Tvivl om Reelle og Legale ejere i Ejerregister sender tusindvis af selskaber til tvangsopløsning og Konkursbegæring

Efter vi skrev om ejerregister bøder og konkurser er der sket det, at tusindvis af selskaber er blevet sendt til Skifteretten eller Sø og Handelsretten for tvangsopløsning fordi mange enten overser Erhvervsstyrelsens advarsler eller kun opdaterer reelle ejere og ikke legale ejere.

Vi har haft travlt med at genoptage rigtigt mange selskaber, som har overset hele eller dele af ovenstående fra Ejerregisteret og generelt set har vi ca. 1-2 kunder om måneden som glemmer at indlevere årsregnskaber eller at opdatere ændringer i CVR (Det Centrale Erhvervsregister) og Ejerregisteret.

Det kan have store konsekvenser både for bank, ansatte, kunder, kontrakter, ejere og bestyrelse hvis direktionen overser sine pligter.

Tvangsopløsning som følge af manglende indberetning til ejerregisteret om reelle og legale ejere

En tvangsopløsning  sker når Erhvervsstyrelsen sender et kapitalselskab til tvangsopløsning i Civilretten eller Sø- og Handelsretten. Tvangsopløsning sker, når et selskab ikke overholder de vigtigste af  lovgivningens krav. Dette sker når man:

 1. ikke til tiden opgiver reelle og legale ejere til Ejerregisteret – dette kan medføre store bøder
 2. ikke til tiden indleverer årsrapporter (anden gang kan selskabet IKKE genoptages) – dette kan medføre store bøder
 3. ikke til den fastsatte frist, sørger for ny kapital, hvis man kan konstatere at selskabet har tabt en del af sin kapital
 4. ikke retter kommune, adresse, revisor eller direktør og man ikke svarer på Erhvervsstyrelsens anmodning herom
 5. ikke længere har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse der består af en Direktion og en Bestyrelse
 6. ikke har anmeldt en revisor og i øvrigt er omfattet af revisionspligt, eller at revisor har trukket sig og der ikke indenfor fristen er anmeldt en ny
 7. ikke reagerer på skrivelser fra Erhvervsstyrelsen, disse skrivelser er elektroniske eller pr. brev fra Skifteretten og Sø- og Handelsretten

Det er alene Erhvervsstyrelsen der kan træffe beslutningen om tvangsopløsning, men også likvidatorer og kuratorer kan indgive en notits til Erhvervsstyrelsen, idet de er udpeget af Skifteretten i en konkurs eller tvangsopløsning.

Hvad sker der under Tvangsopløsning og Konkursbegæring

Når Erhvervsstyrelsens frist IKKE er overholdt, afsætter Erhvervsstyrelsen ledelsen, bestyrelse og revisor og sagen sendes til tvangsopløsning, dermed kan man ikke længere disponere over

 1. selskabet som er uden reel ledelse
 2. bank, der vil lukke bankkonti m.v.
 3. aktiver som tilhører selskabet
 4. kontrakter der er indgået i selskabets navn
 5. modtage betalinger på selskabets vegne

Med andre ord er den afsatte Bestyrelse og Direktions ret begrænset til kun at “foretage dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for selskabet og kreditorerne”, herunder at

 1. “råde over selskabets formue””
 2. “stifte forpligtelser på virksomhedens vegne”

Hvordan bliver en tvangsopløsning gennemført?

Alene Skifteretten kan træffe afgørelse om, hvordan selve tvangsopløsningen skal gennemføres, hvilket oftest sker ved udmelding af en kurator eller likvidator.

Der findes følgende muligheder for Skifteretten:

Formløs opløsning

Selskabet opløses uden bobehandling. Skifteretten benytter ofte denne fremgangsmåde, hvis selskabet ikke ejer aktiver, der kan dække omkostningerne ved en opløsningsbehandling, hvis ingen ønsker at stille sikkerhed for boomkostningerne til kurator.

Man kan herefter ikke disponere over aktiver såsom IP rettigheder, domæner, telefonnumre, kontrakter, kunder m.v. medmindre en Rekonstruktør som os, benyttes til enten at tilbageføre selskabet, eller at stifte et nyt selskab og forhandle med Skifteretten eller Sø og Handelsretten. Omkostningerne til en Rekontruktør er ca. 5.000-10.000 og er baseret på en timebetaling af kr. 1.500,-

Konkurs

Selskabet opløses gennem en konkursbehandling. Skifteretten træffer afgørelse om konkurs, hvis selskabet ikke kan betale kreditorerne, efterhånden som deres krav forfalder, og der er aktiver af en vis værdi, der skal realiseres, eller hvis en kreditor eller andre har stillet sikkerhed for boomkostningerne. Der udmeldes en Kurator, oftest samme dag sagen pågår. Det er derfor almindeligt at du møder Kurator, allerede på mødet i Skifteretten.

