STATS REVISORER: eksterne konsulenter i staten SKAL BRUGES STRATEGISK (SPARERUNDE)

Stats revisorerne har den 20. februar 2023 afgivet beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter med denne bemærkning. Stats revisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om ministerierne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsulenter.

Hvis ministerierne ikke har de nødvendige medarbejderkompetencer til at løse en specifik opgave, kan de indkøbe eksterne konsulenter til at løse opgaven. Det er dog væsentligt, at de tager strategisk stilling til indkøbet og kan dokumentere, at indkøbet er det bedste og billigste i forhold til at få løst opgaven.

Staten brugte ca. 5,5 mia. kr. på eksterne konsulenter i 2021. Fra 2019 til 2021 faldt det samlede forbrug af konsulenter med 127 mio. kr. I forbindelse med finansloven for 2020 besluttede Folketinget, at staten gradvist skal reducere sit forbrug af eksterne konsulenter. I 2024 skal staten således have opnået en samlet årlig besparelse på ca. 1,1 mia. kr. 

Undersøgelsen omfatter alle ministerier med undtagelse af Kirkeministeriet og Statsministeriet. Derudover har Rigsrevisionen i udvalgte indkøb vurderet begrundelser for brugen af eksterne konsulenter i 5  ministerier: Justitsministeriet, Skatteministeriet, Sundhedsministeriet, Transportministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stats revisorerne finder det tilfredsstillende, at størstedelen af ministerierne har taget strategisk stilling til brugen af eksterne konsulenter, og at 15 ud af 18 ministerier kan dokumentere, at de har taget stilling til, om der er typer af opgaver, som i højere grad end tidligere skal løses af ministeriets egne medarbejdere. 

Ministerierne kan dog forbedre deres stillingtagen til brugen af eksterne og interne kompetencer, dels ved at styrke dokumentationen, dels ved at have en mere overordnet og langsigtet prioritering på området. 

Stats revisorerne har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater:

  1. 16 af de 18 ministerier kan dokumentere, at de har taget stilling til, om der er typer af opgaver, som kræver eksterne konsulenter. Ministerierne har dog kun i få tilfælde taget strategisk stilling til deres brug af eksterne konsulenter på baggrund af et samlet overblik over deres opgaver.
  • For 13 af de 30 konkrete indkøb, som Rigsrevisionen har undersøgt i de 5 udvalgte ministerier, kan det ikke  dokumenteres, at der er taget stilling til, om opgaven kunne have været løst af ministeriet selv.
  • Ministerierne har kun for ca. halvdelen af de undersøgte indkøb dokumenteret deres begrundelser for brugen af eksterne konsulenter.
  • Skatteministeriet kan ikke dokumentere ministeriets interne godkendelser for 2 indkøb af juridisk bistand på henholdsvis 60 mio. kr. og ca. 17 mio. kr. 

Statsrevisorerne konstaterer, at statens brug af it-konsulenter og juridisk bistand er steget hvert år siden 2017. Siden 2019 er der sket et fald i statens brug af eksterne konsulenter, men dette er udelukkende sket i forhold til managementkonsulenter. 
 
Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Deltagere i statsrevisormødet:
Mette Abildgaard (KF), Leif Lahn Jensen (S), Mikkel Irminger Sarbo (RV), Serdal Benli (SF), Minika Rubin (M), Lars Christian Lilleholt (V)

Kilde: Folketinget
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top