Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love

Ændringerne der træder i kraft 01.07. allerede var ventede og omhandler kønsfordeling, nominees og udenlandske aktieejerers muligheder for at eje danske virksomheder samt udenlandske virksomheders muligheder for at have en filial i Danmark.

Selskabsloven og årsregnskabsloven ændres allerede 01/07 der handler om bl.a. afskaffelse af gensidighedskravet, Måltal og nominees

Folketinget har i dag vedtaget ændringer til selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. En del af ændringerne er bl.a.:

 • Skærpede krav til måltal for det underrepræsenterede køn
 • Styrkelse af offshore aktionærers aktive ejerskab i danske virksomheder
 • Lempelse af krav for udenlandske selskabers etablering af danske filialer

Skærpede krav om måltal og politikker i det øverste ledelsesorgan og på de øvrige ledelsesniveauer 

For at udligne forskelsbehandlingen vil Folketinget fremme en ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomheders øverste ledelsesorganer og på øvrige ledelsesniveauer. Hensigten er tillige at styrke rekrutteringsgrundlaget og at der nu indføres skærpede krav til opstilling af måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i bl.a. statslige aktieselskaber, børsnoterede virksomheder og store virksomheder.

Selskabsloven har alene hidtil indeholdt krav om opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejdelse af politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer. 

I selskabsloven og årsregnskabsloven indføres nu følgende ændringer: 

 • Krav om opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedernes øvrige ledelsesniveauer, så virksomhederne fremadrettet både skal opstille måltal for det øverste ledelsesorgan og for øvrige ledelsesniveauer.
 • En indførelse af en lovfæstet ny definition af begrebet ”øvrige ledelsesniveauer”.
  Det forstås som 2 ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan som hedder direktionen eller bestyrelsen, og dernæst en bestyrelse der vil omfatte bl.a. direktionen som første ledelsesniveau og som andet ledelsesniveau personer med personaleansvar, der refererer direkte til direktionen. Generelt set er dem der refererer direkte til direktionen at anse som andet nivea.
 • En indførelse af en pligt for det øverste ledelsesorgan til at opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og i de øvrige ledelsesniveauer, når det tidligere opstillede måltal er nået, eller når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet, indtil der er opnået en ligelig kønsfordeling på 40/60 pct. af enten kvinder eller mænd.
 • Det er nu krav om, at måltal for det underrepræsenterede køn samt de aktuelle tal for kønssammensætningen af ledelsen skal gives i en oversigt med angivelse af alle tal for det aktuelle år samt de fire foregående år i ledelsesberetningen i årsrapporten. Det er altså et nyt årsrapport krav.
 • En ophævelse af muligheden for, at et moderselskab kan undlade at opstille måltal og udarbejde politikker for moderselskabet med henvisning til, at der er opstillet måltal og udarbejdet politikker på koncernniveau. Derudover ses nu en ophævelse af muligheden for, at et datterselskab kan undlade at opstille måltal og udarbejde politikker med henvisning til, at moderselskabet har opstillet måltal og udarbejdet politikker for den samlede koncern.

Ændringer indføres i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde samt virksomheder omfattet af en række finansielle love. 

Ændringerne træder i kraft den årsskiftet den 1. januar 2023. Ændringerne til årsregnskabsloven har dog først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Nominee’s afskaffes vedrørende aktivt ejerskab for Offshore Selskaber og udenlandske aktionærer i danske børsnoterede selskaber

For at undgå brug af Nominee’s (Stedfortrædende juridisk repræsentant) som det er i dag hvor der er udenlandske aktionærer i danske børsnoterede selskaber, men her repræsenterer en Nominee aktionæren i det danske ejerregister. For at afskaffe denne ineffektive praksis, med ubrudte kæder af fuldmagter, er det nu ændret sådan at Nominee’en kan stemme som aktionær. Der har tidligere været problemer med ca. 30% af stemmeinstrukserne blev afvist grund og specielle formelle krav. Formålet med forslaget er således derfor at klargøre retsstillingen og dermed imødegå denne ineffektivitet og tillige fremme det aktive ejerskab i de danske børsnoterede selskaber. 

Nominee retsstillingen klargøres ved følgende ændringer i selskabsloven:

 • En præcisering af, at en person eller et selskab, som i virksomheder handler på vegne af andre fysiske eller juridiske personer betegnes som Nominee og nu har ret til at udøve stemmerettigheder på vegne af klienterne i tilknytning til aktier, som ikke er ejet af nominee’en, men som er registreret i ejerbogen i nominee’ens navn. 
 • En præcisering af, at en nominee ikke anses for at være fuldmægtig for de fysiske eller juridiske personer som nominee’en i erhvervsmæssig sammenhæng handler på vegne af. 
 • Der skal således derfor ikke længere fremlægges en ubrudt kæde af fuldmagter.  

