Tvangsopløsning og konkursbegæring

En Tvangsopløsning er et påbud eller krav om at en virksomhed herefter overføres FRA Erhvervsstyrelsen hvor firmaet markeres UNDER TVANGSOPLØSNING til f.eks. Skifteretten. I Stor København er det Sø og Handelsretten der modtager anmodningen.

Herefter indkalder Skifteretten ledelsen til et møde hvor du har pligt til at møde ellers vil selskabet komme under konkursbehandling. På mødet kan Skifteretten herefter træffe afgørelse efter oversendelsen om hvad der skal ske inden for sammenlagt maksimum 3 måneder. Disse 3 måneder kan IKKE overskrides.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at såfremt der også tidligere er indgivet regnskab for sent, så kan selskabet overgå til Konkursbehandling hos Kurator, direkte efter f.eks. Sø og Handelsrettens afgørelse.

Det er gratis idet det konkursramte selskab eller staten har midler der kan dække omkostningerne.

Der er følgende juridiske muligheder hvis man har modtaget et brev om tvangsopløsning

Allerede ved oversendelse af sagen til skifteretten har Erhvervsstyrelsen afsat ledelsen og slettet adgang til den Elektroniske post til selskabet. Allerede på dette tidspunkt kan banker, leverandører og kunder reagere ved at lukke evt. leverancer, kassekreditter, lån, sikkerhedsstillelse og kræve evt. gæld indfriet medmindre du laver en rekonstruktion som vi kan være behjælpelige med. Efter en afvikling af et selskab ophører selskabet med at eksistere som juridisk CVR nummer og kan kun genetableres hvis der skal foretages dispositioner, som ikke skete mens det var aktivt.

Generelt skal Skifteretten sikrer, at firmaet senest 3 måneder efter tvangsopløsnings begæringen at

 1. Selskabet er genetableret i Erhvervsstyrelsen som fungerende CVR nummer og det sker ved genetablering og genindtrædelse af ledelse m.v. Dermed slettes “Under Tvangsopløsning” efternavnet til dit firmanavn
 2. Selskabet overgår til konkursbehandling via en Kurator
 3. Selskabet overgår til opløsning via en Likvidator
 4. Selskabet overgår til Rekonstruktion via en Rekonstruktør

Hvornår kan selskaber m.v. tvangsopløses?

Tvangsopløsning sker, når et CVR nummer ikke overholder pligter og de vigtigste af lovgivningens krav, idet man kan risikere at et selskab af Erhvervsstyrelsen tvangsopløses, når en eller flere af nedenstående faktorer er til stede f.eks. hvis et

 • stiftet selskab eller firma ikke har en lovlig ledelse f.eks. at en Direktør melder sig ud som direktør for selskabet eller består af en ledelse med en Konkurskarantæne person, som er optaget i Konkurskarantæne Registeret
 • stiftet selskab eller firma mangler en revisor
 • stiftet selskab eller firma har undladt at indsende årsregnskab
 • stiftet selskab eller firma tabt en del af sin kapital og det ikke kan lykkes at få en rekonstruktion eller en kapital tilførsel

Genetablering af et stiftet selskab, firma eller CVR nummer herunder ApS, IVS, A/S eller Holdingselskab under Tvangsopløsning

I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten der behandler sagerne mens det i resten af landet er Skifteretten.

Genetablering af et selskab kan ske når skal det er sikret via en revisionserklæring at

1) hele selskabskapitalen er til stede og
2) at der ikke er optaget ulovlige aktionærlån.

Såfremt at der er underskud, skal der en kapitaltilførsel til. For at beregne hvor meget, ser man på seneste regnskabsnøgletal efter formlen Selskabskapital minus Gæld, hvorefter det plus eller minus som står i regnskabet, og dette er altafgørende for om selskabet kan genoptages. Har du f.eks. en registreret kapital på 500.000 men en gæld på 125.000 i seneste årsregnskab, så skal der tilføres en kapital på 375.000 for et A/S minus omkostninger og/eller overskud.

Der er imidlertid flere muligheder for at lave rekonstruktioner af selskaber, især i de tilfælde hvor en direktør, ejer eller aktionær har indskudt midler i selskabet og/eller hvor der ejerkredsen findes flere selskaber og eller i Koncerner med et eller flere Holdingselskaber. Der er også flere måder at opgøre selskabskapitalen på, og der stilles ikke kravom hvilken regnskabspraksis som der anvendes.

