AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager?

At investere i en grundig scanning af dine regnskaber for fejl og potentielle skattesager kan synes som en stor udgift, men denne service kan vise sig at være en værdifuld investering for både virksomheder og privatpersoner. Her er nogle nøglegrunde til, hvorfor dette kan være en klog beslutning. Advokat og Revisor Samvirket kan på få minutter scanne dit regnskab (hvis det er indgivet i elektronisk format) og påpege manglende konti, manglende fradrag og potentielle skattesager.

1. Forebyggelse af Dyre Fejl

Regnskabsfejl kan være kostbare, især hvis de fører til skattesager eller revisioner. Er regnskabet først indgivet kan det ikke ændres. Derfor er det nødvendigt selv at henvende sig til Skattestyrelsen og påpege fejl, for ellers fanges man i det indgivne regnskab. En professionel scanning kan identificere og rette fejl, før de bliver problematiske, hvilket kan spare betydelige beløb i fremtiden.

2. Overholdelse af Skattelovgivningen

Skattelovgivningen er kompleks og konstant under forandring. En professionel scanning sikrer, at dine regnskaber overholder gældende lovgivning, hvilket reducerer risikoen for konflikter med skattemyndighederne. Det koster dyr for kunder, at undlade at kontrollere dette.

3. Optimering af Skattebyrden

En scanning kan afsløre områder, hvor du muligvis betaler mere i skat end nødvendigt. Dette kan inkludere oversete fradrag eller skattefordele, som en ekspert kan hjælpe med at udnytte.

4. Styrket Økonomisk SKATTE Planlægning

En grundig gennemgang af dine regnskaber kan give et klarere billede af din finansielle situation. Dette kan være afgørende for effektiv budgetlægning og økonomisk planlægning.

5. Forberedelse til SKATTEKONTROL AF Revision

I tilfælde af en skatterevision vil en forudgående scanning sikre, at dine regnskaber er i orden. Dette kan gøre processen langt mere smidig og mindske risikoen for sanktioner.

6. Professionel SKATTERådgivning

Scanningen udføres af professionelle, der har ekspertise i både regnskab og skattelovgivning. Deres rådgivning og indsigt kan være uvurderlig for at sikre økonomisk stabilitet og vækst. Man kan være en udmærket revisor, men mangle indsigter og erfaring.

7. Langsigtet Besparelse

Selvom det kan synes dyrt i første omgang, kan en investering i scanning af regnskaber potentielt føre til store besparelser over tid ved at undgå fejl, optimere skat, og forbedre den økonomiske planlægning.

8. Fred i Sindet

At vide, at dine regnskaber er blevet grundigt gennemgået af professionelle, kan give en stor følelse af sikkerhed og fred i sindet, hvilket er uvurderligt i sig selv.

9.9 MANGLENDE INDSIGT I ANDRE LANDE

Konklusion

At betale 9.995 kroner for en professionel scanning af dine regnskaber er en investering i din økonomiske sikkerhed og fremtid. De potentielle langsigtede fordele og besparelser, samt sikkerheden i at vide, at dine regnskaber er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen, kan langt overstige den oprindelige udgift.

HVAD ER DEN PERFEKTE REVISOR RÅDGIVGIVNING?

En Revisor eller skatterådgiver udfører en lang række opgaver relateret til skatteplanlægning og -overholdelse. Her er en liste over de de TOP10-30 opgaver, som en revisor skatterådgiver typisk vil udføre:

