Husk at få udenlandsk moms tilbage

Ca. 24% af alle virksomheder glemmer at få moms tilbage som er betalt i udlandet og det kan betyde tab af mange penge.


Ved ReturMoms fra lande UDEN for EU/Norge & Schweiz skal du indsende en blanket fra skattemyndighederne i det land. Det kan f.eks. være fra EBAY, ALIEXPRESS eller andre store portaler. Blanketten TAX6xx kan fås ved login, eller for vore kunder tilsender vi MAPPE FOR RETUR MOMS for de forskellige lande eller ved henvendelse via det pågældende lands Ambassade. Denne artikel handler om fradragsregler og moms i Europa.


Fradragsregler for EU Moms

De fleste virksomheder har ingen rutiner for udenlandsk moms og fradrager derfor ulovligt HELE omkostningen i årsregnskabet. Vi skal derfor gøre opmærksom på at man

 1. kan trække ALT fra for alle medarbejdere der rejser i udlandet og har ALLE TYPER AF UDGIFTER til f.eks. transport, biler, restaurant, uddannelse, udstillinger, kurser, konferencer m.v.
 2. ikke kan trække udenlandsk moms fra i danske momsregnskaber
 3. ikke trække udenlandske samlede omkostninger fra og tillige udenlandsk moms fra i årsregnskabet, hvis ikke du ikke søger om refundering. Dette betyder at har du f.eks. 100 medarbejdere der rejser meget, kan du ikke fradrage de omkostninger de har haft.
 4. skal fratrække MINDST 3 måneder og max. 12 måneder (kalenderår)
 5. IKKE må være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
 6. modtager pengene retur direkte på din bankkonto og intet skal yderligere foretages overfor SKAT

Generelt kan man fratrække alt ved rejser i udland, ved varekøb og ved f.eks. messer og kurser i udlandet.

Der kan dog være lokale momsregler for f.eks. momsfri uddannelse, kurser, transport og flybilletter.

En fradragsret der ikke udnyttes betyder en IKKE FRADRAGSRET for alle beløb til sammen

Vi er behjælpelige så moms fra alt der ikke vedrører Danmark kan trækkes fra. ELLERS ender hele beløbet, altså både momsen og hoved beløbet, som en IKKE fradragsberettiget udgift. Forsøger du at fratrække disse kan du få bøde for dette, for det er ikke fradragsberettiget, når momsen ikke er ansøgt refunderet.

Du kan få fradragsret fra ALLE EU lande, selvom du ikke direkte har aktiviteter i disse lande, der er en forudsætning at du ikke har registreringspligtige aktiviteter i alle de lande de drejer sig om.

Tilbagesøgning, Beløbsgrænser og Ansøgningsfrist

Som sagt behøver du ikke have aktiviteter i de lande som du ansøger moms retur fra og dermed fradragsret. Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande kræver, at selskabet IKKE har registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land, i det år der ansøges om.

Information om Momsrefundering og momskrav:

 • Ansøgningen omhandler et kalenderår og
 • momstilgodehavende er på over 3.000 kroner, der omfatter en periode på minimum 3 måneder
 • En MomsRefusion, skal mindst udgøre 400 kr
 • Sidste frist for tilbagebetaling er den 30. september i det efterfølgende år. Så vi taler i indeværende år om hele 2015 og til næste år skal du inden 30. september angive hele 2016
 • Landet som skal sende dig pengene, er ca. 3 måneder om behandlingen, i enkelte lande går der 14 dage før de udbetaler momsbeløbet.

Hvad kan man fratrække og hvilke EU kodeangivelser benyttes til momsudbetaling

Det er HVOR udgiften er afholdt, der afgør momsfradragsreglerne. Er det f.eks. i Tyskland er det Tyske regler der gælder. Dog er der enslydende momsregler i HELE EU. Men der er nogle lokale forskellige i måden de administreres på.

Vi anbefaler, at du undersøger fradragsreglerne i de enkelte lande, før du udfylder ansøgningen.

Der er som bekendt 10 momskoder for EU Moms, og alle udbetales direkte til den bankkonto der angives.

