Afskrivninger på 2019 regnskabet jf. Afskrivningsloven

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Beløbsgrænser 2019 2020
Småsaldigrænse
(§ 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
12.300 kr.
 

13.800 kr.

14.100 kr.
Småaktiv- og småudgiftsgrænse
(§§ 6, 11, 42 og 43)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 12.300 kr.
13.800 kr. 14.100 kr.
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv.
(§ 10)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 703.400 kr.
786.500 kr. 804.000 kr.
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe
(§ 29)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 1.406.800 kr.
1.572.900 kr. 1.608.000 kr.

 

Afskrivningssatser mv. 2019 2020
Maks. årlig afskrivning for driftsmidler og skibe, jf. også satserne til §§ 5 B og 5 C
(§ 5, stk. 1, jf. stk. 3 og § 5 D, stk. 1, jf. stk. 5)
25 pct. 25 pct.
Maks. årlig afskrivning for udlejningsaktiver (§ 5, stk. 4 og § 5 D, stk. 6)
– anskaffelsesår
– året efter anskaffelsesåret
– følgende år
0 pct.
50 pct.
25 pct.
0 pct.
50 pct.
25 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover (§ 5 B)
– af afskrivningsberettiget saldoværdi
– 1. år for visse nybyggede skibe udenfor tonnageskatteordningen
12 pct.
20 pct.
12 pct.
20 pct.
Maks. årlig afskrivning for skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover, der ikke er omfattet af § 5 B, luftfartøjer og rullende jernbanemateriel, borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelser, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas, faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet over 1 MW og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg.
(§ 5 C, stk. 1, jf. stk. 4)
15 pct. 15 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse infrastrukturanlæg, dvs. anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand, anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation og fast jernbanemateriel.
(§ 5 C, stk. 2, jf. stk. 4)
7 pct. 7 pct.
Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af nye driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe), der er afskrivningsberettigede efter § 5, og som er anskaffet i perioden 30. maj 2012-31. december 2013
(§ 5 D)
115 pct. 115 pct.
Straksafskrivning for driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer kan foretages med følgende procent af udgiften.
Fradragsprocenten hæves til 105 pct. i 2021-2022, til 108 pct. i 2023-2025 og til 110 pct. fra og med 2026
(§ 6, stk. 1, nr. 3)
101,5 pct. 103 pct.
Maks. årlig afskrivning for store vindmøller, hvor der er valgt afskrivningsgrundlag på 115 pct.
(§ 10 i lov nr. 1394 af 23/12/2012)
15 pct. 15 pct.
Procentandel af fortjeneste og tab på driftsmidler og skibe ved ophør, og genvundne afskrivninger på bygninger, installationer og vedr. genopførelse for forsikrings- og erstatningssummer på bygninger og installationer, der medregnes til den skattepligtige indkomst for personer
(§ 9, stk. 4, § 21, stk. 6 og § 24, stk. 5)
100 pct. 100 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler omfattet af § 5, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
25 pct. 25 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe omfattet af § 5 C, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede infrastrukturanlæg omfattet af § 5 C, stk. 2, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
7 pct. 7 pct.
Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer (§ 17, stk. 1) 4 pct. 4 pct.
Tillægssats for bygninger og installationer med levetid under 25 år (§ 17, stk. 2) 3 pct. 3 pct.
Maks. straksafskrivning for udgifter til ombygning og forbedring af bygninger, når de udgør denne andel eller en mindre andel af afskrivningsgrundlaget end
(§ 18, stk. 2)
5 pct. 5 pct.
Årligt tillæg til genvundne afskrivninger, hvis genopførelse af skadelidte bygninger ikke foretages indenfor fristen.
(§ 24, stk. 11)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund.
(§ 25, stk. 1)
4 pct. 4 pct.
Maks. årlig afskrivning for drænings- og markvandingsanlæg
(§ 27, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Forskudsafskrivning for driftsmidler og skibe (§ 31, stk. 2). For driftsmidler ved bindende aftaler til og med 3. oktober 2000, jf. § 28, stk. 2)
– maks. årlig afskrivning
– maks. forskudsafskrivning i alt
15 pct.
30 pct.
15 pct.
30 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler til andet formål end beboelse
(§ 39, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver
(§ 40, stk. 1, 2 og 3)
1/7 årligt 1/7 årligt
Min. andel af lønudgifter for straksfradrag i indkomståret
(§ 40, stk. 3)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse kvoter
(§ 40 B, stk. 1)
1/7 årligt 1/7 årligt
Procentsats ved beregning af tidligere betalt skat af betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer, der anses for indbetalt a conto skat, hvis landbrugsejendom sælges med tab
(§ 40 C, stk. 8)
25 pct. 25 pct.
Maks. årlig afskrivning af afholdte udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme til udlejning til turister, samt af udgifter afholdt af forpagter
(§ 42, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning af afgifter til tilslutning til anlæg, herunder forurenings- og støjbekæmpelse
(§ 43, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning
(§ 44 A)
4 pct. 4 pct.
Straksfradrag for ikke fradragne udgifter til ombygning og forbedring af afskrivningsberettigede bygninger afholdt i 1998 eller tidligere i det omfang årets udgift ikke overstiger denne andel af beregningsgrundlaget
(§ 58 A)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og immaterielle aktiver erhvervet før 1.1. 1998
(§ 60)
10 pct. 10 pct.

 


Spør os – så får du råd! Ring 32177777 lokal 240.


 

Scroll to Top