Oversigt over de 13 hjælpepakker for private og erhvervslivet

Her er en samlet oversigt over de muligheder som regeringen har gjort mulige. Det er bl.a. de mange tilskud til erhvervslivet vi kan anbefale og vi er naturligvis behjælpelige med revision og juridisk rådgivning i forbindelse med problemer eller hvis du ønsker at vi skal kræve pengene hjem til dig.

Kontakt os gerne på 3217 7777 fra 12:00-18:00 – vi arbejder hjemmefra på nedsat arbejdstid.

Tilskud til arbejdstagere og arbejdsgiverePris/kr.:
Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere10 Mia
Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter40 Mia
Dagpenge og sygedagpenge0,2 Mia
Midlertidig løn kompensationsordning3,8 Mia
Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere1,7 Mia
Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling0,1 Mia
Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer0,1 Mia
Garanti ordninger herunder statsgaranterede lån
Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb)60,73 Mia
Rejsegarantifonden 1,54 mia. kr.1,54 Mia
EKF (likviditets kaution)1,3 Mia
Garantier til SAS fra den danske stat1 Mia
Øvrige likviditets- og finansieringsmuligheder
Øgede lånemuligheder for elever og studerende1,56 Mia
Forlængelse af betalingsfrister for moms, arbejdsmarkedsbidrag og a-skat mv.165 Mia
Samlet pris 286,7 Mia
Tabellen er en sammenfatning Regeringens lovpakker i forbindelse med Corona.
Vi mangler fortsat en styrket lovpakke vedr. selvstændige og mindretalsaktionærer.

Vi yder en individuel professionel Konkursrådgivning, beslutningsstøtte og SuperVision til virksomheder med likviditetsproblemer eller hvor virksomheden er oversendt til tvangsopløsning som følge af manglende regnskaber, ledelse eller på foranledning af banker med virksomhedspant eller skat. Vi har en dansk aut. revisor i Flensburg og vort eget kontor i Hannover, Tyskland. Dertil kommer 25 kompetente partnere i Advokat & Revisor Samvirket. Vi kan også indlede en gældssanering for private danskere der har en gæld som ikke kan ses betalt.

Du kan også læse mere om vor generelle Revisorer & skatterådgivning samt vore Advokater. Vi yder tilsammen også: Erhvervsrådgivning og Exportrådgivning eller Stifter nye danske selskaber, flytter danske selskaber til udlandet eller vi kan f.eks. oprettelse Offshore Selskaber i EU og resten af verden.

Vores COVID Team kan hjælpe dig med:

 1. at lave låneansøgninger til banken under henvisning til statsgarantien, der således kommer først i kø
 2. at udfærdige korrekte opsigelser for medarbejdere du ikke længere ønsker
 3. at lave betingede ansættelseskontrakter og nedsættelser af tid for hver medarbejder du ønsker at beholde, hvor en medarbejder f.eks. normalt har haft 160,33 timer nu kun skal arbejde 80 timer. De 80,33 timer udbetales således som supplerende dagpenge.
 4. At lave korrekte opsigelser for sæsonarbejdere, løsarbejdere og medarbejdere der har ferie med løn
 5. at udfærdige frivillig aftale for medarbejdere, således de kan arbejde i flere afdelinger, flere adresser og i andre funktioner end det normale før Corona Pandemien
 6. for Corona syge eller medarbejdere i karantæne gives refusion fra dag 1. Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, så arbejdsgiveren ikke hæfter for løn de første 30 sygedage.

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget fremsat otte nye initiativer. Disse initiativer skal være en lempelse for COVID tab som følge af bl.a. lukninger af en lang række forretninger. og for at sikre den danske økonomi og danske virksomheder. Finansministeren foreslog to nye initiativer, der skulle sikre yderligere kompensation til danske virksomheder og selvstændige og med en forhandling i nat blev et enigt Folketing enige om at fremlægge 8 nye tiltag.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid. Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende yderligere midlertidige kompensationsordninger: 

Som udgangspunkt kun du kun søge om lønkompensation én gang i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni. Men opstår behovet for yderligere hjemsendelser, kan du søge igen. Perioden behøver ikke være ovenstående, men kan være forskellig begge gange. Hvis du forventer at medarbejdere skal starte INDEN 08. juni. søger du om en kortere periode. Har du søgt for 3 måneder og du beder en medarbejder starte før udløb af perioden skal der ske tilbagebetaling af den for meget udbetalte kompensation. Antallet af hjemsendte skal til enhver tid opfylder mindst 30% af arbejdsstyrken eller mindst 50 ansatte.

