Iværksætterskat og Aktieskat

Krav ONLINE bogføringssystemer træder i kraft I DAG (1. februar 2023)

Det har lade vente længe på sig. Først var det Corona og Regeringsdannelse men nu er den god nok. Om 1 år skal du være klar til 100% digital bogføring. Mens de fleste online regnskabsprogrammer allerede er på plads fordi kravene træder i kraft i dag for udbyderne.

Hvem er omfattet ?

  • Hvis din virksomhed er regnskabspligtig efter årsregnskabsloven, skal I bogføre digitalt.
  • Det samme gælder andre virksomheder, foreninger m.v., hvis jeres nettoomsætning fra erhvervsdrift i to år overstiger 300.000 kr.
  • Endelig er også revisorer, bogholdere og andre, der udfører bogføring for andre virksomheder, omfattet af reglerne.

Erhvervsstyrelsen udsteder nu bekendtgørelserne om kravene til digitale standard bogføringssystemer og anmeldelse- og registrering heraf. Bekendtgørelserne er et afgørende skridt for at man kan høste gevinsterne ved øget automatisering af virksomheders bogføringsprocedure og mere sikker opbevaring af virksomhedernes regnskabsmateriale.

1. februar 2023 Regler for virksomheder

Som led i udmøntningen af bogføringslovens regler om digital bogføring har Erhvervsstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med krav til digitale standard bogføringssystemer med ikrafttrædelse 1. februar 2023.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med krav til anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssystemer. Ligeledes med ikrafttrædelse 1. februar 2023.

Bekendtgørelserne er første skridt i udmøntningen af bogføringslovens bestemmelser om digital bogføring, der fastsætter helt grundlæggende krav til digitale standard bogføringssystemer mhp. at understøtte automatisering af virksomhedernes bogføring og indberetninger.

Når bogføringssystemerne er tilpasset de nye krav, vil de udgøre rygraden i indfrielsen af de mange fordele, der er for virksomheder og myndigheder ved digital bogføring. Fordele, der både tæller en væsentlig reduktion af virksomheders tidsforbrug ved bogføring og indberetning til det offentlige og – ikke mindst – en langt større sikkerhed for opbevaring af virksomhedernes regnskabsmateriale og transaktioner.

Kort sagt: Færre administrative byrder for virksomhederne, bedre beskyttelse mod IT-kriminalitet og bedre muligheder for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

DE VigtigSTE datoer:

I forbindelse med ikrafttrædelsen af kravene, er der en række datoer, som udbydere af digitale standard bogføringssystemer skal være opmærksomme på:

  • 1. februar – 31. oktober 2023: Udbydere af digitale standardbogføringssystemer tilpasser deres bogføringssystemer til de nye krav mhp. anmeldelse af systemerne til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober.
  • 1. november – 31. december 2023: Erhvervsstyrelsen kontrollerer og registrerer bogføringssystemer, der lever op til kravene i bekendtgørelsen, og offentliggør disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
  • 1. januar 2024: Alle systemer, der efterlever kravene, fremgår af en offentligt tilgængelig fortegnelse over registrerede digitale bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fortegnelsen gør det nemt for virksomhederne at vælge et digitalt standard bogføringssystem, der med sikkerhed efterlever kravene i bekendtgørelserne.

For at sikre en effektiv sagsbehandling af anmeldelserne opfordres udbydere af digitale standard bogføringssystemer til at anmelde deres systemer til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, når de er omstillet til kravene.

Er du udbyder af et bogføringssystem, kan du anmelde dette til Erhvervsstyrelsen

Læs mere om de nye krav

Her på hjemmesiden kan du finde bekendtgørelserne med krav til digitale standardbogføringssystemer og vejledning om, hvordan du som udbyder af et digitalt standardbogføringssystem efterlever kravene og anmelder dit bogføringssystem.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset ejer- eller hæftelsesforhold er omfattet af bogføringspligten. Derudover er danske filialer eller faste driftssteder af udenlandske virksomheder også omfattet. 

Hvornår har foreninger bogføringspligt?

Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål og ikke tjener pengene hertil ved erhvervsdrift, er ikke bogføringspligtige. 

Hvis en forening derimod har erhvervsdrift – det kan fx være udlejning af lokaler eller cafeteriadrift – er den bogføringspligtig.

Enkeltstående erhvervsaktiviteter, fx afholdelse af et loppemarked, medfører ikke, at en forening anses for erhvervsdrivende.

Andelsboligforeninger anses for at være erhvervsdrivende og er dermed bogføringspligtige. 

Hvornår har ikke-erhvervsdrivende bogføringspligt?

Virksomheder, organisationer mv. der ikke er erhvervsdrivende vil være omfattet af bogføringspligten, hvis de er afgifts- eller skattepligtige til Danmark. Endelig kan virksomheder mv. være omfattet, hvis de modtager offentlige tilskud. 

 Er du virksomhedsejer eller repræsentant for en forening, er ovenstående datoer ikke relevante for dig

Erhvervsstyrelsen vil gerne understrege, at der endnu ikke er fastsat et tidspunkt for, hvornår virksomheder og visse foreninger skal begynde at bogføre digitalt.

Tidspunktet vil blive meldt ud senere. I første omgang vil kun regnskabspligtige virksomheder blive omfattet af kravene om digital bogføring. Disse skal forventeligt bogføre digitalt fra 1. juli 2024.

Tidligst fra 1. januar 2026 skal personligt ejede virksomheder og visse foreninger forventeligt bogføre digitalt.

Kravene, der sættes i kraft 1. februar, er således kun relevante for udbydere af digitale standard bogføringssystemer.

Krav om digital bogføring indføres trin for trin. 2023: Udbydere af digitale bogføringssystemer tilretter deres løsninger til de nye krav, 2024: Regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt, 2026: Personligt ejede virksomheder og visse foreninger skal bogføre digitalt. De præcise datoer for virksomheders pligt til at benytte digital bogføring kendes endnu ikke.

Baggrund

Erhvervsstyrelsen sendte i oktober 2022 udkast til bekendtgørelser om digital bogføring i offentlig høring. Bekendtgørelserne fastsætter krav til digitale bogføringssystemer, anmeldelse og registrering af bogføringssystemer og tidspunkter for ikrafttrædelse af visse bestemmelser i bogføringsloven. Efterfølgende meddelte Erhvervsstyrelsen, at ikrafttrædelsen af bekendtgørelserne var udskudt som følge af regeringsdannelsen.

Bekendtgørelserne følger af udmøntningen af bogføringsloven her ses seneste version: (opdateres automatisk)

Kilde: Erhvervsstyrelsen
Fotokredit: Erhvervsstyrelsen, fotograf/designer ikke angivet

Scroll to Top