Skattesager

Klager over SKAT. Hvis vi vinder er det gratis for dig, og hvis vi taber får du 50% reduktion. Skattesager behandler vi i Skattestyrelsen allerførst med klager til chefer og direktionen. Der udover kan vi oprette sager i Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Skatteankenævn, Skatterådet, Vurderingsankenævn, Fællesankenævn og Motorankenævn. Dertil kommer at mange afdrager på gæld hvor styrelsernes egne frister ikke er overholdt eller gælden er forældet.

Skattesager kan vi indbringe for civilretten, Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret, Borger og Retssikkerhedschefen, Ombudsmanden, EU Domstolen. Ofte anmelder vi Skattestyrelsen til Politiet og vedlægger anmeldelsen.

I Skattesager kan man risikere end sigtelse fra Anklagemyndigheden.dk (Politiet). Derfor er det godt at have politianmeldt forinden.

Problemet med Skattestyrelsen er at den har for meget magt og for lidt evne til at lytte. Skattestyrelsen er nemlig både udøvende, lovgivende og dømmende og nu bestemmer de f.eks. selv bøder. Ingen anden organisation har mere magt. Meget af den praksis der foregår i Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen og Gældsstyrelsn er IKKE vedtaget i Folketinget.

Skattestyrelsen agerer nemlig ud fra en række forskellige retsakter og dokumenter, som ikke nødvendigvis er love. Disse omfatter blandt andet:

 1. Bekendtgørelser: Disse er regler udstedt af en minister eller en myndighed med hjemmel i en lov. Bekendtgørelser uddyber og præciserer lovens bestemmelser.
 2. Cirkulærer: Disse er instruktioner fra overordnede myndigheder (som et ministerium) til underordnede myndigheder om, hvordan de skal administrere og fortolke lovgivningen.
 3. Vejledninger: Disse dokumenter giver praktiske anvisninger og fortolkninger af, hvordan love og regler skal forstås og anvendes i praksis. De er ikke bindende, men har stor betydning for, hvordan reglerne forstås og anvendes.
 4. Styresignaler: Disse er meddelelser fra Skattestyrelsen, der informerer om ændringer i praksis, fortolkning af regler eller administrative procedurer. Styresignaler kan også præcisere, hvordan bestemmelser i lovgivningen skal forstås.
 5. Afgørelser og domme: Skattestyrelsens afgørelser og domme fra domstole og skatteankemyndigheder skaber præcedens og er vigtige for den praktiske fortolkning af skatteretten.
 6. Administrativ praksis: Dette refererer til den måde, Skattestyrelsen og andre skattemyndigheder typisk anvender og fortolker skattelovgivningen på. Over tid kan denne praksis blive en vigtig kilde til retsanvendelse.

Disse forskellige typer af dokumenter og retsakter udgør tilsammen en omfattende ramme, som Skattestyrelsen bruger til at administrere skattesystemet og sikre korrekt opkrævning og kontrol af skatter og afgifter.

Klager over skatteforslag og skatteafgørelse

Normale skattesager hvor der er truffet afgørelse indklager vi til, Skattestyrelsen, Skattestyrelsens ledelse og sektionsledelse m.v. Borger og retssikkerhedschefen, Politiet, Civil Domstol i din retskreds, Skatteankestyrelsen, Datatilsynet, Datarådet, Ombudsmanden, Landsskatteretten, Landsretterne og evt. Skatterådet, Højesteret og endelig EU domstolen hvor 50% af sagerne vindes.

Læs mere om godtgørelse i Skatteklager, så du får 50% reduktion i Skattesager også selvom du ikke får medhold. Du får 100% reduktion i Skattesager af vorES faktura hvis du vinder.

Det betyder at det ikke koster dig noget.

Skattesager og Skatteklager – sådan arbejder Skattestyrelsen

Vi løser mange problemer for virksomheder, velhavere og private indenfor en række skatteområder herunder f.eks. besvarelser af breve der indeholder “VI FORESLÅR”. Det kan f.eks. skyldes forglemmelser, udenlandske aktiver, skattekontrol af din selvangivelser, virksomheder og f.eks. investeringer og arv.

SKAT vil ofte lave en almindelig beskatning på indtægter på konti, hvor man enten er for sent ude eller har glemt at opgive indtægter, hvilke svarer til en slags foreløbige fastansættelser. Sager der kommer til afgørelser er ofte afgjort på kontoudtog alene. Fremsender man ikke fulde kontoudtog fakturerer SKAT dig for at indhente information fra banker. Både i Danmark og i udlandet. Dette kan blive dyrt. Ofte kan du komme til at betale skat fra beløb der indgår fra egne konti f.eks. opsparingskonti, fra partner, børn, familie og venner.

