Skattesager og Skatteankestyrelsen

Klager over SKAT er Skattesager der behandles af Skatteankestyrelsen som består af bl.a. Landsskatteretten, og Ankenævn der består af SKATTEANKENÆVN, VURDERINGSANKENÆVN, FÆLLESANKENÆVN OG MOTORANKENÆVN. Skatteankestyrelsen henhører under Skatteministeriet.

Skattesager og Skatteklager – sådan arbejder SKAT

Vi løser mange problemer for virksomheder, velhavere og private indenfor en række skatteområder herunder f.eks. besvarelser af breve der indeholder “VI FORESLÅR”. Det kan f.eks. skylde forglemmelser og skattekontrol af din selvangivelser, virksomheder og f.eks. investeringer og arv.

SKAT vil ofte lave en almindelig beskatning på indtægter på konti, hvor man enten er for sent ude eller har glemt at opgive indtægter, hvilker svarer til en slags foreløbige fastansættelser. Sager der kommer til afgørelser er ofte afgjort på kontoudtog alene. Fremsender man ikke fulde kontoudtog fakturerer SKAT dig for at indhente information fra banker. Både i Danmark og i udlandet. Dette kan blive dyrt. Ofte kan du komme til at betale skat fra beløb der indgår fra egne konti f.eks. opsparingskonti, fra partner, børn, familie og venner.

Tilsvarende kan SKAT nægte fradrag fra helt almindelig afskrivninger, der er normale i en virksomhedsdrift. Endelig kan SKAT erklærer din virksomhed som hobbyvirksomhed, og kan nægte dig alle fradrag 5 år tilbage i tiden.

Mistet ret til at have virksomhed under VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Er du for sent ude med svar, kan SKAT ophæve din ret til at drive virksomhed under virksomhedsordningen. Dette kommer af Dermed går din skat fra 22% til din normale trækprocent for A-SKAT ca. 59%

Vi svarer på alle breve der vedrører besvarelse af breve fra myndighederne:

  • Skatter, AM og moms herunder Afdragsaftaler, Konkursbegæring, Pengekrav, Betalinger og efterbetalinger
  • Foreløbige Fastansættelser af f.eks. moms og skat
  • Ukorrekte opkrævninger at AM Arbejdsmarkedsbidrag
  • Fastansættelser andre bidrag, afgifter og vurderinger af afskrivninger, værdiansættelser og afskrivning af underskud
  • Vurderinger af ejendomme, industriejendomme og
  • Udarbejdelse af Revisionserklæringer
  • Vurderinger af huse, biler, kontrakter of samhandelsaftaler m.v.
  • Pensioner, Boligstøtte, Børnepenge, Hustru-bidragssager m.v.

For mere information se www.metropolinternational.com/skattesager eller www.metropolinternational.com/skatteklager til Skatteankestyrelsen (DETTE DOKUMENT)

Mere direkte er loven i sin helhed vedr. det forvaltningsmæssige i skatteklager:

Vi fører skattesager og skatteklager både hos SKAT og senere til Skatteankenævnet og udfører almindelig revision og kontrol af indgivne regnskaber og/eller selvangivelser. Vi er specialiseret i sager hvor der indgår skilsmisser, hustrubidrag, børnesamvær og rettighedet i forbindelse med Familieretshuset.

Vi tilbyder at afholde et formøde hvor vi sammen gennemgår det fremsendte, eller blot at diskutere sagerne og at få konkrete svar. Vi kan tilbyde at afholde møde sammen med en jurist eller en sagsbehandler i SKAT, Skatteankestyrelsen og andre myndigheder som f.eks. politi, sundhedsmyndgheder, fagforeninger, arbejdsgiverkontrol eller Familieretshuset. Dette skal ske indenfor den til enhver tid fastsatte frist eller 3 måneders fristen. I en sådan henseende deltager vi med en revisor eller advokat fra os, og møderne optages for at vi bedre kan tilrettelæge klagen og den skattemæssige compliance og for at sikre at intet glemmes.