Ved afskedigelser efter indtræden i kompensationsordningen, udtræder du af ordningen og du modtager et tilbagebetalingskrav for lønkompensation fra datoen for varsling af afskedigelser. Afskedigelser skal derfor ske INDEN indtrædelse i ordningen. Kompensation for ferie og afspadsering gives IKKE. Husk at medarbejdere selv skal betale 5 dages ferie/afspadsering. Følgende dokumentationskrav skal opfyldes:

 1. Lønkompensation udbetales alene på baggrund af oplysninger om det antal medarbejdere, som skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes, herunder medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og love-erklæring på de indsendtes oplysninger rigtighed.
 2. Medarbejderne skal i ansøgningen registreres på virksomhedens CPR-nummer og angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. Lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.
 3. Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. Dokumentationen omfatter attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt, ellers kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.
 4. Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere med angivelse af CPR nummer i den angivne periode, hvor ordningen gælder. Husk at de omtalte beløb for henholdsvis 23.000 og 26.000 er erstattet af et kompensationsbeløb på 30.000.

Følgende Fakta ark er gældende for ovenstående:Trepartsaftale om midlertidig loenkompensation for loenmodtagere paa det private arbejdsmarkedDownloadFaktaark_Trepartsaftale skal hjaelpe loenmodtagereDownload

Kompensationsordning for selvstændige.

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2. 

Derudover blev regeringen og partierne også enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. 
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 
 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs aftalen om COVID-19 initiativer her
Læs faktaark om COVID-19 initiativer her

Virksomheder er sikret mod konkurs med betaling af husleje og omsætningstab og medarbejdere har fået mulighed for sygedagpenge og kompensationer sikret under regeringens samlede lovpakke

Således skulle der være lagt op til at både medarbejdere kan beholdes som modtager kompensation og at konkursbegæring m.v. kan undgås.

Læs de øvrige faciliteter som nu er til din rådighed.


ERHVERVSRÅDGIVNING & RÅDGIVNING OM KONKURSER

Der findes mange metoder til at fremskaffe kapital ved at nedgradere egenkapital der kan frigives til kapitalejere. Denne er ofte Skattefri. Der er mellemregningskonti mellem ejere og virksomheden.

Man bør sikre og gennemgå kontrakter og stille dem i bero med henvisning til Force Majeure.

Man skal sikre korrekte opsigelser og ansættelseskontrakter der overholder gældende lovgivning og tidsrammer. Det kan være bekosteligt hvis fagforeninger finder fejl.

Skal du ud i en konkursbegæring er det vigtigt at det er en kontrolleret konkurs og at du får behørig vejledning eller at vi håndterer dette for dig. Med ovenstående kan vi hjælpe dig. Her følger de FAKTA ARK der er tilgængelige:

Læs også seneste specifikke Corona Pandemi interne links:


Advokat & Revisor Samvirket giver mange fordele

Advokat & Revisor Samvirket kan udarbejde både revisionserklæringer, låneansøgninger, kompensations begæringer m.v. ud fra dine huslejekontrakter, omsætningstab, øvrige tab og tillige kan vi afskedige eller hjemsende medarbejdere så disse kan genansættes eller benyttes når regeringen tillader det.

Konkurser og konkursbegæringer, tvangsopløsninger og betalingsstandsninger fra banker med virksomhedspant eller opsigelse af momskonto fra Skat og ukorrekt inkasso fra Gældsstyrelsen sker hver måned for flere tusinde virksomheder.

Vi har mangeårig erfaring med bankoprettelser, banflytninger, konkurser, tvangsopløsninger betalingsstandsning, flytning af selskaber til udlandet og flytning af hovedsæder m.v. som er en EU ret da selskaber har fri bevægelighed ligesom EU borgere har det.

Det kan også være Skat som ophæver momsregistreringen eller import/export registreringen og sender en foreløbig fastansættelse til inkasso via Gældsstyrelsen. Disse kan så udstede en konkursbegæring mod et af selskaberne, alle selskaber eller imod direktøren privat, hvis de mener, at gælden er opstået ved forkerte angivelser. Tillige kan Skat indgive politianmeldelse der kan føre til en sigtelse. I disse tilfælde skal man bruge en forsvarsadvokat vi kan hjælpe med at anbefale.