Omkostningerne til en Kurator er oftest 20-40.000 eller mere hvis du hurtigt vil afværge en konkurs og føre selskabet tilbage til Erhvervsstyrelsen. Dette kan kun gøres med Kurators godkendelse som er den eneste der kan foretage dispositioner på selskabets vegne. Sker en sådan beslutning ikke og betales kurator ikke er konsekvensen at selskabet gennemfører konkursbehandlingen. Kurator skal herefter sælge kontrakter, kunder, IP rettigheder, domæner, telefonnumre og alle de aktiver som ejes af selskabet.

Tillige kontrollere Kurator selve regnskabet og kræver manglende betalinger og mellemregninger mellem ejere og ledelse indbetalt.

Alternativt kan man benytte en Rekonstruktør som os, sideløbende med Konkursbehandlingen til enten at tilbageføre selskabet, eller at stifte et nyt selskab og forhandle med Skifteretten eller Sø og Handelsretten. Omkostningerne til en Rekonstruktør er ca.10.000-20.000 og er baseret på en timebetaling af kr. 1.500,-

Likvidation 

Ved beslutning om likvidation kan Skifteretten udpege en likvidator, som er en Advokat, der skal forestå en afvikling af selskabet. Dette sker kun hvis Skifteretten vurderer, at selskabets aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til kreditorerne og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen.

Skifteretten kan også træffe afgørelse om likvidation, hvis

Hvis selskabets ledelse og direktion ikke har kunne modtage en stævning, hvis der mangler oplysninger om selskabets aktiver, og skifteretten skønner, at selskabet kan betale sin gæld til kreditorerne.

Omkostninger til Formløs Opløsning, Konkurs eller Likvidation

Udover det koster penge til Retten, Revisor, Rekonstruktør, Likvidator eller Kurator og det kan betyde at din bank ophæver kundeforholdet og at det kan betyde skade for dine kunder, leverandører og dine ansatte er der de formelle omkostninger, som der ikke kan gives et entydigt svar på størrelsen af, hvorfor nedenstående anslåede priser alene er vejledende.

 1. Rekonstruktør tager omgående kontakt til Skifteretten, der kan træffe afgørelse alene på grund af denne henvendelse. Dette er derfor den billigste måde, at tilbagetage et selskab til Erhvervsstyrelsen. Omkostningen er ca. 5-10.000 kr.
 2. Der skal ikke betale en retsafgift for en formløs opløsning. Der skal her betales til en Rekonstruktør hvis man ønsker en rekontruktion. Timeprisen er ca. 1.500,- og det koster oftest 5-10 timer.
 3. Omkostningerne ved konkursbehandling, betales af selskabets egne midler, ved salg af aktiver eller eventuelt helt eller delvist af statskassen. Det medfører ofte omkostninger på ca. 40.000,- til Kurator at tilbagetage et selskab fra Kurator til Erhvervsstyrelsen.
 4. Omkostningerne ved Likvidator, betales af selskabets egne midler, ved salg af aktiver eller eventuelt helt eller delvist af statskassen. Det medfører ofte omkostninger på ca. 30.000,- til Kurator at tilbagetage et selskab fra Kurator til Erhvervsstyrelsen.

Rekonstruktør og Rekonstruktion af selskabet

Alle sager om tvangsopløsning behandles af Skifteretten i den retskreds, hvor selskabet har sin hovedadresse. I Storkøbenhavn behandler Sø- og Handelsretten sagen. Når skifteretten har modtaget sagen fra Erhvervsstyrelsen, indkalder skifteretten, medmindre den straks træffer afgørelse om sagens videre forløb, normalt en repræsentant for selskabets ledelse. Repræsentanter eller Rekonstruktøren for selskabet skal afgive vidneforklaring  om selskabets aktiver og passiver og forhold i øvrigt. Herefter træffer skifteretten afgørelse om, på hvilken måde selskabet skal opløses eller genoptages.

Udsættelse af tvangsopløsning og Genoptagelse i CVR/VIRK.DK

med henblik på. at tilbagetage selskabet til normal drift i Erhvervsstyrelsen, kan en rekonstruktør bede om udsættelse med henblik på at levere de krævede information, som skal til før at selskabet kan genoptages. Disse er:

 1. Korrigering af de af Erhvervsstyrelsen manglende forhold, herunder indsættelse af Direktion og evt. Bestyrelse, Manglende årsrapport eller korrigering i Ejerregisteret
 2. Revisor erklæring fra en Registreret Revisor om selskabets forhold, herunder: Erklæring om egenkapital og Erklæring om aktionærlån
 3. Herefter kan vi foretage Genoptagelse online på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Ring for Advokat, Revisor eller Rekontruktør på telefon 32177777 lokal 123


 

Scroll to Top