VIRKSOMHEDER MÅ BETALE 478% MERE FOR STRØM SIDEN 2019

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsbånd fra første halvår 2022 til andet halvår 2022. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

532.000 virksomheder er ramt af chokregning

I 2019 betalte godt en halv mio. virksomheder i alt 6,0 mia. kr. for indkøb af el. Sidste år var regningen på 34,7 mia. kr. Altså en stigning på 478 pct. 

Andet halvår 2022 har været præget af stigende gennemsnitspriser for strøm for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 67,0 pct. mere i andet halvår 2022 end i første halvår 2022 svarende til en merpris på 86,05 øre/kWh, mens de største erhvervsforbrugere betalte 48,6 pct. eller 57,66 øre/kWh mere for elektriciteten.

Spotprisen for el steg med 60,8 pct. – eller 75,07 øre/kWh – i samme periode til gennemsnitligt 198,47 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår 2022 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vand- og vindkraft i Sverige og Norge, mindre kapacitet på franske atomkraftværker samt en kraftig prisstigning på naturgas og dermed stigende efterspørgsel efter kul. Samtidig steg kulprisen fra 259 US $/ton i første halvår 2022 til over 324 US $/ton i andet halvår 2022. Desuden medfører situationen i Ukraine stor usikkerhed og meget svingende energipriser.

Der er sket et fald i andelen af erhvervskunder med variable priser, mens andelen af kunder med fastpriskontrakter eller andre aftaler er steget. Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i andet halvår 2022, var for alle forbrugsbånd, undtagen mindste forbrugsbånd (IA), lavere end spotprisen.

Elpriser andet halvår 2022 for erhvervsforbrugere: 

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik andet halvår 2022”

Fakta:

  • 86,4 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør 7,6 pct. af det samlede elforbrug.
  • 13,6 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 58,3 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,02 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet 34,1 pct. af elsalget.

Fra Danmarks statistik er hentet følgende information

Biomasse

Stigningen i den vedvarende energiproduktion kommer især fra biomasse. Biomasse er fx halm, træpiller eller organisk affald, som vi brænder for at bruge energien. Udledningen fra afbrænding af biomasse er mere end firedoblet siden 1990 og var 20 mio. ton CO2 i 2021. 

Når biomasse brændes, udledes der CO2. Men den mængde CO2, som udledes, er lagret i planterne, mens de voksede. Hvis man planter en tilsvarende mængde nye træer, vil de derfor med tiden lagre ny CO2. Der er forskellige holdninger til, hvordan CO2 fra afbrænding af biomasse bør indgå i opgørelserne af CO2-udledning. 

Disse udledninger udelades ofte ud fra en antagelse om, at de er neutrale, fordi der opsuges en tilsvarende mængde CO2, når nye træer vokser op igen. Dette er fx praksis i indberetningen til FN. 

Udledning af CO2 fra afbrænding af biomasse

Line chart with 32 data points.

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

The chart has 1 X axis displaying categories.

The chart has 1 Y axis displaying 1.000 ton. Range: 2500 to 22500.

End of interactive chart.

De tal for udledning af drivhusgasser, der ellers er præsenteret på denne side, inkluderer ikke udledninger af CO2 fra afbrænding af biomasse, fx træpiller og brænde.

I det grønne nationalregnskab (se faktaboks) indgår udledningerne på lige fod med andre udledninger, men opgjort separat, så man kan inkludere dem eller ekskludere dem, afhængigt af hvad tallene skal bruges til.

Kilde: Energistyrelsen, Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Ørsted, Fotografens navn ikke angivet

Scroll to Top