Virksomhederne forventer en sommer med stigende beskæftigelse

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2024

Det går godt for Danmark. Beskæftigelsen er på et rekordhøjt niveau, og når virksomhederne skal vurdere udviklingen de kommende tre måneder, er der fortsat et flertal, som forventer yderligere stigning. Mest udbredt er det i industrien, hvor andelen, der forventer stigende beskæftigelse, er 13 procentpoint større, end andelen der forventer faldende beskæftigelse. I detailhandelen er dette nettotal på 1 og dermed det laveste blandt de fire hovederhverv, som altså alle forventer stigende beskæftigelse.

Høj beskæftigelse i Danmark: Hvad betyder det?

Når man taler om høj beskæftigelse i Danmark, refererer det til en situation, hvor en stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder er i arbejde. Dette har flere positive implikationer for både samfundet og økonomien. Her er nogle af de vigtigste aspekter:

Økonomisk vækst

Høj beskæftigelse er ofte en indikator for økonomisk sundhed. Når flere mennesker er i arbejde, øges produktionen af varer og tjenester, hvilket bidrager til økonomisk vækst. Dette skaber en positiv spiral, hvor øget produktion kan føre til flere jobmuligheder og endnu højere beskæftigelse.

Øget skatteindtægt

Flere mennesker i arbejde betyder flere skatteydere, hvilket øger statens indtægter. Dette giver regeringen mulighed for at investere i offentlige tjenester som sundhedsvæsen, uddannelse og infrastruktur. Disse investeringer kan igen skabe flere job og forbedre livskvaliteten for borgerne.

Social stabilitet

Høj beskæftigelse bidrager til social stabilitet. Når folk har arbejde, mindskes risikoen for fattigdom og social udstødelse. Dette kan føre til færre sociale problemer som kriminalitet og psykiske lidelser, da folk har en stabil indkomst og en struktureret hverdag.

Forbedret levestandard

En høj beskæftigelsesgrad betyder, at flere mennesker har en stabil indkomst, hvilket forbedrer deres levestandard. De har råd til bedre boliger, sundere mad, fritidsaktiviteter og uddannelse for deres børn. Dette skaber en mere velfungerende og lykkelig befolkning.

Udfordringer og overvejelser

Selvom høj beskæftigelse har mange fordele, kan det også medføre visse udfordringer. For eksempel kan det føre til mangel på arbejdskraft, hvor virksomheder har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere. Dette kan presse lønningerne op og skabe inflation. Derudover er det vigtigt at sikre, at arbejdet, folk har, er meningsfuldt og giver mulighed for karriereudvikling.

Høj beskæftigelse i Danmark betyder altså ikke kun, at flere mennesker har arbejde, men det har også vidtrækkende positive effekter på samfundet og økonomien. Det er en nøglefaktor for et velfungerende og stabilt samfund.

Sådan forventes udviklingen at gå for de forskellige industrier

Produktionen begrænses af mangel på arbejdskraft og efterspørgsel

Når virksomhederne svarer på, om der er noget, der begrænser deres produktion, er manglende efterspørgsel og mangel på arbejdskraft stadig det, der fylder mest.

Andelen af virksomheder, der i maj melder, at de kunne producere mere, hvis der var efterspørgsel til det, er for byggeriet 25 pct., hvilket er et lille fald fra 27 pct. i april. For serviceerhverv er andelen nu 37 pct. mod 36 pct. i april. Andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft i byggeriet og serviceerhverv er for begges vedkommende steget til 31 fra 29 pct.

Produktionsbegrænsningerne ligger ret stabile på månedsbasis for erhvervene i alt, dog med nogle forskydninger brancherne imellem.

Tillidsindikatorerne stiger til højeste niveau i to år

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er steget fra 100,4 i april til 104,7 i maj, hvilket er det højeste niveau siden april 2022. 

Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger (se emnesiden) og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, stiger fra 95,3 i april til 100,0 i maj. Sidst der var en værdi på 100 eller over, var i februar 2022.  Værdien 100 afspejler vurderingernes historiske gennemsnit.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. Maj 2024

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien er den sammensatte indikator steget, da færdigvarelagrene nu overvejende meldes at være for små, hvilket bidrager positivt til den sammensatte indikator. Serviceerhvervenes sammensatte indikator er uændret, men det dækker over dæmpede, men fortsat positive, forventninger og en forbedret oplevelse af faktisk udvikling. Byggeriets og detailhandlens indikatorer falder en smule på månedsbasis. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).
20232024
 MajDec.Jan.Feb.Mar.Apr.Maj
TillidTillidsindikator (bk, sk)91,292,696,495,995,495,3100,0
 Erhvervstillidsindikator (bk, sk)97,797,5101,0100,3100,3100,4104,7
IndustriSammensat (bk, sk)-6-8-5-7-4-42
 Produktionsforventning (sk)1-1815111617
 Ordrebeholdning (bk)-15-20-22-26-19-15-13
 Færdigvarelagre (bk)54010412-2
Bygge og anlægSammensat (bk, sk)-12-12-13-9-14-12-13
 Beskæftigelsesforventning (sk)-6-3-62-7-3-4
 Ordrebeholdning (bk, sk)-18-20-19-19-21-20-21
ServiceerhvervSammensat (sk)2234333
 Faktisk omsætning (sk)-1148313
 Forventet omsætning (sk)8996984
 Faktisk forretningssituation0-3-3-1-3-13
DetailhandelSammensat (bk, sk)-10-3-3-5-11-5-6
 Faktisk omsætning (sk)-861212-687
 Forventet omsætning (sk)13211357610
 Lagerbeholdning (bk, sk)36353433333034

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden ‘nettotal’ er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com, DST
Personer/Firmaer: DST
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top