SKAT giver bindende svar omkring offshore selskaber og ledelse

Skat giver svar i en sag der vedrører MALTA hvor en ejer har et holdingselskab og offshore driftsselskab på MALTA inden for spilbranchen (POKER)

Afgørelsen er uden betydning for METROPOL kunder som hele tiden har fået oplyst de faktiske lovkrav som SKAT stiller til både danske og udenlandske selskaber med danske ejere.

Sagen er en endelig udlægning, et såkaldt bindende svar, af de til tider meget spekulative udlægninger, som kom fra alle andre end SKAT.

Selvom der således ikke opstår ændringer i retspraksis og dette dermed understøtter Metropol’s mangeårige rådgivning til vore klienter som ønsker en hel eller delvis skattenedsættelse, så indeholder afgørelsen mange spændende eksempler på hvordan retspraksis udlægges af Skat selv.

Følgende konklusioner anerkender SKAT overfor OFFSHORE selskaber, som i svaret omhandler et Holding Selskab og et driftsselskab

 • “Skatterådet kan bekræfte, at Holdingselskabet og Driftsselskabet ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 6.”
 • “Jf. Ligningslovens § 33, stk. 1, gives hjemmel til fradrag af maltesisk skat i Holdingselskabet i den danske aktieindkomstskat.”

Metropol vil fremhæve følgende punkter for enhver som påtænker eller allerede har etableret sig med et offshore selskab:

 • I afgørelsen lægges der vægt på (men det er ikke afgørelsesgrundlag alene) hvor ledelsen har sæde, og i afgørelsen gives der ret i at selskabet IKKE skal betale dansk skat.
 • Med 35% indkomstskat er det svært at se hvordan det kan være belejligt med gevinst at etablere sig på Malta.

Det har været praksis at selskaber som udvikler eller udbyder spil har etableret sig på MALTA grundet, en forhistorie vedr. spil som monopolet DANSKE SPIL A/S har på danske spil. Men samme fordel kan man opnå andre steder f.eks. ENGLAND, USA, PANAMA, SINGAPORE, HONG-KONG, THAILAND, DUBAI, HONG-KONG m.v…

Malta anvender dog et fuldt imputationssystem, hvilket indebærer, at der er skattemæssig neutralitet i forhold til, om et selskabs overskud beskattes hos selskabet eller hos aktionærer (investoren). Som konsekvens heraf udloddes selskabets overskud før skat til aktionæren, og det er denne udlodning, der er skattepligtig indkomst for aktionæren på Malta og i Danmark.

Danske ejere af et OFFSHORE selskab i EU eller et TAXFREE skattely kan nu få en stor ekstraregning

Fordi mange leverandører typisk ikke oplyser ret meget, men bare vil sælge, er det ikke blevet oplyst at denne helt almindelige praksis i årevis, ja faktisk altid har været Skats måde at definere hvor en beskatning skal finde sted. Det kan få konsekvenser for dem som har købt selskab hos selskabsstiftere der har sagt at man gerne må være dansker og købe offshoreselskab og dermed slipper i skat. Disse kan altså med andre ord se frem til en ekstra regning på skat m.v.

Selve afgørelsen for den relevante kunde har ingen betydning og har været praktiseret af os hele tiden, men det er SKAT’s definitioner af ledelsens opholdssted hvorfor at dansk ledede virksomheder forventes at betale skat til Danmark, medmindre der er valgt en løsning med en hyret ledelse, en såkaldt ledelse med beføjelser.

Det er ikke ulovligt at købe offshore selskaber, det er lovligt, og det er heller ikke ulovligt med udenlandske banker. Det anbefaler vi at man tager med og Danmark er en af dem på har flest selskaber i Panama, Delaware, Singapore, Nevada og mange andre steder, faktisk så har TOP 500 af danske virksomheder i snit 43,5 offshore selskaber.

Metropol har hele tiden anbefalet brugen af en chartret ledelse, altså en hyret ledelse eller NOMINEE stedfortrædere i de lande man opererer, også uden for EU og i de lande hvor der ikke er beskatningsaftaler. Det er for at sikre at enhver JURA og compliance bliver overholdt, herunder også skatteindbetalinger.

SKAT anerkender naturligvis alle dobbeltbeskatningsaftaler

Som det fremgår anerkender SKAT dobbeltbeskatningsaftaler og derfor anerkendes ligedeles at SKAT at de maltesiske selskaber IKKE er skattepligtige.

Det er hvor du bor der er afgørende

Afgørelsen, som er bindende fastslår altså, at du som dansker ikke kan drive virksomhed fra din privatadresse som dansk statsborger medmindre andre forhold taler derfor f.eks. at din branche er relateret til en speciel del af verden, f.eks. Panama (Offshore Industri), Malta for mange spiludbydere eller f.eks. Hong Kong for handel med Kina m.v. Så vi anbefaler at man benytter en lejet lokal ledelse i de tilfælde hvor man er i tvivl, men rådet er at du altid skal snakke med din revisor eller advokat om det.

SKAT citeres endvidere for:

“Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde, eller hovedsædet er beliggende her i landet…”… “Beslutninger, der almindeligvis træffes på generalforsamlings niveau, er som udgangspunkt ikke afgørende for om selskabet kan anses for hjemmehørende her i landet. Aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. I det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan aktionærens hjemsted indgå i vurdering af, om selskabets ledelse har sæde her i landet.”

