SKATTESAGER: TIDLIGERE TDC-ejere skal betale gigantisk skatteregning EFTER 18 ÅRS SKATTEKLAGER OG SKATTESAGER

Kapitalfondene, der tidligere ejede TDC, og solgte hele TDC bid for bid, får et gigantisk skattesmæk, efter der ved Højesteret er faldet dom i en mangeårig og principiel skattesag her for få timer siden. Sagen er spektakulær på mange måder og der er entydigt lagt op til omvurdering af arbejdsmetoder og anvendelse af skattefrie gennemstrømningsselskaber. Sagen har været undervejs 18 år som skatteklager og har været behandlet i både Skatterådet, Landsskatteretten og senest i Østre Landsret. Her blev der for to år siden afsagt dom i sagen, der efterfølgende blev anket til Højesteret, men Højesteret stadfæstede altså landsretsdommen. Nu er eneste vej EU Domstolen for TDC’s ejer samvirke.

De fem kapitalfonde havde i 2006 købte den danske telegigant TDC. Men lige siden har der været gang i den fra Skattestyrelsens side. Dette er nu endt med en kendelse fra Højesteret. Nordic Telephone Company (NTC) skal nu betale en kæmpe skatteregning på 817.238.912 kroner. Der er tale om fem udenlandske kapitalfonde, der var en del af TDC fra 2005 til 2012.

Ligeledes er medicinalvirksomheden Nycomed – i dag ejet af japanske Takeda – dømt til at betale 369 millioner kroner.

Samlet set skal de to selskaber altså betale 1,2 milliarder kroner til den danske statskasse.

Det har Højesteret netop besluttet for få timer siden. Dermed er der sat punktum i en sag om beskatning af penge, der via en sindrig selskabskonstruktion blev sendt fra Danmark til det skattemæssigt mere lukrative Luxembourg, der i denne forbindelse er et offshore selskab, men den hensigt at opnå nul procent i skat eller tæt på nul procent.

Højesteret har blandet henvist til at det generelle EU-retlige princip, hvor man ikke må kunne påberåbe sig EU-retlige bestemmelser med henblik på at muliggøre svig eller misbrug. Dette skal fortolkes således, at de nationale myndigheder og domstole i tilfælde af misbrug skal nægte en skattepligtig person indrømmelsen af den fritagelse for enhver form for skat af rentebetalinger, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, selv om der ikke findes nationale eller overenskomstmæssige bestemmelser, der foreskriver en sådan nægtelse (præmis 122)

Helt centralt i den langvarige sag står selskabet Nordic Telephone Company (NTC), som i 2005 købte 87,5 procent af aktierne i TDC.

NTC består af de fem kapitalfonde Apax, KKR, Providence, Blackstone og Permira. Der er altså tale om nogle af de største kapitalkoncerner.

I januar 2023 kunne vi berette at TDC-ejerne i en sambehandlet sag blev dømt til at betale cirka 250 millioner kroner i skat ud af et udbytte på 1,05 milliarder kroner, som blev sendt videre til et af ejernes selskab Luxembourg.

Et selskab, der dog ifølge Højesteret blot var et gennemstrømningsselskab.

I den seneste dom slår Højesteret tillige derudover fast, at TDC-ejerne skal betale 817 millioner kroner i skat af renter, som trukket fra i TDC’s overskud.

Som Højesteret skriver: Det følger af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, at Nycomed Sweden Holding 2 og Angel Lux Common som udgangspunkt er skattepligtige af renter, som de oppebærer fra et selskab
her i landet, når der er tale om kontrolleret gæld. Udløsning af skattepligt indebærer, at Ny-
comed A/S og Nordic Telephone Company Investment i de relevante år ville have pligt til at
indeholde renteskat, jf. kildeskattelovens § 65 D, stk. 1.


Domstolen udtalte også, at en koncern, som ikke er tilrettelagt af grunde, der afspejler den økonomiske realitet, som har en struktur, der er rent formel, og som har til hovedformål eller som et af sine hovedformål at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med den skattelovgivning, der finder anvendelse, kan anses for et kunstigt arrangement. Ifølge Domstolen er dette navnlig tilfældet, når betalingen af renteskat undgås ved i koncern-strukturen at indskyde en gennemstrømningsenhed mellem det selskab, som overfører renter-
ne, og det selskab, som er renternes retmæssige ejer (præmis 127).

Ved undersøgelsen af koncernstrukturen er det uden betydning, at visse af de retmæssige ejere af de renter, som er blevet overført af gennemstrømningsselskaber, har deres skattemæssige hjemsted i en tredjestat, med hvilken kildestaten har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at den omstændighed, at der findes en sådan overenskomst, ikke i sig selv kan udelukke, at der foreligger retsmisbrug (præmis 135).

Såfremt der foreligger en situation, hvor renterne ville have været fritaget, hvis de var blevet overført direkte til et selskab, som har sit hjemsted i en tredjestat, kan det ifølge Domstolen dog ikke udelukkes, at målet med koncernstrukturen ikke er udtryk for retsmisbrug.

I et sådant tilfælde kan koncernens valg af en sådan struktur i stedet for direkte betaling af renterne til det nævnte selskab ikke anfægtes (præmis 137)

Her kan du læse hele dommen:

Kilde: Højesteret
Fotokredit: NUUDAY, fotograf ikke angivet/ukendt.

Scroll to Top