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022.

Afskaffelse af kravet om gensidighed ved oprettelse af offshore selskabers filialer af kapitalselskaber, der er hjemmehørende uden for et EU- eller EØS-land

Efter den nugældende selskabslov kan offshore kapitalselskaber, uden for EU/EØS kun drive virksomhed i Danmark via en filial, hvis dette er hjemmel i en international aftale, eller hvis Erhvervsstyrelsen skønner, at der indrømmes danske kapitalselskaber tilsvarende ret i vedkommende land, eller der i øvrigt giver tilladelse hertil.

Ved anmeldelse af oprettelse af en filial af kapitalselskaber med hjemsted uden for EU- og EØS-landene, skal der i dag i ofte vedlægges et officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial (gensidighedserklæring). Det har historisk været problematisk, at leve op til krav, der ikke har været nemme at gennemskue.

Selskabsloven ændres derfor følgelig med en afskaffelse af gensidighedskravet. Det betyder således fremover at selskaber, der ikke er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land, skal have samme adgang til oprettelse af en filial i Danmark, som selskaber, der er hjemmehørende i EU/EØS-lande. Derfor er der nu rettet op på en hidtidig praksis med aktiv forskelsbehandling.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022.

Folketinget vedtog derfor følgende: (FULD LOVTEKST)

§ 1 – I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021, som ændret ved § 16 i lov nr. 2601 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 139 c affattes således:

»§ 139 c. I statslige aktieselskaber, i selskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og i store kapitalselskaber, jf. stk. 2, skal

1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer i det øverste ledelsesorgan,

2) det centrale ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 7, og

3) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Store kapitalselskaber er selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4.

Stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen af store kapitalselskaber efter stk. 2 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 4. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan, jf. § 5, nr. 5. I selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 1, og i selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, omfatter det første ledelsesniveau under det øverste ledelsesorgan direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter person‍er med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau. I selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, omfattes de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen, ikke af de øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 5. Henholdsvis det øverste og det centrale ledelsesorgan skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når selskabet har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 6. Ved opstilling af måltal, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, er statslige aktieselskaber omfattet af § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 7. Kapitalselskaber, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabets øvrige ledelsesniveauer.«

2. I § 367, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »139 c, stk. 1, nr. 1«: »og 2«.

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 1. februar 2021, som ændret ved § 8 i lov 2601 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 18 a affattes således:

»§ 18 a. I virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og i store virksomheder, jf. stk. 2, skal

1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af medlemmer valgt af generalforsamlingen eller en tilsvarende forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt disse medlemmer i det øverste ledelsesorgan,

2) det centrale ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 6, og

3) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Store virksomheder er virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4.

Stk. 3. For modervirksomheder, der udarbejder koncer‍nregnskab, skal beregningen af store virksomheder efter stk. 2 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 4. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan. Det første ledelsesniveau under det øverste ledelsesorgan omfatter medlemmer af ledelsen, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, men ikke er medlemmer af det øverste ledelsesorgan, og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau.

Stk. 5. Henholdsvis det øverste og det centrale ledelsesorgan skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når det tidligere opstillede måltal er nået, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 6. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.«

2. I § 23, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 18 a, stk. 1, nr. 1«: »og 2«.

§ 3

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, som ændret ved § 11 i lov nr. 2601 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 41 affattes således:

»§ 41. I erhvervsdrivende fonde, som har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og i store erhvervsdrivende fonde, jf. stk. 2, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af vedtægtsudpegede medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt vedtægtsudpegede medlemmer i bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på fondens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 6, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på fondens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Store erhvervsdrivende fonde er fonde, der er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4.

Stk. 3. For moderfonde, der udarbejder eller lader koncer‍n­regnskab udarbejde, skal beregningen af store erhvervsdrivende fonde efter stk. 2 foretages på baggrund af koncer‍n­regnskabet.

Stk. 4. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. I erhvervsdrivende fonde, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 37, stk. 2, omfatter det første ledelsesniveau under bestyrelsen direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau.

Stk. 5. Bestyrelsen skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når det tidligere opstillede måltal er nået, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 6. Erhvervsdrivende fonde, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på fondens øvrige ledelsesniveauer.«

2. I § 132, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 38,«: »§ 41, stk. 1, nr. 1 og 2,«.

§ 4

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 642 af 19. maj 2020 og lov nr. 741 af 30. maj 2020, foretages følgende ændringer:

1. § 99 b affattes således:

»§ 99 b. Virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal, uanset om virksomheden måtte opfylde betingelserne fra at være undtaget fra forpligtelsen til at opstille måltal, i ledelsesberetningen medtage en oversigt pr. balancedagen over følgende:

1) Det samlede antal medlemmer eksklusive eventuelt medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

2) Det samlede antal personer på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de 4 foregående regnskabsår.