 1. Skatteplanlægning: Udvikling af strategier for at minimere skattebyrden herunder ekspansion af din virksomhed, i Danmark og andre lande.
 2. Rådgivning om skattelovgivning: Fortolkning af nuværende skattelovgivning.
 3. Assistance ved skattedeklaration: Hjælp til udarbejdelse af skatteopgørelser i Danmark og andre lande.
 4. Revisionssupport: Støtte under skatterevisioner. Udarbejdelse af skattesager ved forslag til forslag fra Skattestyrelsen.
 5. Rådgivning om moms: Vejledning om momsregler og -deklaration, importmoms, omvendt betalingspligt, triangulering eller re-eksport muligheder.
 6. Kapitalgevinstskat: Rådgivning om skatteimplikationer ved salg af aktiver, udbytte, udlodning, invetsreing i andre lande og momspligter ved oversøisk handel.
 7. International skatterådgivning: Rådgivning om skatteforhold på tværs af landegrænser, oprettelse og offshore-selskaber, holdigselskaber, foreninger, familiefonde, og ivesteringsselskaber eller fonde.
 8. Estate Planning: Planlægning omkring arv og testamente, familiefonde, foreninger, momsfri ejendomsforeninger, selvejende institutioner, hedge fonde, og ejendomsselskaber i udlandet.
 9. Corporate Tax Planning: Skatteplanlægning for virksomheder i Danmark og/eller i udlandet i form af offhsore-selskaber, foreninger, banker, momsfri huslejeindkrævning, selvejende institutioner m.v.
 10. Skatteeffektiv investeringsplanlægning: Rådgivning om skatteeffektive investeringsstrategier med fokus på aktier, valuta, kryptovaluta, comodities, valutahandel og investeringer i obligationerm, pantebreve og ejendomsmarkedet.
 11. Rådgivning om indkomstskat: Vejledning om skattepligtig indkomst, fradragsmuligheder, skatteoptimering, skat i andre lande, bankoprettelser og fraflytning/emigration.
 12. Rådgivning ved fusioner og opkøb: Skatteaspekter ved virksomhedstransaktioner samt fusioner og spaltninger. Vi er erfarne med internationale opkøb, frasalg, generationsskifte og salg til kapitalselskaber.
 13. Transfer Pricing: Rådgivning om transfer pricing og dokumentation herfor. Grænseoverskridende skattesager og sikring af arv og formue herunder effektiv formuepleje fra partnere i Samvirket.
 14. Rådgivning om fast ejendom: Skatteaspekter ved ejendomsinvesteringer, opdeling af ejendomme, frasalg, momsfri lejeindkrævning, salf til udlandet, ejendomsoptimering, ejedomsadministration og pleje af lejere.
 15. Rådgivning om pensionsplanlægning: Skatteplanlægning for pensionering i Danmark eller udlandet med effektivt netværk i mere end 100 lande, med danskere i disse lande.
 16. Skatteeffektiv lønpakke: Rådgivning om skatteeffektive lønpakker med skatte-fordele herunde splitleasing, udlodninger, investeringer, pension, kapitalpension, bankhåndtering m.v.
 17. Selvangivelser- og Selskabsskatteerklæringer: Udarbejdelse og indsendelse af selskabsskatteerklæringer, selvangivelser, årsrapporter og fondsrapportering.
 18. Rådgivning om skattefradrag: Identificering af relevante skattefradrag, herunder varme, strøm, istandsættelse, udlejning, fradrag, varmeoptimering, varmepumpeomlægning, solceller, vind, jordvarme, geovarme og muligheder for udlejninger for bedre hektar udnyttelse. Dette gælder både kommunale projekter, slotte, ejendomme, ejendomsforeninger og andelsforeninger.
 19. Forsvar af skattepositioner: Repræsentation over for skattemyndigheder indenfor skattesager og skatteklager hvor du får 100% hvis du veinder og ellers refundering af mindst 50% af vore omkostninger til dig.
 20. Rådgivning om afgiftslovgivning: Vejledning om afgifter som punktafgifter er også afgifter i forma af import, spiritusafgifter internationalt og internationale afgifter generelt.
 21. Assistance med selvangivelser: Hjælp til personlige skatteopgørelser, virksomheds-selvangivelser og selvangivelser i mere end 100 lande.
 22. Planlægning af ejerskifte: Rådgivning om skattemæssige aspekter ved ejerskifte, generationsskifte, videresalg, investering i fremmede selskaber/ejere samt f.eks. omlægning af ejendoms-portefølje til momsfri udlejning.
 23. Rådgivning om skatteincitamenter: Information om skattemæssige incitamenter og fradrag herunder splitleasing, varmeanlæg, energioptimering, AI energiindkøb.
 24. Compliance tjek: Overvågning af overholdelse af skatteregler, compliances og enhver EU-regel.
 25. Rådgivning om Krypto Katter: Skatterådgivning om Krypto valuta. 15 af os er selv minere, krypto regnskabskyndige og ved hvordan du f.eks. kan investere i udlandet, pension og de bedste indenfor formuepleje,
 26. Rådgivning om skatteforvaltning: Hjælp til optimering af skatteforvaltning.
 27. Rådgivning om skattemæssig risikostyring: Identificering og håndtering af skattemæssige risici i ethvert regnskab, forretningsplan eller investeringsplan.
 28. Assistance ved skattekonflikter: Bistand i tvister med skattemyndighederne herunder skattesager, skatteklager indenfor enhver domstol, borger og retssikkerhedschefen, skatteankestyrelsen, civile domstole, landsretterne, ombudsmanden, højesteret og EU-domstolen.
 29. Rådgivning om kildeskat: Vejledning i forhold til kildeskat på enhver indkomsttype, arv, udlovning, gevinst, spil eller salg af patenter, varemærker og virksomheder.
 30. Rådgivning om medarbejderaktieordninger: Skatterådgivning vedrørende medarbejderaktieordninger.

Disse opgaver kan variere afhængigt af den specifikke kontekst og klientens behov, men de giver et godt overblik over de mange forskellige aspekter af en skatterådgivers arbejde.

Hvad er revisorkontrol?

“Revisorkontrol” refererer til processen, hvor en revisor gennemgår og evaluerer en virksomheds eller en organisations finansielle rapporter og regnskaber for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper og -standarder. Denne kontrol kan omfatte flere forskellige elementer:

 1. Evaluering af Finansielle Udsagn: Revisoren gennemgår virksomhedens finansielle rapporter, herunder resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, for at sikre, at de afspejler virksomhedens faktiske økonomiske situation.
 2. Overholdelse af Regnskabsstandarder: Revisoren sikrer, at virksomhedens regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder, som f.eks. Bogføringsloven, Selskabsloven, International Financial Reporting Standards (IFRS) eller Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
 3. Intern Kontrol og Risikostyring: Revisoren vurderer virksomhedens interne kontrolsystemer for at sikre, at de er effektive til at forebygge fejl og svig. Dette omfatter også vurdering af risikostyringsprocesserne.
 4. Revisionserklæring: Efter gennemgangen udarbejder revisoren en revisionserklæring. Denne erklæring giver en uafhængig vurdering af, hvorvidt virksomhedens regnskaber giver et retvisende billede af dens økonomiske situation.
 5. Rådgivning og Anbefalinger: Udover at kontrollere regnskaberne, kan revisoren også tilbyde rådgivning og anbefalinger til forbedring af virksomhedens regnskabspraksis og interne kontrolsystemer.

Revisorkontrol er en væsentlig del af den finansielle due diligence og sikrer, at interessenter som investorer, kreditorer, og ledelse har adgang til pålidelig og transparent finansiel information om virksomheden. Den hjælper også med at opretholde tilliden til finansielle markeder ved at sikre, at virksomheder rapporterer ærligt og præcist om deres økonomiske præstationer og position.

KILDE: AORS.DK
Fotokredit: AORS.DK

Scroll to Top