Ny valuta- og pengemarkedsstatistik

Nationalbanken offentliggør i dag en ny valuta- og pengemarkedsstatistik. Statistikken, som baserer sig på daglige indberetninger fra de 9 største pengeinstitutter i Danmark, viser omsætningen i det danske valuta- og pengemarked måned for måned, fordelt på forskellige finansielle instrumenter og sektorer.

De daglige indberetninger fra pengeinstitutterne anvender Nationalbanken til at understøtte den finansielle stabilitet, overvåge udviklingen på valutamarkedet i kroner og til at følge den pengepolitiske transmission i Danmark.

Med offentliggørelsen af statistikken, der fremover vil ske 15. bankdag i hver måned, imødekommes et ønske fra bl.a. de professionelle markedsaktører om at få skabt mere transparens om aktiviteten i valuta- og pengemarkedet. Statistikken er tilgængelig via Statistikbanken, og du kan læse mere om dens indhold i kilder og metode.

Det omhandler Valutahandler (spot og termin), FX swaps, Sikrede lån, Usikrede lån, Rente-swaps samt genere statistik på valuta- og Pengemarkedet

Statistikken indeholder ved denne første offentliggørelse data fra april til og med oktober 2023. Over perioden er der i gennemsnit blevet omsat for ca. 150 mia. kr. pr. bankdag på det danske valuta- og pengemarked.

Valutahandler (spot og termin)

Siden april har den gennemsnitlige daglige omsætning i handel med danske kroner mod fremmed valuta været 24 mia. kr. Heraf udgjorde øvrige indenlandske finansielle selskaber størstedelen af omsætningen. Det skyldes bl.a. forsikrings- og pensionsselskabers aktivitet på markedet. Valutahandler omfatter udveksling af danske kroner mod fremmed valuta på en aftalt afviklingsdato til en kurs, der er aftalt på handelsdagen. Selvom danske ikke-finansielle virksomheder udgør en mindre del af den samlede omsætning, har de (netto) været den sektor, som har købt flest kroner i perioden. Virksomhedernes nettokroneefterspørgsel kommer især fra stor indtjening i valuta i udlandet, som veksles til kroner.

Daglig omsætning i valutahandler opdelt på sektor

Anm.:

Figuren dækker den gennemsnitlige daglige bruttoomsætning i handel med danske kroner mod valuta (spot- og terminshandler) fra april til og med oktober 2023 opdelt på sektor. Opgørelsen er baseret på valutahandler, der foretages gennem de danske banker, der indberetter til valuta- og pengemarkedsstatistikken. Der er ikke korrigeret for dobbelttælling, dvs. indberetning af samme handel for begge modparter. ”Øvrige indland” indeholder primært danske ikke-finansielle virksomheder, ”Øvrige indenlandske finansielle selskaber” indeholder primært danske forsikrings- og pensionsselskaber og holdingselskaber, ”Udland” indeholder primært udenlandske banker og virksomheder, og ”Indenlandske banker” indeholder danske pengeinstitutter (indberettende og ikke-indberettende). Statistikken dækker ikke den samlede omsætning i kroner, da banker i udlandet også har en del af omsætningen i kroner. Handler med husholdninger og handler under 500.000 kr. indgår heller ikke i statistikken.

Anm.: Figuren dækker den gennemsnitlige daglige bruttoomsætning i handel med danske kroner mod valuta (spot- og terminshandler) fra april til og med oktober 2023 opdelt på sektor. Opgørelsen er baseret på valutahandler, der foretages gennem de danske banker, der indberetter til valuta- og pengemarkedsstatistikken. Der er ikke korrigeret for dobbelttælling, dvs. indberetning af samme handel for begge modparter. ”Øvrige indland” indeholder primært danske ikke-finansielle virksomheder, ”Øvrige indenlandske finansielle selskaber” indeholder primært danske forsikrings- og pensionsselskaber og holdingselskaber, ”Udland” indeholder primært udenlandske banker og virksomheder, og ”Indenlandske banker” indeholder danske pengeinstitutter (indberettende og ikke-indberettende). Statistikken dækker ikke den samlede omsætning i kroner, da banker i udlandet også har en del af omsætningen i kroner. Handler med husholdninger og handler under 500.000 kr. indgår heller ikke i statistikken.

