Danmark offentliggør IMFs rapport om hvidvaskrisici i det nordisk-baltiske område

Hvidvaskloven har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering1. Loven kræver, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. De finansielle virksomheder skal kende deres kunder og kontrollere kundernes identitet, og overvåge de transaktioner, som kunderne gennemfører. Hvidvaskloven stiller skrappe krav til personer og virksomheder, der er i brancher, hvor risikoen for hvidvask er markant øget. Ved hvidvask forstås ifølge Hvidvaskloven at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

IMF har på vegne af de nordiske og baltiske lande analyseret hvidvaskrisiciene i det nordisk-baltiske område. På baggrund heraf kommer IMF med anbefalinger til landene om, hvordan de kan styrke indsatsen med at bekæmpe hvidvask, herunder gennem et øget samarbejde mellem landene. De danske myndigheder er glade for, at rapporten foreligger, og myndighederne vil på baggrund af rapporten vurdere, hvordan vi yderligere kan styrke og forbedre indsatsen på området.

Danmark offentliggør hermed IMFs tekniske rapport om “Analyse af finansielle transaktionsstrømme, tilsynet med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansiel stabilitet” i den nordisk-baltiske region.

Det er det første projekt af sin art. Danmark er gået sammen med IMF, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige for at fortsætte arbejdet med at forbedre effektiviteten af rammerne for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering på lande- og regionalt niveau.

IMF har i processen anvendt machine learning på både landespecifikt og regionalt niveau for bedre at forstå grænseoverskridende hvidvaskrisici. IMF har endvidere analyseret hvidvask- og terrorfinansierings-tilsynsværktøjernes mulighed for at reagere på disse risici. På baggrund heraf har IMF udarbejdet anbefalinger til at øge værktøjernes effektivitet og søgt at kvantificere virkningen af større hvidvasksager på den finansielle stabilitet.

Hvidvask kontrol er nødvendig for alle virksomheder

Rapporten fremhæver, at det er en klar prioritet i regionen at fortsætte med at styrke rammerne for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, og at en koordineret indsats samt innovative løsninger er centrale for at holde trit med udviklingen i risiciene på hvidvaskområdet.

Mere specifikt anbefales det i rapporten, at der løbende foretages overvågning af grænseoverskridende transaktionsstrømme, at der gennemføres regional informationsudveksling vedrørende makrotrends, og at der bliver bedre identifikation af lande med potentielle særlige hvidvaskrisici for den nordisk-baltiske region. For at styrke det risikobaserede hvidvask- og terrorfinansieringstilsyn opfordres der i rapporten til at øge indsamlingen af data om grænseoverskridende transaktionsstrømme og tilhørende investeringer, at anvende avancerede dataanalyseværktøjer og at koordinere tilsynsindsatsen for de banker, der har den højeste risiko på området.

Afslutningsvis anbefaler rapporten en fortsat analyse af effekten på den finansielle stabilitet af brud på hvidvaskreglerne for at styrke det finansielle system mod negative konsekvenser af eventuelle hvidvaskhændelser.

Et stærkt hvidvasktilsyn er afgørende for at bevare tilliden til og stabiliteten af det danske finansielle system. Samtidig er det internationale samarbejde afgørende på grund af den globale karakter af finansielle transaktioner og hvidvaskrisici. Den regionale rapport fra IMF er et meget nyttigt bidrag til det nordiske baltiske samarbejde om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i regionen. Den supplerer det igangværende arbejde på europæisk plan med at øge samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Danmark byder analysen og resultatet af projektet velkommen og håber, at offentliggørelsen af denne rapport medvirker til, at den private sektor og andre lande kan drage nytte af regionens erfaringer og metoder.

Som IMF anfører i rapporten, forbedrer de danske myndigheder konstant indsatsen på dette vigtige område, og hos både myndighederne og virksomhederne er der afsat mange ressourcer til forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Også samarbejdet mellem myndighederne forbedres hele tiden, både nationalt og på tværs af grænserne. Det har meget stor betydning for bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering, og Finanstilsynet arbejder for at fortsætte, uddybe og styrke dette samarbejde. 

Det løbende arbejde med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark er i overensstemmelse med anbefalingerne fra IMF-rapporten, og Danmark arbejder fortsat videre på flere af de områder, som rapporten berører.

Finanstilsynet udvikler og forbedrer endvidere konstant indsigten i og forståelsen af de enkelte virksomheders risici, forretningsmodeller og deres transaktioner. Finanstilsynet har f.eks. en omfattende database og et analysesystem, som er baseret på regelmæssige indberetninger fra de forpligtede virksomheder. Dette system udvikles løbende og danner et vigtigt grundlag for risikoanalyser af virksomhederne. Finanstilsynet overvejer pt. flere måder at forbedre systemet på, ikke mindst ved at bruge ny teknologi til at inddrage kvalitativ information fra åbne kilder og interne kilder og implementere dem i systemet for at berige de data, Finanstilsynet allerede har. Dette understøtter kvaliteten og effektiviteten af Finanstilsynets tilsyn.

Kilde: Finanstilsynet
Fotokredit: Anklagemyndigheden

Scroll to Top