Overholder du Markedsføringsloven der trådte i kraft den 17/01/2020?

Det nye lovforslag der vedrører markedsføringsloven er trådt i kraft. Det kan i sidste ende blive en dyr fornøjelse at overtræde loven og der er mange eksempler på dette. Generelt set skal man fra nu af indhente samtykke.

Ændringer betyder at der skal foretages

 • Ændringer af websteder
 • Ændringer i salgs- og leveringsbetingelser
 • Ændringer i samtykke, således at der informeres om sletning af data, ændring af data og tilbagekald af samtykke, så det er det samme som nugældende GDPR regler
 • En vurdering af om din virksomhed udøver en adfærd der kan karakteriseres som usagligt sammenlignende, nedladende eller gør andre til grin – dette kaldes aggressiv markedsføring eller aggressiv handelspraksis
 • Er tilmelde og bestillingssystemer udformet i et enkelt sprog og er det nemt forståeligt?
 • Er din retur praksis af varer nemt og overskueligt? er det indviklet vanker der bøder.

Tilbage i november 2019 vedtog Folketinget nemlig et lovforslag som konkret er en bedre forbrugerbeskyttelse:

 1. Man skal klargøre hvordan man afmelder eller undgår markedsføring fra din virksomhed
 2. Indhentning af samtykke, regler er blevet forstærket og defineret klart, hvis disse overtrædes er man under strafansvar
 3. Definitionen om aggressiv handelspraksis, altså måden hvorpå du markedsfører din virksomhed og laver produktsammenligninger
 4. Markedsføringslovens forbrugerbegreb er blevet defineret og dermed udvidet
 5. Juridiske personer (ALLE MED CVR numre, Stat, Kommune, Foreninger m.v.) er nu sidestillet med en forbruger.

De fleste virksomheder sender i dag emails ud ulovligt.

Skærpelserne i den nye lovgivning sker på to fronter samtykkeområdet, så der er compliance med GDPR databeskyttelsesforordningen og Cookie-Direktivet.

Ca. 80% af alle websteder overholder ikke GDPR og Cookiedirektiver og nu ej heller Markedsføringsloven fordi de ikke aktivt er blevet informeret om bl.a. muligheden for at undgå at få mail, cookies og man skal tillige kunne se, slette og ændre sine data og tillige samtykker der er givet.

Fremover skal samtykker være ledsaget af en klar information om hvordan man kan tilbagekalde et samtykke

Markedsføringsloven siger nu klart at du fra start af skal oplyse din kunde om muligheden for at tilbagekalde samtykke.

Samtykket skal være utvetydigt. Der er krav til at kunden skal give samtykket på en sådan måde, at tekster der omtaler samtykket er nemt forståligt for enhver. Det skal tilpasse din kundegruppe, f.eks. hvid der er tandlæger, skolelærere eller håndværksvirksomheder.

Aggressiv handelspraksis, usaglig sammenligning og om at gøre grin med andre produkter, personer eller firmaer

Markedsføringsloven siger nu klart at erhvervsdrivende ikke må benytte ”aggressiv handelspraksis” til skade for forbrugernes økonomiske interesser. Den klart definerede ”Handelspraksis” er markedsføringslovens ord for markedsføring eller reklame.

Hvis dine annoncer eller webtekster omhandler en form for tvang eller chikane, er dette den nye definition når man taler om aggressiv handelspraksis. Hvis du gentagne gange sender E-mails med noget som kunden skal gøre for at bibeholde en service, eller du sender produkter til en forbruger, som ikke har bestilt dem, kan du nu få bøde.

Hvis du formulerer eller laver uoverskuelige opsigelsesbetingelser for et abonnement eller returnering af varer, kan du fremover straffes.

Hvis du har truende adfærd eller ikke besvarer henvendelser så henhører dette fremover under aggressiv handelspraksis.

Tidligere var teksterne og definitionen af f.eks. tidspunkt og vedholdenhed at finde i lovens bemærkninger. Det står nu direkte i lovteksten.

Aggressiv eller utilbørlig handelspraksis mellem virksomheder

Hvis du omtaler andre virksomheder skadeligt er der tale om aggressiv handelspraksis. Det kan f.eks. være omtaler og sammenligninger på et for løst og vildledende grundlag eller hvis man f.eks. nedgør og gør grin med virksomheder og personer, både erhvervsmæssigt og privat er der tale om er risikoen et erstatningskrav som følge af de nye ændringer i markedsføringsloven.

Man får rent faktisk bødestraf hvis man kan påvise at du henhører under overtrædelsen af loven særligt definitionerne om aggressiv og utilbørlig handelspraksis overfor andre erhvervsdrivende eller private.

Forbrugere er nu alle private, virksomheder, kommuner, staten og organisationer m.v.

Som noget nyt er markedsføringsloven nu blevet opdelt sådan at der skelnes i forbrugerbegrebet mellem fysiske og juridiske personer. En forbruger skal fremover defineres som en fysisk person. Juridiske personer er sidestillet med en forbruger.

Det har den konsekvens at f.eks. organisationer, staten, kommuner, foreninger, virksomheder, brancheforeninger og private nyder samme beskyttelse i den nye opdatering af markedsføringsloven.

Førhen var f.eks. virksomheder og kommuner ikke beskyttet så godt som private forbrugere, men det er de nu.

Klagemulighederne er blevet mere synlige, nemmere og viden om markedsføringsloven vil formentligt afstedkomme mange klager

Fremover risikerer man klager fra både virksomheder, konkurrenter og private, hvis man ikke overholder reglerne. Det vil betyde at der skal arbejds ihærdigt på ay bringe sin hjemmeside og samtykkedefinitioner på f.eks. købekontrakter m.v. i orden. Det er et stort arbejde for mange og loven er som sagt allerede trådt i kraft.

I nogen sammenhæng vil man i klagesammenhæng se på om virksomhederne heller ikke overholder andre love som f.eks. direktiver om privatliv og cookies og samlet kan det betyde en højere bødestraf.

I praksis er det Forbrugerombudsmanden der har en onlineformular her: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/spoergmaal-eller-klage/, men både forbrugerstyrelsen.dk og borger.dk oplyser om markedsføringslov og om klagemulighederne.

Husk at når du alligevel skal se på om du overholder loven, så kan du overlade til os at vurdere hvad der skal til på 10 minutter ved at ringe gratis til 32177777 lokal 244.

Du skal samtidigt huske at integrere:

 • GDPR Privatlovspolitik, Gennemgå salgs- og leveringsbetingelser, ordre og bekræftelser m.v.
 • Cookie Direktivet samt Kontrakter og samtykker (have mulighed for tilbagekald)
 • Købe betingelser og betingelser for tegning af abonnementer og for passivitets opkrævninger

Scroll to Top