Hvad er Investorfradragsloven?

InvestorFradragsloven er nogle skatteincitamenter for Innovativ Investering. Loven, er også kendt som “lov om skattemæssige fradrag for investorer”, og er en afgørende del af Danmarks skattelovgivning. Denne lov er designet til at fremme og støtte investering i innovative og vækstorienterede virksomheder og projekter. Formålet med loven er at give skatteincitamenter til enkeltpersoner og virksomheder, der aktivt deltager i at styrke økonomisk vækst og innovation.

Kernepunkter i InvestorFradragsloven

For at få en dybere forståelse af InvestorFradragsloven er det vigtigt at se på nogle af dens væsentlige elementer:

  1. Skattefradrag for Investorer: Loven giver investorer mulighed for at opnå skattefradrag baseret på deres investeringer i kvalificerede virksomheder og projekter. Dette kan hjælpe med at reducere den samlede skattebyrde og gøre det mere attraktivt at investere i innovative ventures.
  2. Ejerskabskrav: For at kvalificere sig til skattefradrag skal investorer normalt eje en vis procentdel af den pågældende virksomhed eller projekt. Dette skaber incitamentet til at have en reel interesse i virksomhedens succes.
  3. Aktivt Ejerskab: Nogle skattefradrag kræver, at investorer er aktive deltagerne i de virksomheder eller projekter, de investerer i. Dette betyder, at investorer ikke kun leverer kapital, men også aktivt bidrager til virksomhedens vækst og udvikling.
  4. Kvalificerede Virksomheder og Projekter: InvestorFradragsloven fastsætter kriterier for, hvilke virksomheder og projekter der kvalificerer sig til skattefradrag. Disse kriterier kan omfatte innovation, vækstpotentiale og andre relevante faktorer.
  5. Risikovillighed: Loven er også designet til at tilskynde til investering i ventures, der normalt bærer en vis grad af risiko. Dette afspejler det faktum, at innovation og vækst ofte kræver kapital og støtte i de tidlige stadier.

Skatteincitamenter for Investorer

InvestorFradragsloven tilbyder skatteincitamenter som en måde at belønne og støtte investorer på. Disse skatteincitamenter kan omfatte skattefradrag for investeringsomkostninger, tab og andre relevante udgifter. Ved at reducere den skattemæssige byrde kan investorer have større incitament til at investere i innovative projekter og start-ups.

Fordele og Formål

InvestorFradragsloven har flere fordele og formål, herunder:

  • Fremme af økonomisk vækst: Ved at tilskynde til investering i vækstorienterede virksomheder og projekter kan loven bidrage til at styrke økonomien og skabe arbejdspladser.
  • Støtte til innovation: Investering i innovative ventures kan føre til udviklingen af nye teknologier, produkter og tjenester, som kan gavne samfundet som helhed.
  • Skattefordel for investorer: Investorer kan drage fordel af skattefradrag, som kan hjælpe med at reducere deres skatteforpligtelser og øge deres samlede afkast på investeringen.

Nogle af de afgørende faktorer er følgende jf. Skatterådets afgørelse om Nominee:

§ 3. Som målselskab anses et selskab, der opfylder følgende:

1) Selskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, er en andelskasse omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a, eller er et tilsvarende udenlandsk selskab, som er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som er hjemmehørende i et EU-/EØS-land, på Færøerne, i Grønland eller i en stat, hvis kompetente myndigheder skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

2) Selskabet befinder sig i en opstarts- eller vækstfase som nævnt i stk. 2, medmindre der er tale om en opfølgende investering som nævnt i stk. 5.

3) Selskabets virksomhed består ikke i overvejende grad i passiv kapitalanbringelse som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6. Dette krav gælder dog ikke ved erhvervelse af aktier efter § 2, stk. 2, nr. 2.

4) Selskabet beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro. Opgørelsen af antal beskæftigede og den årlige omsætning og balance sker på baggrund af bilag 1 i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

5) Selskabets aktier er ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

6) Selskabet har ikke i de seneste 3 år foretaget udlodninger eller ydet vederlag ved opkøb af egne aktier eller tilskud omfattet af selskabsskattelovens § 31 D, der samlet overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat i de seneste 3 regnskabsår.

7) Selskabet er ikke kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikkefinansielle virksomheder (2014/C 249/01).

