Sanktioner: Vi afbryder samarbejdet med Rusland. Se her alt om de fælles USA+EU baserede russiske sanktioner.

EU og Folketinget har vedtaget en samlet adfærd med sanktioner som følge af besættelsen af Ukraine.

Som følge af ovenstående er leverancer til/fra Rusland sanktioneret. Da vi ikke kan skelne om vore produkter kan være under russiske sanktioner afbryder vi derfor alle igangværende arbejder med henvisning til krigen i Ukraine, hvor 18 af vore webudvilkere arbejdede i KIEV og henviser generelt til Force Majure. Har du uafsluttede forhold i de 2 omtalte lande, kan du få tibagebetalt dine fakturaer, helt eller delvist.

Det gælder også handel med eller kommunikation med russiske advokater, revisorer, konsulenter og leverandører. En undtagelse er dog Russiske herboende og private forhold der alene kan karakteriseres som private, der ikke involverer arbejde i Rusland.

Såfremt der er uafsluttede mellemværender kan disse alene afsluttes ved godkendelse fra Erhvervsstyrelsens eller Udenrigsministeriets rådgivning.

Vedr. kontrakter og leverancer anbefaler at du som minimum læser nedenstående og det kan være forbundet med særligt ansvar at fortsætte hermed.

Strafbestemmelser for overtrædelse af russiske sanktioner

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c. Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Fra 26. februar, 2022 har EU skærpet sanktionerne mod Rusland på denne baggrund, hvorefter der er udstedt forbud mod:

 • Eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
 • Eksport af produkter og teknologi som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring
 • Eksport af produkter og teknologi som kan bruges til olieraffinering
 • Eksport af produkter og teknologi som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien
 • Liste med indefrysning, mod personer og virksomhed herunder Ruslands præsident Vladimir Putin og dennes nærmeste personer
 • Bemærk at der derudover er der: Indrejserestriktioner og vidtrækkende finansielle restriktioner, herunder restriktioner på handel med værdipapirer.

Fra EU og Danmark er sanktionerne gældende fra den 26. februar, 2022. Virksomheder opfordres til at holde sig orienteret om de nye, skærpede sanktioner samt de enkelte undtagelser til disse.

Forbud mod export til Rusland

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og produkter til olieraffinering er blandt EU’s sanktioner mod Rusland. 

EU har vedtaget en omfattende ændring af  Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, som fremgår af forordning 2022/328.

Med forordningen indføres yderligere eksportrestriktioner på dual-use produkter, ligesom avancerede teknologiprodukter omfattes af eksportkontrol. Disse teknologiprodukter er bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Forordningens hovedområder

Forordningen indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 til Rusland.
 • Forbud mod eksport af både dual-use produkter og avanceret teknologi til russiske militære enheder opført på bilag IV.
 • Forbud mod eksport af dual-use produkter til visse russiske virksomheder.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor.
 • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.

Administration af forordningen

EU’s Forordning nr. 833/2014 med senere ændringer administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

Andre relevante sanktioner

Herudover har EU bl.a. vedtaget følgende sanktioner:

EU’s database indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning 

EU’s database kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning. 

Se gældende lovgivning om Rusland

Se mere om Team Global Handel og Sikkerhed:

 1. Alle gældende retsakter kan findes på EU-tidende.
 2. Udenrigsministeriets hjemmeside findes mere information om sanktionerne. Her findes også et overblik over de ansvarlige myndigheder inden for visse sanktionstemaer.
 3. Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Eksportkontrol.dk, kan du finde flere og uddybende informationer om de nye sanktioner. Hjemmesiden opdateres løbende. Her er det også muligt at skrive sig op til et nyhedsbrev, så nyt om sanktioner bliver sendt direkte til din mail.
 4. Hold dig orienteret på Eksportkontrol.dk

Ekstraordinært åbent for henvendelser

Virksomheder kan få svar på spørgsmål på telefon: Telefon: 3529 1500
Mail: eksportkontrol@erst.dk om sanktionerne indenfor Erhvervsstyrelsens område, herunder indefrysning, olieprodukter samt eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi:

 • Lørdag, 26. februar – kl.  09.00 – 15.00
 • Søndag, 27. februar – kl.  09.00 – 15.00

Kilde: Udenrigsministeriet
Fotokredit: Eksportkontrol

Scroll to Top