Stk. 2. Virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal ud over oplysningerne i oversigten efter stk. 1 oplyse følgende:

1) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

2) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de 4 foregående regnskabsår.

Stk. 3. Virksomheder, der pr. balancedagen har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan eller på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 4. Virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er undtaget fra pligten til at opstille måltal, som følge af at de i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 5. I tilknytning til oversigten efter stk. 1 skal virksomheden oplyse følgende:

1) Status for opfyldelsen af måltallet efter stk. 2, nr. 1.

2) De væsentligste handlinger foretaget i regnskabsåret for at opfylde måltallet.

3) Hvis det er relevant, årsagen til, at måltallet ikke er opfyldt.

Stk. 6. Virksomheder, der skal oplyse måltal efter stk. 2, nr. 2, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 redegøre for virksomhedens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, herunder følgende:

1) Det væsentligste indhold af politikken.

2) De væsentligste handlinger, som virksomheden har foretaget i regnskabsåret for at nå måltallet og for at omsætte sin politik til handling.

3) Status for opfyldelsen af måltallet og, hvis det er relevant, årsagen til, at måltallet ikke er opfyldt.

Stk. 7. Første gang virksomheden skal give oplysninger efter stk. 1, skal virksomheden alene medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår i oversigten efter stk. 1. I de efterfølgende regnskabsår skal virksomheden supplere oversigten med oplysninger for tidligere regnskabsår, hvor virksomheden har medtaget oplysninger i oversigten efter stk. 1.«

2. I § 128, stk. 2, 1. pkt., ændres »99-99 b,« til: »99-99 a,«, og 3. pkt. ophæves.

§ 5

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022, som ændret ved § 1 i lov nr. 2383 af 14. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 79 a affattes således:

»§ 79 a. I finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, som har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af medlemmer valgt af generalforsamlingen eller en tilsvarende forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt disse medlemmer i bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 1 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 3. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det første ledelsesniveau under bestyrelsen omfatter direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når virksomheden har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 5. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 6. Er en virksomhed omfattet både af denne bestemmelse og bestemmelserne om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har denne bestemmelse forrang.

Stk. 7. I virksomheder, som har nedsat et nomineringsudvalg i medfør af § 80 a, påhviler pligten i stk. 1, nr. 1 og 2, nomineringsudvalget.«

2. I § 198 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder omfattet af § 79 a, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 79 a. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«

3. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »79 a, stk. 1, nr. 1« til: »§ 79 a, stk. 1, nr. 1 og 2«.

§ 6

I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 2710 af 7. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 29 affattes således:

»§ 29. I e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter, som har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på e-pengeinstituttets eller betalingsinstituttets øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på e-pengeinstituttets eller betalingsinstituttets øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 1 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 3. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det første ledelsesniveau under bestyrelsen omfatter direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når e-pengeinstituttet eller betalingsinstituttet har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 5. E-pengeinstitutter og betalingsinstitutter, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 6. Er et e-pengeinstitut eller betalingsinstitut omfattet af både denne bestemmelse og bestemmelserne om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har stk. 1-5 forrang.«

2. I § 152, stk. 2, ændres »§ 29, stk. 1, nr. 1« til: »§ 29, stk. 1, nr. 1 og 2«.

§ 7

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. marts 2022, som ændret ved § 8 i lov nr. 532 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 58 affattes således:

»§ 58. I investeringsforeninger og SIKAV’er, hvor værdien af foreningens eller SIKAV’ens aktiver er mindst 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på investeringsforeningens eller SIKAV’ens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på investeringsforeningens eller SIKAV’ens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Investeringsforeninger, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 3. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det første ledelsesniveau under bestyrelsen omfatter direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når investeringsforeningen eller SIKAV’en har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.«

2. I § 97 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Investeringsforeninger og SIKAV’er omfattet af § 58, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 58. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«

3. I § 190, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 58, stk. 1, nr. 1« til: »§ 58, stk. 1, nr. 1 og 2«.

§ 8

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021, som ændret ved § 8 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, § 4 i lov nr. 2382 af 14. december 2021 og § 2 i lov nr. 2383 af 14. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 65, stk. 3, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 2-5.