Det er Erhvervsstyrelsen der beslutter tvangsopløsning og Skifteretten gennemfører tvangsopløsningen senest 3 måneder herefter. I praksis har man dog ret til at forsøge at genetablere en virksomhed.

Selve Tvangsopløsningen kan af Skifteretten eller Sø og Handelsretten, alt efter hvad der besluttes på fremmødet, blive gennemført på følgende måder:

Genetablering efter tvangsopløsning

af det stiftede selskab, hvor efter de pligter der er tilsidesat gennemføres, f.eks. registrering af revisor, indsættelse af gyldig ledelse eller fremsendelse af manglende årsregnskab.

Formløs opløsning efter tvangsopløsning

hvor Selskabet vil blive opløst uden en egentlig bobehandling. Det bliver benyttet, hvis der ikke er aktiver af betydning.

Konkurs efter tvangsopløsning

hvor selskabet, ikke i væsentligt omfang kan kan betale kreditorerne herunder hvis der er aktiver til fordeling mellem kreditorerne

Likvidation

hvor Skifteretten udnævner en Likvidator. Dette kan især ske, hvis der mangler oplysninger, og/eller hvis selskabet vurderes til at have aktiver og likviditet til at kunne betale kreditorer.

Nedgrader selskabskapital og få Skattefrit udbytte eller nedgrader fra A/S til APS og får 375.000 udbetalt skattefrit

Vi tilbyder at sikre dine selskaber med en plan for rekonstruktion, og det kan indebære at vi nedgraderer den registrerede selskabskapital f.eks. fra 500.000 til 125.000 hvorved at man kan få 375.000 til at indgå til dækning af omkostninger eller få disse penge udbetalt.


Udsættelse og genetablering af et stiftet selskab efter tvangsopløsning med genindsættelse af ledelse og bestyrelse

Såfremt at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om oversendelse af et CVR nummer til tvangsopløsning er det alene Skifteretten som herefter behandler sagen hvortil man kan fremsende en rekonstruktionsplan, såfremt at CVR nummeret skal genoptages.

I den forbindelse skal man være opmærksom på at f.eks. BANK og SKAT ikke umiddelbart kan videreføre f.eks. bankkonti, forpligtelse, kassekreditter, lån og selve momsafregningskonti. Disse skal fornys, hvis et selskab opløses og et selskab under tvangsopløsning har reelt INGEN ledelse fordi Erhvervsstyrelsen allerede på Tvangsopløsnings tidspunktet har afsat ledelsen og en eventuel Bestyrelse.

Normalt kan der opnås en udsættelse af en konkurs eller likvidation hvis man kommer med en plan. Der er dog retningslinier der skal overholdes og disse er bl.a. at en advokat, revisor eller rekonstruktør indsender regnskab sammen med planen.

En registreret revisor eller en registreret revisor skal bekræfte at Selskabskapitalen er intakt og at der ikke er ulovlige aktionærlån

Det er nødvendigt med en god Skatterådgiver/Revisor, Advokat eller Rekonstruktør til at genoptage et stiftet selskab eller firma. Skifteretten kan alene udsætte sagen, hvis der er en plan og personer som arbejder med dette seriøst, og Skifteretten vurderer dette individuelt i enhver sag. Selve udsættelsen kræver følgende, nemlig at

 • mindstekravet til indskudskapital (Selskabskapitalen) er intakt. F.eks. kan man indskyde det resterende i kontanter hvis der mangler selskabskapital.
 • der udarbejde en rekonstruktionsplan og at der afholdes generalforsamlinger og at der samtidigt sker en anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om Genetablering
 • årsagen eller årsager til en tvangsopløsning, bliver bragt i orden f.eks. manglende regnskab, forpligtelse eller registreringer i ejerregister, konkurskarantæne register eller CVR register bliver bragt i orden.
 • firmaet eller et stiftet selskab ikke inden for de sidste fem år har været under tvangsopløsning.

Når Skifteretten modtager en begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen er det fordi nogle pligter ikke er overholdt hvorfor Skifteretten (I København og omegn er det Sø og Handelsretten) indkalder en repræsentant for selskabets ledelse.

