Dobbeltbeskatning, Exemptionprincippet og creditlempelse

I det følgende ser vi på “REGLER OM DOBBELT BESKATNING” man kan altid kontakte os for et møde der kan have den gevinst at du opnår skattemæssig lempelse eller fritagelse for skattebetalinger og dermed også kan undgå at der senere kommer problemer f.eks. krav om skatteindbetaling med tilbagevirkende kraft

Hvad er Dobbeltbeskatning?

De beskatningsoverenskomster som er gældende kan rekvireres, idet der er tale om OECD modeloverenskomst hvor der der tale om forbundne virksomheder og/eller privatpersoner. Tillige er gældende definition af juridisk dobbeltbeskatning (OECD’s modeloverenskomst) og endelig: OECD’s modeloverenskomst artikel 25 om dobbeltbeskatning.

Der er to former for dobbelt beskatning:

 • Den juridiske: Når to eller flere lande beskatter en person af den samme indkomst.
 • Den økonomiske: Når samme indkomst beskattes hos to forskellige skattesubjekter fx TP-sager.

Økonomisk dobbeltbeskatning er i mindre omfang omfattet af OECD’s modeloverenskomst.

Lempelse eller undgåelse af dobbeltbeskatning

Jf. dansk ret (skatteregler) kan der gives en lempelse af skatteindbetalingen eller en fritagelse herfor eller en dobbeltmodereret skatteindbetaling til begge lande.  Dobbeltbeskatning handler i regelen om at opnå en såkaldt lempelse fra hjemland og/eller udland eller udland alene.

Danske skatteregler anvender således 2 systemer til undgåelse (lempelse) af dobbeltbeskatning:

 • Når skattemyndigheden giver en lempelse for faktisk betalt skat også kaldet CREDIT
 • Når skattemyndigheden giver en lempelse eller fritagelse nedslag for den skat, der vedrører den udenlandske indkomst, også kaldet for EXEMPTION.

I den forbindelse bør man i alle tilfælde være opmærksom på C.F.4 herunder LL § 33, LL § 33 A herunder hvordan der foretages en lempelsesberegning.

Offshore Aftaler og Dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO)

Danmark har indgået en hel række Dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvortil disse lande tilsammen med Nordiske skatteregler også gældende for Færøerne og Grønland.

Hensigten med dette er at den samme indkomst skal beskattes både i Danmark og i Offshore staten (udlandet).

Man skal betragte definitioner som KILDELAND og BOPÆLSLAND samt STATSBORGERSKAB, fordi man som udgangspunkt altid er skattepligtig til det land som man er statsborger i.

Hensigten med Dobbeltbeskatningsoverenskomster er at beregne en hvad SKAT kalder for en “rimelig” fordeling af beskatningsretten jf. Dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem kildeland og bopælslande.

Offshore selskabers skatteregler og regler om privatpersoners beskatning af indkomst fra offshore selskaber, fonde, udbytter, aktie- og kursgevinster, overskud fra udlejningsejendomme og gevinster (foreningsudbytte)

Man kan f.eks. opnå en ophævelse af dobbeltbeskatning med disse metoder:

 • Exemption uden progression (gammel metode)
 • Exemption med progression (ny metode)
 • Credit
 • Matching credit
 • Omvendt credit.

Gældende danske regler er følgende: C.F.4.3.2 om danske lempelsesmetoderC.F.9.2 om de danske DBO’er og internationale aftalerC.F.8.2.2.23 om OECD’s modeloverenskomst artikel 23 om ophævelse af dobbeltbeskatningC.F.8.2.2.25 om OECD’s modeloverenskomst artikel 25 om den gensidige aftaleprocedure.

Modeloverenskomster med Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Dobbeltbeskatningsoverenskomster en såkaldt DBO og modeloverenskomsterne kan nemmere forstås hvis man ser på kommentarerne til modeloverenskomsterne. Denne forståelse omhandler en lang række begreber og problemstillinger landene imellem som følge af Dobbeltbeskatningsoverenskomster, fortolkninger heraf, retslige afgørelser samt cirkulærer m.v.

OECD’s modeloverenskomst og FN-modeloverenskomsten

Ovenstående benævner at ingen lande er forpligtede til at anvende modellerne i deres “rene” form. Praksis er ikke afspejlet heraf.

Forskellen på disse 2 Dobbeltbeskatningsoverenskomster er imidlertid af OECD er venlig til oprindelseslandet og FN er ulandsvenlig, hvis man da kan tillægge skatteregler sådanne betydninger. Dette er fordi OECD henviser til beskatninger i bopælslandet og FN giver en forholdsmæssig større beskatning i kildelandet selvom at selve reglerne i disse 2 skattesystemer overvejende er identiske.

