Kontantforbud sænkes fra 50 til 20.000 kr. Læs mere om håndtering af kontanter

Fra den 01.07.2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Grænsen på de 8.000 kroners gælder dog stadig. Hvidvaskloven, er ændret således at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. fra denne dag.
med mindre man er omfattet af hvidvaskloven som bank, finansinstitut, revisor, advokat, leasing udbyder m.v.

Den nye grænse gælder for alle som er almindelige virksomheder og man skal huske på at regelen også gælder selv om betalingen er brudt op i eksempelvis rater. Her vil f.eks. 5 rater af 4.100 kr. være ulovligt og eftersom at regelen gælder pr. handel, så gælder det også hvis du f.eks. først betaler en revisor og dernæst en advokat i kontanter på mere end 19.999 kr. Dog vil regelen ikke gælde hvis kunden igen nogle måneder senere køber det samme eller noget andet.

Reglerne har betydning for alle virksomheder og det offentlige i Danmark og de medarbejdere, der står for kontanter skal uddannes i de nye regler.

Overtræder man kontantloven vil man få en bøde på 25 % af det beløb, der overstiger beløbsgrænsen.Bødeminimum er dog mindst kr. 10.000.

Kontantudbetalinger fra virksomheder er fortsat 8000 kr. uden ansvar – man kan komme til at hæfte for skat og moms

Grænsen for det beløb en virksomhed må betale som kontantbetaling uden at pådrage sig ansvar for modtagers eventuelle skattesnyd er fortsat 8000 kr.

Hvis man betaler mere end 8.000 kr. for varer eller ydelser, vil man hæfte for manglende skat og moms hos modtageren. Det gælder også hvis betalingen sker i rater – det anses som et samlet beløb, der altså heller ikke må overstige denne grænse.

Man kan vælge at betale mere end 8.000 kr. inklusive moms, men dog under 50.000 kr. uden kan være ansvarlig for ay skulle betale modtagers skat eller moms når man opgør denne kontanthandel via TastSelv Erhverv i forbindelse med oplysningsfrister senest 1. juli.

Man skal give følgende oplysninger i beskeden:

 1. Betalt beløb
 2. Betalingsdato
 3. Virksomhedens cvr-nummer
 4. Virksomhedens navn
 5. Fakturanummer
 6. Faktureringsdato

STRAF: Hvis man betaler man 8.000 kr. eller over inklusive moms kontant uden at sende besked til Skattestyrelsen, må man ikke trække udgiften. Hvis en leverandør snyder, er man ansvarlig for betaling af den moms og evt. skat, som ens modtager skulle have betalt.

I gennem det seneste årti er holdningerne til at kontanter alene anvendes af personer i ond tro, af kriminelle, udlændinge eller at det er betaling for sort arbejde. I det offentlige tankesæt præget af medierne er mange under mistanke i de forskellige erhverv. Det er vel en slags racisme overfor forskellige erhvervsgrupper i Danmark.

I år 2018 er 6,8% procent af de 31-40-årige danskere registreret i RKI og derfor ikke har kreditkort m.v. og for 4 år i træk stiger antallet af pensionister der står i RKI. Derfor kan der ikke gives et forbud mod kontanter forde de vil påvirke mange tusinde i sin dagligdag der alene handler med kontanter.

I henhold til Hvidvaskloven er det derfor svært for den del af erhvervslivet der håndterer kontanter, såsom:

 • Madbutikker, Caféer, Restauranter, Hoteller og Festlokaler m.v.
 • Håndværkserhverv herunder nedrivning, tømrer, snedker, murer, el, vvs, køkken, kloak, tag/gulvlægning, renoveringsbranchen og ikke mindst nedrivningsbranchen
 • Udlejningsbranchen herunder biler m.v.
 • Brugtbil, Cykel og Scootermarkedet
 • Festivaller og brugtmarkedsbutikker som f.eks. Antikvitetsbutikker
 • Slikbutikker og butikker henvendt til børn

