Skattely listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

“Skattely” eller “ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner” er 2 forskellige ting. Den første “Skattely” er blot lande med nul procent i skat. Den anden liste er blot “ikkesamarbejdsvillige skattely”, som EU’s finansministre har genereret sammen. Er man på den liste kan man få mange problemer med ihvertfald danske banker.

Man kommer på listen hvis de lande der står på listen ikke vil have 100% transperans og have mindst 15% skat og følge OECD’s oplæg til fair beskatning og iøvrigt åbenhed så skattestyrelser i EU kan kontrollere landet for sine indidividuelle skatteborgere.

Men verdens største skattely står ikke på listen så der er noget EU politik der forhindrer dette. F.eks. er Nevada, Delaware, Singapore, Jersey og typisk mange små øer ikke på listen selv om der både skjules ejere, direktører og bankerne har bankhemmelighed.

Beskatning: Antigua og Barbuda, Belize og Seychellerne tilføjet til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (SKATTELY)

Rådet besluttede i dag at tilføje Antigua og Barbuda, Belize og Seychellerne til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Samtidig blev tre jurisdiktioner fjernet fra listen: De Britiske JomfruøerCosta Rica og Marshalløerne.

Med disse ajourføringer består SKATTELY LISTEN (EU-listen) af følgende 16 jurisdiktioner:

 1. Amerikansk Samoa
 2. Antigua og Barbuda
 3. Anguilla
 4. Bahamas
 5. Belize
 6. Fiji
 7. Guam
 8. Palau
 9. Panama
 10. Rusland
 11. Samoa
 12. Seychellerne
 13. Trinidad og Tobago
 14. Turks- og Caicosøerne
 15. De Amerikanske Jomfruøer
 16. Vanuatu

Rådet beklager, at disse skattejurisdiktioner endnu ikke er samarbejdsvillige, og opfordrer dem til at forbedre deres retlige rammer med henblik på at løse de påpegede spørgsmål.

Ændringer af listen

Denne EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (bilag I) omfatter lande, der enten ikke deltager i en konstruktiv dialog med EU om skatteforvaltning eller ikke har opfyldt deres tilsagn om at gennemføre de nødvendige reformer. Reformerne skal gøre det muligt at overholde en række objektive kriterier for god forvaltning på skatteområdet:

 • der omfatter gennemsigtighed på skatteområdet,
 • fair beskatning og gennemførelse af internationale standarder med det formål
 • at forhindre udhuling af skattegrundlaget og overskudsflytning.

Skattely kriterier

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), der er det organ i Rådet, som udarbejder ajourføringerne af listen, arbejder tæt sammen med internationale organer såsom OECD’s forum om skadelig skattepraksis (FHTP) for at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet i hele verden.

I denne runde af ajourføringen af EU-listen tilføjede Rådet tre jurisdiktioner til listen: Antigua og BarbudaBelize og Seychellerne. Det blev konstateret, at alle tre jurisdiktioner ikke opfyldte kravene vedrørende udveksling af skatteoplysninger efter anmodning (kriterium 1.2).

BVI åbner for samarbejde med EU’s skattestyrelser

BVI samarbejder nu med skattemyndigheder og De Britiske Jomfruøer blev derfor fjernet fra listen, da de har ændret deres ramme for udveksling af oplysninger efter anmodning (kriterium 1.2) og vil blive revurderet i overensstemmelse med OECD’s standard. Jurisdiktionen er medtaget i bilag II, indtil denne fornyede vurdering foreligger.

Costa Rica og Marchalløerne samarbejder nu med myndighederne i EU

Costa Rica blev fjernet fra listen, da landet har ændret de skadelige aspekter af sin ordning for fritagelse for udenlandsk indkomst (kriterium 2.1). Marshalløerne blev fjernet fra listen, da landet har gjort betydelige fremskridt med håndhævelse af kravene om økonomisk substans (kriterium 2.2).

Statusdokument (bilag II) OM SKATTELY LANDE

Udover listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner godkendte Rådet det sædvanlige statusdokument (bilag II), der afspejler EU’s løbende samarbejde med sine internationale partnere og disse landes tilsagn om at ville revidere deres lovgivning, så den overholder de aftalte standarder for god forvaltning på skatteområdet.

Formålet er at anerkende det løbende konstruktive arbejde på beskatningsområdet og fremme den positive tilgang, som de samarbejdsvillige jurisdiktioner følger for at gennemføre principperne om god forvaltning på skatteområdet.

JORDAN, QUATAR, MONTSERRAT OG THAILAND ER NU MED I EU SAMARBEJDET OG IKKE LÆNGERE SKATTELY

Fire jurisdiktioner blev fjernet fra statusdokumentet (bilag II). Jordan og Qatar opfyldte deres tilsagn ved at ændre en skadelig skatteordning. Montserrat og Thailand opfyldte alle deres udestående tilsagn vedrørende landeopdelt rapportering af betalte skatter.

HVAD ER SKATTELY?

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner også kendt som Skattely listen, blev oprettet i december 2017. Den er et led i EU’s eksterne strategi for beskatning og skal bidrage til de løbende bestræbelser på at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet i hele verden. Står man på denne liste vil banker som udgangspunkt ikke sende penge til eller fra disse lande + man bliver meldt til hvidvasksekretariater i EU landene.

Jurisdiktionerne vurderes på grundlag af en række kriterier, som Rådet har fastlagt. Disse kriterier omfatter gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af internationale standarder med det formål at forhindre udhuling af skattegrundlaget og overskudsflytning. Formanden for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen fører om nødvendigt politiske og proceduremæssige dialoger med relevante internationale organisationer og jurisdiktioner.

