washtrade

Advarsler mod at handle med sig selv i washtrade, derivater og CFD arrangementer

Hvad er ‘WashTrading’ eller selvhandel?

I nogle situationer udføres WASHTRADES af en erhvervsdrivende og en mægler, der samarbejder med hinanden, og andre gange udføres vaskehandler af investorer, der fungerer som både køber og sælger af et derivat. Vaskehandel er ulovlig i henhold til dansk og amerikansk lov, og skattestyrelser forhindrer skatteyderne i at fratrække tab. De mere moderne varianter er handelsforeninger som handler i cirkler eller andre former for forudsbestemt rute af bestemte handler. Hensigten er at manipulere markedet eller generere flere gebyrer end nødvendigt for en udbyder. Alle udbydere SKAL imidlertid være registeret i Finanstilsynet og disse tilladelser er offentlige.

Hvad er Washtrade, CFD, Binære optioner og Derivater?

Derivater fik skylden for finanskrisen, fordi de fik virksomheder til at spekulere sig til så store tab, at det tvang de fleste af verdens finansmarkeder i knæ. Af samme årsag er det strafbart måske med dobbeltstraf til følge, hvis man f.eks. har et offshoreselskab og man er den der har/havde/får indflydelse i selskabet f.eks. ved senere fusioner. Så ser vi ofte at begge straffes under 2 forskellige jurisdiktioner. Nogle kalder progressiv Skatterådgivning, men dise udbydere sælger ulovlige kriminelle produkter.

Derivater bliver ofte anvendt for at kamuflere at der tales om Washtrade. De kaldes osse missiler, cryptoshells, finansielle masseødelæggelsesvåben og henregnes til at være de de mest innovative produkter på finansmarkederne nogensinde, også selvom de er skyld i finanskriser. Derivathandler med forskellige CFD (Differencekontrakter) og derivater er fortsat stærkt stigende, også her i Danmark.

Derivater er kontroversielle fordi de for udenforstående kan være sværre at forstår, de disse finansielle produkter er et kontraktkomples med indbyggede forsikringer og ofte under derivater som igen kan bygge på en offentlig kurs af f.eks. en aktie, obligation, kryptovaluta og ofte kan en bonus eller en service være indkluderet. Men derivater stærkt stigende og kan benyttes med komplekse konstruktioner, og ofte er mange børser involveret.

Enhver handel der i realiteten er en selv, eller en gruppe af investorer er i udgangsunktet strafbart. Handler din bank f.eks. med CFD skal den jf. EU lov oplyse at mindst 69% af dem der investerer taber sine penge. Det gælder også hvis man f.eks. annoncerer i en Google Adwords annonce som f.eks. Saxo og mange andre banker og finansielle udbydere handler med, selvom myndighederne i hele EU er blevet enige om at sådant salg skal begrænses.

Almindelige derivater har dog altid været populære de sidste 10 år som garanti mod f.eks. udsving i valutakurser, aktier, kurser på kryptovaluta, fødevarer eller andet som har en offentlig kurs.

En typisk anvendt trick til transport af værdier er, at to tilsyneladende forskellige virksomheder senere fusioneres, hvorved man reelt har handlet med sig selv hvis man har/havde/får kontrollerende indflydelse i begge selskaber. Der er mange der udbyder denne form, men det er ulovligt i de fleste lande.

Endelig er binære optioner der hvor der sker mest svindel. Disse udbydere er ofstest aldrig registeret i et finanstilsyn og er kendt for at ringe rundt både virksomheder og private. Firmaerne er oftest kriminelle bander der har indspillet en baggrundsstøj af et travlt kontor.

Sådan kan du kontrollere virksomheder

  • Er virksomheden i Danmark så start med et se om virksomheden er registreret i CVR.DK
  • Modtager virksomheden penge fra dig, skal den være registeret i Finanstilsynets virksomhedsregister: https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/
  • Hvis virksomheden. ikke findes i begge registre er der noget galt.

Hvad er Derivater som Erhvervsobligationer?

Et derivat er som en forsikring, idet man ofte bruger derivatet til at gardere sig mod tab f.eks. ligesom en husforikring. Ved at betale en månedligt gebyr kan forsikringen dække at du f.eks. ikke kan tabe penge på derivater eller handler.

Man kan også mellem virksomheder købe en default SWAP der kan sikre at man er dækket hvis en kunde går fallit, så man handler altså med usikkerheder og forsøger at gardere sig ind med en sådan forsikring.

Mange erhvervsobligationer kan være kamufleret således at virksomheder kommer til at handler med sig selv fordi der kan være mange implicerede parter og dermed kan handlerne have karakter af karuseller som har til hensigt at sikre, men dermed også snyde andre f.eks. for skatter eller til flytninger af aktiver fra et selskab til et andet ved at kamuflere tab på investeringer som så fradrages i hjemlandet f.eks. Danmark.

Oftest balancerere sådanna arrangemter med investorer hvor Skattestyrelser snydes og der kan handles med alt fra energi, mad, co2 kvoter, ejendomme eller f.eks. retten til at købe en bestemt type derivat til en bestemt på forhånd fastsat pris. Forsikringer der indbygges vil typisk være at stop loss, for ellers er det svært for en investor at se ideen med disse.