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

 1. Pengeinstitutter.
 2. Realkreditinstitutter.
 3. Fondsmæglerselskaber.
 4. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 5. Spare virksomheder.
 6. Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge.
 7. Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelaterede forsikringer.
 8. Øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne som nævnt i bilag 1, jf. dog stk. 4.
 9. Udenlandske virksomheders filialer, distributører og agenter her i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-7, 10 og 11.
 10. Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
 11. Danske UCITS og alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
 12. Operatører af et reguleret marked, der har fået tilladelse i Danmark til at være auktionsplatform i henhold til Europa-Kommissionens forordning 2010/1031/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.
 13. Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på auktioner, der er omfattet af Europa-Kommissionens forordning 2010/1031/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, og som ikke allerede er omfattet efter nr. 1 og 3.
 14. Advokater, når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med
  køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
  iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,
  iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
  v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
 15. Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
 16. Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
 17. Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere.
 18. Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. § 2, nr. 12.
 19. Valutavekslingsvirksomhed, jf. dog stk. 4.
 20. Udbydere af spil, jf. dog stk. 5.
 21. Danmarks Nationalbank, hvis den udøver pengeinstitut virksomhed

Foruden Hvidvaskloven skal EU’s 4. direktiv overholdes og Finanstilsynets PEP liste (Liste med politisk eksponerede personer).

Banker kan ikke overholde Hvidvaskloven med store kontante beløb

Såsnart man kommer i banken med flere og flere kontanter begynder banken at reagere, og det er ikke ualmindeligt at banken opsiger kunder med store kontantindbetalinger. Jeg vil derfor anbefale at man ikke indsætter kontanter i banker. Også fordi det er meget svært at få en ny bank.

Vi kender flere som har indbetalinger i kontant for millioner pr. måned, og de har svært ved at have banker i længere tid af gangen. En kunde vi har er på sin fjerde bank, som allerede har ringet og bedt om et møde for at vi skal ansøge en ny bank for dem.

Forklaringen på dette ligger i Hvidvaskloven, der blandt andet har til hensigt at forhindre sorte penge på markedet. Hvidvaskloven tilsiger at man skal kende formålet med enhver transaktion, kunderne og udenlandske partnere, kontraktforhold og registrering m.v.

Hvidvaskloven forbyder også kontante handler over 20.000 også i delindbetalinger fra samme person

Det er ulovligt under straf- og bødeansvar jf. hvidvaskloven at modtage kontantbetalinger på 20.000 DKK. eller derover i hvilken valuta der måtte finde anvendelse. Tillige er det ulovligt modtage flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, igen over 20.000 kr.

Hermed er lovkravet entydigt klart dækkende. Hensigten er at forhindre sort arbejde, mens der ikke tages hensyn til de brancher hvor kontantindbetalinger er en del af vor købeadfærd.

Når man snakker om Kontantbetalinger mener loven simpelt fysiske penge. her skal man bemærke, at det specifikt drejer sig om sedler, mønter og check.

Enhver betaling ved brug af elektroniske betalingssystemer over banker er ikke omfattet og det er her f.eks. betalingskort, overførsler fra bank-til-bank og der skal her ikke skelnes om det er lovligt at overføre fra firma til privatperson eller fra privatperson til firma.

En række nye betalinger f.eks. Paysafe, Bitcoins, offshore betalinger for varer der leveres i Danmark og udbetalinger af gevinster fra udenlandske spilfirmaer eller offentligt godkendte eller regulerede myndigheder er også eksempler på hvad der kan skabe mulighed for et kommende brev fra Skat.