Alle Offshore lande har en skattepraksis hvor det er en vægtet prioritering i de 2 skattesystemer eller i blot det ene af dem… og derfor er dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt baseret på disse principper og det kan være problematisk i flere lande. Danskernes skattemyndighed anvender den danske model som har en reel overvægt af principper fra OECD’s modeloverenskomst.

Eftersom der er mange forskellige områder, skal man i hvert tilfælde se begge landes Dobbeltbeskatningsoverenskomster for at tilsikre en entydig (kun SKAT kan give denne skriftligt, hvis du oprindelig er dansk, eller har boet i Danmark og senere er flyttet) afgørelse om skattebetalinger.

Der er også områder som helt afgørende kan være forskellige i de forskellige lande herunder:

 1. Selskabsligning, Selskabs skattekontrol og angivelse af udbytte heraf, herunder anpartsselskaber, aktieselskaber, foreninger, fonde og Holding selskaber. Multinationale selskabers ret og skattebetalinger i forhold til hvorvidt man kan etablere et entydigt Domicil land
 2. Regler om Holdingselskaber, f.eks. kan der til Danmark hjemtages skattefri udbytter fra offshore selskaber herunder selskaber med former som LIMTED, UG (MiniGMBH) AG, Gmbh, Sarl, SA, LTD, AB m.fl.
 3. Privatpersoners Dobbeltbeskatningsoverenskomster hvortil der medtages arv, gaver, udbytter, ejendomsudlejning, betaling af franchiserettigheder, betalinger af IP rettigheder herunder patenter og varemærker herunder kollektivmærker.
 4. Fonde og erhvervsdrivende fonde, disse udbytte og transaktioner til/fra offshore og moderland

Dobbeltbeskatning kommer i anvendelse ved bopæl i udlandet eller hvis du ejer et offshore selskab og husk at begrænset skattepligt kan medføre store konsekvenser

 • Her beregnes den fulde skattepligt i et bopælsland og en modsvarende LEMPELSE (begrænset skattepligtig) i et eller flere lande (kildeland) eller
 • Den fulde skattepligt i to eller flere lande (dobbeltdomicil).
 • Har du ingen Skattepligt er det alene fordi du har flyttet CPR nummer, men der skal man tilskrive Skattestyrelsen og kræve kvittering herpå, idet mange andre landes Skattestyrelser kan kræve dette og tillige kan banker også fra tid til anden kræve det i forbindelse med overførsel af beløb fra bank-til-bank.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og dobbeltdomicil i forhold til bopælsland og kildeland herunder begrænset skattepligt

En fuld skattepligt i 2 lande hvor man efter begrebet dobbeltdomicil, hvortil der imellem Danmark og domicil landet ikke er indgået en Dobbeltbeskatningsoverenskomst vil det i regelen betyder at begge 2 lande beskatter dig, hertil kan vi for dig ansøge om lempelser ud fra din situation.

Det væsentlige er her artikel 4 om skattemæssigt hjemsted. Det som der skal afgøres her hvilket land der er bopælsland og hvilket land der er kildeland. Lovgivningen omhandler både dig som privatperson og hvis man f.eks. ejer selskaber, ejendomme i Danmark og i udlandet og udbytter, arv, gaver, renter og gevinster ved foreningsdeltagelse i virksomhedsdrift (investeringsforeninger). 

Der er således enten FULD SKATTEPLIGT, en BEGRÆNSET SKATTEPLIGT.

Den begrænsede skattepligt kan alene opstår hvis der ejes huse eller sommerhuse i Danmark, eller f.eks. erhvervsejendomme.

Bopælsland og Kildeland:

 • Definitionen Bopælsland bruges der hvor modtageren af indtægten er skattemæssigt hjemmehørende.
 • Definitionen Kildeland er det land, hvor indtægten kommer fra.

Som et eksempel herpå, betales der skat i kildelandet af en indkomst, som samtidig indgår i din indkomstopgørelse i bopælslandet, og her skal bopælslandet give en lempelse af indbetaling af skat. Med undtaget fra progression må man derefter forvente at det ikke altid kan give entydige vurderinger, hvorfor man skal lægge til grund, at en individuel vurdering er forudsætningen.

Fordeling af beskatningsretten efter en DBO

En DBO regulerer forholdet mellem de to lande, som har indgået DBO’en, og hvor en modtager, er hjemmehørende i det ene land (bopælslandet) og har en indtægt fra det andet land (kildelandet).

Der er forskellige former for fordeling af beskatningsretten. Som udgangspunkt har bopælslandet altid beskatningsretten til en indkomst. I en del bestemmelser kan kildelandet imidlertid også være tillagt beskatningsretten, men den kan være afgrænset til visse typer af den pågældende indkomst og skatten kan være begrænset til en bestemt pct. Det er meget få steder, at det kun er kildelandet, som kan beskatte en indkomst.

