Hører du under Børne- og Undervisningsministeriets område? og er en skole, så læs med her

Har du behov for en uafhængig revisor til skoler og uddannelsesinstitutioner kan vi tilbyde statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer og f.eks. til uvildig gennemgang af personalesager, svind eller bestyrelsesbeslutninger kan vi agere uvildige 3. parts vurderingspersoner for nuværende revision.

En helt ny rapport viser nemlig at der er rod i revisionen og manglende opfyldelse af pligter på uddannelsesinstitutioner og frie skoler, som årligt modtager mere end 30 mia. kr. i tilskud. Den kan i værste fald betyde af tilskud fratages fordi de ikke lever op til kontrolkrav der stilles fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Advokat og Revisor Samvirket kan således være behjælpelige med kontroller og med beslutningsstøtte til uddannelsesinstitutioner og friskoler.

Det kan være indenfor områderne:

 • Revision
 • Revisionskontrol
 • Personalesager
 • Ansættelsesaftaler
 • Bestyrelsesarbejde og besættelse af bestyrelsesposter
 • Ansættelsesaftaler
 • Vurderinger af sager eller bygninger
 • Køb og salg af skolebygninger
 • Vejledning i forhold til Børne- og Undervisningsministeriet
 • Juridisk vejledning
 • Revisormæssig bistand og vejledning
 • Ansøgninger
 • Tilskudsmuligheder
 • Fundraising
 • Forhåndstilsagn

Her er hvad ministeriet skriver.

Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler viser et behov for, at kvaliteten i revisionen forbedres

Erhvervsstyrelsen har gennemført en temabaseret kvalitetskontrol for at få indblik i kvaliteten af revisionen af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriets område.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en rapport om den gennemførte temabaserede kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriets område. Kontrollen er foretaget i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der fører tilsyn med de regulerede institutioner og frie skoler.

Hvem er omfattet af Skolerevisorer?

Der er godt 1.000 selvejende uddannelsesinstitutioner og frie skoler, som årligt modtager mere end 30 mia. kr. i tilskud. Formålet med den temabaserede kvalitetskontrol er at undersøge, om revisorerne har tilstrækkelig opmærksomhed på den særlige lovgivning, der gælder for revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriet område.

Den temabaserede kvalitetskontrol har omfattet 29 revisionsvirksomheder, og der er i alt udvalgt 40 erklæringsopgaver til at indgå i kontrollen. Kontrollen har haft fokus på om revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem indeholder tilstrækkelige politikker og procedurer, og om revisionen er udført i overensstemmelse med gældende standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, herunder Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR), samt om der er udført tilstrækkelig forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

Ved kontrollen blev der identificeret forbedringspunkter til ca. halvdelen af de gennemgåede revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer og til ca. 80 % af erklæringsopgaverne.

Erhvervsstyrelsen har i gennemsnit haft flere observationer i erklæringsopgaver, som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som ikke har et koncept for opgaveløsning for regulerede institutioner og/eller frie skoler, der på tilstrækkelig vis sikrer, at planlægning og udførelse sker i overensstemmelse med gældende love og standarder, og som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som afgiver 10 erklæringer eller mindre for regulerede institutioner og/eller frie skoler i forhold til erklæringsopgaver, som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som afgiver mere end 10 erklæringer for regulerede institutioner og/eller frie skoler.

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at niveauet af observationer er utilfredsstillende og et udtryk for, at kvaliteten af revisors arbejde ved revision af regulerede institutioner og/eller frie skoler generelt skal forbedres. Erhvervsstyrelsen vil som følge heraf gå i dialog med FSR om, hvordan kvaliteten fremadrettet kan forbedres. Erhvervsstyrelsen vil endvidere følge op på kvaliteten af revision af regulerede institutioner og frie skoler indenfor en kortere årrække.

Se hele Skole Revisor Rapporten her.

Scroll to Top