Skatteministeriets kontrol på leasing er utilfredsstillende

Statsrevisorerne har den 26. juni 2023 afgivet Beretning 19/2022 om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Skatteministeriet fører en tilfredsstillende kontrol på leasingområdet, herunder risici for, at leasingselskaber ikke afregner korrekt registreringsafgift på leasingkøretøjer. 

Antallet af leasede køretøjer har været i vækst i Danmark i det seneste årti.

Andelen af importerede køretøjer, der anvendes til leasing, er steget fra ca. 35 % i 2018 til ca. 50 % i 2022, og antallet af leasingaftaler er steget fra ca. 125.000 til ca. 150.000 i samme periode. Statens samlede provenu på leasingområdet udgjorde ca. 4,8 mia. kr. i 2018 og ca. 4,5 mia. kr. i 2022. 

Motorstyrelsen (under Skatteministeriet) har til opgave at sikre, at beregning af afgift sker på et korrekt grundlag. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets kontrol på leasingområdet i perioden 2018-2022 ikke har været tilfredsstillende. Særligt burde Skatteministeriet i højere grad have vurderet risikoen for fejl og svig på leasingområdet og derved have sikret sig et bedre grundlag for at føre en risikobaseret kontrol på området før 2021. 

Statsrevisorerne beklager, at staten kan have lidt et provenutab på leasingområdet som følge af den mangelfulde kontrol. Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at Skatteministeriet ikke – som på andre af statens indtægtsområder – har estimeret det samlede potentielle provenutab.

Statsrevisorerne bemærker, at Motorstyrelsen før 2021 kun har anvendt én ud af 9 lovbestemte sanktioner, nemlig inddragelse af nummerplader på leasingkøretøjer. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at Motorstyrelsen har været meget tilbageholdende med at fratage et leasingselskab retten til at selvanmelde og selvangive. Motorstyrelsen bemærker i egne retningslinjer, at dette vil medføre, at styrelsen selv skal forestå al sagsbehandling i forbindelse med selskabets leasingaftaler fremadrettet. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater:

  • Før november 2021 havde Motorstyrelsen ikke et tilstrækkeligt grundlag for at føre en risikobaseret kontrol på leasingområdet. Fra 2020 har styrelsen beskrevet en del risici på leasingområdet, og fra 2021 har styrelsen risikovurderet hvert enkelt leasingselskab.
  • Motorstyrelsens it-projekt med semiautomatisk værdifastsættelse blev lukket, fordi der manglede resurser til systemudvikling. Rigsrevisionen vurderer dog, at det estimererede årlige tab er lavere end engangsudgiften på 10-50 mio. kr. til systemet.
  • Det har vanskeliggjort tilrettelæggelsen og prioriteringen af en risikobaseret kontrolindsats, at Motorstyrelsen ikke har estimeret statens samlede potentielle provenutab på leasingområdet i perioden 2018-2022.
  • Motorstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad forebygget fejl i forbindelse med, at leasingselskaberne selv indberetter oplysninger i Motorregistret, idet styrelsen ikke har udført kontroller på tidspunktet for selskabernes indberetninger i registret.
  • Selv om Motorstyrelsen har styrket efterkontrollen på leasingområdet i perioden 2018-2022, har kontrollen ikke været tilstrækkelig. I 2022 kontrollerede styrelsen ca. 13 % af leasingselskaberne, men kun 0,2 % af leasingaftalerne. Samtidig er Motorstyrelsens efterkontrol af leasingselskabernes værdifastsættelser i Motorregistret halveret i perioden 2018-2022, og kontroltrykket er lavt sammenlignet med de øvrige dele af motorområdet, hvor styrelsen kontrollerer værdifastsættelser.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se hele beretningen her:

Efter svarperioden på de 2 måneder forventer vi omfattende skattekontrol, især på bilernes værdier samt kontrol med import og det må forventes at alle kontrakter skal gennemgås.

Kilde: FT, Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: FT
Deltagere i statsrevisormødet:
Mette Abildgaard (KF), Leif Lahn Jensen (S), Mikkel Irminger Sarbo (RV), Serdal Benli (SF), Monika Rubin (M), Lars Christian Lilleholt (V) 

Scroll to Top