Eksempler på ulovlige transaktioner i kontanter

 • Levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom, er omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller mere.
 • Kontantforbuddet omfatter autoforhandlere autoværksteder, kommisionsforhandlere, formidlingssalg eller kommissionssalg
 • Alle detailbutikker, supermarkeder og private virksomheder. Det er forbudt købe for mere end 20.000 kr. i en butik eller virksomhed, selvom der ved kassen betales for flere forskellige varer eller samme person laver flere forskellige indkøb på forskellige bons.
 • Kontantforbuddet gælder også ved modtagelse af pengene i udlandet, på udenlandske offshore banker, både i EU og resten af verden
 • Ved ratevis betaling for varer, biler og udstyr de såkaldte “løsøregenstande” vil man anse kontraktens delbetalinger f.eks. månedsvise ydelser til at være indbyrdes forbundne, og derfor er kontantforbuddet aktivt såfremt de samlede betalinger udgør 20.000 kr. eller derover.
 • Hvis flere personer betaler samlet mere end 20.000,- f.eks. for afholdelse af arrangementer på restauranter, selskabslokaler, undervisningslokaler m.v.
 • Det samme gælder, hvis flere personer samlet betaler mere end 20.000 kr. kontant for købet af en bil, hus, udstyr, de herefter er kollektivt ejer af i fællesskab.

Eksempler på lovlige transaktioner i kontanter

Der hvor ejerskabet ikke overdrages til samme kontrahent efter ophør af en kontrakt

Leasingaftaler såsom Flex Leasing, Split Leasing, Lejeaftaler og delekontrakter m.v., hvor ydelsen betales kontant, og overstiger 20.000 kr. er lovligt. Leasinggiver anses i den forbindelse ikke som forhandler af genstande, selvom det leasede udstyr er “genstande”, fordi leasingtager kun opnår en BRUGSRET til genstanden.

Kontantforbuddet omfatter ikke, hvor kunden skal indbetale kontante midler på sin egen konto, og derefter overfører pengene til forhandlerens konto

Kontantforbuddet omfatter ikke hvor kunden henvender sig i i din bank for at indsætte kontantbeløb

Enhver betaling med kontanter i pengeinstitutter er lovlig f.eks. indsættelse for betalinger af regninger, fakturaer og afdrag m.v. herunder også oprettelsesgebyrer, første leasingydelse og evt. merudvidelse af eksisterende kontrakter

Bødestraf kan ende med sigtelse og en skattesag

Hvis man som virksomhed overtræder Hvidvasklovens regelsæt og du modtager mere end 20.000 kr. i kontanter straffes man. Bødestraffen udgør 25 procent af det beløb, som overstiger den fastsatte grænse, dog mindst 10.000 kr.

Har du f.eks. modtaget 200.000 kr. er straffen kr. 60.000 kr.

Tillige vil virksomhedens øverst ansvarlige desuden straffes og evt. politisigtelse kan rejses, såfremt virksomheden slækker på reglerne.

Derudover vil ledelsen i en virksomhed i regelen modtage en bøde på 10% af det beløb som er over 20.000,-

Alternativer til kontanter

Fremover skal kunder henvises til at betale med kreditkort, bankoverførsel eller anden enhver anden elektronisk betalingsform. Her gælder f.eks. indbetaling på posthuse, supermarkeder (posthuse) eller via netbank.

Man kan ikke efterfølgende anmelde modtagelse af kontanter over 50.000 kr., og dermed gøre betalingen lovlig. Betalingen er ulovlig hvis den overstiger 50.000,- i kontanter.

Man skal tillige være opmærksom på at der er 6,8 % af den mest købestærke befolkningsgruppe som IKKE har et kreditkort og derfor er nødt til at have og er afhængige af kontanter. Der kan der være mange årsager til at man står registreret som dåelig betaler, men hvis man gør så opsiger banken kreditaftaler m.v. 6,8 procent af de 31-40-årige er registreret i RKI.

Jf. Experian/RKI antallet af ældre der er registreret i RKI, stiger nu for fjerde år i træk. Ialt er der i 2018 212.161 registrerede som dårlige betalere. 6,8% procent af de 31-40-årige danskere er registreret i RKI.

Kilde: Experian, RKI A/S

En registrering i RKI har blandt andet indflydelse på dine muligheder for at få kreditkort, optage lån og købe på afbetaling. Det er en virkelighed for 212.161 personer svarende til 4,6 procent af den danske befolkning.

