Klager over Vurderingsstyrelsen OG REFUSION VED KLAGESAGER

DR & Berlingske har sat fokus på de kæmpestore skattefadæser der i mange tilfælde er direkte ulovlige og tillige krænker EU retten. Landet over oplever boligejere udfordringer med det nye ejendomsvurderingssystem, som har ført til bekymringer og frustrationer. Problemerne spænder fra fejl i beregning af skatterabatter, uventede stigninger i grundskyld for andelsboliger, til ejendomsvurderinger, der virker urimelige eller er forsinkede. Nogle af disse udfordringer er ved at blive adresseret, men mange ejere står stadig over for en usikker situation.


Når det kommer til ejendomsvurderinger og de efterfølgende boligskatter, kan processen og de indbyggede mekanismer for klage virke komplekse og til tider frustrerende for boligejerne.

Ifølge de nuværende regler, er der indført en begrænsning på klager over ejendomsvurderinger, hvilket betyder, at ejendomsværdien skal afvige med mere end 20% fra vurderingen, før ejeren har ret til at indgive en klage.

Dette skaber en situation, hvor mindre afvigelser, selvom de kan føles betydelige for ejeren, ikke umiddelbart giver grundlag for en klagemulighed.

Klageprocessen for ejendomsvurderinger er tvivlsom både i Vurderingsstyrelsen og Skatteankestyrelsen. Før det nye ejendomsvurderingssystem kunne man opnå at blive omvurderet. En sådan Omvurdering gjorde at man så man slap for en stor skatteregning.

Dette nægtes af Vurderingsstyrelsen, da den foreløbige vurdering af den samlede grund ikke er forkert, kan vurderingen ikke blive lavet om. Problemerne kan altså først løses om et år.

Dette i sig selv er en ulovlig krænkende skatteskandale af dimensioner.

For at forstå klageprocessen og de involverede begrænsninger bedre, er det værd at undersøge, hvordan systemet er opbygget:

 1. 20% Regel: Grundlæggende skal ejendomsværdien afvige med mere end 20% fra den officielle vurdering, for at ejeren kan indgive en klage. Det betyder, at hvis din ejendom er vurderet til 5 millioner kroner, skal den reelle afvigelse være over 1 million kroner (enten for høj eller for lav), før du kan klage.
 2. Formel Klageproces: Klager over ejendomsvurderinger skal indgives til de relevante myndigheder, typisk Vurderingsstyrelsen, inden for en specifik tidsramme efter vurderingen er offentliggjort. Klagen skal indeholde en begrundelse og, hvis muligt, dokumentation for, hvorfor vurderingen anses for at være fejlagtig.
 3. Begrænsede Ændringer: Selv hvis en ejendomsvurdering ændres som følge af en klage, er det vigtigt at bemærke, at der stadig kan være en signifikant tolerance for variation inden for det opdaterede vurderingsresultat. Det betyder, at små til moderate justeringer ikke nødvendigvis vil føre til en ændring af vurderingen.
 4. Automatiske Genberegninger: I nogle tilfælde, især hvor der er identificeret bredere systemfejl eller inkonsistenser, kan vurderingsmyndighederne vælge at foretage automatiske genberegninger eller genvurderinger af ejendomsvurderinger for bestemte områder eller ejendomstyper.
 5. Vejledning og Assistance: Ejere, der overvejer at klage over deres ejendomsvurdering, opfordres til at søge vejledning og assistance fra juridiske eksperter eller rådgivningsorganisationer, som kan tilbyde støtte og vejledning gennem klageprocessen.

Advokat og Revisor Samvirket har udført mange klager, og vi har samlet mange sager der skal efterprøves når den korrekte 2022 vurdering indtræffer. Sagerne vil da være fremmet i Vurderingsstyrelsen og Skatteankestyrelsen og evt. Landsskatteretten.

Klageprocessen og dens begrænsninger har været genstand for kritik og diskussion, da de potentielt kan efterlade nogle ejere i en vanskelig situation, hvor de føler sig uretfærdigt vurderet, men uden en formel ret til at udfordre vurderingen.

Den nuværende tilgang understreger betydningen af præcision og retfærdighed i ejendomsvurderingssystemet, samt behovet for løbende overvågning og justering af reglerne for at sikre, at de tjener boligejernes bedste interesser.