Tilsvarende kan SKAT nægte fradrag fra helt almindelig afskrivninger, der er normale i en virksomhedsdrift. Endelig kan SKAT erklærer din virksomhed som hobbyvirksomhed, og kan nægte dig alle fradrag 5 år tilbage i tiden.

Som Skattekonsulenter laver vi også rådgivning til dine virksomheder og privat selvangivelse eller direkte henvisninger til vore formuepleje eksperter.

Alle henvisende i samvirket er medlemmer af bl.a. FRS, SRF, AIA, AICPA og CIMA.

Vi kan hjælpe dig i enhver sag der vedrører Skatteklager, Skatteansættelser og Skatteafgørelser fra Skattestyrelsen herunder;

 • Få sager oversendt til vores kontorer fra andre advokater og revisorer m.v.
 • Kræve aktindsigt (Gratis) Ring +45 32177777 lokal 245.
 • Klage over Skatteforslag til direktører og ledere i Skat og politianmelde Skattestyrelsen (hvilket er normalt, hvis man ikke er enig)
 • Klage til Skatteankenævnet, Borgernære Skattesager i Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Vurderingsankenævn, Fællesankenævn og Motorankenævn
 • Opnå bindende svar fra Skattestyrelsen via Skatterådet
 • Klage til Borger- og retssikkerhedschefen
 • Føre en civil retssag mod Skattestyrelsen ved en civil domstol i din retskreds
 • Besvare forslag og afgørelser fra Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS)
 • Kryptovaluta Skattesager for Bitcoins og andre kryptovalutaer inkl. at lave Kryptovaluta Regnskaber og hævde at der ikke er tale om spekulation
 • Anke sagen til afgørelse i Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret
 • Føre sager videre til EU domstolen eller nedlæggelse af politianmeldelse på enkeltpunkter
 • Klager over Gældsstyrelsens handlinger og afgørelser samt forhandling og indgåelse af afdragsaftaler m.v.
 • Vurdering og modbevise i sager vedr. Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvor der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis:
 • ”Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.”
 • Skattesager der vedrører Skattetransparens eller ledelsens sæde
 • Comissioner Owner, IP Sager eller lånesager i internationale konstruktioner
 • Hjælpe hvis du modtager en underretning om at sagen overgår til strafferetslig vurdering eller at du modtager en tilsigelse fra Politiet/Anklagemyndigheden
 • Rekvirere Syn og Skøn til forsvar i Skatteankenævnet, Skattestyrelsen, Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten og byretterne i Danmark.
 • Indkalde vidner eller udarbejdelse erklæringer til støtte i retssager eller få udtalelser fra Jura-Professorer, Advokater og Revisorer, til støtte i verserende eller afsluttede sager
 • Udtagelse af Syn og Skøn for civilretten, landsretterne og højesteret samt EU domstolen

Har du mistet ret til at have virksomhed under VIRKSOMHEDSORDNINGEN, mistet din momsregistrering eller blevet nægtet oprettelse af momstilsvar?

Er du for sent ude med svar, kan SKAT ophæve din ret til at drive virksomhed under virksomhedsordningen. Dette kommer til at betyde at din skat går fra 22% til din normale trækprocent for A-SKAT ca. 50%

Mange oplever også at man ikke kan blive momsregistreret, eller at momstilsvaret inddrages af Skattestyrelsen som følge af for sen betaling. I sådanne tilfælde kan vi hjælpe med momsregistrering af Tysk/Svensk virksomhed og med oprettelse af bank der.

Vi svarer på alle breve der vedrører besvarelse af breve fra myndighederne:

 • Skatter, AM og moms herunder Afdragsaftaler, Konkursbegæring, Pengekrav, Betalinger og efterbetalinger
 • Afvisninger i sager om foreløbige Fastansættelser af f.eks. dansk moms, udenlandsk moms, triangulering og A-Skatter m.v.
 • Ukorrekte opkrævninger at AM Arbejdsmarkedsbidrag hvor Skattestyrelsen påstår betaling
 • Fastansættelser andre bidrag, afgifter og vurderinger af afskrivninger, værdiansættelser og afskrivning af underskud
 • Vurderinger af ejendomme, industriejendomme og udlejningsejendomme
 • Udarbejdelse af Revisionserklæringer
 • Uvildige vurderinger af huse, biler, kontrakter of samhandelsaftaler m.v.
 • Pensioner, Boligstøtte, Børnepenge, Hustru-bidragssager m.v.
 • Kombinerede sager med Familiretshuset f.eks. Skilsmisse, Skilsmisseproblemer i forhold til bodeling, skat, straffesager vedr. disposition i dit navn, falske underskrifter m.v.
 • Sammenhængende skattesager med sager i Familieretshuset

For mere information se www.metropolinternational.com/skattesager

Mere direkte er loven i sin helhed vedr. det forvaltningsmæssige i skatteklager:

Vi fører skattesager og skatteklager både hos SKAT og senere til Skatteankenævnet og udfører almindelig revision og kontrol af indgivne regnskaber og/eller selvangivelser. Vi er specialiseret i sager hvor der indgår skilsmisser, hustrubidrag, børnesamvær og rettigheder i forbindelse med Familieretshuset.