Antal personer registreret i RKI registret: 2008 – januar 2018

rki-rapport-2017-antal-personer-i-rki

Den aldersgruppe med den største andel af registrerede i RKI, er de 31-40-årige. Her er 6,8 procent af aldersgruppen registreret i RKI.

Kontanter og udlandet

Ind- og udrejse over grænsen med kontanter gælder alene for beløb under 75.000 kr. (10.000 €) eller derover. Har du beløb derover skal det anmeldes til skat forinden rejsen startes.

Det gælder, uanset om der er tale om forskellige valuta, kontanter, rejsechecks eller værdipapirer. Det samme gælder tilgodebeviser, anpartsbeviser til udbetaling i et andet land eller ihændehaver aktier, antiviteter eller mønter. Den samlede værdi pr. rejse må IKKE overstige 75.000,-

Der er forskellige regler og forskellige muligheder for anmeldelser. Det er derfor vigtigt, at man kender de enkelte regler. Konsekvenserne er også forskellige, idet nogle regler er fra SKAT, og andre regler er fra hvidvaskningsloven. Og det hele administreres af dels anklagemyndigheden (SØIK) Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Kontantforbuddet i henhold til hvidvaskningsloven er gælende for alle, bortset fra visse særlige erhvervsgrupper som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor).

Reglerne betyder, at ikke kun erhvervsvirksomheders salg af genstande, men også f.eks. virksomheders levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom, bliver omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller mere.

I Håndværksfagene skal man være opmærksom på at ratevis betaling af en genstand eller en entrepriseydelse eller en rejse vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne. Som udgangspunkt må løn aldrig betales kontant, selvom der er udfærdiget en lønseddel også selvom beløbet er under 50.000,- samlet set.

Man kan udfylde en blanket fra SKAT (penge deklaration) forud for rejsen og få den attesteret hos SKAT, inden rejsen starter.

Man kan få en bøde, og Politi og SKAT kan tilbageholde pengene, hvis man ikke giver SKAT besked.

Digital betaling af regninger på 10.000 kr. eller derover

Virksomheder skal betale regninger på mindst 10.000 kr. digitalt for at undgå at skulle betale, hvis leverandøren snyder med moms og skat. Endvidere har virksomheden ikke skattemæssigt fradrag for udgifter på 10.000 kr. inkl. moms eller derover, der er betalt kontant og ikke anmeldt til SKAT.

Hvis man som virksomhed vil betale kontant, kan man ved at sende en besked til SKAT stadig opnå et skattemæssigt fradrag og slipper for at betale, hvis leverandøren snyder.

Senest 14 dage efter at man har betalt kontant, og senest en måned efter man har modtaget fakturaen, skal man give SKAT besked.

Regelmæssige ydelser under 10.000,- er ikke undtaget

Hvis man løbende f.eks. pr. måned får leveret f.eks. vedligehold, support, telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller advokat, hvor de enkelte regninger er på mindre end 10.000 kr. inkl. moms, kan man stadig komme til at betale for snyd, hvis regningerne til den enkelte leverandør er på 10.000 kr. eller mere på et år.

Der skal derfor betales kontant via en sikker betalingsmåde, der kan anses som værende en digital betaling:

Digital betaling er f.eks.:

 • Betaling fra konto til konto.
 • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
 • Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut.
 • Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.
 • Betaling ved checks tæller ikke som en digital betaling, men behandles som en kontant betaling.
 • Konsekvensen ved overtrædelse af reglerne er, at man ikke får skattemæssigt fradrag, hvis der ikke sker anmeldelse til SKAT.

Vi anbefaler på baggrund af ovenstående

1) At man undlader at modtage kontanter for 20.000 kr. eller derover.
2) At man ikke medtager kontanter eller andre værdier herunder kryptovaluta svarende til 75.000 kr. eller mere over og at man man anmelder det inden rejsen, hvis beløbet er over.
3) At man aldrig som virksomhed foretager kontante betalinger på 8.000 kr. da det at udfærdige en anmeldelse er en administrativ byrde.


Scroll to Top