SKATTESTYRELSEN LAVER NU KONTROL MED ALLE UDLANDSKE TRANSAKTIONER

Skatterådet har grønt lys til et nyt initiativ, Money Transfer Projekt 5, rettet mod at opdage og beskatte indtægter, ejendom, bankkonti og formuer, der skjules i udlandet. Dette projekt fortsætter dermed Skattestyrelsens tidligere bestræbelser, der sigter mod at kontrollere og beskatte pengeoverførsler, der ikke er rapporteret korrekt. Dette vil give anledning til formentligt flere tusinde skattesager.

Ved mødet den 25. april 2023 blev Skattestyrelsens forslag om dette nye initiativ godkendt. I denne omgang vil Skattestyrelsen rette fokus på perioden fra 1. januar 2020 til den 31. december 2022. For at gøre dette vil styrelsen indhente oplysninger fra udvalgte finansielle institutioner om anonyme pengeoverførsler til og fra Danmark.

Projektet forventes at blive afsluttet den 31. maj 2026 med en endelig rapport planlagt til august 2026. Så det er altså nu hvis du vil selvangive og dermed undgå f.eks. politi sigtelse, på grund af anvendelse af Statsskatteloven af 1922 og Skatteforvaltningsloven §27, 1.5. der omhandler at handle forsæt og groft uansvarligt skattesvig.

Såfremt sidstnævnte paragraf kommer i anvendelse, kan Skattestyrelsen gå mere end 10 år tilbage i tiden, og dermed blive beløb større og dermed en højere risiko og en sigtelse fra Politiet.

Påmindelse om korrekt rapportering af udenlandske indkomster

Det er vigtigt at bemærke, at mange typer af udenlandske indtægter, såsom fortjeneste fra handel med kryptovaluta på internationale børser, salg af aktier fra udenlandske depoter, indtægter fra fast ejendom i udlandet og indkomst fra freelance arbejde, ikke automatisk rapporteres til Skattestyrelsen.

Disse indtægter skal selvangives, og mangler eller fejl i denne rapportering til Skattestyrelsen kan føre til straf. Hvis du vil undgå dette kan vi selvangive for dig, også for de sidste 10 år f.eks.

Selvom rapporteringen kan virke kompliceret, er det afgørende at sørge for korrekt rapportering for at undgå juridiske konsekvenser. Er der fejl i tidligere selvangivelser for årene 2020-2022, anbefales det at rette fejlen hurtigst muligt ved at kontakte Skattestyrelsen.

Få Skattesager og Skatteklage håndtering via os

 • VI KAN HJÆLPE DIG I ENHVER SKATTESAG DER VEDRØRER SKATTESTYRELSEN HERUNDER AT;
 • Kræve aktindsigter
 • Klage over Skatteforslag til direktører og ledere i Skat
 • Klage over afgørelser fra Skattestyrelsen
 • Politianmelde Skattestyrelsen
 • Klage til Skatteankenævn, Vurderingsankenævn, Fællesankenævn og Motorankenævn
 • Kræve og opnå bindende svar via Skatterådet
 • Klager til Borger- og retssikkerhedschefen
 • Oprette sagen i Skatteankestyrelsen og evt. Landsskatteretten
 • Føre en civil retssag mod Skattestyrelsen via danske civile domstole med nye påstande, nye dokumenter eller årsager til eventuelle overskridelser
 • Besvare forslag og afgørelser fra Skattestyrelsen, eKapital, Kædesvig, Kompleks Svig, MICA henvendelser, Kryptovaluta sager i Spekulationsøjemed, Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS) samt Project Money Transfer der overvåger udenlandske betalinger til f.eks. børser, ejendomsmæglere, selskaber og finder beviser via NEMID eller MITID trojanere på dine computere eller telefoner.
 • Anke sagen til afgørelse i Civilretter, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret og EU domstolen
 • Klage over Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen handlinger, agterskrivelser og afgørelser
 • Vurdering og modbevise i sager vedr. Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvor der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis: ”Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.”
 • Afgørelser vedr. ledelsens sæde eller skatte-transparens (99% af alle internationale sager)
 • Hjælpe hvis du modtager en underretning om at sagen overgår til strafferetslig vurdering eller at du modtager en tilsigelse fra Politiet/SØIK eller Anklagemyndigheden
 • Rekvirere Syn og Skøn vedr. afgørelser ved Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn eller Landsskatteretten og byretterne i Danmark.
 • Indkalde vidner og/eller udarbejdelse erklæringer til støtte i retssager eller få udtalelser fra nuværende eller tidligere Dommere, Professorer, Advokater og Revisorer, til støtte i verserende eller afsluttede sager
 • Vurdere låneaftaler i forhold til anmeldelse til Hvidvask, NSK og politi sigtelse m.v.

Kilde: AORS og Skattestyrelsen
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top