Uændret højt antal konkurser (OKTOBER)

Der var 269 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er uændret ift. september. Konkurserne medførte 1.742 tabte job. I perioden august-oktober var antallet af konkurser i aktive virksomheder 3,7 pct. lavere end i maj-juli, mens jobtabet i faktiske tal var 7,0 pct. højere. I oktober udgjorde konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån i COVID-19-perioden, 25 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder. Der er i denne artikel fokus på konkursernes andel af alle virksomheder – den relative konkurshyppighed – i branchegrupperne og i grupper af kommuner.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Kilde: og egne beregninger Kilde: Baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser blandt aktive virksomheder er steget med 14 pct. ift. 2022

Antallet af konkurser i januar-oktober 2023 i faktiske tal er stadig højt i branchegrupperne med flest konkurser, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Relativt set ligger industri 27 pct. højere end i 2022, mens de øvrige branchegrupper ligger 11-18 pct. højere. I 2023 ligger niveauet for alle aktive virksomheder 14 pct. højere end i 2022.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-oktober 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

1,5 pct. af alle aktive virksomheder gik konkurs i 2022

Billedet er mere nuanceret, når man ser på den andel, konkurserne udgør af alle de aktive virksomheder i branchegrupperne. Det generelle billede er, at 1,5 pct. af alle aktive virksomheder i 2022 gik konkurs mod ca. 1,0 pct. i 2020 og 2021, hvor COVID-19-støtteordningerne dæmpede antallet af konkurser. Restauranter havde relativt flest konkurser i 2022 med 3,3 pct. af branchens virksomheder fulgt af byggeri med 3,0 pct. og transport med 2,5 pct. De laveste andele i 2022 fandtes i ejendomshandel med 0,2 pct. og landbrug med 0,4 pct.

Konkursandelen af alle aktive virksomheder i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Laveste relative konkurshyppighed i landkommunerne

Der er ikke den samme relative konkurshyppighed blandt de aktive virksomheder, når man ser på den geografiske fordeling. Konkurserne blandt de aktive virksomheder forekom i 2022 hyppigst i storbykommunerne, hvor 1,8 pct. af virksomhederne gik konkurs, snævert fulgt af hovedstadskommunerne med 1,7 pct. og provinsbykommunerne med 1,6 pct. Oplandskommunerne lå noget lavere med 1,2 pct., mens den laveste relative hyppighed var i landkommunerne med 1,1 pct.

Konkursandelen af alle aktive virksomheder i grupper af kommunerKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i oktober i faktiske tal

Der var i alt 922 erklærede konkurser i oktober opgjort i faktiske tal. Heraf var 322 konkurser i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 600 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

Hvordan kan man undgå en konkurs?

  1. Hvis ens selskab er oversendt til Skifteretten (I København hedder den Sø og Handelsretten) vil der blive blive udnævnt en likvidator eller kurator. Du vil blive indkaldt via selskabets digitale postkasse hvor en dommer tager stilling til de svar der bliver givet. Man har mødepligt og pligt til at aflevere alt der tilhører selskabet herunder biler, varelager, regnskab, til godehavender og kreditoroversigt. Man kan stille et beløb til sikkerhed ved indbetaling for genoptagelse af selskabet i Erhvervsstyrelsen, hvilket enten kræver en advokat eller en rekonstruktør.
  2. Læs mere om Rekonstruktion, Likvidatorer og Kuratorer her.

Kilde: DST
Fotokredit: DST

Scroll to Top