 1. Brændstof
 2. Udlejning af transportmidler
 3. Udgifter vedrørende transportmidler
 4. Vejafgift og bompenge
 5. Rejseomkostninger (taxi, bus, tog, busser, limousine)
 6. Udgifter til logi (Hoteller og tillige private indkvarteringer)
 7. Fødevarer, drikkevarer og restaurantydelser (alle supermarkeds regninger f.eks.)
 8. Udgifter til entre til messer og kurser herunder forplejninger, seminarer m.v.
 9. Udgifter til underholdning, repræsentation m.v.
 10. Andre udgifter er samtlige omkostninger f.eks. stempler, advokat, forsikring, revisor, betaling af fakturaer i forbindelse med specifikke ydelser

Nogle EU lande kan kræver andre specifikationer end ovenstående, men som helhed er det hovedkravet at der vedlægges en kopi af alle købsbilag, såfremt fakturaværdien overstiger nogle individuelt satte beløbsgrænser.

Selvom udbetalingerne er en formsag, stort set uden kontrol, når du har ansøgt få gange, så kan de kræve at der vedlægges yderligere dokumentation og i sjældne tilfælde en ledelseserklæring.

I sin helhed kan en virksomheds både have momsfrie og momspligtige aktiviteter og det er ikke til hindring for tilbagebetaling af moms fra hele Europa jf. prorata satser.

Der eneste område hvor det er rigtigt kompliceret er inden for olieindustrien hvor vi ofte skal vedlægge registreringer og autorisationer fra forskellige landes styrelser og ministerier.

Bedre forståelse af Dansk moms og muligheder for virksomhedsdrift i andre EU lande eller Offshore

 • Danmark har en af de højeste momssatser i EU på 25 %.
 • Danmark har ikke differentieret momssatser på drikkevarer, aviser, fødevarer, vise ydelser, transport, undervisning, bøger, rejsebureauer (f.eks. flybilletter) og personbefordring
 • Udenlandske virksomheder, der ikke er momsregistreret i Danmark, kan i et vist omfang berettiget til at få den danske moms refunderet.
 • Danske virksomheder, der ikke er momsregistreret i det land man skal have moms tilbage fra, kan få en hel eller delvis refundering
 • Man skal først momsregistreres i Danmark, hvis de momspligtige varer eller ydelser overstiger 50.000 kr. årligt.
 • Udenlandske virksomheder fra ikke EU lande, skal momsregistreres ved en herboende repræsentant, såfremt de har momspligtige aktiviteter.
 • Erhvervsdrivende fra EU-lande er ikke forpligtet til at udpege en momsrepræsentant.
 • Fællesregistrering i Danmark gør at flere erhvervsdrivende kan registreres samlet og i momsmæssig henseende anses for én virksomhed. Dette anvendes af momsfritagne virksomheder for at formindske momsbyrden ved interne leverancer.
 • Udlejning af fast ejendom er momsfritaget. Der er dog mulighed for at blive frivilligt momsregistreret (gælder ikke beboelsesejendomme)
 • Finansielle tjenesteydelser er momsfritaget uden mulighed for frivillig registrering; men der er dog godtgørelse af købsmoms, som relaterer sig salg til ikke EU-kunder.
 • Der er to sæt regler: Et for varer (materielle goder) og et for tjenesteydelser (ikke-materielle goder).
 • Der er tre sæt regler om levering: Et for leverancer inden for et EU lande grænser, et for leverancer inden for EU, og et for leverancer til/fra ikke-EU lande.
 • Ved grænseoverskridende leverancer er reglerne om “leveringssted” eller “forbrug” vigtige til at fastslå, hvilket land der har krav på moms af leverancen og hvilket lands momsregler som er gældende.
 • Om det er sælger eller køber (afsender eller modtager), der har pligt til at afregne moms af leverancen.
 • Reglerne omfatter leverancer i penge, bytte eller naturalier, herunder særregler for forbrug eller overførsel af egne varer, udtagning af varer eller præstation af tjenesteydelser til formål, der ikke vedrører virksomhedens forretningsaktiviteter.
 • Arbejde udført på varer skal efter hovedreglen pålægges moms i det land, hvor arbejdet fysisk udføres, men en “forenklingsregel” gør, at arbejdet kan pålægges moms efter samme regler som varerne (kunden beregner selv moms i sit hjemland eller betaler importmoms i et land udenfor EU), når varerne sendes frem og tilbage i forbindelse med arbejdet.
 • Hovedreglen for transport er, at moms afregnes dér, hvor transporten fysisk finder sted (den regel anvendes for persontransport). Regelsættet for leverancer inden for EU fastslår, at transport af varer pålægges moms i afgangslandet af transportøren; men en “forenklingsregel” kan i specifikke tilfælde anvendes, således at transportøren ikke behøver at lade sig momsregistrere i afgangslandet, men køberen af transporten kan selv beregne moms i sit hjemland.
 • Efter de almindelige momsregler, skal mellemmanden i en “trekantshandel” (= firma A sender varerne til firma C, men fakturerer firma B, som fakturerer firma C) momsregistreres i enten leverandørens eller kundens land; B kan imidlertid undgå dette, når handlerne finder sted mellem tre virksomheder, der er momsregistreret i hvert sit EU-land, og varerne bliver sendt fra det ene EU-land til det tredje EU-land.
 • For at sikre indtægter, er myndighederne naturligt interesserede i at revidere måden, virksomhederne afregner de indirekte skatter på