Formuleringen af den enkelte bestemmelse har betydning for lempelsen og om indkomsten kan medtages i indkomstopgørelsen. Det er den enkelte DBO’s artikel om ophævelse af dobbeltbeskatning, som regulerer dette. Se afsnit C.F.8.2.2.23  om OECD’s modeloverenskomst artikel 23 om ophævelse af dobbeltbeskatning.

EU selskaber, udlandsdansker og offshore selskaber

Indenfor EU området, er det der en ligestilling imellem en person og et firma. Det er altså ligemeget hvor firmaet eller personen kommer fra. Erhvervsmæssigt stilles en ret til ligestilling på en sådan måde, at der ikke må forkomme diskrimineringer imellem nationale og internationale person og selskaber. Denne ret virker på tværs af EU området.

I vise tilfælde falder der dog domme og afgørelser, som ikke har anvendt denne ret.

Hvis du som privat person har konti eller værdier i udlandet i form af aktier, ejendomme, medejerandele, selskaber med overskud så er det her at lovgivningen omkring dobbeltbeskatning finder anvendelse.

Dobbelt beskatning er BÅDE for dig som privat person og/eller for en juridisk enhed i et hvilket som helst land

Eftersom der finde mange misforståelser på området, redegør vi for hovedpunkterne, idet gæt antagelser og formodninger kan betyde at du ender med at betale skat i begge lande og eller modtager bøde for ikke at have opgivet indtægter, løn, aktieudbytte m.v.

Følgende er væsentligt at forstå:

 • Man modtager ikke en fritagelse for at betale skat i et eller begge lande ved Dobbeltbeskatningsaftale.
 • Dobbeltbeskatning skal betragtes som en aftale der afgør hvor meget man skal betale i skat i begge lande.
 • Begge lande har som udgangspunkt ret til at beskatte en virksomhed og eller privatperson.
 • Retten til Dobbeltbeskatning herunder en beskatningsaftale er en lempelse hvis f.eks. man i udlandet har en suveræn beskatningsret.
 • Skatte retten i det enkelte land afgør hvordan klienten skal rådgives
 • Eftersom der er mange typer af beskatninger bliver man ikke fri for at betale skat i Danmark selvom om man har en Dobbeltbeskatningsaftale, alene af den årsag at der er mange internationale og nationale lovgivninger og tillige flere typer af skat i hvert enkelt land.
 • Dobbeltbeskatning finder anvendelse både på CPR og CVR nummer og har du et selskab, fond eller forening m.v. skal begge juridiske numre have en aftale

Dobbeltbeskatning

Indenfor allerede afgivne svar og retsafgørelser står det dog klar, at der som hovedregel er en respekt for generelle overenskomster imellem landende… men det betyder ikke at du ikke kontrolleres i hvert land… og det betyder ej heller at du er fritaget for et overordnet ansvar som følge af misfortolkninger af dobbeltbeskatningsaftalerne.

I sager med multinationale selskaber hvor vi stifter f.eks. selskaber i mere end 1 udland og/eller hvor en privat person er ejer, aktionær eller medejer eller medlem af foreninger, fonde og/eller virksomheder eller hvor man som privat person ejer værdier i udlandet, skal disse oplyses via forskudsopgørelse hvortil en sambeskatningsaftale skal indgås i hjemlandet. Er du f.eks. Tysk statsborger beboende i Danmark,  skal der i regelen indgås selvstændige aftaler.

Er man som privat person med eller uden CVR nummer, tages der hensyn til hvor arbejdet reelt udføres og under hvilke lovgivninger du er hjemhørende under og hvor der faktureres til og fra. Er du f.eks. dansk statsborger beboende i Danmark kan du ikke have et selskab i eller uden for EU og på den måde undgå at betale skat i Danmark. Skat vil kræve skattebetaling ud fra hvor ledelsen bor og arbejder. Er et selskab stiftet i Luxembourg og du bor i Danmark, skal du betale skat til Danmark, i dette tilfælde hjemlandet hvor borgeren har sin adresse.

Det er et krav at du selv henvender dig til skat for at opnå en beskatningsaftale. Aftalen virker fra den dag du modtager bekræftelse her på og altså ikke med tilbagevirkende kraft. Princippet som anvendes til afgørelse herfor, er hvor du er født. Er du født i Danmark er du skattepligtig selvom du i årevis har boet i udlandet. På samme vilkår skal din virksomhed have samme aftale.

