Fri Process kan opnås hvis du tjener under 322.000 eller 409.000 for husstanden + 55.000 pr. barn

Bemærk at tallet indexreguleres med 3% årligt. Ovenstående er 2018 priser.

Hvad dækkes af en Fri Proces?

Uanset om du er sagsøgt eller ønsker at sagsøge, kan du søge om Fri Proces (at alle omkostninger betales af staten) hvis du tjener mindre end ovenstående og dine økonomiske forhold er sådan at du ikke er formuende.

Hvilke sager kan opnå Fri Proces?

Generelt kan alle sager inddækkes, det kan f.eks. være sager (men ikke begrænset hertil) som:

 • Skattesager
 • Håndværkersager
 • Forældremyndighedssager
 • Forbrugerklagesager
 • Simple pengekrav i tvister
 • Ansvar
 • Schengen VISA Service (med nogle begrænsninger) eller generel VISA
 • Huslejetvister, hvis du f.eks. mener, at du betaler for meget i husleje

Hvad så hvis man taber? Skal man så betale modpartens omkostninger også?

Både egne og modpartens omkostninger dækkes 100%. Det betyder, at selvom du taber, får du også dækket dine udgifter, inkl. modpartens sagsomkostninger.

Hvad skal jeg opfylde for at få fri proces?

For at komme i betragtning til at få dækket dine sagsomkostninger må din årlige indkomst først og fremmest ikke overstige et bestemt årlig indkomst:

 • I 2018 er maksimal årsindkomst 322.000 kr., hvis du er enlig.
 • Er du gift eller bor sammen med din kæreste, er maksimal årsindkomst 409.000 kr. i alt.
 • Har du hjemmeboende børn under 18 år, stiger grænsen med 55.000 kr. pr. barn.

I ægteskabs- og forældremyndighedssager samt sager om barnets bopæl er det altid indtægtsgrænsen for enlige, der anvendes. Her gælder dette også selvom ansøgeren er gift eller samlevende.

Det er også den konkrete sag, som er afgørende for, om du kan få fri process. Her er gældende for vurderingen: rimelighedsprincipper, chancherne for et medhold, omkostnings størrelserne i forhold til den skade som er lidt og om sagen er i offentlighedens interesse eller er principiel i sin karakter.

Indboforsikringer er en undtagelse for Statens udbetaling

Man skal altid undersøge om man har en Retshjælpsforsikring, via sine forsikringer og det har rigtig mange via den normale indboforsikring.

I det omfang at du har en dækning, kan der være en selvrisiko, som forsikringsselskaberne kræver betalt. Denne udgift kan man få dækket via fri process, under den forudsætning at man ikke overstiger den maksimal indtægt som fremgår herover.

Den frie process forvaltes af en rådgiver, advokat samt Civilstyrelsen. De sager som vedrører forældremyndighed, klager, visse civile sager, fogedsager og sager som tilknytter sig til nævnsafgørelser, som f.eks. forbrugerklagenævn eller huslejenævn kan man søge og få rådgivning direkte via din lokale domstol som du kan se på domstol.dk.

Domstole yder dog ikke juridisk rådgivning i sager, men kun en vejledning i hvordan du opnår, ansøger og anlægger en retssag, og det er i alle tilfælde advokater, som typisk skal føre sagerne for dig.

Ring 32177777 lokal 240 for mere information, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med ansøgning af civilproces.

For private: http://Civilstyrelsen.dk

For journalister: http://retgodtatvide.dk/


Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens §325 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, som er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 1462 af 11. december 2017 om fri proces.

Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af

 • den personlige indkomst og
 • kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst, jf. bekendtgørelse nr. 1462 af 11. december 2017 om fri proces.

Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den. Et negativt beløb kan altså ikke trækkes fra beløbet for den personlige indkomst. For samlevende gælder dette kun, hvis parret samlet set har negativ indkomst af de nævnte arter.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2018 anvendes således årsopgørelsen for 2016.

I 2018 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 322.000 kr.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 409.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.

De anførte beløb forhøjes med 56.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2016, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 3.

 

    Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2018 er således følgende:         
   Enlige ansøgere    322.000 kr.
   Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold    409.000 kr.
   Forhøjelse for hvert barn    56.000 kr.

 

I sager omfattet af retsplejelovens kapitel 42 (ægteskabs- og forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl), kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.

Uvæsentlige sagsomkostninger

Der kan ikke gives fri proces, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag, jf. retsplejelovens § 325, stk. 2. Som eksempler på sager, hvor omkostningerne typisk vil være uvæsentlige i forhold til ansøgerens indkomstgrundlag, kan nævnes ukomplicerede kæremål og inkassosager, der behandles efter reglerne om betalingspåkrav, jf. retsplejelovens kapitel 44 a. Ved vurderingen af, om omkostningerne ved sagen må antages at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag indgår også, om søgsmålet agtes anlagt af flere eller vil have betydning for flere, således at omkostningerne også kan deles mellem flere.

Juridiske personer

For juridiske personer (for eksempel et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo) er det efter praksis en betingelse for fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved denne vurdering lægges der vægt på den økonomiske bæreevne både hos den kollektive enhed og hos de personer, som har direkte interesse i selskabet, for eksempel aktionærerne, anpartshaverne, medlemmerne af foreningen eller lignende.


Ring og hør mere om hvordan du får FRI PROCESS på telefon 32177777 lokal 240.


 

Scroll to Top