Ny patentdomstol og et nyt enhedspatent flytter en del varemærke og patentsager til Tyskland og Frankrig

EU har besluttet at oprette et nyt enhedspatent og den nye fælleseuropæiske patentdomstol (UPC). Det vil betyde at flere sager som har kunnet køres i Sø og handelsretten, fremover ville kunne køres i Tyskland. Og med fordel. Det er fordi at UPC får sit hovedsæde i Paris og en afdeling i München. Danske virksomheder kan fortsat føre sagerne ved UPC’s danske afdeling fordi den danske afdelingen har adresse i Sø- og Handelsretten.

Forskellen er dog, at rækkevidden af kendelserne betyder, at dommen i Paris eller München vil gælde i alle 17 EU lande. En sag i Sø- og Handelsretten er alene nationalt gældende. Derfor forudser vi, at flere sager vil lande hos vore tyske partnere, i stedet for i Danmark.

Dertil kommer at sagerne generelt bliver mere komplicerede ved fremmøde i den tyske eller franske patentdomstol. Der vil heller ikke være mange der vil betale mere for en dom der er geografisk begrænset. Sagen her er nemlig at de tyske advokater f.eks. i Advokat og Revisor Samvirket vil være billigere, end tilsvarende danske advokathuse, der har specialiseret sig i IP ret. Dertil kommer rækkevidden.

Den Fælles Patentdomstol (UPC) vil være en domstol, der er fælles for sytten EU-medlemsstater, hvor aftalen om en fælles patentdomstol (UPCA) vil være i kraft. Den internationale patentdomstol kan ratificeres af yderligere syv EU-medlemsstater, som allerede har undertegnet den. Enhver af de resterende EU-medlemsstater kan til enhver tid stadig tiltræde aftalen.

UPC vil tilbyde en ensartet, specialiseret og effektiv ramme for patentsager på europæisk plan. Den vil behandle både overtrædelses- og tilbagekaldelsessager. Domstolen vil have enekompetence med hensyn til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, der er registreret i henhold til forordningerne (EU) nr. 1257 og 1260/2012 om enhedspatentbeskyttelse (enhedspatenter) samt med hensyn til  “klassiske” europæiske patenter.

Enekompetencen vedrørende “klassiske” europæiske patenter er dog underlagt undtagelser i en overgangsperiode på syv år. I denne periode kan der stadig anlægges sag om “klassiske” europæiske patenter ved nationale domstole eller andre kompetente nationale myndigheder. Desuden kan “klassiske” europæiske patenter fravælge UPC’s jurisdiktion.

Domstolen vil bestå af en ret i første instans og en appeldomstol. Desuden er der planlagt et center for patentmægling og voldgift (Mediation og Arbitration) for at fremme mindelige forlig. Domstolen vil bestå af dommere fra alle deltagende kontraherende medlemsstater. Dommerkorpset består af juridisk kvalificerede dommere og teknisk kvalificerede dommere med stor ekspertise i patentsager.

Retten i Første Instans

Retten i Første Instans får en decentraliseret struktur med lokale eller regionale afdelinger i medlemsstaterne og i visse tilfælde en central afdeling i Paris med en afdeling i München.

Retten i Første Instans vil behandle forskellige typer sager, som er opført i artikel 32 i UPCA.

Appeldomstol i Luxembourg

Appeldomstolen får hjemsted i Luxembourg og træffer afgørelse om appel af afgørelser truffet af Retten i Første Instans. Præsidenten for appeldomstolen er UPC’s retlige repræsentant.

Den 19. januar 2022 trådte protokollen om UPCs provisional application phase (“PAP”) i kraft. Aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol (“Unified Patent Court”, eller “UPC”) forventes nu at træde i kraft omkring 1. januar 2023 (mellem ultimo 2022 og primo 2023). Efter mange benspænd for den fælleseuropæiske patentdomstol er de sidste praktiske forberedelser nu sat i gang.

Ændringer for både patentadvokater, rådgivere og oprettelse af de nye fælleseuropæsiske patenter

UPC vil unægteligt betyde ændringer indenfor IP branchen som helhed, men også for de virksomheder som har sine egne patentafdelinger. F.eks. betyder det at de fleste patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger og ikke ved en national retsinstans.

Hvad er et Europæisk Enhedspatent?

Den nye patentdomstolsaftale medfører også at der er indført et europæisk enhedspatent. Det er et patent med ensartet virkning i hele EU med en formentligt midlertidig undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Kroatien. Storbritannien er heller ikke med i UPC-ordningen eller enhedspatentet.

Oprindeligt skulle UPC være startet op allerede i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af to søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, hvor der blev stillet spørgsmål ved ordningens kompatibilitet med den tyske grundlov. Faktisk dømte den tyske forfatningsdomstol den 20. marts 2020, den tyske gennemførelse af UPC for forfatningsstridig. Dermed blev den ikke vedtaget. Men den 9. juli 2021 afviste den samme tyske forfatningsdomstol to begæringer om at nedlægge midlertidigt forbud mod de tyske love, der ratificerer UPC-aftalen. 

Storbritannien meddelte oprindelig, at landet ville deltage i ordningen på trods af EU-udmeldelse, men meddelte i starten af 2020, at landet alligevel ikke vil deltage. Da Østrig som det 13. land i januar 2022 indgav deres ratifikation af protokollen om UPCs provisional application phase (“PAP”) trådte den i kraft og de endelige praktiske forberedelser til UPC-ordningen er påbegyndt.

Enhedspatent og UPC

Alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet og Kroatien forventes at deltage i dette enhedspatent og UPC. Spanien deltager ikke i hverken UPC eller enhedspatentet. Kroatien blev EU-medlem efter vedtagelsen af UPC-aftalen og de to EU-forordninger om enhedspatentet og har endnu ikke besluttet om landet ønsker deltagelse. Polen og Tjekkiet deltager i de to EU-forordninger om enhedspatentet, men ønsker ikke at ratificere UPC-aftalen. Dermed står de to lande reelt uden for både UPC og enhedspatentet.

Ikke alle landene vil deltage fra starten, og der vil formentlig gå noget tid, før UPC kommer til at gælde for alle landene, der har tiltrådt aftalen. Dette hænger sammen med, hvornår de enkelte lande ratificerer UPC-aftalen.

VERIO® Patentadvokater

Se mere her om vore afdelinger:

  • Jeres virksomhed er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger på telefon 32177777 lokal 251.
  • Vi laver også patent, oem- og licensaftaler på forskellige distributionskanaler og agentaftaler og forskellige sprog og vi er Danmarks førende ekspert i IP hovedstanden Delaware.
  • Via vort netværk af 2.500 jurister kan du få IP beskyttelse, kontrakter og f.eks. politiet ud til krænkelser.

Kilde: UPC og Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Frankfurt Court of Appeals | Dispute Resolution Germany

Scroll to Top