Nye toner fra Landsskatteretten der siger, at SKAT skal stoppe kollektiv afstrafning

Landsskatteretten standser SKAT i en sag der handler om udbetalinger af skattefrie godtgørelser til medarbejdere

I en af de mere usædvanlige kendelser fra Landsskatteretten, giver Landsskatteretten medhold i, at SKAT ikke kan kræve beskatninger af alle de udbetalte skattefrie godtgørelser alene på grund af fejl som SKAT har fundet hos firmaet. Disse fejl har karakter af at være bagateller.

I alle virksomheder og især fra vognmandsvirksomheder som den aktuelle sag handler om, kan det ikke undgås, at der sker fejl ved udbetalinger af skattefrie diæter og KM penge. Nu har Landsskatteretten fastslået at det er tilladt med en vis fejl margin og at andre ikke skal straffes for fejl som andre har begået.

SKAT kan fremover ikke pålægge straf til alle fordi fejl er begået af nogle få. Det er for stor en konsekvens at beskattte samtlige medarbejdere for udbetalte skattefrie godtgørelser.

Landsskatteretten afklare dog ikke med sin afgørelse hvor grænsen går for at acceptere bagateller. Her vil SKAT fremover straffe uskyldige for fejl og mangler i opgørelserne.

Det er i dag virksomhedernes opgave at kontrollere medarbejderne og det SKAL være en fast procedure, for eller kan virksomhederne blive pålagt af medarbejderne at betale dobbelt løn for at kompensere for at skattefrie ydelser pludselig beskattes som A-Indkomst.

Derfor er vor anbefaling at man kontrollerer ugentligt for Diæter om det er under eller over 24 timer det drejer sig om og, at man kontrollerer bilens Tachograf og selve opgørelsen, for disse tal skal stemme.

Reglerne er ellers klare og betyder at virksomheder alene må udbetale skattefrie godtgørelser til sine ansatte, hvis der forefindes en kontrol med medarbejderne.

Det betyder at firmaet aktivt skal kontrollere medarbejderne for, om de har afgivet korrekte oplysninger.

Skattefrie godtgørelser er i dette tilfælde kørepenge og diæter.

Og hvis der ikke foretages denne kontrol, så vil SKAT anse ALLE udbetalinger som fuldt ud skattepligtige. Der skal i princippet bare være en der snyder, hvilket så betyder at SKAT vil kræve fuld skattepligt af samtlige medarbejdere. Sådan har proceduren været hos SKAT i årevis.

Landsskatteretten har nu bremset SKAT i denne procedure og pointere at SKAT ikke længere kan kræve beskatninger af samtlige samtlige medarbejdere for samtlige udbetalte godtgørelser. Dette dog alene hvis de begåede fejl har hvad Landsskatteretten kalder for en “bagatelagtig karakter”.

De er tale om en større transportvirksomhed med mange medarbejdere som i 2013 fik udbetalt i alt kr. 1.560.633 i skattefrie godtgørelser. Disse medarbejdere har selv indgivet diæter og kørepenge.

Men efter et kontrolbesøg i virksomheden konstaterer SKAT en række fejl i de opgørelser som transportvirksomheden havde udbetalt penge for til medarbejderne.

En del af disse fejl omhandlede manglede informationer om startdestination  og slutdestinationer for en del af de ruter der var kørt og tillige udbetaling af diætgodtgørelser ved kørsler på ruter som var UNDER 24 timer, hvilket er ulovligt og tillige stemte opgørelserne mellem antal timer ifølge de af medarbejderens angivne ugeopgørelser og Tachograf udskrifter ikke.

Landsskatteretten var enige med med SKAT om omfanget af disse fejl, men afviste, at samtlige medarbejdere og disses godtgørelser skulle opgøres som skattepligtige for hvert enkelt.

Begrundelsen som Landsskatteretten fandt frem til var, at fejlene ikke var betydelige, at de var af bagatelagtig karakter og som tillige var der en årsag om en “forståelig misforståelse” af rejsebegrebet. Landsskatteretten havde i øvrigt hæftet sig ved, at fejlene kun udgjorde 0,2 % af de samlede udbetalte beløb.


 

Scroll to Top