Disse klokkeklare og simple skatteregler kan man finde utallige af, både i lovgivning, i ændringer og i bindende svar. Det kan derfor ikke komme som en overraskelse for dem, som sælger offshore selskaber til danskere. Disse skal naturligvis beskattes efter dansk lov, såfremt at ledelsen har sæde i Danmark.

Det er jo ikke nogen hemmelighed at de største danske og internationale revisions-selskaber som er operative i Danmark både skriver, sælger og rådgiver om offshore selskaber. Modellen med offshore selskaber til fjernelse eller sænkelse af skat er derfor ikke nogen nyhed, men har været anvendt i mange årtier. Offshore selskaber er anslået brugt i kombinationer af 21.000 offshore selskaber, hvor et eller flere offshore selskaber og / eller holding selskaber er involveret i drift af selskaber på dansk grund.

Metropol har altid anbefalet banker og offshore selskaber uden for Danmark fordi man nemt kan overføre f.eks. arv og overskud helt UDEN at det vil genere skat på noget tidspunkt.
Som er beliggende i en 100% neutral skattefri zone under England, Holland, USA, Panama, Dubai eller Hong-Kong.

 • Selskaber der sælges i markedet er ofte anonyme med en advokat i ledelsen og det er helt ok og helt lovligt hvis der allerede er betalt skat af midlerne.
 • Nominee ledelsen er et stærk juridisk supplement til din virksomhed, fordi man oftest ikke som dansker kender de udenlandske love og regler og for en simpel pris på 4.000 pr. år, varetages selskabets interesse og der sikres at der indbetales skat, som nogen steder er så lavt som 350 dollars årligt f.eks. i Panama eller USA.
 • Flere steder findes der ihændehaveraktier. Disse skal naturligvis opgøres på selskabets regnskab eller din selvangivelse.

Hvad er BLUE SEA JURA:

Red Sea er en leverandør, der ikke kender skattelovgivningen i Danmark eller de lande man stifter selskaber. Vi kalder det for gæt, antagelser og formodninger hvilket kan have skadesvirkninger for din virksomheder. Vi er ret sikre på vor rådgivning. Vi bygger vor rådgivning på SKAT’s allerede afgivne svar, styresignaler og retsafgørelser i de enkelte lande. Vi er også sikre på at det stigende antal af internationale revisionsfirmaer og mange af de førende danske advokat huse ikke tager fejl, for vi henviser altid til de afgørelser der ligger til grund for vor anbefalinger.

Med 35 års erfaring er det naturligt vi har en stor ekspertise uden at vore timelønninger eller generel rådgivning er dyrere end andre steder, snarere tværtimod, fordi vi allerede kender svarene skal vi ikke til at finde dem og dermed vil det oftest betyde en unødvendig merudgift hos andre rådgivere. Blue Sea giver maksimal sikkerhed.

Red Sea er alle dem der sælger selskaber uden at oplyse om reel lovgivning på området. Eller helt glemmer at oplyse om hvordan Skat overvåger private og virksomheder.

Som tommelfingerregel gælder følgende:

 1. Al kapital der er betalt skat af må udføres til højtforrentede bankkonti i udlandet, det gælder virksomheder og private.
 2. Al stiftelseskapital er skattefrit på samme måde som et depositum eller penge som udbetales til dig fra dine danske virksomheder hvis du har et tilgodehavende på mellemregningskontoen
 3. Du kan altid nedgradere kapitalen i danske selskaber og få denne skattefrit udbetalt, hvis den stammer fra privat stiftelseskapital. Har du f.eks. 5 millioner i selskabskapital indbetalt, kan du med andre få 4.875.000 udbetalt skattefrit.
 4. Du kan hjemtage overskud fra de 27 andre EU lande til Danmark med et Dansk Holdingselskab. Derfor giver det ingen mening at lave udenlandske selskaber til Holding Selskaber medmindre ledelsen flytter med og/eller medmindre man gerne vil flytte sin virksomhed til et land med bedre vilkår end i Danmark. Det er helt lovligt og etisk og endda sommetider bedre for at imødegå konkurrence eller man lider likviditets døden.
 5. Udenlandske selskaber har ingen eller mindre skat end i Danmark på selskabsskatter, arv, løn, gevinster m.v.
 6. Udenlandske banker har langt højere indlånsrenter end i Danmark. På vilkår (binding) kan tilbydes renter på op til 10% i sikre banker. Se bank liste over de 100 største banker i verden og hvilke tilbud der er pt.
 7. Din virksomheder og dig selv bestemmer du selv hvor du vil bo, du må dog ikke opholde dig i Danmark i mere end 183 dage om året. Dette gælder ikke f.eks. ved grænser hvor du er tilbage i samme døgn.
 8. Der er ingen lov der siger at du ikke må eje offshore-selskaber, have udenlandske banker, flytte din virksomhed, overfører IP rettigheder til andre eller får udbetalt din danske folkepension og kapitalpensioner m.v. i udlandet.
 9. At bo i et andet land er billigere på alle områder, da Danmark sammen med Schweiz og Norge er blandt verdens dyreste samfund at leve i.
 10. For mange virksomheder der konkonkurerer med resten af verden, kan det være en fordel at etablere sig på lige vilkår med konkurrenterne.

Læs også vedr. Skattely og Sortlister:
[post_list thumbs=”hide” tag=”Skattely” numberposts=”10″ orderby=”date” order=”DESC”]


 

Scroll to Top