Konkurskarantæne Register, Rekonstruktion, momsregistrering og Selskabsstiftelse

Konkurskarantæne  registeret blev til ved en samtidig ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven den 01.01.2014.

Hensigten er, at personer som går konkurs eller er stråmænd, kan dømmes jf. karantæne reglerne, så man ikke må drive virksomhed eller deltage i en ledelse i indtil 3 år.

I dag dømmes flere og flere hver måned med Konkurskarantæner. Reglerne gælder også de såkaldte stråmænd. De personer som kan idømmes en konkurskarantæne, kan være direktører, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlemmer i en dansk erhvervsvirksomhed. Det kan være IVS, APS, A/S, ejer af en enkeltmandsvirksomhed ELLER personer, som har deltaget i ledelsen af disse f.eks. aktionærer, ægtefælle, samboende eller såkaldte nominees (stedfortrædende ledelse).

I flere tilfælde erklærer SKAT den som har adgang til en dansk bankkonto som værende direktør og ansvarlig selvom der står en anden person som direktør eller bestyrelsesformand.

Hvordan starter konkurskarantæne?

Flere instanser kan begærer en konkurskarantæne, men det er i regelen kurator som kan nedlægge påstand om at en eller flere skal idømmes en konkurskarantæne.

Hvad kan man gøre hvis man står til at blive registreret i konkurskarantæne registret?

Det handler om at reagere hurtigt fordi du ofte kun har 14 dage til at gøre indsigelse. Det er i første omgang gratis såfremt vi skal hjælpe dig med dette og der er gode chancer for at vinde en konkurskarantæne sag. Årsagen til at det er gratis er fordi at Staten betaler salær såfremt du ikke dømmes.

De forholdsvis gode chancer for at vinde en sag om påstået konkurskarantæne. Det skal bevises at man har handlet groft uforsvarligt” og er derfor et nyt ord, i en anden sammenhæng, nemlig overholdelse af pligter herunder lovgivninger for skatter, moms, årsregnskaber og tillige overtrædelse af generelle indberetningspligter.

Der foretages en helhedsvurdering af hvilket ansvar og skyld man kan placeres og hvilke udtalelser der kommer fra direktion, ledelse og medarbejdere, herunder også skriftlig kommunikation.

Man bør bemærke at enhver tvivl, skal komme dig til gode og sager af denne karakter er da ofte helt afhængigt af fremlægningen, faktuelle informationer og hvordan kurator fremlægger sagen.

Jævnfør Konkursrådets betænkning som omhandler konkurskarantæne kræver det entydigt og ubestridelige beviser og selv da er omfanget sammenholdt med den skades virkning det har haft tilsammen med gælden til det offentlige har en hel del at sige, men der skal være betænkeligheder som der angives og konkurs-karantæner anvendes da også kun der hvor de både objektive og subjektive betragtninger er foretaget.

Her fremgår resume med kilde fra De Danske Domstole:


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download til din computer [162.00 B]


Stråmænd, Offshore selskaber og Konkurskarantæne

De såkaldte stråmænd er nominees som er det engelske udtryk for stedfortrædende ledelse og/eller ejere. Det er almindeligt kendt fra Offshore selskaber, fonde og investeringsfirmaer. Det kan f.eks. være køb af ejendomme, IP rettigheder, aktier eller almindelig handel.

I dagens Danmark har næsten alle betydende selskaber offshore selskaber og f.eks. så har TOP500 af den danske selskaber anslået mere end 5.000 offshore selskaber i deres ejerstruktur.

I sagens natur kan du blive dømt hvis du unddrager SKAT for  moms, afgifter, a-skatter og skat generelt eller ved decideret momssvindel.

Fejlbeslutninger og såkaldt simpel uagtsomhed ikke er nok til at blive registreret.

Det skal bevises at du har handlet groft uagtsomt og det kan være vanskeligt for mange kuratorer, fordi der dels er gået noget tid, og det er knapt med vidner. Vi hjælper dig gerne med din sag, men du skal reagere inden frists udløb.

Det helt afgørende er hvilke ydre omstændigheder der har ført til en konkurs eller flere konkurser. Du kan som udgangspunkt ikke dømmes hvis det f.eks. er vanskeligt at sælge noget med tilstrækkeligt dækningsbidrag.

I sagerne ses ofte på hvordan du har forholdt dig til en eller flere af nedenstående forhold:

 • Hvis virksomheden har været drevet i flere regnskabsår. Nystartede virksomheder der går konkurs, vil i regelen ikke være omfattet af at ledelse og direktører idømmes en konkurskarantæne
 • Hvis medarbejderforhold gør at du mister en sælger og ikke har kunnet erstatte denne
 • Hvis de samlede tab for offentlige og private kreditorer ikke er så store
 • Hvis der har været forsøg på aftaler vedrørende henstand eller afbetaling
 • Hvis der er forhold i branchen som har gjort at der ikke kunne etableres et sundt voksende indtjening
 • Hvis der er sket svigtende ordretilgang, manglende betalingsevne hos debitorer,
 • Hvis der sker lovændringer f.eks. nye afgifter eller lovgivninger som har indflydelse på dit salg
 • Hvis der kommer nye aktører på markedet der giver din virksomhed konkurrence
 • Hvis omkostningerne ved at drive virksomheden stiger
 • Debitor konkurser eller manglende betalingsevne
 • Hvis du ikke før har haft konkurser eller været i ledelse i virksomheder der er gået konkurs
 • Du har ikke tidligere, eller kun i få tilfælde, været medlem af ledelsen i konkursramte virksomheder

Konkurskarantæne er kun muligt hvis der kan bevises “groft uforsvarlig forretningsførelse”

Men i alle retssager er det afgørende hvordan man forsvarer sig. Derfor er det helt naturligt at der nedlægges påstande om, at du ikke har handlet groft uforsvarligt. Der kan være mange omstændigheder der fører til en konkurs og tillige mange personlige forklaringer.

