Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden behandler klager, tager sager op på eget initiativ og tager på tilsynsbesøg.
”Jeg ved, at skattemyndighederne arbejder på at styrke borgernes tillid til systemet. Vores undersøgelse skal gerne bidrage til dette”, Han noterer sig, at både SKAT og Landsskatteretten har taget konstruktivt imod resultaterne af hans undersøgelse. siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Manglende overblik og stillingtagen til indsigelser

Ombudsmandens Skattekontor har i sin undersøgelse gennemgået 30 tilfældigt udvalgte sager, der er behandlet af både SKAT og Landsskatteretten. I gennemgangen har fokus været på forvaltningsretlige fejl, der kan skade borgernes tillid til systemet. I redegørelsen afdækkes en række problemstillinger. I flere tilfælde har SKAT f.eks. ikke haft tilstrækkeligt overblik over sagens dokumenter, og der er flere sager, hvor skattemyndighederne ikke ser ud til at have forholdt sig til borgernes indsigelser. Herudover afdækker undersøgelsen bl.a. sager, hvor navnlig SKAT har udvist en uheldig adfærd i form af f.eks. nedladende sprogbrug. ”Det er ikke muligt at fastslå, præcis hvor udbredte disse fejl er hos skattemyndighederne. Men meget tyder på, at der er tale om spørgsmål, som er generelt relevante, og som skattemyndighederne derfor bør have tilsvarende generel fokus på”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Ud over de 30 sager bygger han bl.a. sin vurdering på drøftelser med skatteadvokater og revisorer mv.

Ombudsmanden fastholder kritisk blik

Både SKAT og Landsskatteretten har svaret udførligt på ombudsmandens undersøgelse og oplyser, at de på en række punkter allerede har taget initiativer til forbedringer.  Ombudsmanden anerkender myndighedernes indsats. Men han understreger vigtigheden af, at indsatsen gennemføres målrettet og effektivt, så borgerne i sidste ende mærker en reel forskel. Ombudsmandens Skattekontor vil fremover have særlig fokus på de problemer, som undersøgelsen har afdækket.

OMBUDSMANDENS SKATTEKONTORS UNDERSØGELSE 

 • Undersøgelsen bygger på en gennemgang af 30 sager, der er afgjort af SKAT som første instans og Landsskatteretten som anden instans.
 • I de 30 sager har ombudsmanden undersøgt sagsforløbet såvel i SKAT som Landsskatteretten, herunder sekretariatsbetjeningen i Skatteankestyrelsen.
 • Ombudsmanden har i undersøgelsen haft særlig fokus på forhold, som har betydning for en god og tillidsfuld relation mellem skattemyndighederne og borgere og virksomheder.

UNDERSØGELSENS KONKLUSIONER

Undersøgelsen har vist en række fejl og problemer, som efter ombudsmandens opfattelse kan risikere at skade borgernes tillid til skattemyndighederne. 
 • Adfærd. Flere eksempler viser en adfærd, som kan skade en tillidsfuld relation.
  • Dette gør sig navnlig gældende for SKAT, som i flere tilfælde har optrådt uhensigtsmæssigt. F.eks. ved at have fremtrådt som forhandlingspart og ikke som myndighed, og ved at have kommunikeret med skatteyderen på en nedladende måde.
 • Manglende orden. SKAT har i en del af sagerne ikke haft overblik over sagens akter.
  • Der er navnlig tale om, at akter, der udgør et vigtigt grundlag for sagen – herunder for sagens udfald – ikke kan genfindes på den pågældende sag.
 • Skøn der fremstår vilkårlige.
  • Der er tale om sager, hvor SKAT ved et skøn skal fastlægge værdien af f.eks. en fast ejendom eller en estimeret indkomst. SKATs ansættelser har i et vist omfang fremtrådt vilkårlige.
 • Utilstrækkelige svar på parternes synspunkter.
  • Både SKAT og Landsskatteretten har i en række sager ikke i relevant omfang forholdt sig til de argumenter, som parterne har haft til støtte for sagen.
 • Manglende sikring af at ansættelsesfrister er overholdt.
  • Det drejer sig om tilfælde, hvor Landsskatteretten ikke har sikret sig, at skattemyndighedernes frister for at ændre borgernes skatteansættelser er blevet overholdt.

SKATTEMYNDIGHEDERNES SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

SKAT og Landsskatteretten har haft ombudsmandens undersøgelse til gennemlæsning og har redegjort for deres synspunkter på undersøgelsens konklusioner.
 • SKAT er enig i ombudsmandens synspunkter på de enkelte sager og oplyser, at man allerede har taget en række initiativer, ligesom man også fremadrettet vil iværksætte initiativer, der bl.a. skal forebygge de problemer, som undersøgelsen peger på. Blandt initiativerne er øget fokus på kvalitetssikring og uddannelse af sagsbehandlere.
 • Landsskatteretten vil fremadrettet have det som et særligt opmærksomhedspunkt at påse, at ansættelsesfristerne er overholdt i de påklagede afgørelser. Landsskatteretten vil også fortsat have fokus på at tage stilling til partsanbringender i relevant omfang.
Yderligere oplysninger:
 • Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 
 • Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12
 • Fotokredit: Ombudsmanden.dk
 • Herunder fremgår rapporten i sin helhed:
Scroll to Top