Medarbejderaktier starter fra 01.07.2016

Medarbejderaktieordningen blev vedtaget den 12.05.2016

Selve det lovforslag som vedrører hidtil omtalte skattebe­gun­sti­gelser af medarbejdernes individuelle medarbejderaktieordninger er nu vedtaget. Det blev fremsat den 30.03.2016 og blev herefter vedtaget den 12.05.2016, i dag.

Selve lovforslaget i sin vedtagne form, er ikke blevet ændret væsentligt, fra forslaget. Vi omtalte tidligere dette som Aktionærløn her: http://www.metropolinternational.com/aktionaerloen-aktiver-medarbejdergoder/ 

Medarbejderaktier giver psykologisk set både motivation, ansvar, fastholdelse og glæde

Incitamentsordninger er helt afgørende i både små og store virksomheder, til at fastholde vigtige medarbejdere. Det sker fordi medarbejderaktier er med til at give et bedre ansvar, motivation og arbejdsglæde. Den skaber Kinship (tilhørsforhold eller samhørighed) mellem medarbejderen og virksomheden og en medarbejder med medarbejderaktier søger i mindre grad andet arbejde og har tillige et mindre sygefravær.

Medarbejderaktieordninger træder i kraft 01.07.2016

Fra denne dato kan du udstede/tildele tegningsret, option eller aktier til medarbejdere. Vel at bemærke er beskatningen fra tidligere 56% til 27/42% og som tillige er ændret til  skatten udskydesindtil at et salg af aktierne finder sted. Tidligere blev man beskattet på erhvervelsestidspunktet.

Metropol kan skræddersy individuelle ordninger, lave generelle ordninger til hele medarbejder grupper.

Det er dog vigtig at selve kontrakten eller erhvervelsen og udstedelsen er lovlig, dette betyder at sådanne ordninger skal opfylde en række punkter for dermed at have korrekt juridisk gyldighed. Udformningen anbefales således at være udformet for en fordelsordning der tillige beskytter virksomheden for individuelt og/eller kollektivt sagsanlæg.

Medarbejderaktier er en incitamentsordning der gør at du kan beholde vigtige medarbejdere

De nye regler omfatter alle former for belønninger som kan være resultaterorienteret og kurser kan f.eks. være betingede i forhold til flere faktorer og/eller være både tids og resultatstyrede:

 • aktier
 • aktieoptioner
 • tegningsretter i Danmark
 • tegningsretter til aktier i udenlandske selskaber, nystiftede selskaber eller offshore selskaber
 • der kan af medarbejderne tillige oprettes en investeringsforening der forvalter medarbejder aktierne. Skatten betales først individuelt når gevinsten hjemtages.

Man behøver ikke lave individuelle incitamentordninger, det kan f.eks. være til

 • direktion
 • bestyrelse
 • enkelt medarbejdere eller grupper
 • medarbejdere som opnår specielle salgsmål
 • kollektivt fordelt på gruppe resultater eller grupper af medarbejdere med individuelt indhold
 • mulighederne er nærmest uendelige

Jf. Skatte Ligningslovens § 7P er der nogle hovedpunkter vi i punktform kan benævne

 • arbejdsgiverne kan frit selv sammensætte en incitamentsordning der passer til hver enkelt virksomhed. Man kan således frit vælge HVEM, HVORNÅR, HVORDAN. Medarbejderaktier kan tildeles alle fra rengøring til direktion eller udvalgte medarbejdere.
 • Der er tale om en af virksomheden valgt metode til tildeling, som ikke beskatter medarbejderne FØR gevinsten realiseres. Beskatningen af de enkelte medarbejdere vil ske som benævnt aktieindkomst, og først når aktierne sælges.
 • Man kan selv bygge sin incitamentsordning med medarbejderaktier. Det kan være her og nu, efter resultater, effektivitet, salg eller grupperesultat relateret ktier
 • Man kan tildele tegningsretter eller optioner (DOG MAX 10% AF ÅRSLØNNEN) og først ved salg f.eks. 20 år efter beskattes man.
 • Man kan tildele aktier i nystiftede selskaber, offshore selskaber eller via den virksomhed hvorfra medarbejderne modtager løn
 • Man kan tildele aktier i foreninger og fonde der administrerer processen. Evt. geninvestering af et givent resultat falder ind under almindelig gevinst beskatning.
 • De virksomheder som vil udbyde medarbejderaktier opnår ikke fradrag for de omkostninger der er relateret til til medarbejderaktierne
 • Handels­vær­dien beregnes på det tidspunkt at en medarbejder benytter sig af sin tildeling, tegningsret eller option. Fra den dato og til at aktien sælges beregnes en gevinst og det er af den gevinst på salgstidspunktet, man skal betale skat af merværditilvæksten i aktien.
 • Der behøves ikke at være en udregnet værdi, man kan selv sætte en værdi, det vil sige at der kan være tale om ren belønning

Skattemæssige betingelser for medarbejderaktier

 • Metropol kan tilbyde udarbejdelse af en skattefriheds medarbejder aftale, i relation til ligningsloven, mellem selskabet og den ansatte, gruppe af medarbejder eller individuelle resultatorienterede grupper.
 • Der kan laves forskellige aftaler for hver medarbejder, hver gruppe eller hver resultatorienterede gruppe
 • Alle medarbejdere der skal modtage medarbejder aktier skal være ansat i den koncern som tildeler medarbejderaktier, det kan derfor ikke være tale om konsulenter, underleverandører eller udenlandske firmaer, som ikke direkte er koncernforbundne
 • Det skal altid være tale om aktier, tegningsretter eller optioner, men disse kan indregnes i forskellige aftaler som ovenfor anført
 • Hvis køberetterne sælges eller, hvis de afstås ved differenceafregning, (Ligningslovens § 28) bliver de omfattet af reglerne i kursgevinstloven. Gevinst eller tab beskattes efter lagerprincippet, helt op til 56%. Hvis køberetter, der ikke tidligere er blevet beskattet efter kursgevinstlovens lagerprincip, faktisk bliver afviklet ved differenceafregning, betyder det, at medarbejderens skatteansættelse skal genoptages fra og med retserhvervelsestidspunktet.
 • Aktielønnen må IKKE overstige 10% af den ansattes årsløn på aftale tidspunkt eller på aftalekursen
 • Medarbejderaktier må ikke inddeles i klasser f.eks. A, B eller C aktier.

Ovenstående gælder for alle ordninger der er tildelt efter den 1. juli 2016. Vi udarbejder gerne forslag til ordninger som jo jf. ovenstående kan være betingede af f.eks. gruppe resultater. Medarbejderaktier er en incitamentsordning der bibeholder vigtige medarbejdere og det er en WIN/WIN situation for begge parter.

Ring 32177777 for mere info og attraktive medarbejderaktier

Scroll to Top