Arbejdet med listen er en dynamisk proces. Siden 2020 har Rådet ajourført listen to gange om året. Den næste revision af listen er planlagt til februar 2024.

Listen findes i bilag I til Rådets konklusioner om EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Konklusionerne indeholder også et statusdokument (bilag II), der angiver de samarbejdsvillige jurisdiktioner, der har foretaget yderligere forbedringer af deres skattepolitik eller dertil relaterede samarbejde.

Rådets afgørelser udarbejdes af Rådets Gruppe vedrørende Adfærdskodeksen, som også er ansvarlig for at overvåge skatteforanstaltninger i EU’s medlemsstater.

Beslutningerne sker på baggrund af følgende publicerede dokumenter:

Liste over lande, der ikke samarbejder med EU eller ikke har opfyldt deres tilsagn fuldt ud

Rådet (økonomi og finans), 17. oktober 2023 VEDR. SKATTELY

Vigtigste resultater: Rådet gjorde status over fremskridtene med revisionen af rammen for økonomisk styring og understregede behovet for at fortsætte drøftelserne på både teknisk og politisk plan.

EU’s ramme for økonomisk styring er et sæt fælles regler for nationale finanspolitikker og økonomiske politikker, som gælder for alle medlemsstater. De skal sikre de offentlige finansers holdbarhed og fremme konvergens og samtidig tackle makroøkonomiske ubalancer.

Nadia Calviño, Spaniens fungerende første viceministerpræsident og minister for økonomi og digital omstilling

Vi arbejder ihærdigt og i en ånd af konsensus for at nå frem til en afbalanceret aftale inden årets udgang. Vi har store ambitioner, men der er meget på spil – styrkelsen af vores økonomiske og monetære union og en kurs med bæredygtig vækst og finanspolitisk ansvarlighed, som vil gøre det muligt for os at klare vores nuværende og fremtidige udfordringer sammen.Nadia Calviño, Spaniens fungerende første viceministerpræsident og minister for økonomi og digital omstilling

Reformen består af tre forslag:

 • forordning om effektiv samordning af de økonomiske politikker og multilateral budgetovervågning
 • forordning om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud
 • direktiv om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer
Illustrationer af højspændingsmaster, vindmøller, et tog, en bygning og mennesker.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Ministrene udvekslede synspunkter om status for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Rådet vedtog gennemførelsesafgørelser om godkendelse af de ændrede genopretnings- og resiliensplaner for Tjekkiet, Spanien, Nederlandene, Portugal og Slovenien.

I løbet af 2023 forventes det, at hver af de 27 medlemsstater gradvist vil forelægge ændringer af deres nationale genopretnings- og resiliensplaner mindst én gang for at få adgang til de nye REPowerEU-tilskud, for at anmode om disponible lån eller for at tage hensyn til den ajourførte tildeling fra genopretnings- og resiliensfaciliteten. Genopretningsfonden: Rådet giver grønt lys til ajourførte nationale planer for Tjekkiet, Spanien, Nederlandene, Portugal og Slovenien (pressemeddelelse, 17. oktober 2023)

Ruslands aggression mod Ukraine

Ministrene udvekslede synspunkter om status for de økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine. Drøftelserne fokuserede på den økonomiske og budgetmæssige situation i Ukraine på grundlag af input fra Kommissionen og formandskabet. Derfor blev solidariteten med Ukraine defineret og vedtaget ensstemnigt.

Klimafinansiering med henblik på COP28

Rådet godkendte konklusioner om klimafinansiering som forberedelse af FN’s klimakonference (COP 28), der finder sted 30. november- 12. december 2023.

Opfølgning af G20

Formandskabet og Kommissionen orienterede ministrene om de vigtigste resultater af G20-mødet mellem finansministrene og centralbankcheferne 11.-13. oktober 2023.

Beskatning: EU-liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

Ministrene modtog en rapport baseret på arbejdet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) vedrørende den regelmæssige ajourføring af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Rådet godkendte ajourføringen af EU-listen.

Rådet tilføjede Antigua og Barbuda, Belize og Seychellerne og fjernede De Britiske Jomfruøer, Costa Rica og Marshalløerne fra listen.

Beskatning: administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC8)

Rådet vedtog et direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Direktivet styrker EU’s eksisterende lovgivning på området ved at udvide anvendelsesområdet for registrerings- og indberetningsforpligtelser og det overordnede administrative samarbejde mellem skattemyndighederne.

Ændringerne vedrører hovedsagelig indberetning og automatisk udveksling af oplysninger om indtægter fra transaktioner i kryptoaktiver og om forhåndstilsagn på skatteområdet for de mest velhavende personer (stor nettoformue). Rådet vedtog direktiv om styrkelse af samarbejdet mellem de nationale skattemyndigheder (DAC8) (pressemeddelelse, 17. oktober 2023)

Finansielle tjenesteydelser

Formandskabet gjorde status over lovgivningsforslagene om finansielle tjenesteydelser. Ministrene noterede sig status for og hilste fremskridtene med gennemførelsen af direktiverne om finansielle tjenesteydelser velkommen.

Kilde: EU’s råd og AORS.DK
Fotokredit: AgilUdvikling.dk
Ⓒ 2024 Copyright by Advokat og Revisor Samvirket – artikel må deles hvis der linkes til denne artikel.

Scroll to Top