EU-dom om kapitalfonde, gennemstrømningsselskaber og offshore selskaber giver Skatterådgivere røde ører

Nu er enden nået for at transportere renteudbytte og overskudsudbytte ud af Danmark og Europa. Tidligere har man kunne undgå skat på renter og udbytter og det er blevet udnyttet grundigt. Ved at etablere et moderselskab på Malta eller i Luxembourg og etablere købende selskaber i købslandet har man kunne få en skattefri gevinst. Enhver Skatterådgiver bør nu se efter om de har rådgivet i forhold til dommen fordi det viser sig, at de mange Skatterådgivere helt har overset andre gældende regler.

Fremover er det gældende at Holdingselskaber og Kapitalfonde ikke kan flytte udbytter eller penge ubeskattet ud af danske selskaber. Ikke hvis det alene sker for at undgå at betale skat, siger en ny EU-dom på området. Dommen siger dog intet om Danmark der har samme princip med Holding selskaber, at modtage kapital fra andre EU lande der dermed ikke beskattes.

Dommen har betydning for rigtig mange selskabskonstruktioner som fremover skal tænke sig om 2 gange. I en del af de verserende sager kan dommen få direkte betydning på Skatteministeriets ankemuligheder og forslag til afgørelser. Dermed står den danske statskasse til at få mange milliarder indkrævet og reelt betalt.

“Meldingen fra EU-Domstolen er overvejende positiv, og det bestyrker mig i, at vi kan vinde de her sager mod nogle kapitalfonde, som ikke har betalt den skat, som skatteforvaltningen mener, at de skal betale,”

som tilføjer, at dagens dom har “afgørende betydning” for de igangværende retsopgør.

siger skatteminister Karsten Lauritzen

Skattestyrelsen har nemlig anlagt en række sager mod udenlandske kapitalfonde, der med henvisning til EU’s regler om beskatning af renter og udbytter har trukket milliarder ud af danske selskaber.

Normalvis ville man udbetale pengene til selskaber i f.eks. Malta, Cypern, Luxembourg, Irland eller Lichtenstein. På den måde skal man alene betale skat i modtager landet.

Nogle lande beskatter dette uden skat eller betydeligt mindre end i Danmark. Men der er visse forpligtelser med har Skattestyrelsen hele tiden ment og EU dommen giver nu Skattestyrelsen ret. Pengene må nemlig ikke videreføres til et andet land udenfor EU.

I det større sagskompleks er det nu vedr. salget af den danske telegigant TDC hvor køber reelt har sluppet for at betale skat i Danmark. Dette var dog også helt efter bogen, hvis ikke det var blevet overset at reglerne alene må benyttes hvis andre regler tillader det.

Den danske stat mener sig nemlig snydt for så meget som 5,5 milliarder kroner i tabte skatteindtægter på renter og udbytter over en længere årrække, ifølge den seneste opgørelse der er sendt til Folketinget. Det fremgår af Skatteministeriets orientering.

“Normalvis kan ejere f.eks. udenlandske fonde og selskaber sende fakturaer til Danmark som f.eks. rente og udbyttebetalinger uden at betale kildeskat i Danmark, men i modtagerlandet. Det er Skattefrit når modtager er ejer af pengene. I Luxembourg, Malta, Lichtenstein, Cypern, Ungarn og Rumænien beskattes denne type indtægter mere attraktivt end i Danmark og det er endda muligt helt at undgå beskatning efter gældende regler.”

sagt i 2014 af Partner, Bestyrelsesformand og Skatterevisor Michael Rasmussen

EU’s egne regler står øverst

Mange selskaber og kapitalfonde har som det ser ud umiddelbart handlet i skattemæssig compliance efter EU’s regler. Men hvis modellen udelukkende har til hensigt at undgå beskatning, så går den ikke, står der i afgørelsen fra EU-Domstolen.

“I tilfælde af svig eller misbrug skal nationale myndigheder eller domstole nægte en skattepligtig person fritagelse for enhver form for skat,” står der i kendelsen, der er afsagt i dag.