2. Efter § 65 indsættes:

»§ 65 a. I en operatør af et reguleret marked, der er forpligtet til at nedsætte et nomineringsudvalg, jf. § 65, stk. 1, skal nomineringsudvalget

1) opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan måltallet opnås, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på operatørens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på operatørens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 2. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det første ledelsesniveau under bestyrelsen omfatter direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under bestyrelsen.

Stk. 3. Nomineringsudvalget skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når operatøren har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 4. Drives en operatør af et reguleret marked som en juridisk person uden en bestyrelse, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan.«

3. I § 247, stk. 1, indsættes efter »§ 65, stk. 1-6,«: »§ 65 a, stk. 1, nr. 1 og 2,«.

§ 9

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 641 af 19. maj 2020, § 2 i lov nr. 2382 af 14. december 2021 og § 15 i lov nr. 2601 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 1 og 9,« til: »§ 28, stk. 1 og 10,«.

2. § 28 affattes således:

»§ 28. I forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal

1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i forvalterens øverste ledelsesorgan, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan,

2) det centrale ledelsesorgan opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på forvalterens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på forvalterens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på forvalterens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 9.

Stk. 2. En forvalter af alternative investeringsfonde skal for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren er ansvarlig for, påse, at

1) fondens øverste ledelsesorgan har opstillet måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i fondens øverste ledelsesorgan,

2) fondens centrale ledelsesorgan har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på fondens øvrige ledelsesniveauer og

3) fondens centrale ledelsesorgan har udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på fondens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 9.

Stk. 3. Stk. 2 finder kun anvendelse for alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har aktiver med en samlet værdi på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår.

Stk. 4. Aktiver, som den alternative investeringsfond har erhvervet via gearing, jf. § 3, stk. 1, nr. 29, skal medregnes i opgørelsen over fondens aktiver i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Såfremt en alternativ investeringsfond forvaltes af en forvalter, der har udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på forvalterens øvrige ledelsesniveauer, finder stk. 2, nr. 3, ikke anvendelse, hvis fondens drift udøves af forvalteren.

Stk. 6. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 1 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 7. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, og stk. 3. I forvaltere eller fonde, der har en direktion og en bestyrelse, og i forvaltere eller fonde, der har en direktion og et tilsynsråd, omfatter det første ledelsesniveau under det øverste ledelsesorgan direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under det øverste ledelsesorgan. I forvaltere eller fonde, der alene har en direktion, omfattes de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen, ikke af de øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 8. Henholdsvis det øverste og det centrale ledelsesorgan skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, nr. 1 og 2, når forvalteren eller den alternative investeringsfond har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 9. Forvaltere af alternative investeringsfonde eller de fonde, som forvalteren forvalter, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 10. Er en forvalter eller alternativ investeringsfond omfattet både af denne bestemmelse og bestemmelser om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan m.v. i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har stk. 1-9 forrang.«

3. I § 131 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af § 28, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 28. Forvalteren skal for hver af de fonde, som forvalteren er ansvarlig for, jf. § 28, stk. 2, foretage tilsvarende årlige indberetninger. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«

4. I § 190, stk. 2, ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1« til: »§ 28, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, nr. 1 og 2«.

§ 10

I lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, som ændret ved § 13 i lov nr. 2382 af 14. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 71 affattes således:

»§ 71. I fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder, som har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af medlemmer valgt af generalforsamlingen eller en tilsvarende forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt disse medlemmer i bestyrelsen,

2) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, og

3) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For modervirksomheder, der udarbejder koncer‍nregnskab, skal beregningen i stk. 1 foretages på baggrund af koncernregnskabet.

Stk. 3. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås to ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det første ledelsesniveau under bestyrelsen omfatter direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau under bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal opstille et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn efter stk. 1, nr. 1 og 2, når virksomheden har nået sit tidligere opstillede måltal, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet.

Stk. 5. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Stk. 6. Er en virksomhed omfattet både af denne bestemmelse og bestemmelserne om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har stk. 1-5 forrang.«

2. I § 159 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder omfattet af § 71, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 71. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«

3. I § 266, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 71, stk. 1, nr. 1« til: »§ 71, stk. 1, nr. 1 og 2«.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. § 4 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Ved den første indberetning efter den 1. januar 2023 skal en virksomhed i oversigten efter årsregnskabslovens § 99 b som affattet ved § 4, nr. 1, medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår. Ved indberetning for følgende regnskabsår skal i oversigten medtages oplysninger for de foregående regnskabsår, indtil oversigten opfylder kravene i årsregnskabslovens § 99 b som affattet ved § 4, nr. 1.

§ 12

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1-10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. §§ 5-10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Scroll to Top