Konkurs Rådgivning samt Likvidator og Kurator Rådgivning

 • Konkursrådgivning for virksomheder som har en dårlig likviditet og kapital herunder nødplaner og løsninger for virksomheder som vil omlægge sin struktur eller ekspandere med bedre indtjening på flere markeder med globalisering via offshore selskaber og udenlandske bankoprettelser
 • Konkursrådgivning hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning i skifteretten eller Sø- og Handelsretten
 • Konkursrådgivning hvis dit selskab mangler kapital i regnskabet for at det kan fortsætte (Dette kræver en Revisorerklæring)
 • Konkursrådgivning vedrørende virksomhedspant og selvskyldnerkaution til banker og/eller ejere
 • Indgivelse af Konkursbegæring enten fra en kreditor eller dig selv
 • I medarbejdersager der involverer kriminalitet, sygdom, uregelmæssigheder også for medejere kan vi udfærdige korrekte afskedigelser, suspendering, bortvisning eller indgivelse af politianmeldelser m.v.
 • Vi kan sammen med TalentFinder(R) medvirke til virksomhedsforandringer med bl.a. hjemsendelse af personale, genplaceringer, genplaceringsordninger med betaling af pension, studie eller simple afskedigelsesrunger. Vi gør det for mange smertelige arbejde.
 • Håndtering af konkursbegæringer fra f.eks. fagforeninger eller kreditorer
 • Har du en høj egenkapital kan vi udbetale denne skattefrit til dig, såfremt den er opstået af allerede beskattede midler Har du f.eks. et A/S med 500.000 i kapital, kan vi udbetale 400.000 skattefrit. Har du et ApS med 2 millioner i egenkapital (fra beskattede midler) kan vi udbetale 1,9 millioner kroner skattefrit
 • Likviditetsforbedringer ved flytning af moms og skatteindbetalinger
 • Styrkelse af markeder ved oprettelse af udenlandske offshore selskaber der kan drive f.eks. postordre eller dropshipping virksomhed
 • Flytning af danske selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner til udlandet eller oprettelse af nye offshore selskaber, foreninger, fonde eller selvejende institutioner der både kan være erhvervsdrivende og skattefrie
 • Få attraktive virksomhedskonsulenter på timebasis med mange faciliteter der kan gøre en forskel for dig og din virksomhed
 • Virksomhedsrådgivning til den mindre virksomhed inkl. selvangivelse og personlig skatte rådgivning
 • Rådgivning vedr. revision af selskaber i andre lande
 • Koncernrådgivning for optimal balance indenfor likviditet, regnskabsaflæggelse og Risk Management
 • Iværksætterrådgivning for den nystartede virksomhed
 • Indføring af virksomheder i nye lande f.eks. Tyskland og andre lande i EU, USA/Canada, SydAmerika, Asien, Australien m.v.
 • Undervisning og registrering af IP rettigheder herunder varemærker, designbeskyttelse, brugsmodelbeskyttelse og patenter samt IP Management, Forundersøgelser og juridisk analyse af konkurrenter, produkter, krænkelser og håndtering af bl.a. hemmelig bevissikring, fogedforretninger, skifteretter, internationale- og nationale- domstole herunder The London Court of International Arbitration (LCIA) som kan varetage uenigheder og manglende betaling i f.eks. Kina inkl. stævning af statsejede virksomheder.
 • Skatterådgivning og rådgivning for compliance i forhold til skatteområdet, arv og generationsskifte
 • Virksomhedsrådgivning mht. til ekspansion, globalisering og etablering af distributionskanaler
 • Udvikling af bæredygtige salgs- og virksomhedskoncepter der overholder skattekontrol og skattelovgivning i mindst 88 lande
 • FirmaRådgivning vedr. CSR (Social Ansvarlighed) skattekontrol og skadeskontrol og indenfor koncerner med eller uden offshoreselskaber f.eks. lovlig dansk optagelse af skattefrit udbytte fra de 27 andre EU lande
 • Juridiske & Regnskabsmæssige services samt International Virksomhedsrådgivning og Risikoanalyse baseret på nem håndtering i Roundtable konceptet (Video konference uanset hvor personerne af) af enhver trussel eller krise hvorsomhelst i verden, baseret på Advokat- og Revisor samvirket’s 2.500 partnere internationalt
 • Virksomhedsrådgivning rettet mod ledelsen herunder optimering og implementering af teknologier med cost/benefit og best breed analyse som beslutningsgrundlag
 • Revisionsrådgivning fra statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer og skatterådgivere i forhold til erhvervsmæssige og private forhold
 • Rådgivning om brug af Offshoreselskaber og skadeskontrol hvis uheldet skulle være ude + hvad kan man gøre for at beskytte sig på forhånd.
 • IPR Management med optimering og hukommelse af patenter, varemærker, brugsmodel og design beskyttelse samt domæner m.v.
 • Etablering og fornyelse af bestyrelser, advisory board og Round Table Advisory for et eller alle givne 108 lande
 • Test og forberedelse af Compliance f.eks. mod lovgivnings, GDPR, Direktiver, ISO 9001, ISO 14001, FN Verdensmål, Økologisk omstilling, CSR, Skattelovgivninger, øvrige lovgivninger samt mulig potentielle kommende skadesvirkninger f.eks. ved anvendelse af uetiske arbejdskoncepter i forskellige lande
 • Ad Hoc Intern og Ekstern beslutningsstøtte vedr. bestyrelses eller direktionsbeslutninger, gruppe afskedigelser og sammenlægninger af afdelinger og virksomheder m.v.


Scroll to Top