 1. Rabat på boligskatter skaber restskat: Skats systemer fejler i at beregne korrekte skatterabatter, hvilket resulterer i restskat for mange boligejere efter 2024.
 2. Uventet stigning i andelsboligers grundskyld: Værdien af grunde under andelsboliger er steget eksponentielt, hvilket medfører højere boligskatter for ejerne.
 3. Grundværdier baseret på etageplacering: Ejendomsvurderingerne tager nu højde for lejligheders placering i bygningen, hvilket har skabt forvirring blandt ejere.
 4. Uforudsigelige boligskatter for købere: På grund af forsinkelser i vurderingssystemet, er det vanskeligt for boligkøbere at kende den præcise boligskat.
 5. Begrænsede klagemuligheder ved store vurderingsudsving: Ejendomsvurderinger, der afviger med op til 20%, kan ikke beklages, hvilket skaber usikkerhed.
 6. Ens vurderinger for forskellige andelsforeninger: Mange andelsforeninger har modtaget identiske grundvurderinger uanset ejendommens karakteristika.
 7. Korrektion af vurderinger efter kaos: Efter problemer med de foreløbige vurderinger, er omkring 100.000 ejendomsvurderinger blevet ændret.
 8. Forsinkelse af endelige vurderinger: Mange ejere har endnu ikke modtaget deres endelige vurderinger, hvilket forlænger perioden med usikkerhed.
 9. Grundværdier vurderet højere end ejendomsværdier: I nogle tilfælde er grunde vurderet til værdier, der overstiger ejendommens samlede værdi.
 10. Problemer med tilbagebetaling og klager: Et fejlbehæftet it-system har forhindret boligejere i at klage eller modtage tilbagebetaling.
 11. Signifikante afvigelser i ejendomsvurderinger: En stor del af ejendommene har vurderinger, der afviger markant fra salgspriser.
 12. Overvurdering af nybyggede huse i dyre områder: Nyere huse i dyre områder er blevet vurderet for højt, hvilket har skabt bekymring blandt ejere.
 13. Skatteydere skal indkræve skatter hos naboer: Mange steder skal borgere gøre Vurderingsstyrelsens arbejde. En beboer i Roskilde fik en ekstra skatteregning på 159.000.

Listen er lavet af Berlingskes Skattejournalister bl.a.: https://www.berlingske.dk/kommentar/kaempefadaese-nummer-13-nu-skal-du-kradse-skat-ind-hos-naboen der også noterer sig at der måske skal betales skat af de mange penge der pludselig kommer ind på ens kontor fra naboer.

Det kan vi bekræfte, at det sker aktuelt hver dag i Danmark, da mange skattesager opstår automatisk hvor Skattestyrelsen hævder der skal betales skat når du f.eks. få sat et beløb ind på din private konto.

Retssikkerhed under pres: Skattestyrelsens fejl og ulovligheder

Retssikkerheden for danske borgere og virksomheder står over for alvorlige udfordringer, da Skattestyrelsen har været involveret i en række fejl og ulovligheder.

Disse problemer spænder fra fejlagtige ejendomsvurderinger med betydelige udsving, til mangelfulde klageprocesser, der begrænser borgernes mulighed for at få rettet urimelige afgørelser.

Disse fejl har ikke blot skabt økonomisk usikkerhed for mange, men også rejst spørgsmål vedrørende grundlæggende retssikkerhed og tilliden til den offentlige forvaltning og nuværende regering.

Hovedelementer i retssikkerhedsproblematikken

 • Fejlagtige ejendomsvurderinger: Borgere står over for ejendomsvurderinger, der kan svinge med op til 20%, før de har ret til at klage. Dette skaber en situation, hvor mange føler sig magtesløse og økonomisk ramt af potentielt fejlagtige afgørelser.
 • Begrænsede klagemuligheder: Klagesystemet tillader ikke klager over vurderinger med mindre end 20% afvigelse, hvilket efterlader mange borgere uden mulighed for at udfordre vurderinger, de opfatter som uretfærdige.
 • Ulovlig praksis: Der er tilfælde, hvor Skattestyrelsens handlinger ikke alene har været fejlagtige, men også direkte ulovlige, hvilket underminerer retsstaten og borgernes rettigheder.
 • Manglende transparens og kommunikation: Manglen på klar kommunikation og gennemsigtighed omkring beslutningsprocesserne og de underliggende beregninger har yderligere forværret situationen for de berørte.
 • Langvarige retsprocesser: De berørte parter kan blive tvunget ind i langvarige og kostbare retsprocesser for at søge retfærdighed, hvilket stiller spørgsmål ved den praktiske tilgængelighed af retssikkerheden.
 • Betaling til advokater og revisorer: Vurderingsstyrelsen pålægger borgerne direkte omkostninger til advokater og revisorer, da det kan være meget svært at forstå og at der ikke er nogen logik.

Konsekvenser for tilliden til offentlig forvaltning

Disse problemer har ført til en erosion af tilliden til Skattestyrelsen og den offentlige forvaltning som helhed. Når borgere oplever, at deres retssikkerhed er truet af den institution, der er sat i verden for at sikre retfærdig og lovlig skatteopkrævning, opstår der en grundlæggende mistillid, der kan være vanskelig at genoprette.