8) Selskabet har ikke undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Stk. 2. Selskabet anses at befinde sig i en opstartsfase som nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis det har været aktivt på et marked i mindre end 7 år efter sit første kommercielle salg. Selskabet anses for at være i en vækstfase som nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis det har brug for et første kapitalindskud, som er større end 50 pct. af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående 5 år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.

Stk. 3. Selskabet anses for at have været aktivt på et marked i mindst 7 år efter stk. 2, 1. pkt., hvis det har været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og det indskydende selskab foretog sit første kommercielle salg for mindst 7 år siden. Er aktiver, som selskabet har modtaget ved en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven, indgået i flere successive skattefrie omstruktureringer efter fusionsskatteloven, skal bedømmelsen af, hvornår det første kommercielle salg er foretaget, ske i forhold til det første selskab, der med hensyn til de pågældende aktiver var indskydende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven.

Stk. 4. Selskabet anses for at have været aktivt på et marked i mindst 7 år efter stk. 2, 1. pkt., hvis et datterselskab, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen m.v., har været aktivt på et marked i mindst 7 år. Er der aktuelle planer om, at selskabet direkte eller indirekte skal erhverve mindst 25 pct. af aktiekapitalen m.v. i et selskab, anses sidstnævnte selskab for et datterselskab ved bedømmelsen efter 1. pkt.

Stk. 5. Selv om selskabet ikke befinder sig i en opstarts- eller vækstfase som nævnt i stk. 2, kan et selskab anses for målselskab ved direkte eller indirekte erhvervelse af aktier, der sker som opfølgning på en direkte eller indirekte erhvervelse af aktier i selskabet, som oprindelig er foretaget på et tidspunkt, hvor selskabet ifølge en erklæring afgivet i medfør af § 5 opfyldte betingelserne i stk. 1 og muligheden for at foretage opfølgende investeringer indgik i den oprindelige forretningsplan.

§ 4. Målselskabet må højst modtage kapitalindskud, hvori der indgår aktier tegnet af investorfradragsfonde, eller som danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, for et samlet beløb på 15 mio. euro. Ved erhvervelse af aktier omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, medregnes den samlede anskaffelsessum ved opgørelsen af grænsen efter 1. pkt., når erhvervelsen helt eller delvis foretages af investorfradragsfonde eller danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse.

§ 5. En godkendt revisor skal forud for erhvervelsen af aktier omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, eller gennemførelsen af kapitalindskud, der foretages af investorfradragsfonde, eller som kan danne grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om, at selskabet opfylder betingelserne i § 3, og at den i § 4 omtalte grænse ikke vil blive overskredet ved erhvervelsens eller kapitalindskuddets gennemførelse. Erklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for 2 uger efter erhvervelsen eller i forbindelse med anmeldelsen af stiftelsen eller kapitalindskuddet, og den må ikke være afgivet mere end 2 uger før erhvervelsen, stiftelsesdokumentets underskrivelse eller afholdelsen af den generalforsamling, hvor kapitalindskuddet vedtages.

Stk. 2. Såfremt der i forbindelse med et kapitalindskud omfattet af stk. 1, 1. pkt., er udarbejdet en forretningsplan, hvori der indgår en mulighed for at foretage opfølgende investeringer som nævnt i § 3, stk. 5, skal denne forretningsplan indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med den i stk. 1 nævnte erklæring. Ved opfølgende investeringer skal revisorerklæringen efter stk. 1 indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der begrunder, at muligheden for investeringen må anses for at indgå i den i 1. pkt. omtalte forretningsplan.

Konklusion og Rådgivning

InvestorFradragsloven spiller en afgørende rolle i at fremme investering i innovative projekter og virksomheder i Danmark. For investorer er det vigtigt at forstå de specifikke betingelser og krav i loven for at drage fuld fordel af de tilgængelige skatteincitamenter. At søge rådgivning fra skatteeksperter eller skatterevisorer kan hjælpe med at sikre, at man overholder loven korrekt og maksimerer de potentielle fordele.

Rådgivning og setup af offshore selskaber og digitale platforme

Advokat og Revisor Samvirket kan i den ideele opstilling udvirke et samlet forretningsplan hvadenten du vil starte en digital investeringsplatform, eller

Vi kan også hjælpe med indberetninger der nu skal følge Indberetningsvejledning for indkomståret 2023 om indberetning af kapitalindskud i selskaber (investorfradrag).

Kilder: Skattestyrelsen
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top