Er du parat til den ny markedsføringslov der trådte i kraft den 01.07.2017

Resumé: Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov.
Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017.

Sagsgang:

 1. Lovforslag/revidering er fremsat 12-10-2016
 2. Dernæst 1. behandlet / henvist til udvalg 08-11-2016
 3. Hvorefter Betænkning afgivet 30-03-2017
 4. Dernæst 2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017
 5. Dertil stillede Ændringsforslag til 3. behandling 24-04-2017
 6. og dernæst 3. behandlet, vedtaget 25-04-2017

Ministerområde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Den nyreviderede Markedsføringslov alle skal overholde fra 01.07.2017

Folketinget har i dag med et meget bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov. Denne skal sikrer gode rammer for forbrugerne og tillige forbedrer konkurrencevilkårene for virksomhederne. Loven træder i kraft 1. juli 2017.

Den nye markedsføringslov indebærer en række forbedringer i form af bl.a:

 • Der skabes klarhed for forbrugere og virksomheder omkring deres rettigheder og pligter, når markedsføringen sker på internettet og de sociale medier, fx Facebook, Twitter og via bloggere.
 • Virksomhederne får en øget mulighed for at sende emailreklamer om produkter inden for den samme produktkategori, som en forbruger allerede har købt produkter inden for – forudsat at forbrugeren har accepteret dette.
 • Gennemsigtigheden på lånemarkedet forbedres ved, at der fjernes unødvendig dobbeltregulering i form af nationale krav til butikkernes skiltning om generelle priser på lån. Det sikres samtidig, at forbrugerne på lånemarkedet skal have brugbare oplysninger om fx det konkrete billån, som den enkelte forbruger kan optage hos bilforhandleren, i form af oplysninger om lånets årlige omkostninger i procent (ÅOP), gebyrer mv.
 • Med den nye lov lettes byrderne for de erhvervsdrivende med godt 10 mio. kr. årligt.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:”Markedsføringsloven har stor betydning for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Jeg er derfor glad for, at vi har fået givet markedsføringsloven et tiltrængt eftersyn, så vi nu har en mere tidssvarende lov. Markedsføringsloven beskytter forbrugerne mod vildledning og aggressiv markedsføring, og samtidig understøtter vi effektiv og fair konkurrence mellem virksomhederne til gavn for markedet og forbrugerne.”

”Den nye lov er gjort mere overskuelig, og den understøtter gode og ensartede forbrugerforhold set i lyset af den teknologiske udvikling. Med den nye lov sikrer vi også, at virksomhederne bliver lettet for unødvendige byrder, og at Danmark er helt på linje med EU-reguleringen.”

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07


Udformning af korrekte Salgs- og Leveringsbetingelser

Hvis du sælger til privat, firmaer og offentlige virksomheder er det altid nødvendigt for din virksomhed at have korrekt udformede Salgs- og Leveringsbetingelser.

For det første virker det uprofessionelt, hvis du ikke har disse og for det andet er det en nødvendighed, der skal sikre din virksomhed f.eks. i forhold til forbrugeransvar, skadeserstatninger, garanti, service bestemmelser m.v.

Generelt kan man sige at alle kontrakter, betingelser, licenser, afbetalingsordninger, abonnementer og aftaler om levering af service skal overholdes ikke kun Markedsføringsloven, men samtlige andre love der vedr. køb og salg i Danmark.

 • Skal Salgs- og Leveringsbetingelser laves om som følge af Markedsføringsloven og løbende lovændringer i andre love?
 • Skal Salgs- og Leveringsbetingelser laves om som følge af EU PersonDataforordningen?
 • Skal licenser, kontrakter og købe information på websider laves om som følge af EU PersonDataforordningen?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for de love i Danmark som regulerer konkurrence og alt salg herunder også Markedsføringsloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er dog ansvarlig også for markedsføringsloven, e-handelsloven, forbudsloven, lov om forbrugerklager, lov om ForbrugerForum og lov om rejsegaranti. Derudover er der en række love, som også har stor betydning for forbrugerne, som hører under Justitsministeriets område. Det gælder fx købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven og forbrugeraftaleloven.

Lovændringerne på forbrugerområdet skyldes oftest nye regler fra EU. Men der opstår også behov for ændringer i eksisterende lovgivning eller behov for udarbejdelse af ny lovgivning som følge af nationale politiske overvejelser. I den forbindelse står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for forberedelsen af nye lovforslag samt for udarbejdelsen af ændringsforslag til eksisterende lovgivning. Her kan du finde de love, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer:

Andre forbrugerlove som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke administrerer:

Lov om forbrugerklager hører pr. 1. januar 2017 ikke længere under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men under Nævnenes Hus i Viborg.