Som man kan se rummes der alligevel væsentlige muligheder for EU/International samhandel med fordele.

Hvordan får jeg moms retur og fra hvilke lande kan jeg få hvad ?

Tilbagebetalingen sker ved at indsende en elektronisk anmodning via TastSelv Erhverv på domænet SKAT.DK. Det er en service hvorefter SKAT sender udbetalingskravet videre til den eller de medlemsstater, det drejer sig om.

Hvis du i stedet ønsker at vi skal gøre det for dig, kan du tilføje os via TastSelv Erhverv, vi sørger så for den lange række af generelle oplysninger såsom: navn, adresse, branchekode, ansøgningsperiode, bankoplysninger og de faktura oplysninger, der ønskes revideres fra. Dette kan du sende i en email til os, hvorefter vi gør arbejdet og kan rådgive og sikrer at din virksomhed får de korrekte momspenge retur samt tillige ikke foretager ulovlige fradrag for udenlandske aktiviteter.

Du kan få penge retur fra hele EU, Norge og Schweiz.

Flere af disse lande har regler, der i mange henseender følger de samme principper, som findes indenfor EU. Du bør altid undersøge, hvad der gælder for hvert enkelt land. Fristerne for ansøgning om momsrefusion kan også variere, og ses ofte at være kortere end inden for EU.

Juridisk skal der tages hensyn til:

 1. Jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 1.
 2. Jf. momslovens § 31.
 3. Jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.
 4. Jf. momslovens § 27.
 5. Jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1.
 6. Jf. momslovens § 12, stk. 1.
 7. Jf. momslovens § 32, stk. 1.
 8. Jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.
 9. Jf. momslovens § 27.
 10. Jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5.

Moms retur UDEN for EU, Norge og Schweiz

Under login har du adgang til samtlige blanketter, som du skal benytte, idet du ikke uden for EU kan få refunderet momspenge via SKAT TastSelv. Her skal en kopi af bilag vedlægges, og vi har en service der yder disse ydelser:

 • EU MOMS RETUR TAX RETURN kvartalsabonnement 0-200 bilag: kr. 995,-
 • INTERNATIONAL MOMS RETUR TAX RETURN kvartalsabonnement 0-200 bilag: kr. 1.995,-Pris per bilag herudover er 20 kr. pr. faktura. Der er 199 bilag inkluderet i ovennævnte priser.
  Minimum er for 5.000 kr. bilag pr. år.

(C) 2016 by metropolinternational.com Kilder: Metropol International, Revisor & Advokat Samvirket og http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_da.htm

Scroll to Top