“Ejer du i Danmark ejendom, andelsbolig eller sommerhus er du begrænset Skattepligtig til Danmark og altså IKKE uden Skattepligt. Mange ved ikke dette og kommer ofte i klemme med beskatninger med tilbagevirkende kraft. Vi hjælper hvert år mange med immigration til andre lande og har erfaringer med havelåge-beskatning, kryptovaluta, selskaber, arv og udenlandsk indkomst,”

Skatterevisor Michael Rasmussen

Dobbelt beskatning og offshoreselskaber samt udlandsarbejde eller udenlandske indtægter

Metropol tilbyder løsninger som rent juridisk undgår at betale Skat af indtægter i begge lande. Det kan være som privatperson, som privatperson med privatfirma eller store private indtægter eller som virksomhed og privatperson på samme tid.

Har man som person eller firma indkomst optjent i udlandet er det af stor betydning at undgå beskatning af denne i begge lande. For at undgå dette har Danmark indgået en række overenskomster der i daglig tale dobbeltskats-betaling, men de hedder nu dobbeltbeskatningsaftaler.

Det er ikke altid at ens lands fødested respekterer disse aftaler. Det er derfor nødvendigt med en advokatrådgivning der kan sikrer at du ikke senere hen, med tilbagevirkende kraft, skal betale skat. Da der er flere typer af skatter kan man som regel ikke undgå at betale skatter hvis man f.eks. ejer fast ejendom i begge lande.

Matching Credit principper ligger til grund for en egentlig evaluering ville have givet i skattenedsættelse og/eller skattebetaling fordi netop dobbeltbeskatningsoverenskomster og andre skattemæssige traktater er gældende lov for både dig og din virksomhed eller de aktiver du ejer selvom du ikke længere bor i Danmark.

Den lov som finder anvendelser traktaterne i Ligningsvejledningen:

 • Dobbeltbeskatning 2011-1
 • Bemærk i enhver henseende vejledninger, cirkulærer og bemærkninger der er tilvejebragt ved traktatens indgåelse.
 • Opnå indsigt i mindst 5 afgørelser for at forstå dobbeltbeskatningsaftaler

Beskatningsret og Lempelse. I hvert enkelt dobbeltbeskatningsoverenskomst skal man finde ude af under hvilke omstændigheder man kan beskattes. Bemærk at der ofte er 2 begreber som har omvendt rekursiv retsvirkning og dette princip kan formuleres så “kan beskattes” og “skal eller kan kun beskattes”. Disse begreber anvendes som udgangspunkt til at finde ud af, om begge lande har en beskatningsret.

Dobbeltbeskatning og individuelle dobbeltbeskatningsaftaler

Det hvor Staten Danmark (SKAT.DK) har en beskatningsret vil Danmark aldrig lempe sin ret. Men udlandet kan også have en sådan formulering hvortil at dette land også har en beskatningsret. Indkomsten eller overskuddet giver dermed i dette tilfælde en beskatningsret med en lempelse af skatteindbetaling som modsvarer betalingen i udlandet. 

Subsidiær beskatningsret er også gældende herunder f.eks. den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. De samlede beskatningsaftaler er naturligvis gældende for Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Island, Færøerne.

Exemptionprincippet og creditlempelse regler og lov

Beskatningsret er fastlagt i Art. 24. I stk. 2 litra a), litra aa) og litra b) og hovedprincippet er creditlempelse eller beskatningsretten skal der lempes efter exemptionprincippet jf. litra f). for udlandet. 

Hver enkelt indkomsttype lempes for sig selv. Udregningen af lempelser sker for hver enkelt skatteområde.

Der er tale om følgende områder og juridiske bindinger:

 1. Bundskat
 2. Topskat
 3. Sundhedsbidrag
 4. Kommuneskat
 5. Kirkeskat
 6. 28%-aktieskat
 7. 42%-aktieskat
 8. AM-bidrag
 9. Ejendomsværdiskat
 10. CFC-skat

I forhold til dette klassificerer vi A) Personlig indkomst B) Kapitalindkomst C) Aktieindkomst D) Udbytte fra offshore selskaber E) værditilvækst (aktiver) F) Almen eller ekstraordinær indtægt som f.eks. ved salg af ejendom. G) Udbytte H) renteindtægter, I) Royalties J) Franchiseindkomst eller vederlag for brug af patenter, varemærker og andre IP rettigheder eller kontraktlige forhold.

EU lande og dobbelt beskatning

 • I en af sagerne som kan ses her: https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1872334 er der en afgørelse om dobbeltdomicil, som kan have betydning for multinationale selskaber eller selskaber under udvidelse.

Vi har 33 års erfaring…

Ring på +45 3217 7777 lokal 240 for mere information eller book et møde.

Scroll to Top