TOP 20 spørgsmål om bl.a. Markedsføringsloven

Mange spørgsmål skal der tages stilling til og mange kender ikke svaret på nedenstående spørgsmål:

 1. Må jeg udelade meromkostninger ved, at eje, leje, leasing, flexleasing, i annonceringer af enhver art?
 2. Må man benytte salgsargumenter fra 2 eller flere produkter, hvis man sælger kombinationsprodukter?
 3. Må man benytte begrebet vejledende anbefalet salgspris?
 4. Hvad er reglerne for konkurrencer, kø-tilbud og begrænsede varepartier til en tilbudspris?
 5. Er lovene gældende hvis jeg sælger fra en server uden for Danmark eller uden for EU?
 6. Hvis mit produkt er en APP eller software, kan jeg så slippe for at tillægge moms?
 7. Skal der tillægges moms på rådgivning inden for terapi el. lign?
 8. Må en vare sælges sammen med et obligatorisk medlemskab?
 9. Må man fremhæve de rettigheder kunden allerede har ved et produkt som et salgsargument?
 10. Må en vare annonceres til kun at gælde for private der er medlem af en bestemt forening, har et benzinkort eller holder en bestemt avis eller blad som f.eks. Samvirke
 11. Hvornår er en person eller en virksomhed klageberettiget i forhold til mine Salgs- og leveringsbetingelser
 12. Hvis jeg sælger til både private og virksomheder hvilken garanti skal gives, hvis jeg kun er forhandler?
 13. Er en reklamationsret betinget?
 14. Må man sælge et produkt Gratis og så kræve gebyr- og leveringsomkostninger?
 15. Kan det skade en virksomhed hvis man ikke har Salgs- og Leveringsbetingelser overfor private, virksomheder og stat?
 16. Må man trække penge ugentligt, hver 14 dag eller dagligt på kundens kreditkort samtidigt med at der leveres en ydelse?
 17. Hvordan fungerer og hvilken længe er lovligt at annoncere for hhv. fortrydelsesret og ombytningsret til private, virksomheder og statslige virksomheder?
 18. Er det lovligt at annoncere med 1 års ombytningsret?
 19. Har EU Persondataforordningen noget med Markedsføringsloven at gøre?
 20. Er en ansat’s udsagn eller tilbud i telefon, email eller skriftligt tilbud gældende, selvom denne ikke er ansat mere?
 21. Hvornår kan en erstatningsvare træde i stedet for en manglende levering eller aflysning? og er køber erstatningsberettiget eller kan kræve at få penge tilbage?
 22. Er en virksomhed bundet af at overholde samtlige markedsføringsmæssige lovninger overfor andre virksomheder?
 23. Hvilke regler gælder for salg udenfor Danmark i EU og hvilke for salg til lande uden for EU?
 24. Hvilke 4 muligheder har en køber for løsningsmuligheder, hvis den vare, du har købt, har en mangel?
 25. Hvornår må forudbetalinger på et kreditkort benyttes på en webshop?
 26. Hvor lang leveringstid må der maksimalt være på dropshipping ?
 27. Må man annoncere med begrænset antal varer på en webshop?
 28. Må man sælge en vare til en nedsat pris eller gratis, betinget af at køber skaffer andre kunder?
 29. Må man bruge “Lokkemad” Bait Advertising?
 30. Må man prissætte en vare under kostprisen?
 31. Må man benytte betegnelsen “BEGRÆNSET ANTAL” for varer der altid kan skaffes?

Bilag i forhold til Markedsføringsloven og specificeringer

I loven specificeres under bilagene hvad som er vildledende eller aggressiv handelspraksis.

Det er især nødvendigt læsestof for alle som benytter tilbud, konkurrencer, lovpriser, oplister fordele som kan indhentes ved kombinationer eller sammenligner produkter.

I praksis bør alle som sælger noget, selvom det er fra en butik, der ikke er online, læse og forstå lovgivningen.

Vildledende handelspraksis

1) Den erhvervsdrivende hævder at have underskrevet en adfærdskodeks, selvom det ikke er tilfældet.

2) Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende uden at have opnået den nødvendige tilladelse.

3) Den erhvervsdrivende hævder, at en adfærdskodeks er godkendt af en offentlig myndighed eller anden myndighed, selvom det ikke er tilfældet.

4) Den erhvervsdrivende hævder, at en erhvervsdrivende (herunder dennes handelspraksis) eller et produkt er blevet godkendt eller tilladt af en offentlig eller privat instans, selvom det ikke er tilfældet, eller fremsætter en sådan påstand uden at opfylde betingelserne for godkendelse eller tilladelse.

5) Den erhvervsdrivende opfordrer til at købe produkter til en bestemt pris uden at gøre opmærksom på, at der kan være rimelige grunde til at antage, at han ikke vil være i stand til at levere eller få en anden erhvervsdrivende til at levere de pågældende eller tilsvarende produkter til den pågældende pris inden for en periode og i en mængde, som er rimelig i forhold til produktet, omfanget af den reklame, der er gjort for produktet, og den opgivne pris (bait advertising).

6) Den erhvervsdrivende opfordrer til køb af produkter til en bestemt pris, men nægter at vise det averterede produkt for forbrugerne, eller nægter at tage imod bestilling af det eller levere det inden for et rimeligt tidsrum, eller fremviser en defekt udgave af det, fordi han agter at promovere et andet produkt (bait and switch).

