Du kan fremover miste gunstig beskatning under virksomhedsordningen hvis du har skattetransparente selskaber: P/S K/S I/S

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en helt ny kvalificering af hvad der er selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette gælder for deltagere i skattemæssige transparente selskaber såsom partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.

 

Disse nye regler rammer i særlig grad partnerdrevne selskaber i mange forskellige typer af virksomheder såsom
 • konsulenter
 • rådgivningsvirksomheder
 • ingeniører
 • arkitekter
 • advokater
 • skatterådgivere
 • revisorer
 • investeringsselskaber
 • anlægsselskaber
 • holdingselskaber

Selskabernes navne og forkortelser er:

 • Partnerselskab P/S
 • Kommanditselskab K/S
 • Interessentselskab I/S

De nye regler er allerede nu gældende for de nuværende ejere i et P/S, K/S eller I/S. Reglerne er med andre ord ændret og har betydning for tidligere selskaber, såvel som kommende.

For alle nuværende partnere i ovenstående selskabstyper, skal man kontrollere om man fortsat er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis ikke kan man ikke længere anvende beskatning fra virksomhedsordningen.

Det kan måske lyder underligt, men netop skærpelse af reglerne har siden Juni givet mange henvendelser hvor det er tilkendegivet fra SKAT, at man altså ikke opfylder betingelserne.

Det er nemlig ikke længere nok blot at eje en ejerandel. Skat vil nu foretage en egentlig vurdering af alle partnere i sådanne selskaber for, at se om man nu fremadrettet fortsat kan opnå status som selvstændig erhvervsdrivende jf. de nye kriterier.

Alle partnere vil fremover risikerer at blive beskattet som lønindkomst

Hvis du ikke overholder SKAT’s kriterier, vil du du som ejer i et skattetransparent selskab blive beskattet som lønmodtager. Vel og mærke UDEN at du får lov til at anvende virksomhedsordningen.

Tillige skal man definere og opgøre al indkomst i 2 klasser. Den ene er egentligt lønindkomst og den anden er selve afkastet. Et afkast er defineret som den oprindelige investering i P/S, KS eller I/S.

 1. Løndelen vil fremover blive beskattet som lønindkomst
 2. Afkastet, altså forskellen imellem det initielle indskud og nuværende saldo defineres selvstændigt.
 3. De skattemæssige behandlinger af afkastet er helt individuelt og vil i høj grad afhænge af kriterierne af afkastet.
 4. Fortjenesten af investeringen vil SKAT fremover kategorisere som personlig indkomst
 5. Skattemæssige indkomster skal tillige derudover betale arbejdsmarkedsbidrag
 6. For dem der ejer sine andele i et andet selskab f.eks. APS, A/S, IVS eller Offshore Selskaber anses disse som skattepligtige
 7. Der er en reel risiko for, at overskuddet fra K/S, P/S eller I/S reelt vil blive beskattes af flere omgange, f.eks. som løn, i et selskab f.eks. holdingselskab og tillige ved spaltninger og fusioner eller ved udbetalinger af udbytte såsom udlodninger

Hvad skal man gøre ? hvis der er risiko for at du mister din status som selvstændig erhvervsvirksomhed eller virksomhedsordningen

Man kan kort sige, at hver behandling er individuel og SKAT vil fremadrettet erklære mange virksomheder som hobby virksomheder, fordi det ikke skønnes at det udgør en hovedindtægt og/eller at indtægten er kamufleret via ejerskab i andre typer af selskaber.

Et af kriterierne er også risikoen ved investeringen samt den enkeltes  indflydelse og om der reel er ledelse eller ej.

Såfremt der IKKE er en risiko ved investeringen, vil du sandsynligvis blive beskattet som A eller B indkomst uden mulighed for at bruge virksomhedsordningen.

Risikoen vurderes ALENE efter den initial investering og ikke senere indbetalinger, ej heller lån eller akkumulerede overskud kan henregnes til, at medregnes som en risiko.

Dette har stor betydning for investorer og ejere af denne type virksomheder.

P/S, K/S og I/S skal fremover have karakter af risikofyldte investeringer, men det er jo ikke sådan de markedsfører sig selv.

De udbetalinger, udlodninger eller aconto betalinger som selskabsdeltagerne modtager skal tillige afhænge af overskudsgraden og yderligere defineres deltagelsen jo som hæftende for al økonomi i sådanne selskabstyper.

Realiteten er for Partnerselskaber, at man alene hæfter for eget indskud, hvor det omvendt kan være gældende i Kommanditselskaber at der er kollektiv hæftelse, d.v.s. man hæfter solidarisk. Hvis 9 ud af 10 ikke kan betale skal du betale for de 9 andre.