FX swaps

Den gennemsnitlige daglige omsætning i FX swaps mellem danske kroner og fremmed valuta har i samme periode været 70 mia. kr. En FX swap er en valutahandel, der består af et kort ben kombineret med et modsatrettet langt ben. FX swaps bruges til at finansiere og afdække køb af valutaaktiver, fx et dansk pensionsselskabs køb af aktier i dollar. FX swaps mellem danske kroner og amerikanske dollar udgør 2/3 dele af den samlede omsætning. Omsætningen i FX swaps mellem danske kroner og euro er betydeligt lavere, da behovet for afdækning af euro er mindre som følge af den danske fastkurspolitik. FX swaps bruges også til likviditetsstyring, hvor et likviditetsoverskud i en valuta lånes ud mod at modtage likviditet i en anden valuta.

Daglig omsætning i FX swaps opdelt på valuta

Anm.: Figuren dækker bruttoomsætning i FX swaps i kroner fra april til og med oktober 2023 opdelt på valuta. Opgørelsen af bruttoomsætningen i FX swaps er baseret på transaktioner, der foretages gennem de danske banker, der indberetter til valuta- og pengemarkedsstatistikken. Der er ikke korrigeret for dobbelttælling, dvs. indberetning af samme handel for begge modparter. ”Øvrig valuta” dækker over alle andre valutaer end euro og amerikanske dollar. Handler med husholdninger og handler under 5.000.000 kr. indgår ikke i statistikken.

Sikrede lån

Omsætningen i sikrede pengemarkedslån i kroner har været 55 mia. kr. pr. bankdag. Sikrede pengemarkedslån er genkøbsaftaler, hvor der lånes penge mod sikkerheds-stillelse i form af et værdipapir, typisk obligationer. Formålet med genkøbsaftaler er enten at udveksle likviditet eller at fremskaffe et specifikt underliggende værdipapir. Danske realkreditobligationer har været sikkerhed i 86 pct. af de sikrede lån i kroner, som er indgået i perioden, statistikken dækker over.

Herefter er det især danske statsobligationer, der har fungeret som sikkerhed (13 pct.). Forholdet mellem realkredit- og statsobligationer skal ses i lyset af, at markedet for danske realkreditobligationer er markant større end markedet for danske statsobligationer. Sikrede pengemarkedslån har typisk en løbetid under en måned, og dag til dag-lån står for knap en fjerdedel af lånene. Størstedelen af omsætningen i det usikrede pengemarked er i dag til dag-indlån, som den nye referencerente i danske kroner, DESTR, baseres på.

Daglig omsætning i sikrede lån opdelt på sikkerhedsstillelse

Anm.: Figuren dækker bruttoomsætning i sikrede pengemarkedslån i kroner fra april til og med oktober 2023 opdelt på sikkerhedsstillelse. Opgørelsen af bruttoomsætningen i sikrede pengemarkedslån er baseret på transaktioner, der foretages gennem de danske banker, der indberetter til valuta- og pengemarkedsstatistikken. Der er ikke korrigeret for dobbelttælling, dvs. indberetning af samme handel for begge modparter. ”Øvrige” dækker over alle andre papirer end danske realkreditobligationer og danske statsobligationer. Handler med husholdninger og handler under 5.000.000 kr. indgår ikke i statistikken.

Renteswaps

Den gennemsnitlige daglige omsætning i danske renteswaps har været 5 mia. kr. Omsætningen er splittet mellem flere referencerenter, hvor renteswaps med reference til 3- og 6-måneders CIBOR udgør cirka 2/3 dele. Renteswaps benyttes for eksempel af investorer, der køber fastforrentede obligationer, til at afdække renterisiko. Omsætningen i DESTR-renteswaps er steget i 2023, og den gennemsnitlige daglige omsætning i DESTR-renteswaps nåede 2,5 mia. kr. i oktober. I DESTR-renteswaps udveksles rentebetalinger baseret på DESTR mod rentebetalinger baseret på en længere fast rente. DESTR er en dag til dag-referencerente i danske kroner. Nationalbanken opfordrer stadig markedsdeltagere til at anvende DESTR som den primære referencerente i finansielle produkter.1 Det vil sikre, at der konsekvent refereres til ét robust anker på det danske kapitalmarked.

Daglig omsætning i renteswaps opdelt på referencerente

Anm.: Figuren dækker bruttoomsætning i danske renteswaps (fixed-for-floating) i kroner fra april til og med oktober 2023 opdelt på referencerente. Opgørelsen af bruttoomsætningen i danske renteswaps er baseret på transaktioner, der foretages gennem de danske banker, der indberetter til valuta- og pengemarkedsstatistikken. Der er ikke korrigeret for dobbelttælling, dvs. indberetning af samme handel for begge modparter. Handler med husholdninger og handler under 5.000.000 kr. indgår ikke i statistikken.

Kilde: Nationalbanken
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top