Hvis du vil klage. Så skal du sende en lang e-mail i WORD, PDF eller LIBRE OFFICE format til info@metropolinternational.com med SAMTLIGE BILAG. Der er en frist på tre måneder efter den dag, hvor du har fået brev om afgørelsen af en skattesag. Skriv alle de punkter, du vil klage over, og begrund for hvert punkt, hvorfor du mener, afgørelsen er forkert. Vedlæg afgørelsen. Har du fået en sagsfremstilling ved siden af afgørelsen, skal du også vedlægge den. Hvis du har dokumenter, som støtter og underbygger din klage, beder vi dig også sende dem med.

Hvad koster det? Der skal betales et gebyr der er momsfrit for at du kan klage. Til og med den 30. juni 2020 koster det 400 kr. at klage, og fra den 1. juli 2020 koster det 1.100 kr. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du pengene tilbage.

Diagram vedr. organisation for Skatteklager og møder i Skatteankestyrelsen

Du kan søge om at få betalt din skatterådgiver

Advokat og Revisor Samvirket er en god partner i skattesager fordi vi dækker både det juridiske og tillgie det regnskabsmæssige aspekt. Derfor er du altid godt hjulpet i sager der vedr. emner på denne side. Hvis du får en af vore advokat, skatterådgivere eller revisoroer til at hjælpe med klagesagen, kan du søge om at få rådgivningen betalt helt eller delvist. Du får betalt i procent, i forhold til hvor meget af klagen du får medhold i.

Du kan få en et overslag på dine omkostninger ved at ringe til os og ved at læse mere om denne mulighed på skat.dk/omkostningsgodtgørelse.

Vi hjælper gerne med dette. Ring +45 321 77777 lokal 129.

Fejlagtige skatteopgørelser skal følge Retsregler og praksis

Statsskattelovens§ 4: Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks. Litra a: af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;

Statsskattelovens § 6: Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:

Litra a: driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger;

Personskattelovens § 3: Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages

1) udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og ligningslovens § 9 G og 13 nævnte udgifter.

Man anvender Skattekontrollovens § 5. stk. 3: Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se også diverse afgørelser i den juridiske vejledning afsnit A.B.5.2 og A.B.5.4 omhandlende skønsmæssige ansættelser af skat. Se fx SKM2013.613, SKM2015.520 og SKM2017.407 om skønsmæssige ansættelser af skat.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet/oplyst, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget for beskatning. Der henvises til SKM2008.905. Kan man ikke dette kan disse søge beskattet, men vigtigere er, at du risikerer at blive opsagt fra virksomhedsordningen.

Lovregler om pligten til at indsende dokumentation

Generelt ligger der i selvangivelsespligten (skattekontrollovens § 1 og § 3) også pligt til at redegøre for eller dokumentere grundlaget for de selvangivne oplysninger

  1. Hvis man er erhvervsdrivende, har man pligt til at sende regnskabsmaterialet med bilag til skattemyndighederne (skattekontrollovens § 6)
  2. Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Kombinerede sager i SKAT, Gældsstyrelsen, Politi, Sundhedsmyndigheder, Arbejdsgiverkontrol, Fagforeninger og Familieretshuset

Vi kan tilbyde henvisning i enhver henseende om kombinerede sager. I forhold til overskriften er der ofte flere problemer samtidigt og vi kan bevare og besvare og forsvare dig i enhver henseende. Eftersom de fleste erhversdrivende har familier og børn, er det ofte bedst at være serviceret af en partner som mestrer overbliket i forhold til det det tværfaglige aspekt, som vi har, i Advokat og Revisor Samvirket.

Selv hvis det kommer til en sigtelse fra Politiet, eller en markering af at dette vil ske, kan vi vejlede i valg af Forsvarsadvokat, fordi vi har betydelig (35 års erfaring i hvordan vore klienter forsvares af en given forsvarsadvokat.

Med en Skatterådgiver får du et klart overblik over skat, selvangivelsen og årsregnskabet

Man kan nemt komme til at snyde sig selv for f.eks. fradrag for børnepenge, boligstøtte, moms eller afskrivninger og fradrag. Med en gennemgang af din økonomi og regnskaber får du et klart overblik over skat, evt. skatteklager og hvor meget du skal have tilbage.

Det kan altid betale sig at kører skattesager f.eks. da denne udgift betales helt eller delvist hvis du får ret i nogle af punkterne.

Spørg os – så får du råd… Ring +45 32177777 lokal 126.