NÆSTEN 900 SIDERS AI ACT LEAK

Vi bruger AI til at programmere, fortolke, omskrive, skrive bøger og give investeringstips og lave illustrationer. Verden har taget AI til sig om det vil være i 2024 indbygget i alle produkter, services og ydelser. Forud for anvendelsen kender vi dog intet kilder, men det er angiveligt en syntese af Internettet. Siden har AI lært at blive bedre eller på højde med eksperter, dog uden at der er nogen form for regulering i AI. Det er nu slut, for her er den AI ACT der er “leaked” fordi det måske er en af de mest krævende lovgivninger. Både for private og for firmaer. Den leaked version du her kan se og dog ventet fra EU i nogle år.

Hvad er AI Act?

Det omfattende lækkede 892-siders dokument indeholder den oprindelige forslagstekst fra Europa-Kommissionen, side om side med Europa-Parlamentets og Rådets mandater. Den fjerde kolonne i dokumentet viser det udkast til den samlede aftale, markeret med røde linjer for at fremhæve ændringerne.

Kort efter Bertuzzis offentliggørelse delte Laura Caroli, seniorrådgiver i Europa-Parlamentet, ligeledes et samlet dokument på 258 sider online. Dette vidner om den fortsatte udvikling og interesse i EU’s lovgivning om kunstig intelligens.

Disse lækkede dokumenter giver et indblik i de komplekse og omfattende forhandlinger og justeringer, der finder sted i processen med at forme EU’s lovgivning om kunstig intelligens. Det illustrerer den omhyggelige proces, hvor forskellige EU-institutioner bidrager med deres perspektiver og ændringer til lovforslaget.

AI ACT Fremgang og Tidsfrister

Nyheden om teksten var ventet. Sidste uge rapporterede Bertuzzi, at den endelige frist for at færdiggøre den konsoliderede tekst var fastsat til mandag den 22. januar. Dette var forud for mødet i Telekommunikationsarbejdsgruppen onsdag, med det mål at få teksten vedtaget på ambassadørniveau (COREPER) den 2. februar.

Ifølge Bertuzzis rapportering mandag blev teksten delt med EU-Rådets medlemmer søndag eftermiddag. Derfor kan du se den her nu. Frankrig overvejer fortsat, om de kan danne en blokerende minoritet på grund af bekymringer over reguleringen af grundlæggende AI-modeller, “med henblik på at opnå visse indrømmelser i teksten.” Bertuzzi udtalte, “billedet vil blive klarere, når medlemsstaterne giver deres feedback på teknisk niveau.”

Denne udvikling markerer et afgørende skridt i processen med at forme og vedtage EU’s lovgivning om kunstig intelligens, hvilket understreger de komplekse forhandlinger og strategiske overvejelser involveret i lovgivningsprocessen.

Medlemsstaternes Feedback og Forhandlinger OM AI ACT

Medlemsstaternes reaktioner og positioner spiller en afgørende rolle i udformningen af den endelige tekst. Især Frankrigs holdning har været i fokus, idet landet overvejer at danne en blokerende minoritet på grund af bekymringer om reguleringen af grundlæggende AI-modeller. Dette skridt tages med henblik på at opnå visse ændringer i teksten.

Sidste år oplevede trilogforhandlingerne et tilbageslag, da Frankrig, Tyskland og Italien pressede på for at fjerne den foreslåede tilgang til regulering af grundlæggende modeller. Dette førte til, at parlamentsmedarbejdere forlod forhandlingerne. Fremskridt genoptog dog i begyndelsen af december gennem to maratontrilogforhandlingssessioner, som til sidst resulterede i en politisk aftale om AI-loven.

Dette afsnit fremhæver de komplekse forhandlinger og strategiske manøvrer, der er involveret i processen, og understreger de betydelige udfordringer og kompromiser, der kræves for at nå til enighed om sådan et vidtrækkende lovforslag.

AI ACT Tidsplan og Udfordringer for Nationale Delegerede

Tidsplanen for at nå til enighed om den endelige tekst er stram, da parlamentsvalgene finder sted til juni. Bertuzzi rapporterede mandag, at “nationale delegerede ikke vil have nok tid til at analysere hele teksten, men vil skulle fokusere på de centrale artikler.”

Denne tidsbegrænsning tilføjer et ekstra pres på de involverede parter, idet det kræver hurtige, men omhyggelige overvejelser for at sikre en balanceret og effektiv lovgivning. De nationale delegeredes evne til at fokusere på de mest afgørende dele af lovforslaget bliver afgørende for processens fremskridt og for at opnå enighed inden de vigtige politiske deadlines.

