Forbud mod at spørge til ansøgers alder jf. opdatering i dag af Forskelsbehandlingsloven

Det er nu ulovligt at spørge til en kandidats alder. Det er vedtaget den 22. marts 2022 i Folketinget vedr. en ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

I daglig tale kalder vi denne for Forskelsbehandlingsloven. Forskelsbehandling, favorisering og diskriminering er forbudt i Danmark og de fleste sammenlignelige lande.

Hele ændringsforslaget er i sin helhed herunder:

LOV nr 372 af 28/03/2022 (Beskæftigelsesministeriet)

Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 
(Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24. august 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 2591 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2. En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
2. § 5, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Stk. 1«: »og 2«.

§ 2 Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Givet på Amalienborg, den 28. marts 2022
Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R.

Jeg er med på, at det her forbud gør det ikke alene, men det er med til at sende et stærkt signal. Med lovgivningen vil vi undgå, at arbejdsgivere frasorterer i bunken af ansøgere blot ved et kig på fødselsdatoen, inden den er læst, og man rent faktisk har taget stilling til ansøgerens kompetencer”.

siger Peter Hummelgaard, der er Danmarks Beskæftigelsesminister

Er det tilladt at rekvirere, indsamle og kategorisere f.eks. CV, eksamensbeviser, info om køn, eller infor om f.eks. nyuddannet m.v.

Kort sagt Ja. Uanset, at man får mulighed for at få viden om en ansøgers alder er det tilladt, men disse må ikke komme fra felter om alder eller fødselsdato. Oplysninger der skal til og der er nødvendige for muligheden for at vurdere ansøgeres kvalifikationer er lovligt. Allerede eksisterende forbud mod diskrimination, må ej heller tilsidesættes på nogen måde. I kombination vil det udløse erstatning/bøde.

Kan kravet fraviges? NEJ, men forskelsbehandlingslovens regler tilsiger en chanche for at man kan fravige forbuddet, men vi skønner at de i 98% af alle tilfælde er forbudt.

Det er således nu forbudt at søge efter “en yngre tjener M/K til vort hotel” eller “Ung pige i huser under 18 år søges” eller “Pensionist til kolonihave job søges” eller “Du er mellem 30 og 50 år“.

Derfor er en sådan diskrimination af jobansøgere, på grund af alder, i forvejen en ulovlig forskelsbehandling ifølge Forskelsbehandlingsloven.

(C) 2022 by ADOBE STOCK

Her er principperne i Forskelsbehandlingsloven der med rette hedder: Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

§1. Stk. 1. Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. §1. Stk. 2. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden.

Forskelsbehandlingsloven §1. Stk. 1.

Forskelsbehandling ser vi mest når det er at seniorer blivet valgt fra. Det grå guld, de intelligente og mange navne har ældre jobansøger fået gennem tiderne, men nu er de i høj kurs fordi vi har en rekordlav ledighed. Derfor bliver mange re-aktivereret på arbejdsmarkedet.

Desværre sker det for mange at de i screeningprocessen bliver diskvalificeret, at der foretrækkes en mand, at alt for unge ikke får en chanche, men det er et enigt folketing der har ændret vedtaget lovforslaget således at dette fremover er forbudt med hensyn til at spørge om alder.

Rekrutteringsprocessen hos os er simpel og henser ikke til foretrukne præferencer, men der kan være civile krav der ikke uden en prøve på f.eks. styrke kan afklare, til disse kan vi sige, send CV, det koster jo ikke noget at prøve, men det er vigtigt for alle at vide at forskelsbehandling og diskriminering er forbudt.

Derfor ændres det nu også i Forskelsbehandlingsloven. Det er også en trepartsaftale der er kommet istand som følge af mangel på arbejdskraft mellem regeringen, flere arbejdsmarkedets parter og KL.

Det betyder således at det fremover er ulovligt hvis arbejdsgivere anmoder om oplysninger om en ansøgers alder. Dette er både i CV, under formularer eller telefonisk og naturligvis også ved screening og jobsamtaler. Disse skal fjernes inden 01/07/2022.

Det samme gør sig gældende med felter som kan udregne en alder f.eks. fødselsdagsfelter, disse skal fjernes ikke alene i rekrutteringssystemer og software, men også på hjemmesider og i CV templates m.v.

Overtrædelser i Forskelsbehandlingsloven straffes med en bøde under rekruttering

Efter ikrafttrædelsesdatoen vil en simpel overtrædelse af dette forbud straffes med bøde.

Under behandlingen af strafudmålingen har det f.eks. betydning hvis man som arbejdsgiver under en reskruttering foretager ævrig diskiminering eller forskelsbehandling. Bøden betyder også at man kan få et krav om godtgørelse efter reglerne i Forskelsbehandlingslovens.

Diskriminationstyper

Diskrimination dækker over flere typer ulige behandlinger, som er baseret på forskellige identitetstræk

 • Aldersdiskrimination (denne artikel og lov
 • Kønsdiskrimination
 • Race-, etnisk- og nationaloprindelseslandsdiskrimination
 • Seksuel orienteringsdiskrimination, som bl.a. findes i heteronormativitet
 • Religiøs diskrimination
 • Aldersdiskrimination
 • Diskrimination mod handicappede
 • Omvendt diskrimination
 • Gerontokratisk diskrimination, også kaldet oldingevælde
 • Vidensdiskrimination eller epistemisk autoritetsdiskrimination
 • Plutokratisk diskrimination, også kaldet rigdomsvælde
 • Militaristisk diskrimination, også kaldet militærvælde
 • Blodslinjediskrimination, som bl.a. ses i monarkier
 • Kulturdiskrimination, også kaldet kulturvælde
 • Et-partisdiskrimination, som findes i etpartistater
  Kilde: Wikipedia

Kilde: Rekrutteringsfirmaet.dk
Grafik/Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top