Man beskattes 10 år tilbage (Grov Uagtsomhed) i tiden hvis man praktiserer udvidenhed, siger Landsskatteretten

Skattestyrelsen regulerer 10 år tilbage i tiden hvis der er fejl i godtgørelse af elafgift, denne skattepraksis ændres ikke foreløbig med Landsskatterettens dom

Grov uagtsomhed ved uvidenhed

Virksomheder anses for at have handlet groft uagtsomt, hvis de har fået godtgjort for meget i elafgift – også selvom dette skyldes en simpel fejl, eller virksomheden ikke har været bekendt med de komplekse regler. 

Dette fastholder Landsskatteretten i en ny afgørelse.

Landsskatteretten har i afgørelsen slået fast, at Skattestyrelsen har ret i deres opfattelse af, at virksomheder, der har taget fuld godtgørelse af elafgift for elektricitet anvendt til opvarmning og komfortkøling (fx til varmepumper, el-vandvarmere eller aircondition), har handlet groft uagtsomt, da det er virksomheders ansvar at kende til reglerne.

Virksomheder kan derfor imødese en samlet regulering af deres godtgørelse af elafgift for 10 år istedet for sidste år. Dette kan naturligvis kun ske, hvis du ved en fejl har fået for meget godtgjort.

Normalen hos Skattestyrelsen er at hvis der ikke er opgjort korrekt, der er fejl eller at man helt udelader opgivelse, kan dette give bøder og ved støtte beløb kan dette medfører en sigtelse fra Politiet. Her taler vi tillige om el-afgift love der er meget komplekse at det oftest kræver en Revisor der kan forklare det. Ved mangelfuld eller ukorrekte opgivelser kan man jf. dommen blive dømt af Skattestyrelsen til at være Groft Uagtsom. Dette kendes også fra Skatteforvaltningslovens LBK nr 635 af 13/05/2020

§ 27. Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

5) Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Dette er praksis på de fleste områder i Skattestyrelsen. I den juridiske vejledning henhører dette normalt under forsøg på snyd m.v. men det kan altså bringes i anvendelse med 10 års reguleringsperiode for elafgifter, som alle andre skatteemner f.eks. hvis et formuegode er ansat forkert eller utilsvarende, hvis afskrivninger på installationer eller skattemæsige aktiver er forkerte.

Envidere kan der pålægges bøder

Bøderne er som regel på 100 % af afgiftstilsvaret, men kan være mindre. Tilsammen med den 10 årige periode for skatteansættelse kan det betyde et større beløb.

Generelt om Elforbrug til komfortkøling og opvarmning

Hvis du før 2021 har anvendt elektricitet til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand, kan du få en skatteregulering, for det givne elforbrug vha. måling eller standardmetode. For elektricitet anvendt til opvarmning og komfortkøling kan alene opnås godtgørelse af en mindre andel af elafgiften. Dette gælder fortsat for liberale erhverv.

Fra 1. januar 2021 kan virksomheder nemlig, fraregnet liberale erhverv, få godtgjort det samme i elafgift, uanset hvad elektriciteten anvendes til.

Få et skattetjek hos Advokat og Revisor Samvirket

Som minimum bør du derfor kontrollere dine regnskaber vedrørende denne afregning 10 år tilbage i tiden. Man kan nemlig ikke påkalde sig bøgføringslov eller andre lovgivninger der skal begrænse reguleringer til kun 5 år. Men til gengæld kan du selv eller vi kontrollere for de seneste 3 år. Hvis vi finder fejl, er det nemlig muligt at selv efterregulere for de seneste 3 år og dermed et krav på 10 år, det er muligt nu fordi virksomheder alene har pligt til at selvregulere for de seneste 3 år.

Ring 32177777 for et kontrolbesøg, før Skattestyrelsen kontrollerer din virksomhed. Denne kontrol som vi tilbyder kan også inkluderer en stikprøvekontrol på mange andre områder der kan være forbundet med bøder og/eller sigtelser for dig og din virksomhed.

Scroll to Top