Der kan udstedes fuldmagt til den eller dem du ønsker måde på dine vegne. hvis der ikke kan træffes beslutning om at firma/selskab skal genoptages kan de fremmødte bede om mere tid, og i en forholdsvis stram tidsplan kan regnskaber fremkomme. Man skal endvidere fremlægge regnskab, eller i det mindste en forklaring på aktiver og passiver. Det er dommer der beslutter hvad der skal til. Men med lidt god vilje og et godt forarbejde kan man opnå både en genetablerings status eller en udskydelse.

Såfremt ingen møder vil selskabet blive tvangsopløst, eftersom Skifteretten afgør dette suverænt.
Såfremt at det besluttes rekonstruktion er det ledelsen, der har ansvar for selskabets dispositioner i denne periode.

Såfremt du ønsker en rekonstruktion eller genoptagelse af dit firma eller selskab foreslår vi, at du deltager i et møde hvor du har regnskabet med. Det kan herefter nemt konstateres om selskabet skal gå konkurs, opløses eller genoptages.

Fravalg af revisor ved indsendelse af årsregnskab

I sager hvor du har fravalgt revisor kan du selv indsende regnskab, men der SKAL være en revisor som fastslår at der ikke har været ulovlige aktionærlån og at selskabskapitalen er intakt.

Koncerner og holdingselskaber

skal altid have en registreret revisor eller Statsautoriseret revisor til at revidere regnskaber og underskrive uden væsentlige forbehold. For CFC Skat m.v. ring venligst


Fiktive eksempler på selskabsstiftelser som er stiftet med højere selskabskapital end krævet eller selskaber som skal til at indlevere årsregnskab nr. 2 eller mere

Aktieselskab:

 1. SELSKABSSTIFTELSE A/S har en selskabskapital på 500.000
 2. Dette selskab omdannes til SELSKABSSTIFTELSE ApS med 125.000 i registreret kapital
 3. De 375.000 kan nu benyttes til udbetaling eller rekonstruktion

Anpartsselskab:

 1. SELSKABSSTIFTELSE ApS har en selskabskapital på 625.000
 2. Dette selskab nedgraderer til 125.000 i registreret kapital
 3. De 500.000 kan nu benyttes til udbetaling eller rekonstruktion

Regnskabsmæssig behandling af delvis indbetalt selskabskapital og kapital principper for årsregnskaber med Bruttometoden eller Nettometoden

Der er ikke så mange der ved det, men skal du til at aflægge årsregnskab, så kan du angive selskabskapitalen på en af følgende to måder. Dette kan dog kun anvendes i de tilfælde hvor der er tale om;

1) nystiftede selskaber og
2) hvor der er tale om at de nystiftede selskab kun har indbetalt kapitalen med 25% dog mindst 50.000 for APS og 125.000 for A/S som langt de fleste selskaber stiftes med

Man bør tage stilling til hvad der er bedst i hvert enkelt tilfælde og gennemtænke hvordan den del af selskabskapitalen som IKKE er indbetalt skal anvendes.

Ved udfærdigelsen af årsregnskaber kan man jf. Årsregnskabsloven anvende, brutto metoden eller netto metoden. Det har denne betydning;

 1. Bruttometoden betyder at man indregner den ikke indbetalte del af selskabskapitalen som et tilgodehavende i balancen under aktiver.
 2. Nettometoden betyder at man modregner den ikke indbetalte del af kapitalen i selskabskapitalen under kontoen egenkapital.

Resultatet regnskabsmæssigt er forskelligt. Eksempler på regnskabsmæssig behandling af de 2 metoder:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Gem på din computer... [162.00 B]

Årsregnskabsloven stiller en frit om hvilken metode man vil anvende, men man bør sikre at metodevalget vælges for at sikre retvisende økonomi af selskabet. Konsekvensen er jo entydigt at valget af Brutto metode eller Netto metode påvirker Saldobalancen og de regnskabsmæssige nøgletal.


Ring 3217777 hvis du ønsker at få mere at vide eller ønsker en konkret Rekonstruktion / Genetablering af dit firma / selskab.


Den komplette Selskabslovgivning:

 

Scroll to Top