“Nu hvor dommen er kendt vil der ske store spekulationer hos andre selskaber og kapitalfonde som hidtil har benyttet sig helt lovligt af EU’s regler. Selvom de med rette kan hævde at alle lovtekster er overholdt i forbindelse med offshore selskaber og fonde, ser det ud til at mange af disses skatterådgivere har overset, at ingen regler må benyttes med snyd som hensigt, og at det kræver at man herefter kan bevise sin uskyld. Det kan tillige give grobund for en række nye sager som jeg skønner kan giver mange flere milliarder i statskassen, mit skøn er at metoden er anvendt af ca. 800 selskaber og kapitalfonde i Danmark. EU Domstolen slår nemlig fast, at Skatteministeriet nu står med de bedste kort på hånden fremover, også selvom alt var korrekt udformet.”

siger Skatterevisor Michael Rasmussen

På den måde kan EU’s egne skatteregler blive tilsidesat af et helt grundlæggende princip om, at reglerne ikke må benyttes til at begå skattesvig, misbrug eller ved benyttelse af gennemstrømningsselskaber.

Det har også den betydning at de seks sager nu sendes tilbage til behandling landsretten. Herefter skal et dommerpanel afgøre sagerne. Dommerne vil specifikt se på om der har været tale om et arrangement til undgåelse at skattebetaling, altså misbrug.

Tillige vil der være mindst seks sager under EU-domstolen og netop de sager vil kunne blive afgjort med denne nye kendelse som altså fremadrettet siger, intet svig, intet misbrug og ingen undgåelse af nationalstaternes skatteregler.

Dette er et princip som EU tidligere har ikke har støttet, EU har alene støttet at EU’s regler om kapitalens frie bevægelighed havde forrang. Det har den stadig men under forudsætning for at der ikke sker nationalt misbrug.

Altor kan nu som OW Bunker-ejer få afklaret sine skattesager

Mange af sagerne har således afventet afgørelse ved EU-domstolen siden 2015. Her blev de sendt til vurdering af de danske domstole. Det var dengang Østre og Vestre Landsret der indsendte disse. Også OW bunker sagen er mellem disse, fordi OW Bunker dengang havde trukket 140 millioner ud på samme vis, og hvor Skattestyrelsen mener sig snydt på samme måde.

Dengang var det OW Bunkers tidligere ejer Altor, der som kapitalfond førte 1,2 milliarder kroner ud af Danmark. Det skete i forbindelse med børsnoteringen i 2014.

JERSEY SKATTERÅDGIVER

Jersey Skatterådgiver fejl

Med til den normale selskabsstiftelse i Luxembourg blev OW Bunker’s udbytte på de 1,2 milliarder kroner blev der stiftet et nyt selskaber på den britiske ø Jersey og det er at Skatteforvaltningen påstår, at moderselskabet reelt var et skuffeselskab. Denne nedlagte påstand giver omvendt bevisbyrde for nu er det med dagens kendelse alene Altor’s opgave at bevise, at der ikke har fundet misbrug af reglerne sted. De skal med andre ord bevise at den samlede selskabskonstruktion ikke havde skattesvig for øje. Dette skønnes at være en svær opgaver og kræver formentligt at der fremlægges hvad der derefter er sket med pengene.

Skat ser ud til at kunne få 5,5 milliarder i statskassen, men der går nok 5-6 år med retssager

Sagerne skal dog prøves i retssystemet, men med den første nationale dom vil jeg mene at Skatteministeriet fremover kan stævne mange flere selskaber for samme forseelse. Med et potentiale på 800 selskaber og selskabsfonde, som er mit eget skøn er der jo rigeligt at tage af.

Også Beneficial Owner og Transfor Pricing regler kan potentielt blive til Skattesager

Beneficial Owner og Transfor Pricing regler har altid været under diskussion og man kan sige at der nu med EU-Domstolens dom er kommet klarespilleregler. Man skal tænke sig om nu, før man begiver sig ud i lignende konstruktioner. Jersey i selskabskontruktioner som Skattely, har altid været diskuteret og det er aldrig en god idé.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, EU Domstol og Skatteministeriet

Fotokredit: TDC og Jersey turistforening

Scroll to Top