skattesag TABT AF 2 GIGANTER

Højesteret har onsdag afsagt en opsigtsvækkende dom i en kæmpe skattesag om Mærsks olieindtægter. Det lykkedes ikke de 2 giganter at gyde olie på vandene her til morgen, hvor de tabte med et brag. Sagen tager sit udgangspunkt i afgifter for mere end 10 milliarder kroner.

A.P. Møller – Mærsk og TotalEnergies tabte nemlig her til morgen, onsdag, en skattesag om potentielt over 10 mia. kr. mod det danske skattevæsen. 

Dette fremgår af en længere dom, som Højesteret onsdag (i morges) har offentliggjort på sin hjemmeside. Dommen vedlægges lidt senere da den sætter tingende i perspektiv overfor Transfer Pricing skatteprincippet og kontrolen her.

Sagen handler om såkaldt transfer pricing, der dækker over, at internationale koncerner skattemæssigt er forpligtet til at gennemføre interne handler på armslængdevilkår, så de ikke kan kanalisere indtægter derhen, hvor skatten er lavest. 

Hvad er Transfer Pricing?

Transfer Pricing refererer til prissætningen af varer, tjenester eller intellektuelle ejendomsrettigheder, der handles mellem tilknyttede enheder inden for en multinational virksomhed. I en sådan kontekst søger virksomheden at fastsætte en pris for en given transaktion, som om den var foretaget mellem uafhængige parter. Dette er vigtigt for at sikre, at hver enhed i virksomheden er retfærdigt vurderet, og at skatter ikke unddrages eller undgås.

I mange lande er der således strenge lovgivningsmæssige retningslinjer for, hvordan transfer pricing skal håndteres for at sikre, at virksomheder ikke manipulerer priserne til skattefordel. Hvis priserne er sat urealistisk høje eller lave, kan det føre til en skævfordeling af indkomst og skattemæssige forpligtelser mellem de forskellige jurisdiktioner, hvor virksomheden opererer. Derfor kan transfer pricing være underlagt kontrol og justeringer fra skattemyndighederne.

Transfer pricing ikke er ulovligt eller nødvendigvis uetisk i sig selv. Det bliver først problematisk, hvis det bruges til at manipulere skatter eller til at overføre indkomst uretmæssigt mellem forskellige dele af en virksomhed til skade for en specifik skattejurisdiktion.

Transfer pricing en kompliceret, men vigtig del af den moderne globaliserede økonomi. Det kræver en høj grad af ekspertise inden for både økonomi og lovgivning i de implicerede lande, før at man kan yde en korrekt Skatterådgivning. Korrekt håndtering af transfer pricing kan ikke blot forhindre juridiske problemer, men også bidrage til en mere præcis og retfærdig vurdering af en virksomheds performance og evt. kommende skattesager og skatteklager. Ring gerne 32177777 for møde hvis du har et lignende problem.

Skattesager startede tilbage i 2012

Skat konkluderede helt tilbage i 2012, at indtægter og udgifter ikke var helt fordelt. Det var dog i det daværende Mærsk Olie & Gas. Skat forhøjede derfor med at forslag og en afgørelse selskabets indkomst for 2006-2008. Forinden Højesteret har disse skattesager været behandlet både i Landskatteretten og ved Landsretten. Mærsk solgte dog Mærsk Olie & Gas til franske Total.

I mellemtiden er de omtvistede krævede skatter blevet større og større, fordi skattevæsenets afgørelse også ville få betydning for de efterfølgende år, og flere andre medier heriblandt Berlingske har beskrevet om indkomstforhøjelserne til over 10 milliarder kroner i perioden 2006-2016.

Skatteklager er fremkommet fra Mærsk og disse er behandlet i Landsskatteretten, der er en klagemulighed under Skatteministeriet.

De hidtil største offentligt kendte skattesager om transfer pricing i Danmark. 

Når vi skriver kendte er det fordi Skattestyrelsen er selektiv overfor offentligheden. Det er en lukket institution der alene publicere udvalgte sager. Der kan således være mange andre sager og afgørelser vi aldrig kommer til at høre på, fordi mange love og beslutninger aldrig er taget i Folketinget, men under Skatteministeriet selv.

Denne tabte skattesag er en enorm betydningsfuld afgørelse for den nuværende ejer Total og naturligvis for den gamle ejer, A.P. Møller Mærsk, der var sambeskattet med Mærsk Olie & Gas. 

Skattestyrelsen har i sin afgørelse betonet, at Mærsk Olie & Gas afholdt udgifter til f.eks. forundersøgelser af potentielle olie- og gaskilder og indgåelse af licensaftaler, mens to lokale selskaber i Algeriet og Qatar tjente penge på at udnytte rettighederne. Skattestyrelsen stillede desuden krav om dokumentationer tilbage til 2012 altså 11 år siden.

Det er således kommet frem at Mærsk Olie & Gas leverede tekniske ydelser til kostpris. Dette har Skattestyrelsen således tolket som en konstruktion der ville ende med, at Mærsk Olie & Gas i Danmark ikke ville kunne opnå et overskud. 

Endvidere har Skattestyrelsen argumenteret for, at datterselskaberne skulle betale royalties for at udnytte de rettigheder, ligesom der skulle betales en højere pris for de løbende services. Således skulle overtrædelsen af Trans-Pricing reglerne være overtrådt.

Østre Landsret gav ikke Skattestyrelsen medhold på væsentlige punkter I SKATTESAGERNE

Højesteret har endvidere i afgørelsen undsagt Østre Landsret’s kendelse i Østre Landsret i 2022. Landretten valgte at anerkende en hel del af Skattestyrelsens påkrav om at der skulle betales royalty, sådan som det ellers er sædvanligt. Dengang sagde kendelsen at “Skattemyndighedernes skøn hviler imidlertid på et forkert grundlag og er åbenbart urimelig”. Dertil pålagde Landsretten også Skattestyrelsen at betale ALLE sagsomkostninger på ca. 6 millioner kroner til de to selskaber. 

Skattestyrelsen blev dog imødekommet med, at datterselskaberne skulle have betalt for en række garantier, som moderselskabet havde stillet, ligesom tekniske ydelser ej heller var korrekt prisfast. 

Men eftersom dommen blev anket til Højesteret, har Højesteret højst usædvanligt for Skattesager af denne karakter kommet til en konklusioner der er modsat Landsretten.

»Højesteret udtaler, at forundersøgelserne og performance garantierne og den dertil knyttede knowhow havde en økonomisk værdi for datterselskaberne, som en uafhængig part ville kræve løbende betaling for i form af overskudsandel, royalty eller lignende,«

»Højesteret fandt, at de omhandlede transaktioner var så tæt forbundne, at de måtte vurderes samlet. Da MOGAS ikke havde godtgjort, at der var grundlag for, at skønnet over indkomstforhøjelsen kunne tilsidesættes, blev skattemyndighedernes forhøjelse stadfæstet,«

hedder det i en pressemeddelelse fra Højesteret.

Ifølge højesteretsdommen skal A.P. Møller Mærsks skattepligtige indkomst hæves for årene 2006-2008 med samlet 1,3 mia. kr., og det samme gælder for Mærsk Olie & Gas A/S, der efter salget hedder TotalEnergies EP Danmark A/S. 

Som nævnt har dommen dog også betydning for skatteopgørelsen i alle de efterfølgende år, men hvad afgørelsen betyder helt konkret i kroner og øre for de koncerners skattebetalinger, fremgår ikke af parterne eller af præmissen i dommen. 

Mærsk og Total er desuden blevet pålagt at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet for i alt 8 mio. kr. 

Kilde: Højesteret
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top