7) Det angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning.

8) Den erhvervsdrivende påtager sig at yde eftersalgsservice til en forbruger, med hvem han har kommunikeret forud for transaktionen på et sprog, som ikke er et officielt sprog i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er etableret, men yder kun en sådan service på et andet sprog uden tydeligt at have tilkendegivet dette over for forbrugeren, før denne forpligtede sig i forhold til transaktionen.

9) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at et produkt kan sælges lovligt, selvom dette ikke er tilfældet.

10) Rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud.

11) Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren. Dette berører ikke direktiv 89/552/EØF som kodificeret ved direktiv 2010/13/EU. 12) Der fremsættes en faktuelt ukorrekt påstand vedrørende arten og omfanget af risikoen for forbrugerens eller dennes families personlige sikkerhed, hvis forbrugeren ikke køber produktet.

13) Der promoveres et produkt, der ligner et andet produkt fremstillet af en bestemt producent, på en sådan måde, at forbrugeren med overlæg forledes til at tro, at produktet er fremstillet af samme producent, uden at dette er tilfældet.

14) Etablering, drift eller promovering af en salgsfremmende pyramideordning, hvor forbrugeren erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen og i mindre grad af salg eller forbrug af produkter.

15) Det hævdes, at lukning af den erhvervsdrivendes virksomhed eller flytning til andre lokaler er forestående, selvom det ikke er tilfældet.

16) Det hævdes, at produkter kan gøre det lettere at vinde i hasardspil. 11

17) Det hævdes i modstrid med sandheden, at et produkt kan helbrede sygdomme, funktionsforstyrrelser eller misdannelser.

18) Der gives faktuelt ukorrekte oplysninger om markedsvilkår eller om muligheden for at finde produktet med henblik på at få forbrugeren til at erhverve produktet på ringere vilkår end de normale markedsvilkår.

19) Det hævdes som led i handelspraksis, at der afholdes en konkurrence eller et salgsfremstød med præ- mier, men uden de omtalte præmier eller andre rimeligt tilsvarende uddeles.

20) Et produkt omtales som »gratis«, »vederlagsfrit«, »uden betaling« eller lignende, selvom forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

21) I markedsføringsmaterialet indgår en faktura eller et lignende dokument, der opfordrer til betaling, og som giver forbrugeren indtryk af, at han allerede har bestilt det produkt, der markedsføres, selvom det ikke er tilfældet.

22) Den erhvervsdrivende i modstrid med sandheden hævder eller giver indtryk af, at han ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession, eller han, i modstrid med sandheden udgiver sig for at være forbruger.

23) Der skabes det fejlagtige indtryk, at eftersalgsservicen i forbindelse med produktet er tilgængelig i en anden medlemsstat end den, hvor produktet sælges.

Aggressiv handelspraksis

24) Forbrugeren bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne, før en kontrakt er indgået.

25) Der aflægges personlige besøg på forbrugerens bopæl, uden at forbrugerens ønske om, at den erhvervsdrivende skal forlade stedet eller blive væk, respekteres, idet der dog gælder en undtagelse for besøg med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder og i et omfang, der er berettiget i henhold til national lovgivning.

26) Der foretages vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon, der ikke er omfattet af forbuddet i forbrugeraftalelovens § 4, eller pr. telefax, e-mail eller andre fjernkommunikationsmedier, idet der dog gælder en undtagelse for henvendelser med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder og i et omfang, der er berettiget i henhold til national lovgivning.

27) Den erhvervsdrivende kræver, at en forbruger, som ønsker at anmelde en fordring i henhold til en forsikringspolice, skal fremlægge dokumenter, som ikke med rimelighed kan anses for at være relevante i forhold til fordringens gyldighed, eller han systematisk undlader at svare på korrespondance vedrørende sagen, i den hensigt at afholde forbrugeren fra at udøve sine kontraktlige rettigheder.

28) En reklame opfordrer direkte børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører. Denne bestemmelse berører ikke artikel 9, stk. 1, litra g, i direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester.

29) Der afkræves omgående eller senere betaling for eller returnering eller oplagring af produkter, som den erhvervsdrivende har leveret, selvom forbrugeren ikke har anmodet herom, idet der dog gælder en undtagelse for erstatningsprodukter, der leveres i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 97/7/EF (levering uden forudgående anmodning).

30) Det meddeles udtrykkeligt forbrugeren, at hvis han ikke køber produktet eller tjenesteydelsen, vil den erhvervsdrivendes job eller levebrød være truet.

31) Der skabes det fejlagtige indtryk, at forbrugeren allerede har vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende gode, selvom faktum er, at der enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet tilsvarende gode indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller på anden måde påtage sig udgifter.

Kontakt os på 32177777 lokal 240 for mere information, eller hvis du ønsker et møde eller f.eks. ønsker at få dine salgs- og leveringsbetingelser oprettet, tilrettet og/eller opdateret til at overholde EU PERSONDATAFORDNINGEN der er vedtaget som lov.


Opdateret 25.04.2017 kl. 15:52

Scroll to Top