Socialdemokratiet gør det 300% dyrere at gennemføre et generationsskifte og rammer hovedparten af danske virksomheder

Historie: Socialdemokratiet fremsatte onsdag den 20/11/2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder som blev vedtaget den 20/12/2019 med en ikrafttrædelsesdato på 01/01/2020.

Kilde: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l76/20191_l76_som_vedtaget.pdf

Traditionen tro sendes skatteforslag i høring, men i dette lovforslag skete det ikke, fordi høringsfrist var sat til mandag den 25/11/2019. Dermed fik alle virksomheder og interesseorganisationer kun 3 dage til at komme med kommentarer og indvendinger til indholdet i lovforslaget. En sådan praksis er det samme som ikke at sende et forslag i høring.

Formålet med denne relativt nye lovændring var at man ville tilbagerulle den tidligere regerings lempelse indenfor gave- og arveafgiften ved overdragelse af virksomheder til nært beslægtede familiemedlemmer. Denne lov blev indført under ledelse af Venstre egentligt som en reel kompensation for den tidligere skærpelse af værdiansættelsesreglerne. Disse regler var netop gældende for sådanne typer af overdragelser.

Det er dog også forud for valget blevet varslet at Socialdemokratiet og en række støttepartier netop ville forhøje gave- og arveafgiften i forbindelse med overdragelse af familieejede virksomheder. Oprindeligt indførte den Venstre ledede regering i 2017 med tilbagevirkende kraft fra 2016 en reduktion af gave- og arveafgiften ved generationsskifter i familieejede virksomheder.

Denne lempelse af afgiften skulle gradvist sænkes fra 15 % i 2015 til 5 % i 2020. Således er der ingen der endnu har overdraget virksomheder for 2020 til 5% således som det var hensigten, eftersom Socialdemokratiet lov er gældende for 01/01/2020.

Den reducerede gave- og arveafgift finder anvendelse ved overdragelse af erhvervsaktive virksomheder inden for den nære familie, såfremt en række krav er opfyldt, og udgør 6 % i 2019. Reduktionen blev indført som reaktion på, at den hidtil gældende praksis for selve værdiansættelse af sådanne virksomheder i forbindelse med generationsskifter var blevet skærpet i betydelig grad i 2015.

Men nu da lovforslaget er vedtaget og aktivt, er gave- og arveafgiften for familieoverdragelser og generationsskifte imidlertid skruet tilbage til 2017 niveau til 15 %, hvilket således er gældende under den nuværende regering.

Gaver, Arv og virksomhedsoverdragelser er fremover 15% og værdiansættelser skal ske til handelsværdien

Lovændringen gælder også Arv og Gaver og er der er således sket et ensartet beskatning med 15% på områder også selvom der ikke sker overdragelse af erhvervsvirksomhed eller anden formue.

Lovændringen indebærer ikke en ændring af de nugældende værdiansættelsesregler. Jf. lovforslaget bemærkes det at overdragne virksomheder fortsat skal værdiansættes til “handelsværdien”.

Regeringen siger at den således nu understøtter en mere hensigtsmæssig investerings- og erhvervsstruktur. Men i praksis anser vi de nye regler for uhensigtsmæssige som netop vil bibringe konkurser, fordi mange virksomheder herefter ikke har råd til at et generationsskifte. Generelt ser vi at skat på virksomheder der allerede har betalt skat, helt bortfalder.

Likviditetsbelastningen som følge af afgiftsforhøjelsen kan betyde salg til udenlandske købere med offshore selskaber der ikke beskattes i Danmark

Mange virksomheder vil formentligt overdrage virksomheder til udenlandske købere med offshore selskaber, således at disse virksomheder ikke længere beskattes i Danmark.

Denne kritik var rejst forud for vedtagelsen og regeringen har dog også fået indført en mulighed for, men IKKE en ret, til at få henstand med betalingen af afgiften.

De gældende regler om henstand med betaling af gave- og arveafgift er således ændret, således at der fremover ved familieoverdragelser af erhvervsvirksomheder, så betalingen af gave-/arveafgiften sker over 30 år. I dag har SKAT mulighed for at give henstand i 15 år.

Til gengæld bliver afgiften forrentet med en rentesats svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 (pt 2,7 %). Man skal betale renter og afdrage på afgiften årligt.

