Funktionærsag ENDTE MED ikke særlig godtgørelse til fratrådt medarbejder

Østre Landsrets 16. afdeling har den 19. marts 2022 afsagt dom om et krav om en særlig godtgørelse efter funktionærloven, fremsat af en ansat, der havde ophævet sit ansættelsesforhold. Sagen omhandler også fejl i en lønseddel der sidenhen er korrigeret. Sagen startede med at Djøf indstævnede Lønmodtagernes Garantifond.

En medarbejder A ophævede med hjælp fra sin fagforening, Djøf, sit ansættelsesforhold i virk­somheden, fordi virksomheden misligholdt sin forpligtelse til at betale hende den korrekte løn ifølge ansættelsesaftalen.

Virksomheden havde ikke betalt den aftalte løn for august 2018, og der var enighed mellem parterne om, at A’s ophævelse af ansættelsesforholdet var berettiget.

A fremsatte krav om særlig godtgørelse fra arbejdsgiveren efter funktionærlo­vens § 2 b, der efter ordlyden drejer sig om, at arbejdsgiveren skal betale en særlig godtgørelse til en funktio­nær, der uberettiget bliver sagt op eller uberettiget bliver bortvist af arbejdsgi­veren.

Landsretten lagde til grund, at der før A’s ophævelse af ansættelsesforholdet var forskel­lige uoverensstemmelser mellem A og arbejdsgiveren, herunder om løn og tantieme.  Par­terne var i skriftlig dialog om dette op til og i tilknytning til ophævelsen.

Landsretten gav ikke A medhold i kravet. Landsretten lagde vægt på nærmere angivne omstæn­digheder i sagen, herunder parternes skriftlige dialog om konkrete tvistepunkter ved­rørende lønnen. Ud fra en samlet vurdering fandt landsretten, at det ikke var godtgjort, at virk­somhedens misligholdelse med betaling af løntilgodehavende var af en sådan art, at misligholdelsen kunne sidestilles med uberettiget opsigelse eller uberettiget bortvisning fra arbejdsgivers side.

Der var efter bevisførelsen heller ikke grundlag for at antage, at virksomhedens misligholdelse med betaling af løntilgodehavende var begrundet i et ønske om at få A til selv at opsige sin stilling.

Det var derfor ikke godtgjort, at A havde ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

Sagen var af byretten henvist til landsretten som principiel.

Dombogen kan læses i sin fulde længde på domstoldatabasen.

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnr. BS 28125/2022-OLR.

Funktionærlovens § 2 b

Funktionærlovens § 2 b omhandler reglerne for opsigelse i forbindelse med en medarbejders sygdom. Dette stykke af loven er designet til at beskytte både arbejdsgiveren og arbejdstageren i tilfælde, hvor arbejdstageren er fraværende grundet sygdom.

I henhold til § 2 b, kan en arbejdsgiver ikke opsige en medarbejder alene på grund af medarbejderens fravær på arbejdet som følge af sygdom eller ulykke, medmindre fraværet har varet mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Hvis medarbejderens fravær overskrider denne grænse, giver loven arbejdsgiveren mulighed for at opsige medarbejderen med et varsel, der følger de almindelige opsigelsesvarsler som angivet i funktionærloven eller i den pågældende ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at bemærke, at de 120 dage kun tæller de dage, hvor medarbejderen har været fraværende på grund af egen sygdom. Fraværsdage relateret til eksempelvis barns første sygedag, lægebesøg, graviditet, barsel eller lignende tæller ikke med i de 120 dage.

Desuden, hvis arbejdsgiveren ønsker at opsige en medarbejder, der har været sygemeldt, skal arbejdsgiveren sikre sig, at opsigelsen ikke strider imod andre beskyttelsesbestemmelser i dansk ret, eksempelvis reglerne om forskelsbehandling eller beskyttelse af handicappede personer.

Funktionærlovens § 2 b skal ses som en balance mellem at beskytte arbejdstageren mod urimelig opsigelse på grund af sygdom, samtidig med at det anerkender arbejdsgiverens behov for at kunne drive virksomheden effektivt. Det anbefales altid, både for arbejdsgivere og arbejdstagere, at søge professionel rådgivning, hvis der er tvivl om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sygdom og fravær.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Østre Landsret, Djøf, Lønmodtagernes Garantifond
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top