Paradokset er at fadæse efter fadæse smuldrer enhver tillid til Skatteministeriet og Skatteministeren samt Regeringen der er ansvarlig.

Vejen frem

For at genoprette tilliden og sikre retssikkerheden er det afgørende, at Skattestyrelsen adresserer disse problemer gennem forbedret kommunikation, mere gennemsigtige processer og en revision af klagesystemet, så det bedre afspejler borgernes behov for en retfærdig behandling.

Desuden er der et presserende behov for en uafhængig revision af de tilfælde, hvor der er begået fejl eller ulovligheder, for at sikre, at lignende problemer undgås i fremtiden.

Er skattesager gratis?

Er der noget indenfor Skattestyrelsen man er utilfreds med så kan man lave skattesager hos os. Det er gratis hvis du får medhold og du får en 50% refusion af vores regning, hvis du ikke får medhold.

ER VURDERINGSKLAGER REFUNDERBARE?

Det er alene gebyret til behandling i Skatteankestyrelsen, der er refunderbart. Skatteankestyrelsen er sekretariat for vurderingsankenævnene, der afgør de fleste sager.

Vær opmærksom på, at du kun får klagebehandlet de vurderinger, du klager over. Hvis du er uenig i vurderingen for flere år, bør du derfor klage for hvert år, hvor du er uenig i vurderingen.

Der er 90 dages frist til at klage

Husk, at din klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 90 dage fra datoen i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen. Brevet er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage. Hvis du kun klager over en ny ejendomsvurdering for 2020 er fristen 90 dage fra modtagelsen af brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen. Brevet er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage.

Du skal betale et klagegebyr for hver vurdering, du klager over

Det koster 1.200 kr. at klage over en vurdering for 2020.

Det koster 600 kr. at klage over en vurdering for hvert af årene 2013-2019.

Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

I Tillæg til ovenstående tillægges vores timeløn med behandling af sagerne, hvor vi fakturere ned til påbegyndte 5. minut og altså ikke påbegyndte time, og vor behandlingssystem skriver alt fra telefonsamtaler og behandlingstid i en logfil så man kan undgå ekstraregninger ved at hyre Advokat og Revisor Samvirket til sagen.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.

Kan Advokat og Revisor Samvirket hjælpe med GENVURDERING OG vurderingsklager?

I mange tilfælde har vi hjulpet med klagerne. Men også med simple tricks i vurderinger f.eks. ved frasalg af matrikler, BBR opdateringer, energikilde omlægning, sammenlægning af matrikler, kategoriseringsomlægning fra privat til erhverv, oprettelse af foreninger og fællesselskaber for udskilelse, anvendelsesklassificering, oprettelse af kursuscentre, fredning, dannelse af skattefrie søer (søer bliver fredet, hvor vi anmoder om det) og meget andet.

Med over 30 års erfaring kan vi hjælpe også med generelle låneomlægninger og vurderinger fra ejendomsmæglere.

Vi er eksperter hvis der er forhold der taler for en lavere vurdering.

Cand.Valuar kan mange ting

Udover advokater og revisorer tilbyder vi en række valuarer. Vores Cand.Valuarer (cand.merc.jur) kan vurdere forurening, om det er muligt at bygge, dræne eller om der f.eks. er forhold der tæller for at man ikke kan bygge f.eks. for højt grundvand, grundvandsstand (om det kan anvendes for sump er f.eks. ikke byggemuligt), fradrag for uanvendelige grunde/bygninger, by/landzone anvendelse ved f.eks. landbrug, dyrehold og drivhuses stand.

Der udover kan vi nedsætte vurderinger begrundet f.eks. ved at standen eller isoleringen for selve huset vurderes, ved varmekilde, ved BBR ændringer, om der er sætninger, faldefærdige/renoveringsværdige murværk, tage, grundpilotering, jordskælvssætninger, eller unoterede forhold på en ejendom eller grund, drænsystemer i området, oversvømmelsesfare, støj og muligheder for afskærminger, unoterede søer, fredning af f.eks. søer, byggetilladelser og ombygning m.v.

Derudover behandler vi mange almindelige skattesager og skatteklager både i Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Skattenævnene, Vurderingsankenævnet, Civilretten, Landsretterne, Højesteret, EU Domstolen, Borger- og Retssikkerhedschefen, Skatterådet, Skattenævnet, Skatteforvaltningen, Ombudsmanden m.v.

Derudover tager vi os af aktindsigter og klager f.eks. til direktionen af Skattestyrelsen, ledere og mellemledere.

Ring gerne 32177777 for at høre mere om mulighederne i din sag.

Kilder: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK, DR og Berlingske.
Fotokredit: Vurderingsstyrelsen
Personer/Firmaer: Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, DR, Berlingske
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles frit ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top