Udenlandske arvemodtagere og gavemodtagere skal som udgangspunkt stille sikkerhed, medmindre der forefindes sikkerhed som afgiften i Danmark

Arvinger, legatarer og gavemodtagere uden for Danmark skal stille sikkerhed, medmindre at disse f.eks. har fast ejendom i Danmark og dermed er skattepligtige til Danmark. For herboende skal der ikke stilles sikkerhed, men i sager hvor f.eks. modtageren har haft problemer med betalinger af afgifter, moms og skat, vil der blive foretaget en individuel vurdering af modtagerens evne til at kunne betale over 30 år, og for mindre virksomheder er det vor vurdering, at en sådan kredit ville kunne opnås.

Som konsekvens heraf er det direkte skadeligt for Danmark, at fjerne den tidligere regerings lov. Man skal her vide at størstedelen af de danske virksomheder netop er familie- eller ejerledede og at de repræsenterer de arbejdspladser som vil alle er interesseret i, at de kan forblive i Danmark og at de kan overleve et generationsskifte.

Desuden have mange planlagt et generationsskifte, arv og gaver i år. Mange virksomheder har så små dækningsbidrag at de ikke vil kunne gennemføre dette og dermed sælge til udlandet f.eks. i forbindelse med pension og/drive sine virksomheder fra partnerskabs virksomheder eller offshore selskaber, der ikke beskatte i Danmark. Det kalder man for outsourcing og har været anvendt siden vikingetiden. Næsten alle virksomheder outsourcer i dag til både danske virksomheder, men i højere grad til udenlandske virksomheder.

Mange ejerledere kan tillige ikke forstå at en regering kan indfører lempelser for en tidligere straf og så kan en ny tilbagerulle en lovændring der går tilbage til en straf, som netop denne lovgivning var en kompensation for.

En lempelse som var en kompensation for en straf bliver afskaffet af Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er dermed blevet et symbol på, at det fremover er skattesystemet, der skal dikterer virksomheders fremtid. Man vil også se at virksomhederne vil ændrer strukturer, dele virksomheder op og lave løsninger som er skattefrie, der foruden offshore selskaber også omfatter fondsløsninger. Men det er kun en løsning store virksomheder kan benytte sig af.

Dermed går Danmark tab af arbejdspladser der rammer dobbelt fordi Danmark mister skattebetalinger fra disse virksomheder og dennes A-skatteindbetalinger for medarbejdere. Vi er således nu tilbage igen hvor regeringen har tilbagerullet muligheden for at gennemføre generationsskiftet til 2014 skattesatsen. Det er ikke et fremskridt, men et tilbageskridt. Dertil kommer at den tidligere regerings lempelse jo reelt var en kompensation for den hårde stramning, der ramte virksomhederne i foråret 2015, nemlig den faste formel for beregningen af virksomhedens værdi, der blev afskaffet. Dermed blev det gennemsnitlige generationsskifte mere end halvanden gange dyrere.

Tillige ser man at virksomhedens fremtidige indtjening indgå i beregningen af generationsskifteskatten. De penge er ikke i virksomheden, men kan måske fremskaffes ved at sælge aktiver, ejendomme og dele af virksomheden til udlandet, Dermed kan man oparbejde et overskud, så man har råd til selskabsskatten på 22 pct. af og derefter betale en udbytteskat på 42 pct. for derefter at kunne betale generationsskifte skat af resten. Dermed kan skatteøksen virke bedre. Det er en direkte hånd for de virksomheder som henhærer i SMV kategorien, altså små og mellemstor virksomheder som over 90% af alle virksomheder er i Danmark.

Fordelen ved den nu afskaffede faste formel for værdiberegning var tillige, at virksomhederne havde et direkte retskrav på at generationsskifte til de værdier, beregningen gav. Nu kan skattemyndighederne vælge at tilsidesætte den værdi, som myndighedernes egne regneregler giver, for i stedet selv at fastsætte en højere værdi på virksomheden – som altså udløser en højere generationsskifteskat. Danmark er dermed meget dårligere stillet end i Sverige og Norge.

i 2020 er generationsskiftet blevet 300% dyrere med 15% i forhold til de 5% som virksomhederne havde glædet sig til og planlagt efter i 2020. Virksomhedernes situation bør aldrig forværres fordi de skaber danske arbejdspladser og virksomhederne betaler skat af lønnen som udgør Danmark hovedpulsåre i indtjening for SKAT. Dertil kommer at ejerledede virksomheder spilleren stor rolle i den lokale udvikling. Vi er i forvejen belastet af verdens højeste moms og et skattesystem, som kræver at vi skal have eksperter til hjælp for at

Ring 32177777 hvis du ønsker råd om de muligheder der er for gaver, arv og afståelse af virksomheder


Scroll to Top