Vi tilbyder at afholde et formøde hvor vi sammen gennemgår det fremsendte, eller blot at diskutere sagerne og at få konkrete svar. Vi kan tilbyde at afholde møde sammen med en jurist eller en sagsbehandler i SKAT, Skatteankestyrelsen og andre myndigheder som f.eks. politi, sundhedsmyndigheder, fagforeninger, arbejdsgiverkontrol eller Familieretshuset. Dette skal ske indenfor den til enhver tid fastsatte frist eller 3 måneders fristen. I en sådan henseende deltager vi med en revisor eller advokat fra os, og møderne optages for at vi bedre kan tilrettelæge klagen og den skattemæssige compliance og for at sikre at intet glemmes.

Hvordan oprettes en Skattesag?

Hvis du er uenig eller vil klage. Så skal du sende en lang e-mail i WORD, PDF eller LIBRE OFFICE format og uploade denne sikkert her med SAMTLIGE BILAG. Der er en frist på tre måneder efter den dag, hvor du har fået brev om afgørelsen af en skattesag. Skriv alle de punkter, du vil klage over, og begrund for hvert punkt, hvorfor du mener, afgørelsen er forkert. Vedlæg afgørelsen. Har du fået en sagsfremstilling ved siden af afgørelsen, skal du også vedlægge den. Hvis du har dokumenter, som støtter og underbygger din klage, beder vi dig også sende dem med.

Hvad koster det? Der skal betales et gebyr der er momsfrit for at du kan klage. Fra den 1. juli 2020 koster det 1.100 kr. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du pengene tilbage.

Du kan søge om at få betalt din skatterådgiver

Metropol er en god partner i skattesager fordi vi kan søge dækning både det juridiske og tillige det regnskabsmæssige aspekt. Derfor er du altid godt hjulpet i sager der vedr. emner på denne side. Hvis du får en af vores henvisende advokat, skatterådgivere eller revisorer til at hjælpe med klagesagen, kan du søge om at få rådgivningen betalt helt eller delvist.

Du få betalt 50 procent, eller helt op til 100% alt efter hvor meget af klagen du får medhold i.

Du kan få en et overslag på dine omkostninger ved at ringe til os og ved at læse mere om denne mulighed på skat.dk/omkostningsgodtgørelse.

Vi hjælper gerne med dette. Ring +45 321 77777 lokal 129.

Fejlagtige skatteopgørelser skal følge Retsregler og praksis

Statsskattelovens § 4: Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks. Litra a: af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;

Statsskattelovens § 6: Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:

Litra a: driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger;

Personskattelovens § 3: Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages

1) udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og ligningslovens § 9 G og 13 nævnte udgifter.

Man anvender Skattekontrollovens § 5. stk. 3: Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se også diverse afgørelser i den juridiske vejledning afsnit A.B.5.2 og A.B.5.4 omhandlende skønsmæssige ansættelser af skat. Se fx SKM2013.613, SKM2015.520 og SKM2017.407 om skønsmæssige ansættelser af skat.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet/oplyst, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget for beskatning. Der henvises til SKM2008.905. Kan man ikke dette kan disse søge beskattet, men vigtigere er, at du risikerer at blive opsagt fra virksomhedsordningen.

Lovregler om pligten til at indsende dokumentation

Generelt ligger der i selvangivelsespligten (skattekontrollovens § 1 og § 3) også pligt til at redegøre for eller dokumentere grundlaget for de selvangivne oplysninger

 1. Hvis man er erhvervsdrivende, har man pligt til at sende regnskabsmaterialet med bilag til skattemyndighederne (skattekontrollovens § 6)
 2. Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Kombinerede sager i SKAT, Gældsstyrelsen, Politi, Sundhedsmyndigheder, Arbejdsgiverkontrol, Fagforeninger og Familieretshuset

Vi kan tilbyde henvisning i enhver henseende om kombinerede sager. I forhold til overskriften er der ofte flere problemer samtidigt og vi kan bevare og besvare og forsvare dig i enhver henseende. Eftersom de fleste erhvervsdrivende har familier og børn, er det ofte bedst at være serviceret af en partner som mestrer overblikket i forhold til det det tværfaglige aspekt, som vi har.