Jf. Betænkningen der fremgår senere i dette dokument med i alt 435 sider fremgår det at:

“Derimod finder Konkursrådet ikke grundlag for, at stifteren af et selskab, der er gået konkurs, omfattes af regler om konkurskarantæne, alene fordi den pågældende har stiftet selskabet. Hvis konkursen indtræder kort tid efter stiftelsen, i praksis f.eks. inden for et år, og der ikke er tale om et skuffeselskab, som ikke har drevet virksomhed før stifterens videresalg af selskabet til en køber, kan der dog være en vis formodning for, at stifteren har deltaget i ledelsen af selskabet, selv om den pågældende f.eks. ikke har været registreret som ledelsesmedlem i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.”

I denne situation kan det således i praksis være op til den pågældende at sandsynliggøre, at vedkommende ikke har deltaget i ledelsen af selskabet. Tilsvarende synspunkter kan anføres for så vidt angår ejere med bestemmende indflydelse, som Konkursrådet således heller ikke finder grundlag for som sådanne at lade være omfattet af reglerne om konkurskarantæne, men kun i det omfang, de deltager i ledelsen af virksomheden. Medlemmer af ledelsen bør være omfattet af regler om konkurskarantæne uanset statsborgerskab eller bopæl. Reglerne bør således f.eks. også omfatte udenlandske bestyrelsesmedlemmer og direktører, der bor og opholder sig i udlandet. Som anført i afsnit 4.1 er det dog en forudsætning, at konkursboet behandles i Danmark, hvilket forudsætter, at det pågældende selskab mv. har centeret for sine hovedinteresser i Danmark.

Konkursrådet er opmærksom på, at der kan opstå praktiske vanskeligheder med i givet fald at gennemføre en sag om konkurskarantæne mod en person, der har bopæl uden for EU eller Norden, idet f.eks. forkyndelse i visse lande erfaringsmæssigt kan være endog overordentlig tidskrævende. Konkursrådet finder ikke grundlag for for sit vedkommende at foreslå særlige initiativer i den anledning, men henviser til de igangværende overvejelser om, hvordan forkyndelser kan gennemføres mere effektivt under hensyn til retssikkerheden og formålet. Konkursrådet vil dog pege på muligheden for eventuelt at indføre en pligt for medlemmer af ledelsen i danske selskaber mv., som har bopæl uden for EU eller Norden, til at angive en adresse i Danmark, hvor forkyndelse kan ske.”

Manglende evner og uddannelse er årsag til hver 3. konkurs

At drive virksomhed kræver efterhånden 5-6 uddannelser og det er jo ingen danskere der har. her taler vi om f.eks. evner indenfor regnskab, jura, markedsføring, bogføringsprogrammer, viden om lån, finansiering og banker, webdesign, kampagneudarbejdelse, salgsbreve, sociale medier, dækningsbidrag, omsætningsmængder, salg, personlig kontakt og administration og bogføring.

De fleste iværksættere i Danmark har jo ikke disse evner, men det er de samme manglende evner der er årsagen til de fleste konkurser for iværksættere. Dertil kommer at man ej heller ud fra et samlet billede af en konkurs kan vurdere hvilke sammenhænge som har gjort sig gældende, herunder at kurator skal bevise at man har handlet uforsvarligt på en meget grov måde og der skal betænkelighederne komme dig til gode. Man kan også have rådført sig med andre og fået en dårlig rådgivning.

Jf. Konkursrådets betænkning citeres:

“…at det normalt ikke i sig selv vil kunne begrunde en konkurskarantæne, hvis virksomheden alene har tilsidesat pligter til bogføring og angivelse af moms eller A-skat i den sidste korte periode, før virksomhedens drift ophørte, eller før virksomheden blev taget under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling. Der bør også ske en generel inddragelse af hensynet til iværksættere i forhold til dette, jf. herved de tidligere beskrevne karakteristika for iværksættere. Groft uforsvarlig forretningsførelse kan også bestå i manglende udøvelse af ledelsesbeføjelser. Det kan f.eks. være et bestyrelsesmedlem, der groft tilsidesætter sine forpligtelser til påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på tilfredsstillende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager rapportering om selskabets finansielle forhold, jf. herved selskabslovens § 115.”

Generelt kan vi sige, at Metropol hjælper dig med at komme videre, således at du kan få en ny momsregistrering og at du undgår konkurskarantæne. Et argument kan nemlig være at du må afvikle din nye virksomhed.

Politiets indblanding med en sigtelse

I sager om danske og udenlandske selskaber kan politiet rejse tiltale hvis du unddrager SKAT og hvis du modtager en sigtelse har du dermed behov for en forsvarsadvokat som vi naturligvis kan henvise til. Vi har et samarbejde med flere kendte forsvarsadvokater, hvorfor vi kan henvise til lignende sager, hvor der er sket det, at den sigtede er frifundet eller at sagen er nedlagt.

Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale udgifterne til den beskikkede forsvarer. Det offentlige betaler udgifterne. Hvis du bliver dømt skal du i udgangspunktet selv afregne alle sagens omkostninger, det er i praksis alene forsvarsadvokaten. En almindelig advokat kan godt forsvare dig, men en forsvarsadvokat er jo specialist i strafferet og derfor et bedre valg, vi henviser gerne til dem, som vi ved er gode.

Kontakt os på: +45 32177777 lokal 240 for mere info


Betænkning om rekonstruktion mv. gengives her (435 sider):

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download til din computer [162.00 B]


 

Scroll to Top