KONKURS

FUSION VED KONKURS OG LIKVIDATION OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE FUSION

Hvad er fusioner og spaltninger?

Som Konkursrådgiver så laver vi ofte en fusion, der kan sikre at du kan fortsætte din drift. Fusioner og spaltninger er to vigtige processer inden for virksomhedstransaktioner, der kan have store juridiske og økonomiske konsekvenser. Fusioner refererer til sammenslutningen af to eller flere selskaber til ét, mens spaltninger indebærer deling af et selskab i to eller flere selvstændige enheder.

Hvad er en konkursrådgiver?

Som konkursrådgivere laver vi rådgivning om konkurser, likvidationer, løsning af problemer med anpartshaverlån, udlån, manglende kapital og konkursbegæring som følge af manglende regnskaber og påbud fra Erhvervsstyrelsen.

HVAD ER FUSION VED KONKURS?

Fusion ved konkurs er kort fortalt at vi stifter et nyt selskab til dig som vi fusionerer med dit gamle selskab der er under likvidation, konkurs eller søges tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen på grund af mellemregningskonti, anpartshaverlån eller påbud på grund af anmeldelser eller Erhvervsstyrelsens eller Skattestyrelsens påbud.

Begge processer kræver omhyggelig planlægning, juridisk rådgivning og finansiel due diligence for at sikre en smidig overgang og overholdelse af gældende lovgivning, da en fusionsplan eller spaltningsplan ellers ikke godkendes af relevante myndigheder. Tillige kræver det korrekte regnskaber udarbejdet af vores revisorer.

Advokat og Revisor Samvirket er eksperter i fusion og spaltning og har ovenikøbet 32 års erfaring. Samlet set har vi lavet mere end 500 fusioner og spaltninger. Fusioner kan også være grænseoverskridende og man kan flytte danske selskaber til andre EU lande og der lave fusioner eller spaltninger.

HVAD ER EN Grænseoverskridende fusion?

Vi laver mange fusioner af både holding selskaber og selskaber i andre lande, vi kan lave fusioner af flere selskaber, og tillige spaltninger af 1 selskab til mange selskaber.

En grænseoverskridende fusion jf. Fusionsloven indebærer, at et selskab i ét land ophører og overfører sine aktiver og passiver til et modtagende selskab i et andet land. Efter fusionen kan aktiviteten i det oprindelige land fortsætte via en filial eller fast ejendom. En grænseoverskridende omdannelse er en transaktion, hvor et selskab skifter selskabsform fra sit oprindelsesland til en selskabsform i et andet EU-land.

HVORDAN ER EN FUSION EN LØSNING PÅ Konkurser og tvangsopløsning?

Vi laver mange fusioner Erhvervsstyrelsen oversender sagen til skifteretten og sø- og handelsretten i København. Det kan være fordi der ikke er indleveret regnskab til tiden, eller at direktionen ikke har svaret på skrivelser fra Erhvervsstyrelsen f.eks. vedrørende mellemregningskonti, udlån og indlån eller fordi der ikke er det korrekte antal bestyrelsesmedlemmer eller at selskabet er uden direktion.

Så den mest normale type af fusioner og spaltninger løsninger vi laver, sker i samarbejde med likvidator og kurator eller en rekontruktør eller fordi vi er hyret af et revisionsfirma eller advokatselskab.

Hvad er en Udenlandsk Fusion?

En udenlandsk fusion kan være en del af et generationsskifte, arv eller flytning af selskaber og omdannelse af selskaber til og fra Danmark. En omdannelse er når selskabet skifter selskabstype f.eks. fra A/S til ApS, hvor man kan udbetale skattefrit udbytte. Man kan også lave skattefri virksomhedsomdannelse, eller omdanne privatejede ejendomme og virksomheder til selskaber i Danmark, EU og udlandet.

De udenlandske fusioner har sjældent en beskatning i Danmark, men man kan med fordel oprette datterselskaber og holdingselskaber både i Danmark og udlandet. I udlandet følger vi Fusionsloven som er meget ens de danske regler.

Hvad er spaltning ved arv og Generationsskifte?