Selv hvis det kommer til en sigtelse fra Politiet, eller en markering af at dette vil ske, kan vi vejlede i valg af Forsvarsadvokat, fordi vi har betydelig erfaring i hvordan vores klienter forsvares bedst af en given forsvarsadvokat. Forsvarsadvokater anvendes i sager hvor politiet har tilkendegivet at der er en sigtelse under udarbejdelse.

Med en Skatterådgiver får du et klart overblik over skat, selvangivelsen og årsregnskabet

Man kan nemt komme til at snyde sig selv for f.eks. fradrag for børnepenge, boligstøtte, moms eller afskrivninger og fradrag. Med en gennemgang af din økonomi og regnskaber får du et klart overblik over skat, evt. skatteklager og hvor meget du skal have tilbage.

Det kan altid betale sig at kører skattesager f.eks. da denne udgift betales helt eller delvist hvis du får ret i nogle af punkterne.

Hvad er SKATTElovgivning VEDTAGET UDEN OM FOLKETINGET?

Bortset fra lovene er der en række retsakter og bestemmelser, som er vedtaget eller godkendt af Folketinget. Disse omfatter primært bekendtgørelser, der er udstedt af ministerier med hjemmel i lovgivning vedtaget af Folketinget. Cirkulærer og vejledninger er som regel udarbejdet af ministerier og styrelser, men de kan også være resultatet af politiske beslutninger og dermed indirekte påvirket af Folketinget.

Når det kommer til skøn over, hvor meget af det samlede regelgrundlag, som er vedtaget af Folketinget, og hvor meget der udgør administrative bestemmelser, kan det variere betydeligt afhængigt af lovgivningsområdet. En generel vurdering kan dog gives:

 1. Lover vedtaget af Folketinget: Dette omfatter selve skattelovene og de overordnede rammer for beskatning. Lovene indeholder de grundlæggende principper og bestemmelser, som danner grundlaget for skattelovgivningen. Det skønnes, at omkring 20-30% af skattelovgivningen er direkte vedtaget af Folketinget.
 2. Bekendtgørelser: Disse er mere detaljerede regler udstedt af ministerier med hjemmel i lovene. Bekendtgørelser specificerer, hvordan lovene skal anvendes i praksis. Selvom de udstedes af ministerier, har de deres grundlag i lovgivning vedtaget af Folketinget. Bekendtgørelserne udgør en væsentlig del af det regelgrundlag, der regulerer skatteforhold, måske omkring 40-50%.
 3. Cirkulærer, vejledninger og styresignaler: Disse dokumenter udstedes af ministerier og styrelser for at præcisere og vejlede i anvendelsen af lovene og bekendtgørelserne. De er ikke bindende på samme måde som love og bekendtgørelser, men de spiller en vigtig rolle i fortolkningen og administrationen af skattelovgivningen. Dette skønnes at udgøre de resterende 20-30%.

Samlet set kan man sige, at Folketinget direkte vedtager en mindre del af den samlede regelmasse i form af love (20-30%), mens en betydelig del af reguleringen sker gennem administrative retsakter som bekendtgørelser, der også har deres rod i de love, Folketinget har vedtaget. Administrative dokumenter som cirkulærer, vejledninger og styresignaler, som udgør en væsentlig del af den praktiske anvendelse og fortolkning, udgør omkring 20-30%.

Disse skøn kan variere afhængigt af specifikke lovgivningsområder og administrative praksisser.Spørg os – så får du råd…

Ring +45 32177777 lokal 126.

Seneste afgørelser fra Skattestyrelsen:Andre artikler om skattesager

MITID Geolokation

SKATTENÆVN for Skattesager OG vurderingssager

På det seneste er der mange nye skattesager og vurderingssager som kommer ind dagligt. Det er typisk manglende formuegoder der …

Kryptovaluta SKATTEsager kan genoptages

Skatteministeren har i dag publiceret sit svar på to spørgsmål relaterende til opgørelse af gevinst og tab på kryptovalutaer. Svarene …

AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager?

At investere i en grundig scanning af dine regnskaber for fejl og potentielle skattesager kan synes som en stor udgift, …

SKATTESAGER: TIDLIGERE TDC-ejere skal betale gigantisk skatteregning EFTER 18 ÅRS SKATTEKLAGER OG SKATTESAGER

Kapitalfondene, der tidligere ejede TDC, og solgte hele TDC bid for bid, får et gigantisk skattesmæk, efter der ved Højesteret …

Tidligere TDC-ejere og NetApp taber skattesager i Højesteret med gennemstrømnings-selskaber

Dommen er klar her kl. 12:00. De fem kapitalfonde som i sin tid købte TDC skal nu betale ca. 250 …

SØIK afløses af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) der bl.a. kan undersøge Politiet, skattesager og f.eks. Bankoprettelser og Offshore Selskaber

Hvad er NSK? National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod …
Scroll to Top