Denne del af processen er afgørende for at sikre, at AI-loven afspejler et bredt spektrum af interesser og bekymringer fra forskellige EU-medlemsstater, samtidig med at den opretholder en høj standard for regulering og innovation inden for kunstig intelligens.

Vigtige Datoer og Faser i Lovens Implementering

Med en uofficiel, konsolideret tekst tilgængelig er det nu muligt at udlede bemærkelsesværdige konklusioner for dem, der følger med i fremskridtet af AI-loven.

Joe Jones, forsknings- og indsigtchef hos IAPP, har fokuseret på nøgledatoerne i teksten. AI-loven vil træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU’s officielle tidende og blive anvendt 24 måneder efter ikrafttrædelsen, undtagen for specifikke bestemmelser.

Der vil være faser, hvor forskellige dele af loven træder i kraft. Det er kendt, at forbud mod AI-systemer med uacceptabel risiko vil gælde 6 måneder efter ikrafttrædelsen.

Jones fremhævede imidlertid, at forpligtelserne for AI-systemer med høj risiko ikke vil være gældende før 36 måneder efter ikrafttrædelsen. Denne udvidede tidsperiode synes at have undgået offentlighedens opmærksomhed under trilogmøderne i december.

Et år efter ikrafttrædelsen vil forpligtelserne for udbydere af generelle AI-modeller, bestemmelser om straffe for generelle AI-systemer og udnævnelsen af kompetente nationale myndigheder alle være gældende. Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning om eftermarkedsovervågning og listen over elementer, der skal inkluderes i overvågningen, vil være gældende 18 måneder efter ikrafttrædelsen.

Endelig, efter 24 måneder, skal AI-kontoret sikre, at klassificeringsregler og procedurer er opdaterede; medlemsstaterne skal skitsere og underrette kommissionen om reglerne for straffe, herunder administrative bøder, og sikre, at de implementeres korrekt; og medlemsstaterne skal sikre, at deres kompetente myndigheder opretter og driver mindst ét AI-regulerings-sandkasse på nationalt plan.

Højdepunkter vedrørende AI Udannelse, Viden og Styring

Isabelle Roccia, administrerende direktør for Europa ved IAPP, og Laura Pliauskaite, europæisk operationskoordinator, har fokuseret på uddrag relateret til styring, uddannelse, kvalifikationer og viden. Selvom der er flere områder, hvor disse er indlejret i teksten, er her nogle overordnede højdepunkter.

Teksten indeholder flere betragtninger, der inkluderer retningslinjer for AI-styring og passende uddannelse, kvalifikationer og færdigheder. Betragtning 9(b) fokuserer på “AI-alfabetisering”, så det giver “alle relevante aktører i AI-værdikæden de nødvendige indsigter til at sikre passende overholdelse og korrekt håndhævelse.”

Betragtning 48 fastslår, at AI-systemer med høj risiko bør designes således, at “naturlige personer kan overvåge deres funktion” og at “påvirkninger adresseres gennem systemets livscyklus.” De, der overvåger sådan funktion, skal have “den nødvendige kompetence, uddannelse og autoritet til at udføre denne rolle.”

Betragtning 58 omfatter sprog for implementører af højrisiko-systemer til passende overvågning, sikring af brugsanvisninger og forpligtelser, og at optegnelser over sådanne handlinger opretholdes. Igen bør de, der er pålagt disse forpligtelser, være passende uddannet.

For generelle AI-systemer indeholder betragtning 60(q) sprog, der bemærker, at udbydere bør “løbende vurdere og mildne systemiske risici, herunder for eksempel at implementere risikostyringspolitikker” der omfatter ansvarlighedsprocesser.

Flere artikler berører også AI-styring og videnforpligtelser, herunder artikler 3, 4, 9, 14, 29, 33, 54, 55 og 59. På håndhævelsesniveauet siger artikel 59(4), at “medlemsstaterne skal sikre, at den nationale kompetente myndighed forsynes med tilstrækkelige tekniske, finansielle og menneskelige ressourcer.”

Konklusion: Igangværende Udviklinger Dette er en historie under udvikling. Vi vil fortsætte med at følge med, dele de seneste nyheder og tilbyde dybdegående ressourcer til forståelse af EU’s AI-lovs krav og forpligtelser.

Rengjort version (HTML)

Fotokredit: aistra.net
Kilde: AORS.DK og vedlagte dokument fra EU

Scroll to Top