Beneficial owner sagerne og om retten til at drive offshore selskab overalt

Ud fra sagskomplekset vedr. Beneficial Owners og Offshore Selskabet er Skats sager om “Beneficial Ownership” tabt, bl.a. senest i ISS sagen. Under sagerne nævnes Jersey øen, der ligger ved Frankrigs Kyst som Skattely. Øen er ikke EU medlem og står heller ikke på skattely listen. På Jersey (Se foto herover) har bl.a. banken Lloyds Bank International, sit hovedsæde.

Det betyder således at sager der vedrører beskatning af danske selskaber opgives, da der dels er EU RETTEN overfor Landsskatteretten og Skatterådet og naturligvis SKAT selv. På det seneste er en række sager tabt hvor Skat havde forlangt / foreslået uretsmæssige skatteindbetalinger overfor Offshore Selskaber beliggende indenfor og udenfor EU, i de såkaldte skattely, selvom de ikke indgår på nogen skattely lister. Sagerne dækker således både offshore selskaber beliggende i EU lande og sager hvor Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Hos SKAT har sagerne været koncentreret om udlodninger, renter og faktureringer til de danske selskaber, som dermed ikke skulle betale så meget i skat.

SKAT har i disse sager påstået, at netop selskaber i EU defineres som gennemstrømningsselskaber, som Skat kalder det. Et gennemstrømningsselskab skulle efter SKAT’s opfattelse være et selskab som alene modtager penge fra danske selskaber og sender disse videre til selskaber i skattelylande. Hvis vi antager at pengemodtagerne er koncernselskaber siger SKAT at disse ikke er Beneficial Owner. Det betyder at de således ej heller er rette ejer af de modtagne penge, renter og fakturabeløb. SKAT mener således at datterselskaber i Danmark skal betale skat af disse beløb.

I de ret store sagskomplekser er det dog ret enkelt at se at SKAT mener, at de danske selskaber således herefter skal betale denne skat. Men ved de foreløbige retsager tabte SKAT således om både udbytter og renter ved de danske domstole og sagerne blev IKKE anket af SKAT. Og når en sag ikke ankes står kendelsen ved magt i andre sammenlignelige sager. Der findes dog enkelte sager der stadig verserer både ved EU domstolen og Landsskatteretten der har indgivet en hel række præjudicielle emner til afgørelse for EU-Domstolen.

Beneficial Owner og retten til fri etablering af selskaber overalt

Efter SKAT’s opfattelse afventes en entydig definition af direktiverne der omhandler Holding og Datterselskabsdirektivet og Rente og Royalties for det er SKAT der mener at Danmark har retten på sin side, men det forventes at stride imod nogle konkrete friheder under EU retten, herunder fri ret til at etablere sig hvor man vil, ligesom vi som borgere i EU gerne må flytte derhen vi gerne vil. Fri bevægelighed er et EU kerneprincip som næppe fraviges i EU-traktaten. Derfor er Beneficial Owner fortolkningen fra SKAT’s side reelt ikke tilstedeværende mere.

Når man tillige henregner lempelses aftaler (DBO, dobbeltbeskatningsoverenskomster) indgået imellem andre stater og Danmark er det et fortolkningsspørgsmål, der ikke strafferetsligt er set nævneværdige eksempler på, hvorfor SKAT reelt har indført en praksisændring til fordel for virksomhederne.

Hvis du har sager om ovenstående DBO, dobbeltbeskatningsoverenskomster og etablering af offshore selskaber er du altid velkommen til at høre mere på telefon 32177777.

Jersey, officielt Bailiwick of Jersey er en britisk kronbesiddelse beliggende ud for Normandiet, Frankrig. Storbritannien har ansvaret for øernes beskyttelse, men Jersey er ikke en del af England, men hører under den britiske krone, omtrent som øen Isle of Man. Jersey er ikke medlem af EU, men har en samarbejdsaftale med EU. Kilde redigeret fra: Wikipedia.dk

Relevante links eller fotos:

Scroll to Top