Crypto Washtrading, kamuflerede derivater, CFD og lynhandler

Washtrade eller Vaskehandler er ulovlig i henhold til både dansk og amerikansk lov, og i de fleste andre lande. F.eks. kan man ikke fra Skattestyrelsen eller IRS.GOV (USA’s Skattestyrelse) fratrække tab, der skyldes washtrades, fra deres skattepligtige indkomst.

Dertil kommer at der oftes anmeldes til Politiet (SØIK) fordi Højfrekvens handelsfirmaer og kryptovalutaudvekslinger bruger Washtrades til at manipulere priser på de derivater, coins eller CFD optioner der udbydes. Man kan være sikker på at hvis man deltager i sådanne arrangementer at man politianmeldes med efterfølgende skattesager af dem som deltager.

Kendetegnet ved washtrades er at de bagved handler over grænserne via selskaber som de selv er ovilveret i enten ved ejerskab eller ved samarbejde og det er derfor sværrere at finde ud af, men der findes software som kan analysere ALLE handler der er offentlige noterede som f.eks. aktier, ejendomme, valuta, bitcoin handler. Endelig vil banker ofte anmelde en for overtrædelse af hvidvask regler fordi man skal kende alle parter i en handel. Banken gør dette ved den blotte mistanke jf. hvidvaskloven.

Hvordan kan børser forhindre WashTrade?

Den mest levedygtige løsning for børser til at spore vaskehandel er at implementere tekniske løsninger der er stærke servere med analysesoftware, der muliggør forebyggelse af selvhandel. Hvis salgsordren for en person perfekt matcher sin købsordre, tillader systemet ikke den erhvervsdrivende at gå videre med den anden transaktion og bliver herefter anmeldt til Politiet.

Finanstilsynet advarer danskere da det er ulovligt og kan føre til fængselsstraf, også selvom handlerne foregår i Danmark som udgangspunkt

Finanstilsynet oplever et stigende antal sager, hvor private investorer handler værdipapirer med sig selv på markederne, og dermed begår wash trades.

En wash trade er kendetegnet ved, at samme investor både er køber og sælger i en handel, så der ikke sker et ejerskifte af det finansielle instrument. For markedet og andre investorer vil det ligne en handel mellem uafhængige parter, og det sender urigtige signaler til markedet om købs- og salgsinteressen i en aktie, da det kan sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau.

Finanstilsynet siger også at Wash trades er ulovligt, da det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder. Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel.

De fleste, som begår wash trades, er dog godt klar over, hvorfor det sker. Det sker nemlig ofte, når investor ønsker at flytte aktier fra et depot til et andet depot. Det kan både være mellem egne depoter eller fra eget depot, til en ægtefælles, samlevers eller barns depot eller til et depot tilhørende et selskab, som investoren ejer.

Det afgørende er, hvem der er beslutningstager for investeringen. Er det samme beslutningstager, anses det for wash trades. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at den første handel er gennemført, før man lægger en ny ordre ind.

”Som køber eller sælger af en aktie er det vigtigt at være opmærksom på, hvad man allerede har lagt ind som en ordre, inden man lægger en ny ordre ind. Ved tvivlsspørgsmål bør man søge hjælp i sin bank eller kontakte Finanstilsynet,”

siger Karen Dortea Abelskov, Finanstilsynet

Eksempler på wash trades

En investor blev i juni 2021 idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget, for i ni tilfælde over en periode på en måned at have handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af. Dermed havde den pågældende handlet med sig selv som modpart over børsen. Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, gav eller antages handlerne at have givet, urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne. Oveni fængselsstraffen blev virksomheden idømt en bøde på 40.000 kr.

I en anden sag blev en investor, som blev tiltalt for at indlægge en salgsordre på en obligation til kurs 98, hvorefter vedkommende samme dag indlagde en enslydende købsordre. Kursen steg dermed fra kurs 85,5 til kurs 98. Tiltalte fik i 2015 30 dages betinget fængsel for handel med sig selv.

”Mange af de tilfælde, som vi ser i Finanstilsynet, sker uforvarende, fordi investorer ikke er opmærksomme på, at de handler med sig selv eller ikke ved, at det er ulovligt. Det vil vi gerne undgå med denne advarsel,” siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet.

Hvad er Washtrade aktivitet?

En Washtrade er en form for markedsmanipulation, hvor en investor samtidig sælger og køber de samme finansielle instrumenter for at skabe vildledende, kunstig aktivitet på markedet. For det første vil en investor afgive en salgsordre og derefter afgive en købsordre for at købe fra sig selv eller omvendt.  Dette kan gøres af en række årsager:

  • At kunstigt øge handelsvolumen, hvilket giver indtryk af, at instrumentet er mere efterspurgt, end det faktisk er.
  • At generere provision gebyrer til mæglere for at kompensere dem for noget, der ikke kan betales åbent for.

Washtarde har været ulovlig i USA siden vedtagelsen af Commodity Exchange Act (CEA) fra 1936. Denne praksis er dog almindelig på ikke-fungible tokenmarkeder, som ikke er underlagt statslig regulering f.eks. kryptovaluta.

Har du fået brev fra Skattestyrelsen om noget der ligner ovenstående kan vi med fordel hjælpe, se under skattesager eller ring 32177777 lokal 240.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Finanstilsynet.
Fotokredit: stocks.adobe.com

Fotokredit:

Scroll to Top