Spaltning

SKATTEFORDELE OG KONKURRENCEFORDELE MED SPALTNINGER OG FUSIONER

Fusioner og spaltninger er to typer virksomhedstransaktioner, der vedrører strukturændringer i virksomheder. Fusioner og spaltninger udføres af forskellige strategiske årsager, som beskrevet tidligere. Både fusioner og spaltninger involverer komplekse juridiske og finansielle processer og kræver omhyggelig planlægning og ekspertise fra finansielle, juridiske og skattemæssige fagfolk. Fusioner og spaltninger er almindelige forretningsstrategier, der kan bruges til at opnå konkurrencefordele og potentielt reducere skattebyrden.

Fusioner

En fusion refererer til sammenlægningen af to eller flere virksomheder til én enkelt juridisk enhed. Fusioner kan være af forskellige typer:

 1. Horisontal Fusion: Når to virksomheder i samme industri eller markedssegment går sammen. Det kan føre til en større markedsandel og skabe stordriftsfordele.
 2. Vertikal Fusion: Når virksomheder i forskellige produktionsstadier eller værdikæden i samme industri fusionerer. Det kan øge effektiviteten og mindske omkostningerne ved at eliminere mellemhandlerled.
 3. Konglomeratfusion: Når virksomheder fra forskellige industrier eller markedssegmenter fusionerer. Dette gøres ofte for at diversificere risikoen og udvide forretningsoperationerne.

Spaltninger

En spaltning refererer til opdelingen af en virksomhed i to eller flere separate juridiske enheder. Der er forskellige måder, hvorpå spaltninger kan finde sted:

 1. Spin-off: Dette refererer til en proces, hvor en del af en virksomhed bliver en uafhængig virksomhed. Aktieejere i den oprindelige virksomhed kan modtage aktier i den nye virksomhed som en del af transaktionen.
 2. Split-up: Dette indebærer opdeling af en virksomhed i flere uafhængige virksomheder. Efter en split-up ophører den oprindelige virksomhed med at eksistere, og aktionærerne modtager aktier i de nye selskaber.
 3. Asset Sale: En form for spaltning, hvor specifikke aktiver eller forretningssegmenter sælges til en anden virksomhed.

Her er en kort beskrivelse af, hvordan de kan bruges:

Fusioner

En fusion involverer sammensmeltningen af to eller flere virksomheder til én enhed. Fusioner kan bruges til at opnå konkurrencefordele og skattemæssige fordele på følgende måder:

 1. Skalering og Synergi: Ved at kombinere ressourcer og kapabiliteter kan virksomheder realisere synergi og skalere hurtigere. Dette kan føre til omkostningsreduktioner og øget markedsandel.
 2. Adgang til nye markeder: Fusioner kan give adgang til nye geografiske markeder eller produktlinjer, som kan være strategisk fordelagtige.
 3. Konsolidering af Branchen: I et fragmenteret marked kan fusioner konsolidere branchen og mindske konkurrencen, hvilket kan føre til højere priser og større profitmarginer.
 4. Skattefordele: Nogle fusioner kan medføre skattebesparelser gennem optimal udnyttelse af skatteaktiver, såsom nettodriftstab, der kan overføres fra en virksomhed til en anden.

Spaltninger

En spaltning indebærer opdeling af en virksomhed i separate enheder. Dette kan også give konkurrencefordele og skattemæssige fordele:

 1. Fokus på Kerneforretning: Ved at dele en virksomhed i separate enheder kan ledelsen fokusere mere på kerneforretningen, hvilket kan forbedre effektiviteten og rentabiliteten.
 2. Forøgelse af Værdien: Spaltninger kan undertiden afsløre skjult værdi i en virksomhed ved at tillade markedsaktører at vurdere de enkelte dele af virksomheden mere præcist.
 3. Strategisk Fleksibilitet: Spaltninger kan gøre det lettere for virksomheder at foretage strategiske justeringer, såsom at sælge eller fusionere dele af virksomheden.
 4. Skattefordele: I nogle jurisdiktioner kan en spaltning udføres på en sådan måde, at den ikke udløser kapitalgevinstskat. Desuden kan de enkelte enheder måske optimere deres skattestruktur mere effektivt separat.

Samlet set kan både fusioner og spaltninger være komplekse og kræver en grundig overvejelse af juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige og strategiske faktorer. Det er derfor ofte nødvendigt at søge rådgivning fra juridiske, finansielle og skattemæssige eksperter, når man overvejer disse strategier.

Mere om fusioner og spaltninger og kapitalkrav:

https://metropolinternational.com/spaltning/
https://metropolinternational.com/hvad-er-en-fusion/
https://metropolinternational.com/spaltninger/
SKATTEFORDELE OG KONKURRENCEFORDELE MED SPALTNINGER OG FUSIONER
Fradrag for alle typer af lønudgifter er fremover usikkert jf. dom der gik imod Skat
EU-dom er klar, alle selskaber kan flytte til et andet land

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, Michael Rasmussen, Skatterevisor
Fotokredit: adobe.com

Scroll to Top