På tilsvarende vis skaber vi arveselskaber af et selskab, holdingselskab, selvejende institution, fond eller forening. Det er en af tidens bedste løsninger ved arv at et selskab kan spaltes til det antal arvinger der er. F.eks er en mor der har været kapitalindskyder i en fond, der ejer 1 million kroner kan omdannes til 3 ApS selskaber med hver 333.333 kr. i selskabskapital ved revisorerklæring for hvert selskab.

Dette kan kombineres med flytning til udlandet privat eller selskabsmæssigt i kombinationer med oprettelse af foreninger, fonde, selskaber og holdingselskaber. Vi laver tilsvarende internationale løsninger for ejendomsselskaber, ved salg af depoter, ejendoms- portefølger, og f.eks. senest ved opsplitning af ejendomsselskaber.

Fordi vi har erfaringen og fordi vi samtidigt er den eneste med stor International erfaring kan vi lave løsninger der både er i juridisk compliance med dansk og udenlandsk skattelov og fusionslov, så er der mange flere muligheder.

Hvordan oprettes Fusion og spaltning til velhavende selskaber og familier?

Vi servicerer typisk velhaverfamilier, formueplejeselskaber og skift til international drift med investeringer i andre lande, der typisk har et højere afkast på både aktier, obligationer, valutahandel, ejendomshandel, køb af værdipapirer og investeringstyper. I mange lande findes der langt mere attraktive og tillige langt mere sikre handler, fordi Danmark og Norden typisk ikke har så stor en kapital som sikkerhed f.eks. som udenlandske banker har.

Internationale banker har desuden Private Banking produkter i langt højere grad end i Danmark, hvor de danske og nordiske banker typisk er begrænset til nogle få produkter. Også uden at du behøver at have mindst 50 millioner dollars på kontoen. Faktisk er mange rådgivninger i eliteklassen og kan ikke sammenlignes med danske rådgivere. Rådgiverne her er kompetente, men du skal selvfølgelig vide at det gerne vil sælge deres egne produkter og investeringsforeninger ligesom alle danske banker gør.

Dertil kommer at omkostninger, etableringsudgifter og renter m.v. er langt lavere i udlandet. F.eks. har vi bankkonti med multivaluta konti, hvor veksling er uden renter, procenter men blot har et langt mindre gebyr end i Danmark. Bankerne er de mest sikrer i Danmark og er alene på Top 50 af verdens største banker.

Fordelene ved at fokuserer internationalt, er også beskyttelse. F.eks. går Kina ind i Taiwan, Rusland ind i Baltikum, Nordkorea rammer en Japank by eller der sker naturkatastrofer som jordskælv eller flygtningestrømme, ja så er det bedst at have de mest robuste banker og det kan vi ikke prale af i Danmark og EU.

Ring 321 77777 for mere information og formøde.

KONKURS

FUSION SOM Redning konkurs ELLER TVANGSOPLØSNING VIA fusion med ET nystiftet selskab

Når en virksomhed står over for konkurs eller tvangsopløsning, kan en fusion med et nystiftet selskab være en effektiv metode til at redde virksomheden og bevare det gamle CVR-nummer. Denne proces indebærer etablering af et nyt selskab, der overtager aktiver og forpligtelser fra det gamle selskab gennem en juridisk fusion, hvor det gamle selskab fortsætter med sit oprindelige CVR-nummer. Dette kan sikre kontinuitet og muliggøre en ny start uden at miste værdifuld virksomhedshistorik og relationer.

Der findes flere modeller afhængigt af den konkrete situation, men det er en billig måde at undgå store advokatomkostninger eller kuratoromkostninger.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at redde din virksomhed gennem fusion med et nystiftet selskab, er du velkommen til at kontakte os. Vores team står klar til at besvare dine spørgsmål og yde den nødvendige støtte gennem hele processen.

Malta ligger i toppen, når vi ser på antallet af fusioner i andre EU lande. Danske selskaber kan nemlig fusioneres med selskaber i andre lande og fortsætte driften i Danmark.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Fusion ved konkurs
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top