Kontrakterne skal gennemses fordi er man f.eks. modtager af vederlag for udført arbejde eller der er truffet beslutning om udbetalinger i årets løb, kan man risikere nu, at dette er en kamufleret løn og at du skal betale arbejdsmarkedsbidrag og skat af dette på din selvangivelse i stedet.

Selskabsdeltagere vil derfor ikke fremover defineres som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis der forekommer løbende udbetalinger. Alle formuleringer hvor kontrakter indeholder ordet vederlag eller faste betalinger eller overskudsdeling m.v. vil med sandsynlighed give en reaktion fra SKAT.

Dertil kommer, at hvis du har indflydelse på beslutninger f.eks. ved at være medbestemmende eller hvis du er leder og fordeler arbejde,  vil du fremover blive betragtet som en selvstændig erhvervsdrivende hvorfor din status som selvstændig erhvervsdrivende kan opretholdes.

Hvis du omvendt selv er underlagt andres ledelse og instruktionsbeføjelser fra en reel ledelse og du ikke har indflydelse herpå kan du efter sandsynlighed beholde din status som som selvstændigt erhvervsdrivende og dermed den attraive beskatning under virksomhedsordningen.

Det er altså SKAT der vurderer dette, det kan med andre ord, sige sig selv at alle fremadrettede projekter vil tage højde for disse nye regler i både udformningen er risikomomentet og tillige en specificering af den reele ledelse.

Regler træder i kraft 01.01.2018 for hele indkomståret

Reglerne har allerede virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2018 eller senere.

Der har betydning for mange af det største revisionsfirmaer, advokatselskaber og partnerdrevne selskaber generelt.

Det er jo klart at den lempelige beskatning som selvstændigt erhvervsdrivende under virksomhedsordningen, nemlig en lige stilling med IVS, ApS og A/S er attraktiv.

Man har også andre fordele såsom fradragsret, som man ikke har som A-Indkomst beskattet og tillige kan man foretage en indkomstudjævning til konsolidering m.v.

Eftersom de fleste danskere, gerne vil betale mindre i Skat, er det altså blevet en stor succes med P/S Partnerselskaber.

Det er altså den succes, som SKAT nu vil reducere.

Man kan altså se frem til at blive beskattet som normal lønindkomst med betaling af arbejdsmarkedsbidrag og tillige miste fradrag. Vi har set eksempler på begge dele igennem de sidste 20 år. Tidligere statuerede SKAT mange eksempler hvor man f.eks. er forhandler af produkter (under opstart) såsom Import, Salg af varer og arbejdskraft, MLM som Herbalife, Nuskin m.v. men at dette med tilbagevirkende kraft i 5 år kan anfægtes som helhed som hobby virksomhed, hvormed skattefradrag m.v. blev nægtet og virksomhedsordningen nægtet anvendelse.

Vi har set mange sager hvor der er tale om bestyrelsesarbejde, som er kategoriseret som ren a-indkomst, hvis hovedindtægten udgør forudsætningen for at komme under virksomhedsordningen.

Fremover skal udformningen under stiftelsen af selskaberne gennemses, både kommende og nuværende. Stiftelse af partnerselskaber er fortsat en attraktiv løsning, hvis man opfylder kriterierne.

Hvad skal man gøre?

Vi kan fremover anbefale proaktivt at omdanne dine ejerandele til et IVS eller ApS eller A/S hvis du er i risikozonen, det er en billig løsning, idet vi stifter et sådant for mellem 495,- og 995,- kr.

Skat ser fremover på, at du på den ene side er lønmodtager og på den anden side selvstændige erhvervsdrivende. Det er dette område som fremover granskes, og kriterierne er om du er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse, om indkomst modtageren selv skal afholde udgifter forbundet med arbejdets udførelse, og om indkomstmodtageren kun har 1 eller få arbejdsgivere eller omvendt mange hvervgivere.

Konsekvensen efter at SKAT vurderer at deltagere i transparente selskaber, ikke længere må være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke længere må beskattes under virksomhedsordningen, kan tillige imødese beskatning af det opsparet overskud fordi forholdet som selvstændig virksomhed ophører. Derfor laver SKAT en ophørsbeskatning af overskud, udbetalinger m.v.

Det betyder at du ikke længere skattemæssigt kan foretage fradrag for andele af driftsomkostninger. Tillige kan du ej heller foretage afskrivninger på inventar og driftsmidler og er der bil i ordningen skal denne også ophøre. Afskrivninger reduceres sig dermed til de almindelige ligningsmæssige fradrag med det resultat at du opnår en reduceret fradragsværdi.

 • Se mere på http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1921975 om Partnerdrevne selskaber P/S
 • Er du i tvivl kan du ringe på 32177777 lokal 240 for mere information om din situation.

 

Scroll to Top